Plenum den 28 september 2010 kl. 09. 30Yüklə 481,87 Kb.
səhifə5/6
tarix17.08.2018
ölçüsü481,87 Kb.
#71454
1   2   3   4   5   6

Enda behandling

5 Turismutveckling och turismstrategi

Landskapsregeringens svar (S 6/2009-2010-s)

Ltl Camilla Gunells m.fl. spörsmål (S 6/2009-2010)


Först tillåts diskussion och därefter antecknas svaret för kännedom. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om hemställan till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen.

Om förslag till hemställan har väckts bordläggs ärendet efter avslutad diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till hemställan väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom.

Under diskussionen kan ärendet bordläggas första gången på begäran av två ledamöter och därefter en gång om lagtinget så beslutar.

Diskussion.

Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Angående turismutveckling och turismstrategi så frågar vi i detta spörsmål; när avser landskapsregeringen färdigställa turismstrategin så att det framgår vilka landskapsregeringens målsättningar och prioriteringar för turismnäringen är och hur och med vilka medel avser man förverkliga dessa målsättningar?Minister Torbjörn Eliasson

Herr talman! Efter den intressanta omröstningen här nyligen gäller det att fokusera om. Nu handlar det om turism. Landskapsregeringen har givit ett skriftligt svar som jag ska komplettera.

Herr talman! Bästa lagtingsledamot Camilla Gunell m.fl., landskapsregeringen har lämnat ett kort, skriftligt svar på frågan och jag ska utveckla det här i mitt anförande.

Självklart förväntar ni er ett fylligare svar och jag tackar på förhand för initiativet och ser fram emot en innehållsrik debatt, den åländska turismen till fromma! Ett stort arbete har redan lagts ner på strategiplanen. Landskapsregeringen har sedan slutet av år 2008 genomfört ett grundarbete som kommer att användas i den fortsatta processen. Bland annat har en utredning om turismens samhällsekonomiska betydelse publicerats år 2009, ett stimulerande idédokument ”Attraktiva Åland” framtogs år 2008, en marknadsundersökning ”Åsikter om Åland” färdigställdes i år, med mera, med mera. Nu är vi alltså inne på slutrakan i detta arbete som ska kunna presenteras för näringslivet och lagtinget i mars nästa år. Där är alltså första svaret; i mars nästa år.

Det blir ett viktigt dokument och än viktigare blir implementeringen av innehållet i dokumentet!

Herr talman! Kort efter att jag tillträtt mitt nya jobb deltog jag i Visit Ålands årsmöte på Havsvidden. Väldigt många aktörer inom turistbranschen hade samlats där vilket visar på det stora intresset att utveckla åländsk turism. Jag passade på att diskutera turismstrategin med förbundets vd och ordförande för att se hur vi på bästa sätt skulle kunna involvera förbundet och hela branschen i slutfasen av strategiarbetet. Intresset var naturligtvis stort och på förslag av förbundet bestämde vi oss för att vänta tills högsäsongen var över då det skulle finnas tid för ett så omfattande arbete som nu dras igång.

Vid en pressinformation efter utseendet av strategikonsult sade till och med vd Annica Jansson att Visit Åland anser det bättre att låta processen ta lite längre tid än planerat och att huvudsaken är att vi når fram till ett bra slutresultat. Landskapsregeringen delar hennes uppfattning.

Bästa lagtingsledamöter! Efter det att spörsmålet lämnades in har vi tagit ett stort steg framåt. För att leda processen med framtagande av strategin och implementeringen behövs kunnigt folk. Därför har vi upphandlat en konsult med stor erfarenhet av liknande uppdrag. Valet föll på Uppsalaföretaget Graffman Ab som är specialist på destinationsutveckling. Framgångsrika exempel på regioner som de arbetat med är Gotland, svenska Lappland och Åre med flera. Vi håller på tillsätter en styrgrupp som tillsammans med Graffman Ab startar upp arbetet den 7 oktober.

Herr talman! Det har gjorts upp många strategier med goda föresatser och byggda på goda idéer. Det är tyvärr lätt gjort att de blir liggande på hyllan och att de stora planerna inte genomförs. Det är heller inget undantag för turismen på Åland. Ända sedan 1960-talet efter färjtrafikens början har det funnits entreprenörer, idéer och vilja att genomföra projekt. Mycket har förvisso gjorts, men som ni vet så har också mycket blivit ogjort. Jag kunde räkna upp rätt så många faktiskt som om de hade genomförts hade placerat Åland betydligt högre upp som attraktivt resmål.

Här faller nog ansvaret tungt på oss politiker. Det är stora ord och många löften, och förvånansvärt ofta är vi överens i början, men när det ska till så vill det sig inte. På sportspråk skulle man kanske kunna kalla det dålig tajming. Alla kanske vill det, men inte på samma gång och inte riktigt på samma sätt. Det här kostar inte bara tid och pengar för utredningar utan det kostar framförallt förlorade förtjänstmöjligheter och missade framtida jobb och skatteintäkter. Och inte att förglömma frustration både i de politiska leden och framförallt i näringslivet som vill ha stabila politiska plattformar att utgår ifrån och kunna lita på.

Därför, bästa lagtingsledamöter, så tycker jag att vi nu ska visa hur det går att arbeta positivt, att inte bara sitta i samma båt utan att ro åt samma håll också, samtidigt och i takt. Vi kan det om vi lägger politisk profilering åt sidan någon gång för en gemensam sak.

Vår landbaserade turism utgör bara 2,5-3 % av BNP, men tack vare många olika ringeffekter betyder den betydligt mer för det åländska samhället och vi vet alla att det finns potential för betydligt mer. Vårt strategiska läge mellan flera viktiga huvudstäder, vårt tax-free undantag, vår unika skärgård, våra anläggningar med Alandica i spetsen gör Åland intressant. Vi behöver fler satsningar, vi behöver höja kvaliteten på inkvarteringen, vi måste vända oss mot nya spännande marknader, exempelvis Ryssland och Tyskland och vi behöver ladda vårt budskap, putsa upp vårt varumärke, förpacka och sälja bättre och bli mer tillgänglig både fysiskt och på nätet. Allt arbete ska leda till en förlängning av säsongen. Redan att lägga till en månad i varje ända skulle betyda oerhört mycket för hela branschen och leda till bättre lönsamhet, en förutsättning för att få både nya och etablerade entreprenörer att investera.

Herr talman! Nyckelordet är tajming! Vi måste vilja det samtidigt och genomföra det samtidigt! Eftersom de flesta idéerna redan finns så kommer slutarbetet med strategin mycket att handla om fokusering och implementering, med tennistermer uttryckt; se på bollen och slå igenom slaget!

I oktober kommer intervjuer med tongivande nyckelpersoner som kan påverka destinationsutvecklingen på Åland att genomföras, med personer som representerar olika intressentgrupper och som behöver samverka för att lyckas nå vision och målbild. Från offentliga sektorn, landskapsregeringen, staden och andra kommuner, från besöksnäringen, dvs. hotell, rederier, restauratörer, attraktioner, sevärdheter med mera. Självklart också från övrigt näringsliv, tongivande företag som inser vikten av destinationsutveckling och vill vara med och påverka och på sikt bidra, typ PAF med flera, detaljhandelsföretag, fastighetsägare. Från kultur-, fritids- och idrottslivet även förstås. Och vi ska komma ihåg alla regioner, en viktig del av arbetet ska kretsa runt möjligheterna att utveckla turismen i skärgården!

Herr talman! Förra veckan var jag bjuden till Visit Ålands första månadslunch efter högsäsongen. 50-60 personer slöt upp och diskuterade bland annat turismstrategin. Det var ett mycket positivt möte och det känns bra att vi har Visit Åland och branschen med oss. Det kändes att de kommer att ge järnet!

Jag vill avsluta med att citera två stycken ur utredningen ”Attraktiva Åland”. För det första: ”Det går att åstadkomma resultat om det finns en starkt sammanhållande och koordinerande kraft. Detta har bl.a. Göteborg & Co visat prov på. På Åland krävs att landskapsregeringen, kommunerna, ÅTF samt entreprenörer och investerare kan sätta sig runt samma bord, lämna sina särintressen och se till Ålands bästa och sedan genomföra det man kommit överens om.”Andra citat också från Attraktiva Åland: ”De investeringar av infrastrukturell karaktär som beskrivs kräver en helt gemensam syn på att de är bra för Åland och ska genomföras för att de ska vara genomförbara för privata investerare. Det kräver vidare ett fullständigt politiskt stöd över blockgränserna. Därtill måste det sannolikt krävas en innovativ syn på finansieringslösningar. Risken är stor att satsningarna är bra för Åland, men att det inte är en självklarhet att själva investeringen som sådan har någon större lönsamhet.”

Tack, herr talman, dessa åsikter delar jag till hundra procent. Jag ser fram emot en givande spörsmålsdebatt. Tack.Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! När jag tog del av det skriftliga svaret ifrån landskapsregeringens sida tyckte jag att det var ganska allmänt hållet. Näringsministern skulle förklara mera i ord om vad som låg bakom. Jag tycker fortfarande att också den delen är lite allmänt hållet. Vi har ett stort bekymmer när det gäller turismnäringen. Vi tappar fart och vi blir efter våra konkurrenter. Det var huvudorsaken till att jag skrev på det här och spörsmålet. Jag ville få till stånd en debatt.

För att få en större konkretiseringsfas i den här debatten, vad ser näringsministern som den största utmaningen för turistnäringen? Jag ska återkomma i mitt anförande om hur jag ser på det. Hur ser näringsministern på det här?

Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Kanske det är lite allmänt hållet. Det håller jag gärna med ltl Anders Eriksson om. Vi grundar oss på de utredningar som har gjorts. Nu kommer den här strategin att tas fram tillsammans med branschen och Visit Åland. Det fanns ett stort önskemål att de skulle få vara med, vilket vi självklart tyckte att de skulle få vara. Därför tycker jag heller inte att man ska föregå det här. Vi får nu se vad vi kommer fram till för resultat.

Den stora utmaningen, som ltl Anders Eriksson frågade efter, den kommer att bli ett genomföra strategin. Jag har mycket erfarenhet av den här typen av arbete. Jag vet att det har funnits mycket idéer och det har funnits många strategier. Problemet för oss här på Åland har varit att implementera idéerna, få med alla på samma gång och verkligen göra det. Implementeringen kommer vi att lägga stor vikt vid när det gäller strategiarbetet.

Ltl Anders Eriksson, replik

Om jag ska börja med något positivt så var jag i tidigare debatter väldigt kritisk till att man hade marknadens aktörer på sidan om det här strategiarbetet, man hade inte t.ex. Visit Åland med. Det är bra att man har tagit detta till sig.

Om jag förstod svaret på min fråga om vad den största utmaningen för turistnäringen är, var näringsministerns svar; att genomföra strategin, som han uttryckte sig. Nu har landskapsregeringen faktiskt i tre år försökt få fram en sådan här strategi. Jag vill inte säga desto mera innan vi ser den här strategin, om det kommer någon strategi eller inte. Jag tycker ändå att en sådan här debatt kunde vinna på om vi kunde debattera lite konkreta åtgärder, lite förslag och lite politisk handlingskraft. Vi måste lite komma ner ifrån de här allmänna svepande formuleringarna, såsom jag ser det.

Minister Torbjörn Eliasson, replik

Ja, det är helt rätt ltl Anders Eriksson. Jag tycker faktiskt att det fanns en hel del av den varan i mitt anförande. Exempelvis en sådan sak som att hitta nya marknader. Vi har en väldigt intressant marknad som vi fortfarande har obearbetad och den heter Ryssland. Jag nämnde många olika saker.

Sjöfarten är enormt viktig här också. Vi hoppas av hela vårt hjärta att vi ska få till stånd en nyinvestering, att Viking Lines investeringar ska gå att genomföra. Det är en viktig till bit och jag kan räkna upp många. Själva strategin kommer i mars 2011, det sker i samarbete med branschen, vilket jag tror att är viktigt. Den stora utmaningen blir att verkligen inte göra den här strategin till den en hyllvärmare utan att få den implementerad.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat.Ltl Roger Slotte, replik

Tack, herr talman! Jag får tacka för ett bra anförande. Jag förstår att strategin går ut på att man ska förlänga säsongen. Och kvalitén ska om möjligt försöka höjas på de anläggningar som vi har. Det är ju bra om vi finner nya nischer. Jag har alltid välkomnat att det är viktigt att förlänga säsongen vår och höst. Alandica, som nämndes här, är ett bra exempel på det.

Jag skulle vilja putta in en liten detalj till. Inom Turistförbundet anser man att fisketurismen är speciellt viktig när det gäller att få turister till Åland under lågsäsong. Dessutom kommer dessa turister till andra delar av Åland än till Mariehamn. Fisketuristerna har förlängt säsongen betydligt. Senaste året innebar det 19 000 övernattningar, vilket har stor betydelse särskilt för stugbyarna. Därför bör vi bevara och utveckla den verksamhet som t.ex. Guttorp har idag. Finns det fisk i våra vatten har vi också turister på Åland.

Talmannen

Tiden är ute!Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Säsongförlängningen är enormt viktig. Det är ändorna av nuvarande högsäsong som vi ska arbeta med. Det är där vi ska sätta in krafterna. Högsäsongen har historiskt gått att fylla väldigt bra, men det är bara ett fåtal veckor. Det gäller att skarva i, att få någonting på allvar att hända i april, maj och i september, oktober. Det här arbetet kommer att fokusera mycket på det.

När det gäller fisketurismens så är det också en viktig bit. Det är en av de aktiviteter som drar in förhållandevis mycket pengar per dygn till hotell och stugägare med mera. Guttorp är en viktig bit. Vi ska se till att vi få Guttorp att fungera så att vi kan ha den verksamheten kvar. Turismbranschen värdesätter Guttorp mycket högt.

Talmannen

Replikskiftena är avslutade.Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Jag får tacka landskapsregeringen för svaret och den vänliga presentationen, dock så att även jag upplevde svaret som väldigt allmänt. Det finns egentligen ingenting att motsätta sig i svaret, där är vi helt eniga. Jag fick svar på en av frågorna från spörsmålet. Turismstrategin kommer i slutet av mars, i alla fall ska konsulten då vara klar. Sedan ska det väl processas politiskt på något sätt, antar jag.

Det svarar inte på frågan om vilka områden som landskapsregeringen anser att är de mest angelägna att åtgärda för turismen just nu och vilka landskapsregeringens prioriteringar är.

Jag får väl konstatera den här mandatperioden går. Näringspolitiken har inte varit den här regeringens bästa gren. Den icke levererade turismstrategin visar ännu en gång på att landskapsregeringen inte har klarat av att leva upp till de löften som man har gett och inte heller till de egna ambitionerna. Det blir mer och mer tydligt att det är viktigt att sätta igång processer, att låta de rullar på och man säger att man jobbar med dem, men sedan då? Resultaten låter vänta på sig.

Arbetet med en ny turismstrategi sattes i gång redan 2008, när man tillsatte en arbetsgrupp med människor som representerade olika grenar inom turismen. Man anställde en projektledare. En projektledare som efter ett år lämnade sitt uppdrag. Det var omöjligt att gå vidare utan klarare mandat och tydligare politiska direktiv från landskapsregeringens ministrar. Efter det somnade arbetsgruppen in. Minister Jan-Erik Mattsson utlovade strategin vid flera tillfällen. Allra senast skulle den komma i maj 2010. Nu är det september och landskapsregeringens senaste besked är att en konsult från Sverige nu ska föra landskapets arbete i hamn, till den sista mars 2011, till en kostnad av 46 000 euro.

Det blir en ny regering som får ta över verkställigheten av den här strategin den. Vi har fyra förlorade år, dock några utredningar. Om det vore så väl att andra branscher på Åland gick så lysande och att tillväxten pekade uppåt inom att andra segmentet, då kanske man kunde ha råd att ignorera en näring som turismen. 3,5 procent av BNP är kanske inte så mycket. Men nu är det inte så, flera för Åland viktiga branscher, som är bärare av den åländska ekonomin och välfärden, kämpar i motvind. Vi måste hålla stånd mot en allt tuffare konkurrens där ute i världen. Jag menar att vi inte har råd att försumma den potential som ändå finns inom turismen. Det är en framtidsbransch. Det är en av världens snabbaste växande näringar. Alla slåss om att få vara med och locka besökarna. Runt omkring oss görs planer och strategier upp och man lyfter fram och analyserar sina styrkor och svagheter. Man marknadsför och man stärker kvalitet och varumärken. På Åland drar vi in på destinationsmarknadsföring och låter åren gå. Man måste konstatera att det här är ett misslyckande.

Det här har snart kostat skattebetalarna över 100 000 euro i löner, arvoden och utredningar. Om man lägger till alla arbetstimmar och möten så vet jag inte var vi landar. Det har kostat. När strategin är klar väntar det verkliga arbetet med att involvera, fördjupa och förverkliga, vilket minister Eliasson också underströk att är det verkligt viktiga arbete. Det arbetet skjuter man på nästa regering.

Vi vill i det här spörsmålet veta vilka som är landskapsregeringens prioriteringar. Man kan säga de tre viktigaste, så att vi vet det. Om vi ska få något resultat under den här mandatperioden så vore den snabbaste vägen att landskapsregeringen i budget 2011 skriver in vad man anser att är det mest akuta.

Det är viktigt att man tar tag i de signaler som har kommit de senaste åren om att destinationen Åland kan vara på tillbakagång. Vi har sett det i sjunkande antal övernattningar och vi har sett det i reklamationer främst vad gäller boendet. Det här är en trend som är oerhört viktiga att vända. Vi har ju på Åland alla förutsättningar. Vi har goda kommunikationer. Vi har den vackra naturen, stillheten, en världsunik skärgård och vi har självstyrelsen, som ingen annan har, att berätta om ända från stenåldern via Bomarsund till sjöfartens glansdagar och champagnegaleasen. Men det kräver en långsiktig strategisk turismpolitik som är konsekvent och som bygger på det som är autentiskt för oss, på genuinitet och äkthet.

Vad gäller att stärka varumärket så tror jag att vi alla är eniga om det är den gröna ön i det blå havet med de flesta soltimmarna som är vår resurs och vår styrka och det som vi borde marknadsföra och konsekvent kommunicera ut.

Vi behöver också ett varumärke som bygger på en ekologisk profil och en turism som är skonsam mot naturen. Vad gäller ekoresor så ökar intresset betydligt ute i världen, framförallt bland amerikaner, tyskar och bland unga kvinnor.

Biosphere Expedition, som är en internationell organisation för ekologiskt resande, konstaterar att det idag inte finns några ekologiska resmål i Finland. Åland borde vara det första.

Att den åländska turismnäringen behöver en strategi är uppenbart, särskilt med tanke på de många aktörer som är småföretagare. De behöver de insatser som landskapsregeringen kan bidra med.

Jag anser att landskapsregeringen ska ha det övergripande ansvaret för att skapa de här förutsättningarna och strukturerna som utvecklingen behöver, förstås i samarbete med de idag alltför många kommuner och med näringens aktörer. Det behövs engagemang och kompetens för att jobba med det här, det kanske vi inte har till alla delar i förvaltningen. Man behöver också ha en gemensam vision, en gemensam målbild och årliga handlingsplaner för förverkligandet.

Jag vill också i det vidare arbetet lyfta fram ett nytt segment som jag tror att är viktigt att rikta sig emot, nämligen det som idag kallas WHOP, wealty, healty older people. Det är en allt större grupp som består av äldre befolkning med god hälsa och god ekonomi. Den gruppen kommer att öka hela tiden. Det är en grupp som jag tror att Åland kunde bli ett verkligt paradis för. Men de ställer höga krav på kvalité och bekvämlighet.

Minister Eliasson nämnde Ryssland som en ny marknad. Jag tror också att där finns ett nytt kundsegment, framförallt för passagerarfartygen. Jag tror också att Tyskland fortfarande är en viktig marknad, liksom närområdena. Det finns väldigt mycket att säga om detta och vad man skulle kunna göra, men tiden tar slut.

Jag vill tala lite sportspråk, som också minister Eliasson nämnde. Jag tyckte att Eliasson ändå pekade på vad som behöver göras. Det är inte så att man svävar i okunskap om att åtgärder behövs, framförallt när det gäller kvalitetshöjningen inom övernattningen. Vi har utredningar i botten, jag vet inte hur många utredningar som är gjorda den senaste tiden. Kan inte Eliasson slå på bollen själv? Sätt bollen i rullning hellre än att köpa in en svensk konsult som ska komma hit och slå in bollen för 50 000 euro. Vi måste tro på oss själva, Eliasson, och på den kompetens som finns ute i näringen, bland företagarna, hotellägarna, restaurangerna och stugbyägarna med flera.

Snabbast och mest effektiva är nu att landskapsregeringen kortfattat sammanfattar vad som är det mest akuta och återkommer i nästa budget för 2011. Tack.Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag ska börja med att säga att det känns jättebra, ltl Camilla Gunell. Jag kan i princip hålla med om allting som ltl Camilla Gunells sade. Jag tror att hon håller med om mycket som jag sade också. Det här bådar gott inför jobbet som vi har framför oss.

När det gäller detta med svensk konsult så vill jag säga att vi tror på oss själva. Jag tro på mig själv, vi i regeringen tror på oss själva och jag vet att branschen och människorna tror på sig själva. Men, i ett sådant här fall är det bra att få någon utifrån ser på Åland med lite nya öppna ögon. Någon som är van med processen och som verkligen kan göra det på ett halvt år. Branschen ville också ha det så.

När det gäller områden så kan jag nämna fyra. Det är viktigt att vi får en säsongsförlängning, det är viktigt att vi lyckas implementera, det är viktigt att få symbios mellan den landbaserade turismen och sjöfarten och skärgården och regionerna är viktiga. Där har vi fyra viktiga områden. Jag återkommer.Ltl Camilla Gunell, replik

Det är säkert bra att ha en positiv energi och kraft, det tror jag absolut. Realiteten är att turismstrategin kommer just och just att bli klar under den här mandatperioden. Fyra år har gått. Det är ju beklagligt, det är ett stort misslyckande för regeringen att inte ha rott i land det här projektet. Där ute väntar småföretagare och hela näringen på att den här strategin ska komma. Man hinner knappt processa den här konsultens arbete innan en ny landskapsregering ska ta över och förverkliga det. Då vet vi inte hur de målsättningarna och prioriteringarna ser ut. Därför menar jag att om minister Eliassons ska ha genomslag och verkligen vill göra någonting så måste han komma med det i budgeten för 2011.Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag gillar att spela tennis. Jag lovar att jag ska vara med och slå på bollen, vi behöver alla göra det. Detta att det kommer för sent, jag jobbar utifrån nuet och framåt. Ska vi låta bli att göra det här? Är det bättre? Nej, vi måste göra det. Vi har skaffat en konsult för 46000 euro. Tittar vi på hur mycket som har lagts ned hittills så är vi uppe i ungefär en hundring. Det kostar ungefär lika mycket som förra strategiplanen kostade. Att vara defaitistisk och inte tro på framtiden det tycker jag är konstigt. Vi måste väl tro på framtiden och vara positiva. Det är jätteviktigt.Ltl Camilla Gunell, replik

Det är just det som är det viktiga, att vi har framtiden i sikte. Därför är det obegripligt att förstå att landskapsregeringen låter fyra år gå och försummar den här näringen, som är en av våra viktigaste tillväxtbranscher för framtiden. Om allt annat gick som tåget, vilket jag inte anser att det gör, då kanske man kan ha råd att försumma en sådan näring som turismen, men det anser inte jag. Vi behöver den här näringen, för sysselsättningen framförallt. Vi borde ha klara målsättningar om hur stor del av BNP som turismen ska bidra med 2017. Hur många övernattningar ska vi ha? Klara mål och dit ska vi nå. Man kan inte bara sitta och vänta och låta tiden gå. Det är inte bara Eliassons fel, det är landskapsregeringen som har försummat det här under de här åren.
Yüklə 481,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə