Otuz biRİNCİ DӘRS


ƏLLİ ÜÇÜNCÜ DӘRS NAMAZIN QAYDALARIYüklə 0,82 Mb.
səhifə22/31
tarix23.06.2018
ölçüsü0,82 Mb.
#54596
növüDərs
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   31

ƏLLİ ÜÇÜNCÜ DӘRS

NAMAZIN QAYDALARI

RİAYӘT OLUNMASI LAZIM OLAN ŞӘRTLӘR


Hər bir namaz qılan şəxsin üzərinə düşən ən başlıca vəzifə, namazın qılınmasında zəruri olan qaydalara əməl etməsidir. Dəstəmaz, təharət, paltar, vaxt, yerin şərtləri, qiraətin düzgün oxunması və namazın qılınmasında ardıcıllığa riayət etmək haqda ətraflı mə᾿lumat əldə etmək üçün risalə və digər fiqh kitablarına müraciət olunmalı və qeyd olunan bütün şərtlərə lazımınca əməl edilməlidir. Әks təqdirdə, şər᾿i qanunlara əsasən namaz batil olar və Allah dərgahında vacib bir ibadət kimi qəbul olunmaz.

NAMAZA DURUŞ


Hər bir namaz qılan şəxs üzünü qibləyə tərəf tutmalı, namaza başladığı zaman özünü Allah qarşısında hiss etməli və Onunla həmsöhbət olduğunu bilməlidir. Demək, başqalarına hörmətlə yanaşaraq qarşılarında ədəb-ərkan nümayiş etdirdiyimiz kimi, namaz qılarkən də bu məsələyə son dərəcə diqqət yetirməli, artıq hərəkət və ifadəyə yol verməməliyik.

Peyğəmbər (s) buyurur:

«Allaha elə ibadət edin ki, sanki Onu görürsünüz və bilin ki, siz Onu görməsəniz də O, sizi görür».1

Nəql olunmuş rəvayətlərdən birində deyilir: Bir gün Peyğəmbər (s) məscidə daxil olub Әnəs ibni Malikin namaz qıldığını, lakin eyni zamanda ətrafa da nəzər saldığını görür. Dərhal ona müraciət edərək buyurur: «Ey Әnəs! Namazı elə qıl ki, sanki bundan sonra namaz qılmayacaqsan və bu sənin vida namazın olacaq. Elə isə yalnız səcdə etdiyin yerə nəzər sal və ətrafında olanlara diqqət yetirmə. Bil ki, sən elə bir varlığın qarşısındasan ki, sən Onu görməsən də O, səni görür».2

Başqa bir rəvayətdə deyilir: Peyğəmbər (s) namaz qılarkən saqqalı ilə oynayan şəxsi görüb buyurur:

«Әgər onun qəlbi Allaha bağlı olsaydı, bədən üzvləri də Allaha müt᾿i və bağlı olardı».

«Allah-taala altı şeyi sizlər üçün bəyənmir. Onlardan biri də namaz qılarkən başqa şeylərlə məşğul olmağınızdır.»3

İmam Baqir (ə) atası imam Zeynəlabidin (ə) haqda buyurur:

«Atam namaz qılarkən ağac gövdəsi tək hərəkətsiz qalardı».4

EŞQ VӘ MӘHӘBBӘT


İnsan, namazı böyük həvəslə qılmalı və bu işdə süstlük və tənbəlliyə yol verməməlidir.

Qur᾿ani-kərim münafiqlərin hiylə və məkrlərini aşkara çıxardığı zaman, onların namaza səhlənkar yanaşdıqlarını tənqid edərək buyurur:«Münafiqlər Allahı aldatmağa çalışırlar. Halbuki əslində Allah onları aldadır. Onlar namaza durduqları zaman [yerlərindən] tənbəlliklə [könülsüz] qalxar, özlərini [yalandan] xalqa göstərər və Allahı olduqca az yad edərlər».1

Peyğəmbər (s) buyurur: «İnsanların ən yaxşısı o kəsdir ki, eşq və rəğbətlə ibadət edə, Allahı səmimi qəlbdən sevib bütün vücudu ilə ona bağlı ola və nəhayət ibadət üçün özünü bütün işlərdən azad edə. Belə şəxsləri yoxsulluq, asayiş və ya dünyəvi işlər əsla nigaran etməz».2

İmam Baqir (ə) buyurur:

«Namazlarınızı yuxusuz, halsız və ya tənbəlliklə qılmayın, çünki bu, aranızda nifaq toxumunun səpilməsinə səbəb olur. Allah-taala mö᾿minləri məst halda [yə᾿ni yuxusuzluqdan məst olduqları halda] namaz qılmağı qadağan etmişdir».3


TӘVAZÖKARLIQ

(Allah qarşisinda kiçilmәk)


Allah-taala Qur᾿ani-kərimin «Mu’minun» surəsinin 1-2-ci ayələrində namazlarında təvazökar olanlara nicat tapacaqlarına və᾿də verir:

«Həqiqətən, mö᾿minlər nicat tapmışlar! [Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!]

O kəslər ki, namazlarında [hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha] müt᾿i olub [Ona] boyun əyərlər! [Allahın qarşısında kiçilərlər]»

Peyğəmbərdən (s) təvazökarlığın [kiçilməyin] mə᾿nasını sorşduqda buyurur: «Namaz qılarkən kiçilmək, insanın tamamilə Allaha bağlı olması deməkdir».4

Әxlaq alimlərinin fikrincə namaz qılarkən kiçilmək iki hissəyə bölünür:

1. Qəlbin kiçilməsi-yə᾿ni insan, onu özünə cəlb edən bütün zehni məşğuliyyətlərdən əl çəkib yalnız Allahı yad edir.

2. Namaz qılarkən bədən üzvləri yalnız namaza xas olan hərəkətlər yerinə yetirməli və gözlərini səcdəgahdan ayırmamalıdır.

Peyğəmbər (s) buyurur:

«Həqiqətən namaz, insanın möhtac, yoxsul, peşiman və ümidvar olduğunu bildirir. İnsan əllərini qaldırıb «İlahi! İlahi!» deyir. Belə etməyənlərin namazı sözsüz ki, naqisdir».5

QӘLBİN HAZIRLIĞI


Namaz, insanla Allah arasında birbaşa ünsiyyət olduğu üçün namaz qılan hər bir şəxs, xüsusilə niyyət etdiyi zaman özünü Allah hüzurunda hiss edərək bütün zehni məşğuliyyətlərdən uzaq olmağa çalışmalı və bütün diqqətini namaza yönəltməlidir.

Peyğəmbər (s) buyurur:

«Allah-taala qəlbi cismi ilə olmayan şəxslərin namazını qəbul etmir».1

Әli (ə) buyurur:

«Yorğun və yuxusuz olduğunuz zaman namaz qılmayın və namaz qılmazdan əvvəl fikir və xəyala dalmayın. Çünki, namaz qılarkən insan Allah hüzurunda olur və etdiyi ibadətin fəzilətinin ona yalnız o qədəri nəsib olur ki, namaza qəlbən bağlı olmuş olsun».2

Әbu Həmzə Somali deyir: İmam Zeynəlabidin (ə) namaz qılarkən əbasının bir tərəfi çiynindən sürüşdü. Lakin o, buna əhəmiyyət verməyib namazını davam etdirdi. Namazı qurtardıqdan sonra əbasını nə üçün düzəltmədiyini soruşdum. Buyurdu: «Vay halına! Bilirsənmi kimin hüzurunda dayanmışdım? İnsanın qıldığı namazdan yalnız o qədəri qəbul olunur ki, qəlbən Allaha bağlı olmuş olsun».3

Peyğəmbər (s) buyurur:

«İnsan namaz qılsa da, ona namazının altıda biri və ya onda birinin savabı yazılmır. Qıldığı namazın savabı ona yalnız onu dərk etdiyi qədər yazılır».4


NAMAZ UCA TUTULMALIDIR


Hər bir müsəlman namaza böyük əhəmiyyət verib ona hörmətlə yanaşmalıdır.

Namazı gərəksiz və əhəmiyyətsiz hesab etmək isə böyük günahlardan hesab olunur. Peyğəmbər (s) və Mə᾿sum imamlar (ə) namaza əhəmiyyət verməyən şəxslərə olduqca mənfi münasibət bəsləyir və onları özlərindən uzaqlaşdırmağa çalışardılar.

Peyğəmbər (s) bu haqda buyurur:

«Namazı əskik sayanlar məndən deyillər. And olsun Allaha, onlar Kövsərin kənarında mənimlə görüşməyəcəklər.»5

İmam Baqir (ə) buyurur:

«Namaza süstlüklə yanaşmayın. Peyğəmbər (s) dünyasını dəyişərkən buyurmuşdur: «Namazını kiçik sayan məndən deyildir».6

İmam Sadiq (ə) buyurur:

«Namazı əskik sayanlara biz şəfa etməyəcəyik.»7


NAMAZ VAXTLI-VAXTINDA QILINMALIDIR


Yaxşı olar ki, insan namazlarını vaxtlı-vaxtında qılsın və imkan daxilində tə᾿xirə düşməsinə və ya vaxtından sonra qılınmasına yol verməsin. Nəql olunmuş rəvayətlərdə namazın vaxtlı-vaxtında qılınmasına bir çox tövsiyələr olunmuşdur. Belə ki, insanın namazı vaxtında qılması onun bu ilahi əmrə olan ehtiram və qəlbi bağlılığından xəbər verir.

İmam Baqir (ə) buyurur:

«Namazın ilk vaxtda qılınması hər şeydən üstündür. Elə isə xeyirli işlər görməkdə tələsin və bilin ki, Allahın sevdiyi şey, az olsa da ardıcıl olaraq yerinə yetirilən əməllərdir.»1

İmam Cə᾿fər Sadiq (ə) buyurur:

«Axirət, dünyadan üstün olduğu kimi, namazın ilk vaxtda qılınması da son vaxtda qılınmasından üstündür».2

«Namazın ilk vaxtda qılınmasının fəziləti mö᾿minlər üçün var-dövlət və övladdan daha üstündür».3


TӘMİZLİK VӘ SӘLİQӘ-SӘHMAN


Allah-taala Qur᾿ani-kərimin «Ә’raf» surəsinin 31-ci ayəsində Ona iman gətirmiş sadiq bəndələrinə xitab edərək buyurur:

«Ey Adəm oğulları! Hər ibadət vaxtı [namaz qılarkən, məscidə gedərkən və ya təvaf edərkən] gözəl libaslarınızı geyinin!...»

Yaxşı olar ki, namaz qılan hər bir şəxs, ibadət zamanı özünün ən gözəl və təmiz paltarını geyinib Allahın hüzurunda dursun. Әvvəlki dərslərimizdə bu haqda ətraflı söhbət açmışıq.


CAMAAT NAMAZLARINDA İŞTİRAK ETMӘK


Namaz qılan şəxs yaxşı olar ki, gündəlik və ya digər fərz namazlarını məscidlərdə camaatla birlikdə qılsın. Camaat namazları o qədər böyük əhəmiyyət kəsb edir ki, onun həqiqi dəyər və mahiyyətini dərk etmək kimsəyə müyəssər olmur.

Nəql olunmuş rəvayətlərdən birində bu haqda deyilir: «Camaat namazında on nəfər iştirak edərsə, bütün mələklər bunun savabını yazmaq istəsələr belə, yenə də öhdəsindən gələ bilməyəcəklər».


SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR


1. Allahın hüzurunda necə hazır olmaq lazımdır?

2. Münafiqlərin namazı nəyə bənzədilir?

3. Peyğəmbər (s) kimləri insanların ən yaxşısı hesab edir?

4. Namazda təvazökar olmaq dedikdə nə nəzərdə tutulur?

5. Peyğəmbər (s) kimlərin onun şəfaətindən məhrum olacaqlarını bildirir?

6. Namazın ilk vaxtda qılınmasının nə qədər fəziləti vardır?
Yüklə 0,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə