Özeti : Sermaye artırımı işlemine ilişkin damga vergisi istinasından yaralanabilmesi için yatırım teşvik belgesinde vergi, resim ve harç istisnası bulunması gerektiği Hk. Temyiz İsteminde BulunanYüklə 16,07 Kb.
tarix11.09.2018
ölçüsü16,07 Kb.
#80569

DANIŞTAY İlgili Kanun Madde

Yedinci Daire 488 9,

E. No. 1997/2484 Tablo 1

K. No.1997/4564ÖZETİ : Sermaye artırımı işlemine ilişkin damga vergisi

istinasından yaralanabilmesi için yatırım teşvik

belgesinde vergi, resim ve harç istisnası

bulunması gerektiği Hk.Temyiz İsteminde Bulunan : .... Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf : .... İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
İstemin Özeti : 1991 yılında gerçekleştirilen sermaye artırımı işlemine ilişkin olarak salınan damga vergisini kaldıran .... Vergi Mahkemesinin 5.5.1992 gün ve E: 1992/81; K: 1992/340 sayılı kararının, Danıştay Yedinci Dairesinin 14.2.1995 gün ve E:1992/7844; K:1995/534 sayılı kararı ile bozulması üzerine, bozma kararı uyarınca yeniden incelenen davada; yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen sermaye artırımı işlemlerinin damga vergisinden müstesna tutulabilmesi için, 3505 sayılı Kanunun geçici 2’inci maddesi ve tebliğler uyarınca yatırımcı şirketin ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunması, yatırımcıya verilen teşvik belgesinde yatırımın yararlanacağı teşvikler arasında vergi, resim ve harç istisnasının yer alması ve sermaye artırımının teşvik koşulları arasında bulunması gerektiği, her ne kadar tarhiyatın kaldırılmasına yönelik olarak mahkemelerince verilen karar Danıştay’ca yükümlü şirkete ait teşvik belgesinde yalnızca sermaye artırımının öngörüldüğü, diğer iki koşulun mevcut olmadığı gerekçesiyle bozulmuşsa da, dosyada mevcut teşvik belgesi örneğinin incelenmesinden, söz konusu sermaye artırımı işleminin damga vergisinden müstesna tutulabilmesi için aranılan her üç koşulun da teşvik belgesinde yer aldığının anlaşıldığı, bu durumda istisna kapsamına giren işlem dolayısıyla damga vergisi istenilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle damga vergisi tarhiyatını terkin eden .... Vergi Mahkemesinin 5.2.1996 gün ve E:1995/140; K: 1996/31 sayılı kararının; gerçekleştirilen sermaye artırımının muaflık veya istisna kapsamında bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunma Özeti : Savunma verilmemiştir.
Tetkik Hakimi ....’in Düşüncesi : Uyuşmazlık, yatırım teşvik belgesindeki özel şarta binaen gerçekleştirilen sermaye artırımı işleminin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağına ilişkindir.
Olayda, yükümlü şirket adına yapılan tarhiyatın terkini yolundaki mahkeme kararı, dairemizin 14.2.1995 gün ve E: 1992/7844, K: 1995/534 sayılı kararı ile yatırımların teşviki ve yönlendirilmesi ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, sermaye artırımı işlemlerinin damga vergisinden istisna tutulabilmesi için yatırım teşvik belgesinde ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünün bulunması. Teşvik tedbirleri arasında vergi, resim ve harç istisnasına yer verilmesi ve sermaye artırımının belgede öngörülmüş olması gerektiği, oysa yükümlü şirkete ait teşvik belgesinde ihracat taahhüdünün ve vergi, resim ve harç istisnasının bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş, mahkemece, bozma kararında belirtilen esaslara uymakla birlikte, dosyada mevcut teşvik belgesinde istisna için öngörülen üç koşulun da mevcut olduğu gerekçesiyle yeniden tarhiyatın terkinine karar verilmişse de; dairemizin 15.10.1997 gün ve E: 1997/2484 sayılı ara kararı uyarınca Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünce dosyaya ibraz edilen bilgi ve belgelerden de, 14.2.1995 gün ve K: 1995/534 sayılı bozma kararında belirtildiği gibi teşvik belgesinde ihracat taahhüdünün ve vergi, resim ve harç istisnasının bulunmadığı, bir başka deyişle, karara esas alınan belge örneklerinin, Hazine Müsteşarlığında mevcut aslı ile çelişik kayıtlar içerdiği anlaşılmakla, gerçekliği tartışmalı bulunan örneğe dayalı kararda isabet görülmemiştir.
Bu itibarla, temyiz isteminin kabulü ile 14.2.1995 gün ve K: 1995/534 sayılı bozma kararında belirtilen hususlar gözönünde bulundurulmak suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı .... ‘in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp, vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmektedir.
Açıklanan nedenle, temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:


Dosyanın incelenmesinden, yükümlü şirketçe, kalkınmada birinci derecede öncelikli bir yörede imalat sektöründe yapılacak yatırım dolayısıyla verilen 5.6.1990 tarih ve 27274 sayılı yatırım teşvik belgesindeki özel şarta istinaden gerçekleştirilen ve 27.11.1991 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen sermaye artırımı işlemine ilişkin damga vergisi tarhiyatını kaldıran .... Vergi Mahkemesinin 5.5.1992 gün ve K: 1992/340 sayılı kararının; 3505 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesi ile bu maddenin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesine ilişkin 89/1 ve 90/2 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca, sermaye artırımı işlemlerinin damga vergisinden müstesna tutulabilmesi için, yatırımcılara verilen teşvik belgesinde, ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünün bulunması, teşvik tedbirleri arasında vergi ve harç istisnasının sayılması ve sermaye artırımının belgede öngörülmüş olması koşullarının bir arada bulunması gerektiği, yükümlü şirkete verilen teşvik belgesinde sermaye artırımı öngörülmesine rağmen diğer iki koşul mevcut olmadığından, sermaye artırımı işlemlerinin damga vergisine tabi tutulmasının yasal olduğu gerekçesiyle, dairemizin 14.2.1995 gün ve E: 1995/534 sayılı kararı ile bozulduğu; mahkemece, bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu, bu doğrultuda yeniden yapılan inceleme sonucunda, bozma kararında belirtilen aksine, teşvik belgesinde, istisna tanınması için öngörülen üç koşulun da mevcut olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dairemizin 15.10.1997 gün ve E: 1997/2484 sayılı ara kararı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından, söz konusu belgede ihracat taahhüdünün bulunup bulunmadığı; ihracat taahhüdü mevcut ise, hangi tarihte teşvik belgesine işlendiği hususlarına ilişkin bilgi ve belgeler ile teşvik belgesinin aslı veya onaylı bir örneği Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından istenilmiş olup ; gönderilen 26.11.1997 tarih ve 38046 sayılı cevabi yazı ve ekindeki belge örneğinin incelenmesinden; yükümlü şirket adına tanzim edilen yatırım teşvik belgesinde ihracat taahhüdünün bulunmadığı ve yatırımın yararlanacağı teşvik tedbirleri arasında vergi, resim ve harç istisnasının yer almadığı görülmüştür.


Bu durumda, dava dosyasında bulunan ve davacı tarafından ibraz edilen belge örneğinin, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünde mevcut aslına uygun olmadığı, bir başka deyişle gerçeği yansıtmadığı sonucuna varıldığından, söz konusu belgeye dayanılarak tarhiyatın terkini yolunda verilen mahkeme kararında isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne; mahkeme kararının bozulmasına, bozma kararı üzerine mahkemece yeniden verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm altına alınacağından, bu hususta ayrıca hüküm tesisine gerek bulunmadığına, 9.12.1997 gününde oy birliği ile karar verildi.

Yüklə 16,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə