Öss deneme sinavlari


A) Devletin değişik dinler karşısında tarafsızlığını korumasıYüklə 416,61 Kb.
səhifə2/3
tarix22.01.2018
ölçüsü416,61 Kb.
1   2   3

A) Devletin değişik dinler karşısında tarafsızlığını koruması


B) Din adamlarının hukuki sorunların çözümünde rol alması

C) Halkın dinini seçme ve vicdan özgürlüğünün olması

D) Hukukun kaynağının akla ve bilime dayanması

E) Kişinin özel hayatında serbestçe ibadet edebilmesi17- İlk TBMM’nin önem verdiği uygulamalardan bazıları şunlardır:


 • Devlet otoritesini sağlamlaştırma.

 • Halkın güven ve desteğini kazanma.

 • Suçluyu suçsuzdan ayırma.

 • Cephe gerisinde asayiş ve güvenliği sağlama.

 • Askeri güçlerin savunma dışındaki yetkilerini sınırlandırma.


Aşağıdakilerden hangisi, bu amaçla alınan önlemlerden biri değildir?


 1. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

 2. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması

 3. Kuva-i Milliye şeflerinin yargı işlerine bakmalarının yasaklanması

 4. TBMM’de muhaliflerin grup kurmalarına izin verilmesi

 5. Kuva-i Milliye’nin görevinin askeri işlerle sınırlı olduğunun birliklere duyurulması

18- 1934’te çıkarılan Soyadı Kanunu ile rütbe, yabancı ırk ve millet adlarını belirten sözcüklerin; hoca, ağa, molla, beyefendi, paşa gibi unvanların resmen kullanılması yasaklanmıştır.


Aşağıdakilerden hangisi, bu yasakların temel amaçlarından biri değildir?


 1. İmtiyazsız, sınıfsız ve kaynaşmış bir toplum oluşturmak

 2. Halkçılık ilkesinin gereklerini yerine getirmek

 3. Sözcüklerin, yerinde kullanılmasını sağlamak
 4. Gereksiz ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldırmak

 5. Toplumda eşitlik düşüncesinin yerleşmesini sağlamak

19- Aşağıdakilerden hangisi, savaş silah ve araçlarındaki teknolojik gelişmelerin sonuçlarından biri değildir?
A) Silah üretimine yapılan harcamaların artması

B) Savaşların sonuca ulaşma sürelerinin kısalması

C) Savaşlarda cephe kavramının değişmesi

D) Uluslararası silahlanma yarışının artması

E) Cephe savunma güçlerinin sivil savunma teşkilatları ile tamamlanması

ÖSS DENEME SINAVI 6

1- Bir devirden diğerine geçmek, bir sayfayı çevirmektir, bir kitabı bitirmek değil; bir sonraki perdeye geçmektir, fakat oyun devam etmektedir.
Bu durum, "tarihi oluşumla" ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Bir tarihi dönemin başındaki gelişmelerle sonundaki gelişmelerin benzer olduğunun

B) Her tarihi dönemin bir diğerinden tamamen farklı özellikler taşıdığının

C) Tarih çağlarının kesintisiz bir sürecin halkaları olduğunun

D) Tarih çağlarının mutlak bölümlere ayrıldığınınE) Bazı tarihi dönemlerde meydana gelen tüm olayların benzer nitelikte olduğunun

2- İslamiyet öncesi Türk devletlerinde;


 • Devletin işleyişi töre ile düzenlenirdi.

 • Siyasi, askeri ve ekonomik sorunlar kurultayda görüşülürdü.

 • Hükümdar, adalet teşkilatının ve kurultayın başkanıydı.Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Töre, örf hukuku ve kanun hükmündedir

 2. Hükümdarın, savaşa ve barışa karar verme yetkisi yoktur

 3. Kurultay yönetimde etkin bir kurumdur

 4. Hükümdar en üst siyasi ve idari otoritedir

 5. Kurultay bir danışma organıdır

3- Osmanlı Devleti’nde, tüm ülke sorunları Divan-ı Hümayun'da görüşülür; fakat, kararların alınmasında son sözü padişah söylerdi.
Bu durum, Divan-ı Hümayun ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?


 1. Müftü'nün de görüşmelere çağrıldığının

 2. Üyelerinin ömür boyu görevde kaldığının

 3. Mutlak yasama yetkisine sahip olmadığının

 4. Üyelerinin padişah tarafından atandığının

 5. Padişahın Divan'a başkanlık yapmayı terk ettiğinin

4- Endülüs Emevileri Devleti’nin okullarında okuyan Batılı öğrenciler, burada öğrendikleri tıp, matematik, astronomi, felsefe, kimya gibi bilimlere ait bilgileri kendi ülkelerine aktardılar. Böylece, Eski Yunan, Hint ve İran gibi toplumlardan süzülerek gelen ve Müslümanların elinde yeniden şekillenen insanoğlunun bilgi birikimi Avrupa’ya mal oldu. Bu bilgiler, Avrupalıların Ortaçağ’ın skolastik düşünce kalıplarından kurtulmasına yol açtı.
Aşağıdakilerden hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı olamaz?


 1. İslam medeniyeti diğer kültürlerden etkilenerek gelişmiştir

 2. Müslümanlar, kurdukları okullara başka dinlerden olan öğrenciler de almışlardır

 3. Avrupa’nın Ortaçağ karanlığından çıkmasında eski kültürlerin etkisi vardır

 4. Emevilerde bilimsel çalışmaların önem kazanmasıyla askeri güç zayıflamıştır

 5. Ortaçağ’da Müslümanlar kültürel açıdan Avrupa’dan ileridedirler


5- Anadolu Selçukluları Devleti’nin anadolu'da kervansaray yapımına önem vermesi, öncelikle aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?


 1. Türk kültürünü yaymak

 2. Ticari faaliyetleri canlandırmak

 3. Ahilik kurumunun yetkilerini artırmak

 4. Bizans'ın hakimiyetini kırmak

 5. Dirlik sistemini uygulamak6- Ortaçağ'da kurulan devletlerin çoğunda “laik devlet anlayışı” bulunmadığı için, hükümdarlar otoritelerini dine dayandırmışlar ve din adamları yönetimde etkin olmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda da bu durumun varlığının bir göstergesidir?


 1. Divan'ı Hümayun'un bir yürütme organı olarak çalışması

 2. Eyaletlerin yönetiminden beylerbeyinin sorumlu tutulması

 3. Medreselerin temel eğitim kurumu olarak işlev görmesi

 4. Toprağın önemli bir kısmının dirliğe verilmesi

 5. Padişahın, yapacağı işlerin dine uygunluğu konusunda şeyhülislamdan fetva alması

7- Rus Çarlığı’nın dış politikasının temeli, Karadeniz’de hakimiyet kurmak, İstanbul’u ele geçirmek ve Boğazları denetim altında bulundurmak olmuştur.
Bu durum, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?


 1. Rusya’nın güçlü bir ordu ve donanmaya sahip olduğunun

 2. Rusya’nın Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların güvenliğini sağlamak istediğinin

 3. Rusya’nın, asıl amacının açık denizlere çıkmak olduğunun

 4. Rusya’nın, İngiltere ve Fransa’nın çıkarlarını tehdit ettiğinin

 5. Rusya’nın, Osmanlı ülkesinde karışıklık çıkarmak istediğinin8- Osmanlı Devleti'nde, XVII. yüzyılda yapılan ıslahatlarda devleti eski gücüne kavuşturma, daha sonra yapılan ıslahatlarda ise, devleti çöküntüden ve dağılmaktan kurtarma hedeflenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, hedeflerdeki bu değişikliğin temel nedenlerinden biri değildir?


 1. Devletin eski gücüne kavuşturulamayacağının anlaşılması

 2. Ülkede milliyetçilik ve bağımsızlık hareketlerinin yayılması

 3. Devletin toprak bütünlüğünü tehdit eden faktörlerin çoğalması

 4. Padişahların, veraset sisteminde değişiklik yapmaya yönelmesi

 5. Devletin askeri, siyasi ve ekonomik yönden Batıya karşı üstünlüğünü yitirmiş olması9- Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İhtilali ile ortaya çıkan düşünce akımlarıyla bağdaşmaz?


 1. Her ulusun çoğunlukta olduğu topraklar üzerinde kendi bağımsız devletini kurması

 2. Halkın, devlet yönetiminde söz sahibi olması

 3. Aynı dinden olan farklı ulusların tek bir devletin çatısı altında yaşaması

 4. Toplumsal sınıflar arasındaki ayrıcalıkların kaldırılması

 5. Devlet yönetimi ve vatandaşlık haklarının anayasa ile düzenlenmesi

10- Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde savaşlar genellikle yenilgi ile sonuçlanmış, devletin sınırları daralmış, kaybedilen yerlerden merkeze doğru bir göç hareketi başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biridir?


 1. Merkezde nüfus yoğunluğunun oluşması

 2. Sınır çatışmalarının sona ermesi

 3. Azınlık isyanlarının dağıtılması

 4. Tarım üretiminin yeniden canlanması

 5. Anadolu'da büyük işletmelerin kurulması


11- Mustafa Kemal, Havza ve Amasya’da yayımladığı genelgelerle işgallere karşı protesto gösterileri ve mitinglerin yapılmasını istemiş, halk da bu istek doğrultusunda çok sayıda gösteri düzenlemiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?


 1. Mustafa Kemal’in önderliğinin halk tarafından benimsendiğinin

 2. Halkın genelgeye olumlu bir tepki gösterdiğinin

 3. Mustafa Kemal’in haklılığının anlaşıldığının

 4. Ulusal mücadele anlayışının yaygınlaştığının

 5. Anadolu’da Müdafa-i Hukuk derneklerinin kurulmaya başladığının


12- İtilaf Devletleri'nin ''Türklerin barıştan yana olmadıkları, savaşı sürdürmekte ısrar ettikleri'' şeklindeki propagandalarının asılsız olduğunu kanıtlamak üzere, TBMM'nin uyguladığı politika aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bazı ilkelerden taviz vermek

B) İtilaf Devletleri arasında ikilik çıkarmak

C) Savaşa uzun süre ara vermek

D) Barış tekliflerini prensip olarak olumlu karşılamak

E) İtilaf Devletleri'ne, koşulsuz olarak ateşkes çağrısı yapmak

13- Aşağıdakilerden hangisi, Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında genelgelerin yayımlanması ve kongrelerin düzenlenmesiyle ulaşılmak istenen hedeflerden biri değildir?
A) Milli egemenlik anlayışının topluma benimsetilmesi

B) Ulusal bağımsızlık mücadelesinin yurt çapında örgütlendirilmesi

C) Anadolu’da siyasal birlik ve beraberliğin sağlanması

D) Kuva-i Milliye teşkilatının güçlendirilmesi

E) İstanbul Hükümeti’nin Londra Konferansı’na katılmasının sağlanması


14- M. Kemal, Kurtuluş Savaşı yıllarında;
I. Sivas Kongresi’ne gelecek delegelerin Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak dernekleri tarafından seçilmesini istemiş,

II. Ali Fuat Paşa’yı Batı Cephesi Kuva-i Milliye Komutanlığı’na atamış,

III. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’ne katılacak milletvekillerine, Meclis’te Müdafaa-i Hukuk Grubu kurmalarını önermiş,

IV. Ordunun ihtiyaçlarını, Tekalif-i Milliye Emirleri çıkararak karşılamıştır.Bunlardan hangileri, doğrudan “vatanın bütünlüğünün korunması yolunda kararlar alınmasını” sağlama amacına yöneliktir?
A) I ve II B) II ve III

C) I ve III D) II ve IV

E) III ve IV


15- Kurtuluş Savaşı yıllarında, Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya ve Hatay ile ilgili kararlar alınırken, Türk tarafı, bu yörelerde yaşayan halkın çoğunluğunun Türk olduğu gerçeğinden hareketle sonucun lehimize olacağını düşünmüş, bu nedenle halkın kendi geleceğine kendisinin karar vermesini karşı tarafa önermiştir.

Söz konusu çözüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Bu yerlerin geleceğinin halkoyuna başvurularak belirlenmesi

 2. Batum dışta kalacak şekilde federal bir devletin kurulması

 3. Bu şehirlerin her birinin ayrı bir cumhuriyet haline getirilmesi

 4. Batı Trakya’daki Türklerin Anadolu’daki Rumlarla değiş tokuş edilmesi

 5. Bu yerlerin geleceğinin, Rusya’nın da katılacağı bir toplantıda ele alınması

16- Milli mücadeleyi yürüten kadro, diğer devletlerle kurulacak ilişkilerin esaslarını belirlerken, “ulusal sınırlar” ve “uluslararası eşitlik” ilkelerini temel almıştır.
Buna göre, dış devletlerle ilişki kurulmasında temel olarak alınan ilkeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akılcılık - Bilimsellik

B) Milliyetçilik - Bağımsızlık

C) Devletçilik - Cumhuriyetçilik

D) İnkılapçılık - Milliyetçilik

E) Halkçılık - İnkılapçılık

17- M. Kemal’e göre, Türk inkılabının bazı özellikleri şunlardır:


 • Sürekli bir değişimi öngörmüştür.

 • En gelişmiş yönetim şeklini getirmiştir.

 • Türk ulusu bağıyla bireylerini toplamıştır.

 • Çağdaş uygarlık ilkelerini benimsemiştir.

 • Sosyal gereksinimleri esas almıştır.


Bu bilgilere dayanarak, Türk inkılabı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Köklü bir değişiklik getirmiştir

 2. Evrensel değerleri yerleştirmeyi hedeflemiştir

C) Ulusal birliği sağlamaya çalışmıştır

D) Toplumsal hayattaki ihtiyaçları karşılamayı amaçlamıştır

E) Siyasal hayata katılımı sınırlamıştır

18- Sivas Kongresi’nden sonra yayımlanan bir bildiri ile “Çağımızda ulusal iradeye uyulması zorunludur. Bu nedenle, Milli Meclis’in derhal toplanması, ulusun kaderini ve vatanın geleceğini ilgilendiren kararlara el koyması gerekir.” denmiştir.

Bu sözler, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?


 1. Laikliğin

 2. Devletçiliğin

 3. Demokrasinin

 4. İnkılapçılığın

 5. HalkçılığınÖSS DENEME SINAVI 7

1- Tanım: Tarihçi, sosyal oluşumların nasıl gerçekleştiğini, nüfus hareketlerini, sosyal eğilimleri, gerilimleri, olay ve olguların sebep ve sonuçlarını, zihniyetlerin dinamiğini, iktisadi ve siyasi çatışmaları anlamaya ve açıklamaya çalışır.
Durum: Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde rüşvet ve iltimas artmış, devlet bir çıkar kaynağı haline gelmiş, askeri disiplin bozulmuş, savaşlar yenilgiyle sonuçlanmış ve isyanlardan dolayı üretim azalmıştır.
Yukarıda verilen durumda, tarihçilik mesleğinin kapsamında yer alan öğelerden hangisine değinilmemiştir?
A) Sosyal eğilimler

B) Neden - sonuç ilişkileri

C) Olay ve olguların mahiyeti

D) Nüfus hareketleri

E) Sosyal gerilimler

2- İlkçağ Anadolu uygarlıklarında;


 • Köleler bedel ödeyerek hürler sınıfına geçebilirlerdi.

 • Kölelere verilen cezalar, hürlere oranla yarı yarıya uygulanırdı.

 • Herkes kendi mal ve mülkünün sahibiydi.

 • Pek çok suçun cezası tazminat olarak ödenir, ölüm cezası çok az uygulanırdı.


Bu bilgilere dayanarak;
I. Mülkiyet hakkı güvenceye alınmıştır,

II. Ceza kanunları insancıl bir yapıdadır,

III. Kölelere özgür olma imkanı tanınmıştır,

IV. Toplum sosyal sınıflara ayrılmıştır,

V. Mezopotamya’dakilerden daha sert kanunlar çıkarılmıştır
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) Yalnız III.

D) IV. ve V. E) Yalnız V.3- Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra, bilim adamı, şair, doktor, yönetici, komutan, tüccar ve sanatkarlar olarak, siyasal, sosyal ve kültürel hayatta önemli bir rol oynadılar.
Bu ifadelerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Türkler, İslam mimarisinde yeni stillerin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır

 2. Türkler, İslam devletinde askeri teşkilatın yerleşmesinde rol oynamışlardır

 3. Türkler, birçok alanda İslam medeniyetinin gelişimine katkıda bulunmuşlardır

 4. Dönemin en ünlü doktorları Türkler arasından çıkmıştır

 5. İslamiyet’in yayılmasında Türk komutanların önemli rolü vardır4- Ortaçağda bilim, “kilisenin doğrularının” geçerliliğini kanıtlama aracıydı. Modern bilim ise, araştırma ve düşünce özgürlüğüne ulaşma aracıdır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Modern düşünce kilise karşısında bağımsızlığı temsil etmektedir

 2. Ortaçağ’da bilimadamları çalışacakları konuları özgürce seçebilmişlerdir

 3. Kilise, Ortaçağ düşünce yapısına egemendir

 4. Ortaçağ’da özgür düşünce ortamı yoktur

 5. Kilise, Ortaçağ’da kendi dogmalarının geçerliliğini kabul ettirmek istemiştir5- Osmanlı egemenliğinde yaşayan çok sayıda azınlık ulusun uzun süre devlete bağlılığının sürmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) İslamiyet’in diğer dinlerin temellerini de hak din olarak görmesi

B) Azınlıklardan haksız ve aşırı vergilerin alınmaması

C) Azınlıklara yönelik baskı ve asimilasyon politikası yürütülmemesi

D) Azınlıkların inanç, gelenek ve göreneklerinin hoşgörü ile karşılanması

E) Azınlıklar arasında millet olma bilincinin gelişmiş olması

6- XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinde yapılan reformlarla ulaşılmak istenen en temel hedef devleti dağılmaktan ve çöküntüden kurtarmaktı.
Bu durum, en çok aşağıdakilerden hangisine gereksinim duyulduğunun bir kanıtıdır?
A) Birlik ve beraberliği korumaya

B) Eğitim hizmetlerini yaygınlaştırmaya

C) Basın - yayın çalışmalarını geliştirmeye

D) Ticari faaliyetleri canlandırmaya

E) Kaybedilen yerleri geri almaya
7- 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
I. Rusya İstanbul’da elçilik, Balkanlarda konsolosluk açabilecek.

II. Kırım bağımsız olacak, fakat dini yönden Osmanlıya bağlı kalacak.

III. Rusya Ortodokslara ilişkin söz söyleyebilecek.

IV. Rusya Osmanlı ülkesinde serbestçe ticaret yapabilecek.


Bu hükümlerden hangileri, Rusya’nın Balkanlar’da siyasal etkinlik kazanmasında ve Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmasında doğrudan etkili olmuştur?
A) l. ve ll. B) ll. ve lll.

C) l. ve lll. D) lll. ve IV.

E) II. ve IV.
8- Erzurum Kongresi’nde alınan bazı kararlar şunlardır:


 • Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

 • Ulusal iradeyi hakim kılmak esastır.

 • Azınlıklara, siyasi egemenliğimizi bozucu ayrıcalıklar tanınamaz.

 • Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı konulacaktır.


Kongre’de alınan bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A) Bir meclis gibi hareket edildiğinin

B) Dış politikayı ilgilendiren konularda da kararlar alındığının

C) Kararların ulusal nitelikte olduğunun

D) Doğu’daki tüm güçlerin Batı’daki güçlerle birleştirildiğinin

E) Milli egemenlik anlayışının kararlara yansıtıldığının

9- Rusya'nın aşağıdaki politikalarından hangisinin, Osmanlı Devleti ile karşı karşıya gelmesinde etkili olduğu savunulamaz?
A) Panislavizm siyasetiyle Balkan uluslarını etkilemeye çalışması

B) Demokrasi ve özgürlük düşüncesine karşı çıkması

C) Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksların koruyucusu sıfatıyla hareket etmesi

D) Boğazları alarak Akdeniz'e inmek istemesi

E) Azınlıkların bağımsızlık hareketlerini desteklemesi


10- Yeniçağ’da görülen;
I. Okuma yazma bilenlerin artması,

II. Haber ve düşüncelerin çabuk yayılması,

III. Merkezi krallıkların güç kazanması,

IV. Aydınlanma hareketinin doğması


gelişmelerinden hangileri, “matbaanın” kullanımının yaygınlaşmasıyla doğrudan ilişkili değildir?
A) I. ve II. B) II. ve III.

C) III. ve IV. D) Yalnız III.

E) Yalnız IV.


11- Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri, vatan topraklarının işgal edilmesi girişimlerine ve bununla ilgili eylemlere karşı kurulmuştu.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cemiyetlerin ulusal mücadele yerine bölgesel direnişe yöneldiklerinin bir göstergesi değildir?
A) Her cemiyetin, etkinlik alanını bir bölge ile sınırlandırması

B) Cemiyetlerin çoğunun, kuruldukları bölgenin adını taşıması

C) Cemiyetler arasında organizeli bir ilişkinin kurulmamış olması

D) Cemiyetlerin temel kuruluş amaçlarının bölgesel kurtuluşu sağlamak olması

E) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tüm örgütleri bünyesinde toplaması


12- Sanayi Devrimi'nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, uluslararası çıkar çatışmalarının büyümesinde, diğerlerine göre daha çok etkili olmuştur?


 1. Yeni iş kollarının ortaya çıkması

 2. İşçilerin sendikal haklar almaya çalışması

 3. Bazı geleneksel sanatların ortadan kalkması

 4. Hammadde ve pazar ihtiyacının artması

 5. Köyden kente göçün artması


13- Anlaşma Devletleri, Mondros'tan sonra,


 • Donanmalarını İstanbul önlerine getirmiş,

 • Yunanlıların Anadolu’ya çıkmalarını sağlamış,

 • Mebusan Meclisi’ni dağıtmış,

 • Anadolu halkını isyana teşvik etmişlerdir.


Aşağıdakilerden hangisi, Anlaşma Devletleri’nin bu girişimlerle ulaşmak istedikleri amaçlardan biri değildir?
A) İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kontrol altına almak

B) İstanbul Hükümeti’ni baskı ve denetim atında tutmak

C) İşgallerin yaygınlaştırılması için ortam hazırlamak

D) Halk iradesi doğrultusunda alınan kararların uygulanmasını önlemek

E) Rusya’nın Boğazlar’dan yararlanmasını kolaylaştırmak


14- Kurtuluş Savaşı yıllarında devletin en çok harcama yaptığı alan "milli savunma" olmuştur. Devlet, ordunun ihtiyaçlarını, Tekalif-i Milliye Emirleri çıkararak, halktan karşılamıştır.
Ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamaya gereksinim duyulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkın orduya güveninin arttırılmak istenmesi

B) Savunma masraflarını karşılamada çıkan güçlüğün aşılmak istenmesi

C) Ekonomik yatırımların arttırılmak istenmesi

D) Asker sayısının azaltılmaya çalışılması

E) Ordunun üretime katılmasının sağlanmak istenmesi

15- Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisi, “imtiyazsız, sınıfsız ve kaynaşmış bir ülke” oluşturma amacına yönelik değildir?
A) Öğretimin birleştirilmesi

B) Toplumda ayrıcalık belirtilerinin yasaklanması

C) Eski ölçü ve zaman birimlerinin kaldırılması

D) Medeni Kanun'un kabul edilmesi

E) Toplumsal hayata katılımda fırsat eşitliği sağlanması

16- Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında;


 • Eski saat sistemi bırakılarak günümüz saat sistemi esas alınmış,

 • Eski ölçü birimleri kaldırılarak günümüz ölçü birimleri esas alınmış,

 • Medreseler kapatılarak, çağdaş okulların varlığını sürdürmesine ilişkin yasalar kabul edilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi, bu düzenlemelerin yapılmasındaki amaçlardan biri değildir?
A) İkilikleri ortadan kaldırma

B) Ticari ilişkileri kolaylaştırma

C) Eğitim ilkelerinde birlik sağlama

D) Eğitim sistemini değiştirme

E) Bütçe giderlerini azaltma

17- Aşağıdakilerden hangisinin, doğrudan Türk Harf İnkılabı’nın sonuçlarından biri olduğu savunulamaz?


 1. Ticari ilişkileri kolaylaştırma

 2. Bilimde ilerlemeyi hızlandırma

 3. Okuma ve yazmayı kolaylaştırma

 4. Kültür alışverişini hızlandırma

 5. Batı uygarlığıyla yakınlaşmaÖSS DENEME SINAVI 8


1- İslamiyet öncesi Türklerde, bozkır hayat şartlarının bir gereği olarak, herhangi bir sebeple yer değiştirme sırasında çadır toplanır ve taşınırdı. Çadır hayatından, yerleşik düzene geçildiği oranda vazgeçilmiş, Uygurlardan itibaren iki katlı evlerde oturulmaya başlanmıştır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Türklerde başlangıçta göçebe yaşam tarzı mevcuttur

 2. Uygurlarla birlikte Türk göçleri tamamen sona ermiştir

 3. Uygurlar döneminde yerleşik bir hayat yaşanmıştır

 4. Çadır, göçebe yaşam tarzının önemli unsurlarından biridir

 5. Uygurlarda mimari yapılar ve şehirleşme önem kazanmıştır


2- X. yüzyılda İspanya’da Emevi, Kuzey Afrika’da Fatımi, Bağdat’ta ise Abbasi hükümdarları halife ünvanını kullanmışlar, kendi adlarına hutbe okutmuşlardır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?


 1. Abbasilerin Fatımiler üzerinde baskı kurduğu

 2. Afrika’nın fethinin tamamlanmak istendiği

 3. Endülüs Emevilerinin zayıflamaya başladığı

 4. İslam dünyasının üç ayrı siyasi güç tarafından temsil edildiği

 5. İspanya Krallığı’nın eski toprakları yeniden ele geçirmeye çalıştığı


3- - Bizans’ta, güçlü olan başa geçebilirdi.

- Memluklerde, her emir sultan olabilirdi.

- Osmanlılarda, sadece Osmanoğulları soyundan gelenler hükümdar olabilirdi.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Bizans’ta taht kavgaları çıkmıştır

 2. Osmanlılarda hanedan egemenliği vardır

 3. Bizans en güçlü merkezi krallıktır

 4. Memluk devleti askeri niteliktedir

 5. Bizans’ta farklı soylar başa geçebilmiştir

4- Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında alınan yerlere Türkmen boyları yerleştirilirken, konar-göçer Yörüklerin, Anadolu’da anlaşmazlık içinde olan taraflardan birinin ve Rumeli’ye yakın yerlerde oturanların Rumeli’de iskan edilmesi tercih edilmiştir. Öte yandan, göçenlerin geri dönmesi yasal olarak zorlaştırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu politika ile ulaşılmak istenen amaçlardan biri değildir?
A) Konar-göçer Yörüklerin yerleşik hayata geçmelerini sağlamak

B) Sınır boylarında yaşayanlara, içişlerinde özerklik tanımak

C) İskan siyasetinin kalıcı olmasını sağlamak

D) Anadolu’da asayiş ve güvenliği sağlamak

E) Rumeli’nin koşullarına uyum sağlayabilecek nitelikte olanları bölgeye yerleştirmek


5- Tarhuncu Ahmet Paşa, denk bütçe uygulamasını getirerek saray masraflarını azaltmış, devletin bozulan ekonomik durumunu düzeltmeye çalışmış; fakat, bu çalışmalar Tarhuncu'nun öldürülmesiyle sonuçlanmıştır.
Tarhuncu'nun öldürülmesi, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı sayılabilir?
A) Tarhuncu'dan sonra mali alanda ıslahat yapılmadığının

B) Islahatların uygulanmasında şiddete başvurulduğunun

C) Tarhuncu'dan sonraki tüm devlet adamlarının başarısız olduğunun

D) Mali alanda ıslahat yapmaya son verildiğinin

E) Islahatların bazı çevrelerin çıkarlarına ters düş­tüğünün


6- XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile dostluk temelinde ilişkiler kuran Fransa, yüzyılın sonunda, İngiltere’nin Uzakdoğu’ya giden yolunu kesmek üzere, bir Osmanlı toprağı olan Mısır’ı işgal etti.
Fransa’nın bu tutumu, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


 1. Devletlerin kısa ve uzun vadeli politikalarının değişmez nitelikte olduğunun

 2. İngiltere’nin sömürgelerini kaybetmeye başladığının

 3. Ekonomik çıkarların siyasi tercihlere yön verdiğinin

 4. Mısır’ın daha sonra İngiltere’nin eline geçtiğinin

 5. Osmanlı - Fransız ilişkilerinin bu tarihten sonra düzelmediğinin

7- Osmanlı Devleti'nin çok-uluslu bir etnik yapıda olmasının XIX. yüzyıl ıslahatlarına etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik sorunların çözümüne ağırlık verilmesi

B) Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmaya çalışılması

C) Özel mülkiyet hakkının devlet güvencesine alınması

D) Birlik ve beraberliğin korunmasına öncelik verilmesi

E) Kapitülasyonların etkisini kırmak üzere çeşitli önlemler alınması

8- II. Mahmut döneminde;


 • Batı tarzı eğitim veren okullar açılmış,

 • Yeniçeri Ocağı kaldırılmış,

 • Öğrenim görmek üzere Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir.


Aşağıdakilerden hangisi, bu çalışmaların amaçlarından biri değildir?


 1. Devlet otoritesini güçlendirme

 2. Değişen dünya koşullarını takip etme

 3. Bazı kurumların yapı ve niteliğini değiştirme

 4. Eğitimde Batı standartlarını uygulama

 5. Halkı daha fazla yönetime katma9- 1856 Paris Barış Antlaşması ile Osmanlı toprak bütünlüğünü koruyan İngiltere, daha sonra Reval Görüşmesi ile Almanya’ya karşı Rusya’yı Balkanlar’da serbest bırakmış; I. Dünya Savaşı yıllarında ise, gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarının paylaşılmasını kabul etmiştir.
İngiltere’nin tutumundaki bu değişiklik, aşağıdaki yargılardan hangisiyle açıklanamaz?


 1. Osmanlı Devleti siyasal gücünü yitirmiştir

 2. İngiltere’nin pazar ve hammadde ihtiyacı artmıştır

 3. İngiltere ile Rusya arasındaki çıkar çatışması I. Dünya Savaşı’na yol açmıştır

 4. İngiltere bazı Osmanlı topraklarını ele geçirmek istemektedir

 5. Osmanlı Devleti kendi varlığını koruyabilecek güçte değildir

10- Mondros'tan sonra işgallere karşı Türk halkının gösterdiği ilk tepki mahalli direniş cemiyetlerinin kurulması olmuştur. Bu cemiyetler ilk başlarda propagandaya ağırlık vermişler, fakat bunun işgalleri engellemediğini görmüşlerdir.
Bu durum, yurt savunmasında aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
A) Cemiyetlerin çalışmalarını durdurmayı

B) Silahlı direnişi yaygınlaştırarak örgütlü bir güç oluşturmayı

C) Ümmetçilik propagandasına ağırlık vermeyi

D) Zararlı derneklerin kapatılmasını sağlamayı

E) Azınlıkları, Anadolu’yu terk etmeye zorlamayı
11- Kurtuluş Savaşı sürecinde değişik yer ve zamanlarda alınan aşağıdaki kararlardan hangisi "ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceği" fikrini en kesin biçimde dile getirmektedir?
A) Millet, Türk milliyetçiliği esasını benimsemiştir

B) Yurdun parçalanması halinde millet hep birlikte karşı koyacaktır

C) Ulusal gücü etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır

D) Azınlıklara, siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez

E) Siyasi, hukuki ve ekonomik gelişmemizi engelleyen faktörler kaldırılmalıdır

12- Temsilciler Kurulu, İstanbul'un işgalini protesto amacıyla İtilaf Devletleri temsilcilerine ve millet meclislerine birer telgraf çekerek "Türk ulusunun siyasal egemenliğine ve özgürlüğüne indirilen bu son yumruk, özgürlük, millet ve yurt gibi bugünkü temel insani ilkelere indirilmiş bir darbedir" demiştir.
Temsilciler Kurulu'nun, bu girişimle ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtilaf Devletleri’ne gözdağı vermek

B) Osmanlı Hükümeti’ni kendi yanına çekmek

C) Sevr Antlaşması’nın imzalanmasını önlemek

D) İşgalci güçlerle anlaşma koşulları hazırlamak

E) Batılı devletlerin evrensel değerlere aykırı hareket ettiklerini ortaya koymak
13- Mustafa Kemal;
I. Çanakkale Savaşı’nda ordu komutanından, savaş bölgesindeki bütün kuvvetlerin kendi emrine verilmesini,

II. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’ne katılan milletvekillerinden, Müdafaa-i Hukuk Grubu kurmalarını,

III. Londra Konferansı’na katılan delegelerden, Sevr’e karşı çıkmalarını,

IV. Sakarya Savaşı öncesinde, başkomutanlık görevinin ve TBMM adına savunma kararları alabilme yetkisinin kendisine verilmesini,

V. Lozan Konferansı’na katılan delegelerden, kapitülasyonlar konusunda taviz vermemelerini istemiştir.
Bunlardan hangileri, en çok M. Kemal’in kendine olan güvenini göstermektedir?
A) l. ve ll. B) II. ve III.

C) I. ve IV. D) III. ve V.

E) II. ve V.


14- Atatürk, bir demecinde, “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun medeni bir toplum haline ulaştırmaktır.” demiştir
Atatürk, bu sözleriyle Türk inkılabının en çok aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamıştır?


 1. Egemenlik anlayışını ve yönetim şeklini değiştirmesi

 2. Toplumu “Türk Ulusu” bağıyla birleştirmesi

 3. Tüm alanlarda çağdaşlaşma ve modernleşmeyi esas alması

 4. Halkçılık anlayışı doğrultusunda sosyal sorunları çözümlemesi

 5. Ekonominin tüm alanlarında tam bağımsızlığı sağlaması


15- Türkiye'de 1924 yılında Hilafetin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi, 1925 yılında ise kıyafette değişiklik ile tekke ve türbelerin kapatılmasına ilişkin yasalar TBMM'de kabul edilmiştir.
Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı değildir?
A) Eğitim sisteminin çağdaşlaştırıldığının

B) Laik düzenin yerleştirilmesine çalışıldığının

C) Ulus egemenliğinin tamamlanmak istendiğinin

D) Tüm sosyal sorunların ortadan kalktığının

E) Hızlı bir çağdaşlaşmaya gidildiğinin

16- 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu, dil alnındaki çalışmalarında "Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini” ortaya çıkarmayı temel bir ilke olarak benimsemiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin, bu çalışmaların temel amaçlarından biri olduğu savunulamaz?
E) Türkçe’nin diğer dillerin etkisinden kurtarılması

B) Türkçe’nin ulusal dil haline getirilmesi

C) Türkçe’nin dünyada yaygın bir dil olduğunun kanıtlanması

D) Halk arasında kullanılan yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarının tespit edilmesi

E) Türkçe’nin zengin bir dil olduğunun kanıtlanması

17- Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeninin hızla ve ileriye dönük bir şekilde değişmesine inkılap diyoruz.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi inkılap niteliğinde bir gelişme değildir?

A) Kanunnamelerin yerine anayasal hukuk sistemine geçilmesi

B) Siyasal birlik bozulmasın diye bir süre tek partili sistemin uygulanması

C) Saltanatın yerine ulus egemenliğine dayalı bir devletin kurulması

D) Medreselerin yerine çağdaş okullarda eğitim yapılmasının benimsenmesi

E) Arap harfleri yerine yeni Türk harflerinin kabul edilmesi


18- Ulusal egemenlik, demokrasinin vazgeçilmez temel öğelerinden biridir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu ilkeye uygun bir uygulama değildir?


 1. Egemenliğin halka ait olması

 2. Yönetenlerin belli bir süre için seçilmesi

 3. Halkın tümünün mecliste temsil edilmesi

 4. Yönetilenlerin yasalara bağlı kalması

 5. Milletvekili sayısının azaltılmasıÖSS DENEME SINAVI 9


1- İlkçağ Anadolu uygarlıklarında:


 • Kralların yanında asillerden oluşan danışma meclisleri bulunurdu.

 • Kral başkomutan, başyargıç ve başrahipti.

 • Krallık babadan oğula geçerdi.

 • Eyaletler merkezden gönderilen valiler tarafından yönetilirdi.


Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Soyluların devlet yönetiminde yeri vardır

 2. Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir

 3. Din ve devlet işleri birlikte yürütülmüştür

 4. Merkezi otoriteyi korumaya önem verilmiştir

 5. Egemenlik anlayışı veraset sistemine dayanmaktadır


2- Müslüman Türk devletlerinde;


 • Devlet otoritesi en ücra köşelere kadar götürülmüş,

 • Kervan yollarının kontrol ve güvenliğine önem verilmiş,

 • Halkın refah düzeyini yükseltme her şeyin üstünde tutulmuştur.


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “iktisadi ve sosyal hayatın gelişmesine” etki eden temel faktörlerden biri değildir?


 1. Siyasi istikrarın sağlanması

 2. Birlik ve bütünlüğün korunması

 3. Güçlü bir donanmanın kurulması

 4. Asayiş ve güvenliğin sağlanması

 5. Ticaret gelirlerinin artması


3- Osmanlıların Balkanları fethetmeye başladıkları yıllarda Balkan devletleri arasında siyasi bakımdan ve mezhep ayrılığı yönünden büyük bir düşmanlık ve çatışma vardı.
Bu durum, Osmanlı açısından öncelikle aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır?


 1. Güçlü bir donanmanın kurulmasını

 2. Devşirme sisteminin uygulanmasını

 3. Milletlerarası ticaretle uğraşılmasını

 4. Fetih hareketinin yaygınlaştırılmasını

 5. İskan siyasetinin uygulanmasını

4- Yeniçağ’da Avrupa’da meydana gelen bazı gelişmeler şunlardır:


 • Feodalitenin siyasi bir sistem olmaktan çıkması.

 • Papa ile krallar arasındaki mücadelenin krallar lehine sonuçlanması.

 • Modern Avrupa milletlerinin oluşum sürecine girmesi.

 • Protestanlığın yeni bir mezhep olarak ortaya çıkması.


Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Feodal hukuk ve skolastik düşünce etkisini yitirmiştir.

 2. Papa’nın dini ve siyasi nüfuzu sarsılmıştır

 3. Mutlak krallıklar güç kazanmıştır

 4. Hristiyanlık dininde yeni bölünmeler yaşanmıştır

 5. Avrupa’nın eski siyasi ve etnik haritası korunmuştur

5- XV. ve XVI. yüzyıllarda iç ve dış sorunlarını kendi görüşleri doğrultusunda çözen Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda sorunlarının çözümünde batılı devletlerle görüş birliği içinde olma gereği duymuştur.
Bu durum, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı değildir?


 1. XV. ve XVI. yüzyıllarda dış gelişmelere yön verdiğinin

 2. Siyasal üstünlüğünü zamanla kaybettiğinin

 3. XV. ve XVI. yüzyıllarda iç sorunlardan ziyade dış sorunlarla uğraştığının

 4. XIX. yüzyılda denge politikasına ağırlık verdiğinin

 5. Çözüm yöntemleri ile siyasal gücü arasında paralellik bulunduğunun


6- Osmanlı Devleti’nde, XVII. yüzyıldan itibaren, yeniçeri ve sipahiler sık sık isyan ederek, istemedikleri kişilerin görevden alınmasını, yerlerine kendi taraftarlarının atanmasını sağladılar.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Ordunun ıslahatları desteklediğinin

B) Askerlik mesleğinin önemini yitirdiğinin

C) Askeri alanda yeni düzenlemelere gidildiğinin

D) Ordunun yönetim üzerinde etkili olduğunun

E) Yeniçeri Ocağı'nın saygınlık kazandığının

7- Aşağıdakilerden hangisi, Berlin Antlaşması'ndan sonra İngiltere'nin Kıbrıs ve Mısır'ı işgal etmekle ulaşmak istediği hedeflerden biri değildir?
A) Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellemek

B) Osmanlı'nın Balkanlar'dan atılmasını önlemek

C) Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak

D) Sömürgelerine giden yolun güvenliğini sağlamak

E) Süveyş Kanalı'nın stratejik konumundan faydalanmak

8- 1876’da hazırlanan ve ilk Osmanlı Anayasası sayılan Kanun-i Esasi’de, Müslüman olsun olmasın, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayanlar, din, ırk ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin Osmanlısayılmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin korunmasına gereksinim duyulduğunun bir kanıtı olamaz?


 1. Devletin toprak bütünlüğünün

 2. Toplumda birlik ve beraberliğin

 3. Azınlıkların devlete bağlılıklarının

 4. Ülkede din ve mezhep birliğinin

 5. Ülkede dirlik ve düzenin

9- Balkan Savaşları’ndan sonra Bulgaristan ile imzalanan İstanbul Antlaşması’na göre, Bulgaristan, kendi sınırları içerisinde yaşayan Türklere eğitim, mülkiyet ve kurumlaşma konusunda bazı haklar, imtiyazlar tanımıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A) Bulgaristan’da kalan Türklere azınlık statüsü tanındığının

B) Bulgaristan’ın, azınlık haklarını koruyacağına güvence verdiğinin

C) Bulgar milliyetçiliğinin etkisini yitirdiğinin

D) Bulgaristan’daki Türklerin azınlık konumuna düştüğünün

E) Balkanlar'da, Türklerin yaşadığı yerlerin elden çıktığının

10- Kuva-i Milliye birliklerinin Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ne yaptığı başlıca katkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunanlıları Anadolu'dan atmak

B) İşgallerin yayılmasını önleyerek, ulusal gücün kurulmasına zaman kazandırmak.

C) Milli cemiyetlerin birleştirilmesine yardımcı olmak

D) Cephe gerisinde asayiş ve güvenliği sağlamak

E) Suçluların yakalanıp cezalandırılmasını sağlamak


11- Bölgesel amaçla toplanmış olmasına rağmen, Erzurum Kongresi'nde iç ve dış politikayı ilgilendiren konularda da çeşitli kararlar alınmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A) Kararların bölgesel sorunlarla sınırlı tutulmadığının

B) Kararların alınmasında bir meclis gibi hareket edildiğinin

C) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma gereği duyulduğunun

D) Yurt savunmasında ulusal birliğin öneminin kavrandığının

E) Anadolu'da, İstanbul'dan bağımsız bir karar organının oluşmaya başladığının

12- M. Kemal, son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne seçilen milletvekilleriyle görüşerek, onlardan, “vatanın bütünlüğünün korunması" yolunda kararlar alınmasını sağlamak amacıyla Müdafaa-i Hukuk Grubu kurmalarını istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, milletvekillerinin görüş değiştirerek bu isteğe uymaktan vazgeçtiklerinin bir göstergesidir?
A) Misak-ı Milli kararlarının alınmasına öncülük etmeleri

B) Manda düşüncesine karşı çıkmaları

C) Ulusal sınırların bütünlüğünü savunmaları

D) Meclis'te Felah-ı Vatan Grubu'nu kurmaları

E) Kapitülasyonların sürdürülmesine karşı çıkmaları

13- M. Kemal, bir yandan vatan topraklarını işgalden kurtarmaya, öte yandan milli irade anlayışını halka benimsetmeye çalışmıştır.
Bu durum, Kurtuluş Savaşı'nda aşağıdaki hangi ilkelerin bir arada gerçekleştirilmek istendiğini gösterir?
A) Milliyetçilik - Devletçilik

B) Cumhuriyetçilik - Laiklik

C) Bağımsızlık - Milli egemenlik

D) Bağımsızlık - Bilimsellik

E) Laiklik - Devletçilik

14- Kurtuluş Savaşı yıllarında meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde, Anlaşma Devletleri arasındaki “görüş ayrılıkları” etkili olmamıştır?


A) İtilaf Devletleri'nin Londra Konferansı'nı toplamalarında

B) Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanmasında

C) İtilaf Devletleri ile Mudanya Mütarekesi'nin onaylanmasında

D) İtalya'nın, savaşmadan Anadolu topraklarını boşaltmasında

E) Ermenilerle Gümrü Antlaşması'nın onaylanmasında

15- Cumhuriyetin kurulmasından sonra gerçekleştirilen uygulamalardan bazıları şunlardır: • Durmaksızın daha çağdaşa ve daha doğruya yönelinmesi.

 • Toplumda, gereksiz ayrıcalık belirtilerinin ortadan kaldırılması.

 • Türk dilinin ve Türk tarihinin, siyasal rejimin gelişimine katkı sağlayacak şekilde incelenmesi.

 • Halkın kendi kendini yönetmesinin bir erdem olduğu düşüncesinin eğitimle yaygınlaştırılması.

Yüklə 416,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə