Ormancilik ve su şurasi 2013 21-23 Mart 2013 Çalişma grubu 5


BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARINA BAŞLANMASI: BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN SOSYAL POLİTİKALARA ENTEGRASYON MEKANİZMALARININ TESİS EDİLMESİYüklə 470,76 Kb.
səhifə7/8
tarix19.01.2018
ölçüsü470,76 Kb.
#39372
1   2   3   4   5   6   7   8

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARINA BAŞLANMASI: BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN SOSYAL POLİTİKALARA ENTEGRASYON MEKANİZMALARININ TESİS EDİLMESİ

 • Biyolojik çeşitliliğin devlet-vatandaş ilişkisine olan katkılarının ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi maksadıyla biyolojik çeşitlilik yönetiminden elde edilen gelirlerin kırsal kalkınma ve insan refahına yönlendirilmesi esas olmak üzere biyolojik çeşitlilik yönetiminin etkin bir sosyal politika aracı haline dönüştürülmesini sağlayacak mekanizmaların tesis edilerek belli bir sistematiğe oturtulması

  • Ekoturizmde kadınların istihdamına öncelik verilmesi

  • -Av gelirlerinin köy tüzel kişilikleri ile paylaşılması uygulamasının yaygılaştırılması

  • Ekosistem Hizmetleri İçin Ödeme mekanizmasının tesis edilerek belli bir sistematiğe oturtulması

  • Yatırımcı kurumların, yerel yönetimlerin strateji planlarında doğa koruma başlığı ele alınmalı ve değerlendirilmeli.

  • Stratejik ÇED yönetmeliği bir an önce yürürlüğe konmalıdır (bütüncül yaklaşım ve değerlendirme yapar)

 • -Yerel yönetimlerin doğa korumaya entegre edilmesi ve kapasitelerinin arttırılması

  • Doğaya uyum sertifikasyon sisteminin geliştirilmeli.

  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının dahil olduğu gönüllü karbon emisyon azaltımı projeleri ve VER/GOLDVER sertifikasyonuna sahip projelere benzer yatırımlardan farklı, öncelikli ve ödüllendirici uygulamalar yapılmalı,

  • Direk doğal kaynakları kullanan sektörler için doğaya uyum kılavuzu geliştirilmelidir.

  • İlgili kurumlar, sektörler arası çatışmaya imkân vermeyecek şekilde değerlendirme yaparak doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde bilimsel raporlarla desteklenmiş ve kabul görmüş alanlarda yatırım bölgelerini tespit etmeli,

  • Kamu kurumlarının çıkardığı veya çıkarmak istediği mevzuatların (kanun, yönetmelik, genelge vb) kurumlar arası yetki kargaşası ve belirsizliklere sebep olmaması

 • Tür Koruma adına ise;

  • Korunan alanların sayısının arttırılması, türü korumak yaşam alanlarını korumaktır. Tür habitatlarından bağımsız olarak korunamaz. Tür odaklı habitat koruma konusunda Bölge Müdürlüklerinin üniversitelerle işbirliği yapması ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

  • Korunan türlere ilişkin listeleme ve yasal bir statü ile bu listede bulunan türlerin kesin koruma altına alınması çok önemlidir.

  • Envanter eksikliğinin giderilmesi için; kurum/kuruluş, üniversitelerin ve STK’ların işbirliği halinde çalışmaları gerekmektedir.

  • Gen Bankaları ve Botanik Bahçelerinin yaygınlaştırılarak eğitim, ex-situ koruma çalışmaların gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyon görevlerini gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Botanik bahçelerinin kurulması ile her ülkenin doğal türlerini botanik bahçelerine taşıması, yok olmak üzere olan türlerin üretiminin sağlanması sorumluğu yerine getirilmelidir.


7. KAYNAKÇA (Atıf kurallarına ve yazımına uygun hale getirilecek ve çalışma zenginleştikçe kaynakça artacaktır.)

Anşin, R., 1979. Trabzon-Meryemana Araştırma Ormanı florası ve saf ladin meşcerelerinde floristik araştırmalar, Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Trabzon, 233s.

Arslangündoğdu, Z., Kasparek, M.; Sarıbaşak, H., Kaçar, M. S., Yöntem, O. ve Şahin, M. T., 2010. Development of the population of the European Fallow Deer, Dama dama dama (Linnaeus, 1758), in Turkey, Zoology in the Middle East, 49, 3-12.

Aysel, V. (2005). Check-list of the Freshwater Algae of Turkey, J. Black sea/Mediterranean Environment, Vol. 11: 1-24.

Bernardo, J.M., M.H. Alves, (1999). New Perspectives For Ecological Flow Determination In Semi-Arid Regions: A Preliminary Approach, Rivers: Res. Mgmt. 15: 221–229

Bilgin A, Stratejik Biyolojik Bilimlerin İdari Çerçevesi ve Sektör Öncüleri İhtiyacı, Doğa Korumanın Ekonomik Sisteme Entegrasyonu Kapsamında Öne Çıkan Bazı Stratejik Mekanizmalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2012


Bilgin A, Teorik Biyoloji ve Sistem Teorisi Açısından Ekosistem ve Ekonomi, Doğa Korumanın Ekonomik Sisteme Entegrasyonu 2, Bölüm I: Teori ve Aksiyoloji, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2012
Bilgin A. Biyolojik Çeşitlilik Ekonomisi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2012, ISBN 978-605-4610-02-0
Bilgin A., Çevre Diplomasisi ve RIO Sözleşmelerinin Entegrasyonu, Çevre ve Orman Bakanlığı Uzmanlık Tezi, 2010, Bölüm II Diplomasi ve Bölüm III Uluslar arası Hukuk

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınmada Anahtar Verimlilik, Nisan 2012 Yıl24 sayı:208Biyoçeşitliliğin Ekonomik Değeri ve BiyoEkonomik Kalkınma Modeline Etkisi Kolankaya,N. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Program Değerlendirme Toplantıları, Mart 2012, Antalya. Bildiri Sunumu

Biyoetanol üretiminde biyorafineriler ve Biyoekonomideki Önemleri. Kolankaya,N.Tübav Konferansları: Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 28-29 eylül,2009,Ankara Bildiri Sunumu

Biyolojik Çeşitlilik Ekonomisi, Bilgin A., 2012 Orman ve Su işleri Bakanlığı, ISBN: 978-605-4610-02-0Biyoteknolojiye Bir Bakış:Dünya ve Türkiye” .Kolankaya,N. Küreseleşme Sürecinde Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Sempozyumu 23-24 Ekim,2000,Ankara. Bildiri Kitabı,sayfa. 1-6

Biyoyakıtların BiyoEkonomideki Yeri ve Önemi. Kolankaya,N. Eser,V., ve Ünal, A. Biyoyakıtlar ve Biyoyakıt Teknolojileri Sempozyumu, 12-13 Aralık,2007. Ankara. Bildiri Kitabı, sayfa: 3-9[2007-b]

Bovee, K.D., B.L. Lamb, J.M. Bartholow, C.B. Stalnaker, J. Taylor and J. Henricksen, (1998). Stream Habitat Analysis Using The Instream Flow Incremental Methodology. U.S. Geological Survey, Biological Resources Division Information and Technology Report, USGS/BRD-1998-004. viii. 131 p.

Çetinkaya, O., (2006). Türkiye Sularına Aşılanan veya Stoklanan Egzotik ve Yerli Balık Türleri, Bunların Yetiştiricilik Balıkçılık, Doğal Populasyonlar ve Sucul Ekosistemler Üzerindeki Etkileri, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat 2006, Antalya.

Davies, B.R., Thomas, M.C., Walker, K.F., O’Keeffe, J.F., and Gore, J.A. (1994). ‘Dryland Rivers: Their Ecology, Conservation and Management’, in Calow, P. and Petts, G.E. (Eds.) Handbook of Rivers, Blackwell Scientific Publications, Oxford. pp. 484–511.

Davis 1965-1985; Davis et al. 1988; Güner et al. 2000

Davis PH 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands.Vol.1-9. Edinburgh.

Davis PH, Mill RR, Tan K 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands.Vol. 10 (supplement), Edinburgh.

Demirayak F 2002.TÜBİTAK, VİZYON 2023, Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınma.

Doğa Koruma Merkezi. www.dkm.org.tr

Doğa Korumanın Ekonomik sisteme Entegrasyonu Kılavuzu 1: Politika Yapıcı ve Karar Vericiler İçin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2012)

Doğa Korumanın Ekonomik Sisteme Entegrasyonu Kılavuzu 2: Teknik uygulama Kılavuzu: Sultansazlığı Milli Parkı Biyokıymetlendirilmesi Örneği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2012)

Doğa Korumanın Ekonomik Sisteme Entegrasyonu Kılavuzu 3: İş dünyası ve Vatandaş için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2012

DPT 8 ve 9. Kalkınma Planları

DSI, (2011). www.dsi.gov.tr, Erişim -3 Haziran 2011

Ecosystem Approach Sourcebook http://www.cbd.int/ecosystem/sourcebook/

Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Red Data Book of Turkish Plants). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ankara.

Erdağ A, Özenoğlu Kiremit H, Kırmacı M., Türkiye Biryolojisi: Türkiye Biryofit Çalışmalarının Kısa Tarihi ve Güncel Durumu.XX Biyoloji Kongresi 2010 sözlü sunum, Denizli.

Erdağ ve ark. 2010; Uyar ve ark. 2012

Eroğlu M, 2000, Su samuru, Lutra lutra L.’nun habitat özellikleri, koruma önlem ve stratejileri. Tabiat ve İnsan, 34(1), 37- 44.

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyoekonomi.Kolankaya,N. Ulusal Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Sempozyumu” 20 -21 Aralık 2008,ODTÜ,Ankara Bildiri Sunumu

Gönülol ve ark. 1996, Aysel 2005, Taşkın ve ark. 2008

Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands.Vol. 10 (supplement 2), Edinburgh.

Hack, H. P. (2004). Small Rivers in Germany – Potentialities and Limits of Ecological Im-provements by the EU-Water Frame Directive under the Influence of Ex-treme Floods, 7th International Riversymposium 2004 31 August – 3 September Brisbane Australi

Henricot, B., 2003. Box Blight. Topiarus 6: 28-30.

INTERNET: À quoi sert le développement durable ? http://www.manicore.com/documentation/dd.html

INTERNET: Ecosystem Approach Sourcebook http://www.cbd.int/ecosystem/sourcebook/

INTERNET: http://www.cbd.int/doc/newsletters/news-sd-suplement-en.pdf

INTERNET: http://www.cbd.int/doc/newsletters/news-sd-suplement-en.pdf

INTERNET: http://www.theplantlist.org/

INTERNET: Northern Alliance for Sustainability, http://anped.org/index.php?part=176,

INTERNET: Northern Alliance for Sustainability, http://anped.org/index.php?part=176

INTERNET: SBSTTA 1 Recommendations, http://www.cbd.int/recommendations/sbstta/?m=sbstta-01

INTERNET: Watson&Crick (1953) http://www.bioss.ac.uk/~dirk/genomeOdyssey/go_1953.html

Karaçetin E. ve Welch HJ 2011. Türkiye’deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı, Ankara

Kaya, Z. and Raynal, D.J. 2001. Biodiversity and conservation of Turkish forests. Biological Conservation 97/2:131-141

Kaya, Z., Kun, E., and Güner, A. 1997. National Plan for in situ Conservation of plant genetic diversity in Turkey. Milli Egitim Basimevi, Istanbul, 125p.  

KILINÇARSLAN H., Biyoteknoloji ve Biyokaçakçılık, Doğa Korumanın Ekonomik Sisteme Entegrasyonu Kapsamında Öne Çıkan Bazı Stratejik Mekanizmalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2012)

Kuru, M., (2004). Turkiye İcsu Balıklarının Son Sistematik Durumu, GU. Gazi Eğitim Fak. Dergisi, Cilt 24(3), 1-21

Küçük, F., (2006). Türkiye’deki Bazı Endemik İçsu Balıklarının Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat 2006, Antalya.

Mason, C. F. And McDonald, S. M., 1986. Otters: Ecology and conservation, Cambridge University Press, Cambridge, 236pp.

Masseti, M., 1999. The European fallow deer, Dama dama L., 1758, in the Aegean region. Contributions to the Zoogeography and Ecology of the Eastern Mediterranean Region 1: 17-30.

Masseti, M., Pecchioli, E. and Vernesi, C., 2008. Phylogeography of the last surviving populations of Rhodian and Anatolian fallow deer (Dama dama dama L., 1758). Biological Journal of the Linnean Society 93: 835–844.

Murchie, K.J., K.P.E. Hair, C.E. Pullen, T.D. Redpath, H.R. Stephens, and S.J. Cooke, (2008). Fish Response to Modified Flow Regimes in Regulated Rivers: Research Methods, Effects, And Opportunities, River Research and Applications 24: 197-217. Doi:10.1002/rra.1058.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 8-46.

Özenoğlu ve Keçeli 2009; Erdağ ve ark. 2010).

Protéger l'espèce humaine contre elle-même », Luc Ferry ile Röpörtaj, Revue des Deux Mondes, Ekim-Kasım 2007Sayısı, S/75-79

Protéger l'espèce humaine contre elle-même », Luc Ferry ile Röpörtaj, Revue des Deux Mondes, Ekim-Kasım 2007Sayısı, S/75-79

Rihchter, B.D., R. Mathews, D. L. Harrison, R. Wigington, (2003). Ecologically Sustainable Water Management:Managing River Flows For Ecological Integrity, Ecological Applications, 13(1), 2003, pp. 206–224

Sari, M., 2012. Inland Waters Fishery in Turkey, In: The State of the Turkish Fisheries (Edited by A. Tokaç, A.C. Gücü, B. Öztürk) TÜDAV Puplication No: 35, pp:131-153

Sari, M., Kadioglu, M., Arabaci, M., Ertan, A., (2003). Ecological Sharing of water for healthy management of fishreies and irrigation under drought conditions in Bend-i Mahi River, Van, Turkey, J. Environmental Protection and Ecology, Vol.4, (1):166-178.

SBSTTA 1 Recommendations, http://www.cbd.int/recommendations/sbstta/?m=sbstta-01

Selik, M., 1986. Ormancılık Fitopatolojisi, İ.Ü. Yayın No: 3400, O.F. Yayın No: 377, Taş Matbaası, İstanbul, 107-113s.

Sesli E, Denchev CM 2009. Checklist of the myxomycetes, larger ascomycetes and larger basidiomycetes in Turkey. Mycotaxon 106: 65-67, updated january 2012.

Species Survival Commission, IUCN – The World Conservation Union 2008. An Overview of Species Conservation Strategic Planning - Jan 2008 Draft.

Stalnaker, C., B.L. Lamb, J. Henricksen, K. Bovee and J. Bartholow (1995). The Instream Flow Incremental Methodology – A Primer for IFIM, National Biological Service, U.S. Department of the Interior Biological Report 29, Washington, DC. 49 p.Sürdürülebilir Kalkınma ve BiyoEkonomi. Kolankaya,N.Biyoteknoloji Yüzyılı ve Türkiye Kongresi 3-4 Haziran, 2006. Sabancı Üniversitesi, İstanbul.Bildiri Kitabi ,sayfa 16-20

Sürdürülebilir Kalkınma İçin BiyoEkonomi. Kolankaya,N..VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 10-13 Eylül,2007,Malatya İnönü Üniversitesi, Açılış Konuşması [2007-a]

Şevik, R., Ş. Hartavi, O.S. Kılıç, S. Yapalak, (1998). Atatürk Baraj Gölü Bozova Avlak Sahası Balık Türlerinin Bazı Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar, III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, Sempozyum Kitabı, 589-595.

Taşkın E., Öztürk M., Kurt O. and Öztürk M. 2008. The check-list of the marine flora of Turkey. Manisa, Turkey, 87 p.

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Master Planı

Turan, N., 1984. Türkiye’nin Av ve Yaban Hayvanları: Memeliler Ongun Kardeşler Matbaacılık A.Ş., Ankara, 178s.

Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Ekim ve ark. 2000)

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP), Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007

Vizyon 2023 Bilim ve Teknoloji Stratejileri

Vural M, Bilgin CC 2011. Türkiye’deki Kırmızı Liste Yaklaşımının Kısa Tarihçesi s.4-5.

Watson&Crick (1953) http://www.bioss.ac.uk/~dirk/genomeOdyssey/go_1953.html
Tür Koruma (Evcil hayvanlar)

9. GİRİŞ:

- Sahipli ve sahipsiz hayvanların korunması, koruma altına alınmasının sağlanması ve rehabilitasyonu;

18 Kasım 1999 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Strazburg'da imzalanan "Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuş ve bu konudaki Kanun, 15.07.2003 tarihinde ülkemizde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunda; kedi ve köpeklerin plansız üremelerini azaltmak için kısırlaştırılmalarının teşvik edilmesi, başıboş hayvanların kontrolü amacıyla Sözleşme hükümlerine işlerlik kazandırılması için gerekli tedbirlerin alınması özellikle vurgulanmaktadır. 

Hayvanların yaşama haklarının korunmasını önemseyen Bakanlığımız, toplumun bu konudaki duyarlılığına paralel olarak Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi doğrultusunda Hayvanları Koruma Kanununu çıkarmıştır.

1 Temmuz 2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Türkiye’de hayvan hakları konusundaki ilk yasal düzenlemedir. Söz konusu Sözleşme doğrultusunda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunundasokak hayvanlarının rehabilitasyonu için yerel yönetimlerin sorumluluklarını içeren hükümler yer almaktadır.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Şube Müdürlüklerinden gelen bilgiler kapsamında ülke genelinde yaklaşık 748.329 adet sahipsiz sokak hayvanı bulunmaktadır.

Ülkemizde artan çevre sorunları ile birlikte hızlı kentleşme süreci sonucunda doğal yaşama ortamlarını kaybeden sahipsiz sokak hayvanlarının sayıları hızla çoğalmaktadır. Sokak hayvanlarının hem korunması hem de popülasyonlarının kontrol altına alınmasında temel şart kısırlaştırmadır.

Bu kapsamda belediyelerce 2004-2012 tarihleri arasında toplam 412.711 adet sokak hayvanı kısırlaştırılarak aşılanmıştır.
Ülkemizde 2004-2012 yılları arasında belediyeler tarafından yapılan çalışmalar:


YILI

AŞILANAN HAYVAN SAYISI

KISIRLAŞTIRILAN HAYVAN SAYISI

İŞARETLENEN HAYVAN SAYISI

2004

18.947

9.406

10.103

2005

30.350

17.132

16.775

2006

48.388

27.273

26.996

2007

58.706

36.213

39.350

2008

70.993

46.772

44.794

2009

75.542

61.211

48.788

2010

104.921

78.043

74.601

2011

111.230

82.858

77.058

2012

(1 ekim tarihine kadar)77.235

53.803

54.534

TOPLAM

596.312

412.711

392.999


Bu sorunu çözerken

* Bilimsel Yaklaşım

Bu sorun evcil hayvan türü, hayvan psikolojisi ve etolojik özellikleri konusunda uzmanlardan görüş alınması gerekmektedir. Hayvanların yaşam alanları belirlenirken; kuruluş, kurulma, işletme, teknik hizmetler, altyapı, ulaşım, barındırma, yiyecek, su ve iklime uyum gibi önemli etkenler göz önüne alınarak ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli maliyet hesabının uzmanlarca yapılması gerekmektedir.

* Yasayı Uygulama Yöntemi

2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı yasanın aradan 8 yıl geçmesine rağmen amacına ulaşamamasının nedeni; tüm il ve ilçe belediyelerinin bu konuda görevlerini yerine getirmemeleri ve aynı anda düğmeye basarak sağlıklı ortamlarda, deneyimli veteriner hekimlerce kısırlaştırma işlemlerinin, işaretleme ve kayıt sisteminin devreye sokulmamasıdır. Söz konusu yapılması muhtemel işler için belediyeler hizmet satın alma yolunu kullanabilir ve bu durumun da kurallara bağlanması gerekmektedir.

Yıllık belediye bütçesinden kaynak ayrılarak kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan sahipsiz hayvanların operasyon sonrası bakımlarının gerçekleştirileceği bakımevlerinin oluşturulması gerekmektedir. Diğer taraftan mevcut bakımevleri şartlarının iyileştirilmesi de zorunludur.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yürütme yetkisi belediyelerde olmasına rağmen görevlerini yerine getirmeyen belediyelere idari yaptırım uygulanmalıdır.

Sahibi tarafından kötü davranılan, şiddet gören ve eziyete maruz kalan hayvanlara mahkeme tarafından reisen el konulmalı ve bu kişilerin hayvan sahiplenmesi yasaklanmalıdır.

* Doğru Organizasyon

Sorunların canlıya yakışır bir metotla çözülmesi yoluna gidilmesinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin işbirliği halinde çalışması sorunun çözülmesinde en büyük etkendir.

Kurulması düşünülen doğal yaşam parklarının kapasitesinin makul sayıda hayvanı barındırabilecek ölçülerde, kentlere yakın yerlere kurulması ve evcil hayvanların insanlarla birlikte ve güven duydukları ortamda yaşamalarının sağlanması, hayvan severlerin bu alanlara kolayca ulaşabilmeleri sosyalleşmeyi ve sahiplendirmeyi olumlu yönde etkileyecektir.

Diğer taraftan bu tarz bakımevlerinin il genelinde tüm ilçe belediyelerinde küçük ölçekli yapılması, bu konunun çözümünde önemli bir etkendir.

* Etkin uygulama

Hayvanların korunması, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemlerin alınmasının yanında sahiplendirmenin teşvik edilmesi, apartman, site, işyerleri veya sokak sakinleri tarafından bakılan hayvanların alışık oldukları ortamlarda bakılmalarının sağlanması ve denetimlerin sıklıkla yapılması yasanın amacına uygun olacaktır.

Öncelikle yapılması gerekenler; yaralı, işkence ve tacize uğrayan, sahipleri tarafından şiddet gören, zor durumdaki hayvanları kurtarmak amacıyla, ‘’ALO HAYVAN HATTI’’ kurulması, yine bu tür hayvanları bulundukları ortamdan alınabilmeleri amacıyla donanımlı bir ekip, ambulans temini ve yataklı hayvan hastanesi hayvanlar yararına yapılacak çalışmaların ilk adımlarını oluşturacaktır.

Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü vb. kuruluşlardan sağlanacak hibe krediler alınarak belediyelerin ayıracakları bütçe asgari düzeye indirilmelidir.

Toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması amacıyla özellikle görsel basında çalışmalar ve yayınlar yapılması zorunludur.

- Rehabilitasyon

Kısırlaştırıp sokağa bırakmanın rehabilitasyon olmadığı, rehabilitasyonun hayvanların insanlarla birlikte yaşaması olarak tanımlandığı göz önüne alındığında ve bu uygulama tam olarak yapıldığında insanların sokaklarda yaşayan hayvanlardan şikayetçi olmayacakları bir ortam hazırlanacaktır.- Nesli tehlike altında olan kedi-köpek ırklarının korunması

Evcil hayvanları koruma altına alırken yapılması düşünülen doğal yaşam parklarının orman arazileri üzerinde kurulması hem evcil hayvanların neslini tehlike altına alacak hem de orman eko sistemini bozacaktır.10. DURUM ANALİZİ:

Bakanlığımızca hazırlanan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 01.07.2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamalarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

 • Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği 12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 06.07.2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 11.08.2007 tarih ve 26610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin getirdikleri;
 • Belediyeler tarafından bakımevlerinin kurulması,

 • Ev ve süs hayvanları ile sokak hayvanları kayıt altına alınması,

 • Ev ve süs hayvanlarının sokağa terk edilmesinin engellenmesi,

 • Tüm sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp aşılanması,

 • Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa yakalanan ve alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığına önlenemez derecede tehdit vereceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilen hayvanların dışında hiçbir hayvanın öldürülmemesi,

 • İllerde, sahipsiz hayvanların kendi bulundukları bölge ve mahallerde yaşam sorumluluğunu üstlenen ve il hayvan koruma kurulunca yetkilendirilen ve Yerel Hayvan Koruma Görevlilerinin hayvanların korunmasına dair çalışmalarda belediyeler ve İl Müdürlüklerimiz ile koordineli çalışmaların yürütülmesi,

 • Yerel Hayvan Koruma Görevlilerinin eğitilmesi amacıyla belediyeler ve İl Müdürlükleri tarafından eğitim programlarının düzenlenmesi,

 • Ev ve süs hayvanı satıcılarının eğitilmesi amacıyla belediyeler ve İl Müdürlükleri koordinasyonunda eğitim programlarının düzenlenmesi,

 • İllerde hayvanların korunmasına yönelik İl Hayvan Koruma Kurullarının oluşturulması,

 • Mobil kısırlaştırma üniteleri ile tüm yerleşim alanlarında sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun yapılması,

 • Başıboş hayvanların rehabilitasyonu ve üremelerinin kontrol altına alınması konusunda etkin mali destek sağlanması,

 • Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi tehlikeli köpeklerin üretilmesinin ve satışının engellenmesi (tehlikeli hayvanların tespit edilmesi amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda Veteriner Fakülteleri, Köpek Federasyonu ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından Kanunda belirtilen Pitbull Terrier ve Japanese Tosa ırklarına Dogo Argentino, Fila Brasilario ve bu ırkların melezleri de ilave edilmiştir),

 • Kanun ve Yönetmelik kapsamında etkin bir şekilde denetimlerin yapılması.

5199 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde de belirtilen en önemli hedef; tüm illerimizde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanlar için yerel yönetimlerce hayvan bakımevleri oluşturulması ve bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulmasının sağlanmasıdır. Ayrıca, bu bakımevlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra alındıkları ortama bırakılmaları esastır. Hayvanları sevdiğini iddia eden bazı dernekler rehabilite edilen sokak hayvanlarının ölene kadar bakımevlerinde tutulmasını istemektedirler. Ancak, Bakanlığımız Kanunda da belirtildiği üzere; kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen sokak hayvanlarının kaydedildikten sonra alındıkları ortama bırakılması doğrultusunda çalışmaları yürütmektedir.

Bakanlığımızca hazırlanan tip proje kapsamında Kırıkkale, Afyonkarahisar, Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kars, Kütahya, Mardin, Niğde ve Yozgat illerinde geçici hayvan bakımevi oluşturulması amacıyla Çevre Fonu’ndan destek sağlanmıştır.
2009 yılı için bütçeye konulan 778.000.-TL’lik ödeneğin, 28 ilde sokak hayvanlarının rehabilitasyonu çalışmalarında kullanılmak üzere dağıtımı yapılmıştır.
2010 yılı için bütçeye sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere 1.533.000.-TL aktarılmıştır.
5199 sayılı Kanun kapsamında; Şube Müdürlüğümüzce kurban hizmetleri ile ilgili çalışmalar yürütülmekte olup, Bakanlığımızın da içinde bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda Bakanlıklar arası Kurban Hizmetleri Kurulu tarafından, Kurban Bayramı süresince kurban kesim işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
5199 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Avrupa Birliği’nin 24.11.1986 tarih ve 86/609/EEC sayılı Konsey Direktifi doğrultusunda hazırlanmıştır.
5199 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Avrupa Birliği direktiflerinden “Yabani hayvanların hayvanat bahçelerinde tutulmasına dair 29 Mart 1999 tarihli 1999/22/AT Konsey Direktifi” hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin amacı; biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında, evcil ve yabani hayvanların doğal yaşam ortamındaki yaşam koşullarının, hayvanat bahçelerinde azami düzeyde sağlanması için teknik, sağlık, refah ve hijyen şartlarının, hayvanat bahçelerinin açılış, ruhsatlandırma ve denetlenmelerine yönelik usul ve esasların ve yapmakla yükümlü oldukları faaliyetlerin belirlenmesidir.

Diğer taraftan nesli tehlike altında olan kedi köpek ırklarının korunması kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Genetik kaynakların korunması çalışmalarının ilk adımını mevcut durumun belirlenmesi, başka bir deyişle bu genotiplerin envanterlerinin çıkarılması oluşturmaktadır. Türkiye’de koruma ve planlama çalışmalarında kullanılmak üzere hayvan ırklarının sayı ve dağılımlarını ortaya koyan geniş katılımlı bir envanter çalışmasına acil olarak ihtiyaç duyulmaktadır.Yüklə 470,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə