Politici si Legislatie de MediuYüklə 462,03 Kb.
səhifə4/9
tarix30.12.2018
ölçüsü462,03 Kb.
#88489
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Strategie

Având în vedere necesitatea conformării cu acquis-ul comunitar din sectorul de apă în majoritatea aglomerărilor într-o perioadă de tranziţie relativ scurtă, prioritatea se va acorda proiectelor integrate de anvergură în vederea optimizării costurilor de investiţie şi a costurilor operaţionale pe care le presupun asemenea investiţii. Comunităţile care au ca scop îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată din zonele geografice clar definite (de ex. pe bazine hidrografice) vor fi grupate. Pe baza unui program de investiţii pe termen lung în zonele respective, investiţiilor prioritare la nivel regional li se va acorda o atenţie specială în vederea asigurării utilităţilor de apă şi apă uzată pentru populaţie, la standardele de calitate cerute şi la tarife acceptabile. Nevoile investiţionale vor fi prioritare astfel încât sa fie avute în vedere angajamentele asumate de România în timpul negocierilor de aderare, în primă fază în aglomerările urbane. Cu toate acestea, aglomerările rurale pot fi, de asemenea, integrate intr-un proiect regional dacă se justifică un impact pozitiv semnificativ asupra mediului şi/sau dacă acele componente de cost-eficienţă asigură îmbunătăţirea durabilităţii întregii investiţii.

În vederea contracarării unui posibil impact negativ asupra regulilor n+3/n+2, activităţile de pregătire a proiectelor au început încă de la jumătatea anului 2004 pentru primul val, în special pentru proiectele de anvergură a căror pregătire necesită timp îndelungat. Asocierea localităţilor, în vederea atragerii de fonduri internaţionale pentru nevoile investiţionale din sectorul de apă, fonduri care nu pot fi atrase în mod individual, reprezintă deja o tendinţă în România. Pentru 25 dintre cele mai experimentate asociaţii locale, sunt în curs de pregătire aplicaţii complete pentru finanţare UE cu ajutorul unei asistenţe tehnice ISPA, în timp ce alte 15 proiecte vor fi pregătite din alte surse de finanţare. Asigurarea finanţării în sectorul de apă /apă uzată este condiţionată de crearea operatorului regional unic. Procesul de regionalizare reprezintă un element esenţial pentru conformarea cu acquis-ul comunitar în sectorul de apă /apă uzat,ă deoarece sunt necesare companii de apă cu experienţă în vederea realizării investiţiilor şi a garantării funcţionării acestora. Fără finanţare, cea mai mare parte a operatorilor mici nu vor fi capabili să se conformeze cu acquis-ul comunitar. În consecinţă, există un imbold pentru diferiţi operatori de a asigura crearea ROC şi de a contracara eventualele dificultăţi politice şi administrative. Acest aspect este important pentru că mai mult de 60% din alocarile totale ale POS Mediu se estimează că se vor îndrepta către prioritatea 1. O funcţie centrală de implementare trebuie îndeplinită de către operatorii nou înfiinţaţi, operatori regionali de apă şi apă uzată. Regionalizarea a fost indusă de intervenţiile AT din programul de pre-aderare care are ca scop îmbunătăţirea capacităţii financiare şi operaţionale a principalilior operatori din ţară (FOPIP) şi crearea unor modele administrative de a uni operatorii mai mici în cadrul celor cu o experienţă mare sau de a crea economii prin regruparea operatorilor mai mici (SAMTID). Scopul este de a asigura un succes al grantului în absorţia capacităţii la nivel local prin sporirea capacităţii lor în managementul finanţării proiectelor internaţionale şi de a asigura faptul că sunt construite noi facilităţi din fondurile EU şi care vor funcţiona în mod adecvat. Pentru acele localităţi care nu pot fi incluse într-un proiect regional, în cazuri bine justificate, prin POS Mediu pot fi sprijinite proiecte mici, la nivel individual cu condiţia ca aceste proiecte să se conformeze cu cerinţele relevante, în special cea referitoare la existenţa unui operator funcţional care să asigure întreţinerea corespunzătoare a facilităţilor ce vor fi construite cu fonduri europene.

În acest context, regiunile sunt zone mai mari care includ mai multe aglomerări umane; nu trebuie privite ca regiuni de dezvoltare (NUTS II) ale României. Operaţiunile care vor fi finanţate în cadrul acestei axe prioritare vor valorifica experienţa dobândită în cadrul programelor de pre-aderare - MUDP, ISPA, PHARE şi SAMTID. Beneficiarii locali care nu au suficientă experienţă în managementul proiectelor vor fi sprijiniţi de către AM POS Mediu. Fondurile europene nu vor fi suficiente pentru conformarea cu acquis-ul comunitar din sectorul de apă. Lucrări complementare vor fi finanţate din împrumuturi externe, din Fondul de Mediu sau în cadrul unor PPP. În unele cazuri, licitaţiile sub condiţiile PCO (proiectare – construcţie – operare) în cadrul FSC reprezintă o opţiune ce poate fi luată în considerare. Autorităţile locale de la nivel regional/judeţean/municipal vor beneficia de investiţiile finanţate în cadrul acestei axe prioritare.Domenii majore de intervenţie

��Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzatăOperaţiuni indicative

- Construcţia/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării;

- Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile

- Extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a sistemelor de canalizare

- Construcţia/reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate;

- Construcţia/reabilitarea facilităţilor de epurare a nămolurilor;

- Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, etc.
Axa Prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate”
Obiective

Creşterea gradului de acces la serviciile publice de salubritate de calitate corespunzătoare şi la tarife acceptabile;

Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate;

Creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate

Reducerea numărului de situri contaminate

Această axă prioritară va fi finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Fundamentare

Din cauza activităţilor economice semnificative desfăşurate în trecut fără luarea în considerare a aspectelor de protecţia mediului, urmate de încetarea activităţii giganţilor industriali, România a moştenit un număr mare de situri contaminate cu nivel crescut al emisiilor poluante în aer şi apă şi care au determinat degradarea pe arii extinse a solului şi a peisajului. Majoritatea acestor situri sunt abandonate, neutilizate, nevoia utilizării terenurilor disponibile pentru utilităţi publice sau pentru afaceri fiind crescută, pe lângă faptul că există risc pentru mediu şi sănătate umană. Cel mai critic aspect care afecteză calitatea solului în România este legat de numărul mare de depozite de deşeuri neconforme, precum şi de depozitarea necorespunzătoare a unor cantităţi considerabile de deşeuri care continuă să fie produse. Cea mai frecventă metodă de eliminare a deşeurilor rămâne depozitarea. Doar o proporţie scăzută este utilizată ca materie primă secundară şi reciclată. Aşa cum rezultă şi din analiza SWOT şi analiza situaţiei actuale, o problemă majoră în Romania este cauzată de managementul necorespunzător al deşeurilor, în special cele urbane, cea mai mare parte a municipalităţilor fiind lipsite de facilităţi adecvate de eliminare a deşeurilor. Colectarea selectivă se face doar în anumite centre pilot şi mare parte a materialelor reciclabile se pierd prin depozitare. Sistemele integrate de management al deşeurilor sunt în prezent dezvoltate cu finanţare ISPA în 7 din cele 42 judeţe (proiecte din prima fază) în timp ce alte investiţii recente în domeniul deşeurilor solide, care vizează în principal construirea de noi depozite de deşeuri municipale, au fost derulate în 11 oraşe. Facilităţi de salubritate centralizate există în majoritatea zonelor urbane, dar lipsesc în aglomerările rurale. Autorităţile locale sunt responsabile pentru implementarea acestor angajamente, în conformitate cu strategia naţională pentru servicii publice. În ceea ce priveşte legislaţia din domeniul managementului deşeurilor, aceasta este în vigoare şi în conformitate cu acquis-ul comunitar.

România a obţinut în cadrul procesului de negociere perioade de tranziţie până în 2017 pentru anumite tipuri de depozite de deşeuri, în vederea conformării cu Directivele UE: depozite de deşeuri municipale – perioade de tranziţie până în 2017; stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase – 2009; depozite de deşeuri industriale nepericuloase – perioade de tranziţie până în 2013. 177 depozite (cca 490 ha) trebuie să stopeze activitatea de depozitare între 2017- 2013. De asemenea, în conformitate cu Tratatul de Aderare, România trebuie să asigure reducerea graduală a deşeurilor depozitate în cele 101 depozite municipale neconforme, pentru a ajunge la o cantitate maximă anuală de 2,2 milioane tone până în anul 2013. Astfel, până în 2013, deşeurile municipale biodegradabile care vor fi depozitate trebuie să fie reduse până la 52% din cantitatea totală de deşeuri municipale biodegradabile produse în 1995. Alte perioade de tranziţie au fost obţinute pentru anumite ţinte în domeniul deşeurilor de ambalaje până în 2013, care vizează reducerea considerabilă a cantităţii de deşeuri ce urmează a fi depozitate.

Strategie

În vederea conformării cu angajamentele mai sus menţionate din sectorul de deşeuri solide, proiecte integrate de management al deşeurilor se vor derula în conformitate cu Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor şi cu Planurile Regionale de Gestiune a Deşeurilor. Programele de investiţii vor include activităţi legate de ierarhia în ceea ce priveşte managementul deşeurilor (prevenire, colectare selectivă, valorificare şi reciclare, tratare şi eliminare), în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Proiectele respective vor acoperi aglomerările urbane şi rurale, la nivel judeţean/regional.Prioritatea este acordată, în primul rând, aproximativ unei jumătăţi din cele 41 de judeţe din România, în care nu au fost derulate investiţii majore până în prezent, abordând într-o manieră integrată necesitatea îndeplinirii angajamentelor din domeniul deşeurilor. O a doua arie de intervenţie va viza extinderea/finalizarea sistemelor de management al deşeurilor în acele judeţe/zone în care se derulează prima fază a unui sistem integrat de management al deşeurilor sau în care investiţiile anterioare s-au limitat la construirea unui depozite de deşeuri, la sisteme de colectare neselectivă şi la transport. Scopul îl constituie crearea unui sistem modern de management al deşeurilor care să contribuie la reducerea cantităţii de deşeuri depozitate în respectivele judeţe/zone, prin stabilirea unui sistem adecvat care sa trateze fiecare tip de deşeuri în parte, în vederea protejării mediului. Minimum 15 judeţe din România, care nu au fost incluse în prima categorie menţionată, vor beneficia de investiţii pe categorii specifice de deşeuri.

Această prioritate este destinată sprijinirii proiectelor de investiţii necesare conformării cu Directiva 75/442/CEE privind deşeurile, a Directivei 1999/31 privind depozitarea, a Directivei 94/62 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje într-o manieră integrată, prin construirea de facilităţi pentru reciclarea deşeurilor în scopul creşterii cantităţii de deşeuri reciclate şi construirea de depozite ecologice conforme. Această axă va sprijini introducerea colectării selective pentru atingerea ţintelor de reciclare, conştientizarea şi implicarea populaţiei în realizarea colectării selective. O atenţie deosebită se va acorda închiderii depozitelor neconforme. Construirea facilităţilor de reciclare a deşeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri reciclate să crească, poate fi, de asemenea, finanţată în cadrul acestei axe prioritare. Îmbunătăţirea serviciilor de salubritate reprezintă o condiţie pentru finanţarea investiţiilor în cadrul acestei axe prioritare. Poate fi acordat sprijin pentru licitarea concesiunii serviciilor de salubritate, dacă este cazul. Similar axei prioritare 1, proiectele majore de management integrat al deşeurilor sunt pregătite cu sprijin ISPA în 15 judeţe, având ca scop obţinerea de fonduri UE după aderare. Asociaţiile de localităţi în scopul îmbunătăţirii infrastructurii de management al deşeurilor în judeţele/regiunile respective Potrivit Planului de Implementare pentru Directiva 99/31/CE privind depozitele de deşeuri reprezintă o condiţie prealabilă pentru aprobarea proiectului. Finanţare suplimentară pentru pregătirea de proiecte în sectorul de deşeuri se va acorda prin PHARE. Pe lângă închiderea depozitelor de deşeuri neconforme, este avută în vedere şi reabilitarea siturilor poluate istoric în cele mai afectate regiuni, în scopul reducerii impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane. Aceasta reprezintă prima fază din strategia pe termen lung care are ca scop valorificarea zonelor afectate, în vederea derulării unor investiţii publice viitoare sau a utilizării economice ori pur şi simplu pentru reabilitarea peisajului. În acest scop, MMGA pregăteşte, pe baza unui studiu pilot elaborat în 2005, o metodologie pentru identificarea zonelor poluate istoric şi desfăşurarea unei analize de risc. Prioritizarea siturilor contaminate inventariate la nivel naţional se va realiza cu suport PHARE. Reabilitarea câtorva dintre cele mai afectate zone se va realiza prin POS Mediu. Sprijinul se va axa pe acele cazuri în care există risc ridicat de contaminare a apei de suprafaţă sau a apei subterane şi în care trebuie întreprinse urgent acţiuni de remediere. Investiţii complementare vor fi asigurate din bugetul de stat, împrumuturi externe, din Fondul de Mediu sau în cadrul unor PPP. PPP intervin în situaţia construirii noilor facilităţi de tratare şi eliminare sau în cazul concesiunii de servicii de colectare, reciclare, transport şi depozitare a deşeurilor. Pentru a asigura o mai bună coordonare între FS şi politica internă, pot fi utilizate, când se consideră necesar, mecanisme adecvate mixe pentru derularea anumitor activităţi. Aceasta ar putea duce la reducerea dificultăţilor administrative de acordare şi accesare a fondurilor. Reabilitarea siturilor contaminate asociată cu dezvoltarea mediului de afaceri este, de asemenea, finanţată prin POR. Asociaţiile de municipalităţi sunt principalii beneficiari ai intervenţiilor în cadrul acestei axe prioritare. Autoritatea de Management va acorda sprijin în managementul proiectelor şi, în principal, pentru activităţile legate de licitaţii acelor beneficiari care nu au experienţă în domeniu. Dacă este necesar, asistenţa tehnică va fi operaţională.

Domenii majore de intervenţie

- Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor- Reabilitarea siturilor contaminate

Operaţiuni indicative

- Construcţia unor noi staţii de transfer şi a unor noi facilităţi de eliminare a deşeurilor municipale

- Construcţia facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare;

- Achiziţionarea şi instalarea sistemelor de colectare selectivă,

- Achiziţionarea vehiculelor de transport al deşeurilor;

- Construirea unor facilităţi adecvate pentru deşeurile periculoase (deşeuri medicale, deşeuri provenite din echipamente electrice şi electronice, etc) şi alte tipuri specifice de deşeuri (deşeuri provenite din construcţii şi demolări, etc.)

- Reabilitarea siturilor contaminate
Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea sistemelor municipale de termoficare în localităţile cele mai afectate de poluare”
Obiective

Reducerea emisiilor de poluanţi proveniţi de la centralele municipale de termoficare;

Ameliorarea nivelului minim de concentraţie al poluanţilor în localităţile vizate;

Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei în localităţile afectate.Această axă prioritară va fi finanţată din Fondul de Coeziune.

Fundamentare

Reducerea emisiilor poluante în atmosferă rămâne un domeniu în care sunt necesare investiţii substanţiale, în ciuda îmbunătăţirii semnificative a calităţii aerului după anul 1990, când s-a înregistrat un declin economic şi marii poluatori au fost închişi. România a obţinut perioade de tranziţie până în anul 2013, respectiv 2017 pentru emisii (dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi) pentru anumite instalaţii ce intră sub incidenţa Directivei 2001/80/CE privind reducerea emisiilor provenind de la instalaţiile mari de ardere (IMA). În multe aglomerări urbane, centralele municipale de termoficare sunt foarte poluante şi reprezintă o ameninţare pentru sănătatea populaţiei din cauza vechilor tehnologii şi a investiţiilor precare pe termen lung. Aşa cum se prevede în Strategia naţională pentru energie, România este încă în mod semnificativ dependentă de combustibilii tradiţionali ca păcura, cărbune (46%) şi mai puţin de gaz natural (39%) utilizat pentru a furniza populaţiei din marile aglomerări servicii de încălzire şi apă caldă.În concordanţă cu Strategia naţională pentru încălzire, 52% din populaţia urbană beneficiază de servicii centralizate de încălzire şi vor fi fi conectate la sisteme centralizate pe termen mediu/lung. Acest lucru este cauzat de creşterea preţului la gaz natural; astfel, centralele private, care utilizează în cele mai multe cazuri gaz natural – care este mai puţin poluant decât combustibilii tradiţionali – nu sunt accesibile pentru o mare parte a populaţiei urbane. Sistemele municipale de încălzire aparţin unităţilor teritoriale administrative şi sunt gestionate de administraţia publică locală care este responsabilă pentru furnizarea de energie termică pentru populaţie.
Strategie

Acţiunile prevăd reducerea impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane în zonele cele mai poluate de sistemele municipale vechi de încălzire. Investiţiile se vor baza pe strategii regionale de încălzire pe termen mediu/lung care trebuie să includă o evaluare a opţiunii de înlocuire a sistemului municipal de încălzire cu sisteme alternative de scara mai mică. În cazul în care opţiunea aleasă, în urma analizei cost-beneficiu, este utilizarea energiei regenerabile sau a surselor mai puţin poluante de enegie pentru instalaţiile municipale de încălzire, proiectelor respective li se acordă prioritate. Când alternativele pentru combustibilii tradiţionali nu sunt disponibile, scopul este să se promoveze o utilizare raţională a surselor de energie neregenerabile. Se va acorda o atenţie deosebită activităţilor de modernizare a instalatiilor mari de ardere ce au ca ţintă reducerea emisiilor de SO2, NOx şi pulberi, contribuind astfel la implementarea Directivelor din sectorul de aer pentru care România a solicitat perioade de tranziţie. În acest scop, implementarea Directivei 2001/80/CE vizeză atingerea performanţelor de mediu în conformitate cu politicile comunitare şi participarea României la elaborarea politicilor de îmbunătăţire a calităţii aerului şi reducerea fenomenului de acidifiere şi de formare a ozonului troposferic. Principalele măsuri pentru îndeplinirea acestor obiective includ implementarea BAT specifice LCP – urilor în vederea desulfurizării şi a reducerii emisiilor de oxizi de azot şi de pulberi provenite de la gazele de combustie (ardere) şi efectuarea măsurătorilor reprezentative ale poluanţilor relevanţi în conformitate cu standardele CEN. În vederea reducerii semnificative a emisiilor de poluanţi şi, implicit, a îmbunătăţirii calităţii aerului în zonele urabane, principalele măsuri vor fi corelate cu măsuri de creştere a eficienţei energetice, de promovare a cogenărării, de utilizare alternativă a combustibiilor mai puţin poluanţi, de reabilitare a reţelelor de distribuţie şi de creştere a gradului de constientizare a populaţiei în ceea ce priveste consumul de enrgie termică prin reabilitarea termică a locuinţelor. Investiţiile realizate prin această axă vor veni de asemenea în sprijinul programului de investiţii iniţiat de Guvernul României pentru reorganizarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie energie termică “Termoficare 2006 – 2009, calitate şi eficienţă”. Obiectivele acestui program sunt ca sistemul centralizat de producere şi distribuţie să atingă un randament termic de cel puţin 80%, prin eliminarea pierderilor din reţelele de transport şi cele interioare de alimentare cu apă caldă şi căldură, introducerea contorizării la nivel de imobile şi puncte termice. Se estimează ca acest program să aibă ca rezultat scăderea consumului de combustibil şi reducerea emisiilor în atmosferă. Distincţia dintre domeniile de intervenţie în domeniul protecţiei mediului din POS Mediu şi POS Competitivitate se bazează pe tipul de beneficiari finali. În cazul POS Mediu, se acordă sprijin pentru proiectele din sectorul public, municipal sau ale operatorilor de servicii publice, în timp ce ţinta POS Competitivitate este reprezentată de instalaţiile mari de ardere, publice sau private de interes naţional, iar obiectivul principal al acestora este eficienţa energetică. Autorităţile locale din municipalităţile selectate vor beneficia de investiţii în cadrul acestei axe prioritare. Surse adiţionale de finanţare pentru sistemele municipale de încălzire vor fi atrase prin intermediul împrumuturilor externe şi a PPP-urilor.

Operaţiuni indicative

- retehnologizarea instalaţiilor mari de ardere (reabilitare cazane, turbine de aer);

- introducerea BAT (cele mai bune tehnici disponibile) pentru reducerea SO2, NOx şi pulberi (prin măsuri de desulfurare, reducere a emisiilor de oxizi de azot şi de pulberi)

- introducerea contorizării;

- reabilitarea depozitelor de zgură şi cenusă;

- reabilitare reţelei de distribuţie a apei calde şi a căldurii


Axa prioritară 4 “Implementarea sistemelor adecate de management pentru protecţia naturii”
Obiective

conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică;

asigurarea managementului eficient a ariilor protejate.

Aceasta prioritate va fi finanţată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Fundamentare

Patrimoniul natural ale lanţului carpatic şi al bazinului dunărean sunt extrem de importante pentru întreaga Europă, datorită florei şi faunei unice, a climatului şi peisajului. România are o diversitate bogată de specii de floră şi faună. Cu toate acestea, există multe plante şi animale aflate în pericol din cauza fragmentării habitatelor şi a exploatării excesive a resurselor naturale, la care se adaugă dezvoltarea economică; modificarea peisajului reprezintă un indicator important pentru deteriorarea calităţii mediului. Astfel, printre Statele Membre ale UE25 şi statele candidate, România este una din ţările cu cel mai mare număr de specii ameninţate.

Din perspectivă europeană, până la data aderării, România trebuie să asigure înfiinţarea Reţelei Natura 2000, în conformitate cu prevederile Directivelor Uniunii Europene privind Păsările şi Habitatele şi să pregateasca măsuri relevante de protecţie pentru sit-urile de importanţă comunitară. Având în vedere că reţeaua Natura 2000 va fi strâns legată de reţeaua naţională de arii protejate, este necesar un sistem adecvat de management şi monitorizare , ce va fi implementat în întreaga reţea de arii protejate, la care se adaugă o infrastructură bine dezvoltată. Pentru dezvoltarea cadrului de management şi administrare a ariilor protejate, inclusiv a siturilor NATURA 2000, este necesară iniţierea /derularea unor importante acţiuni, cum ar fi: îmbunătăţirea/înfiinţarea structurilor administrative; întărirea capacităţii instituţionale a administraţiilor existente; dezvoltarea/revizuirea planurilor de management pentru ariile protejate; dezvoltarea infrastructurii specifice (birouri de management, centre de vizitare şi infrastructură pentru vizitatori); realizarea studiilor specifice, inventariere, cartare; lansarea campaniilor de conştientizare a publicului asupra patrimoniului natural şi a importanţei ecologice a siturilor protejate; campanii de informare/conştientizare a comunităţilor locale privind importanţa dezvoltării durabilă a acestor zone. Întărirea sistemului instituţional în vederea asigurării controlului, a aplicării legislaţiei şi a capacităţii instituţionale corespunzătoare pregătirii şi implementării planurilor de management (programe de întreţinere) reprezintă o necesitate. Obiectivul este acela de a asigura managementul corespunzător al ariilor protejate şi, astfel, de a stopa degradarea biodiversităţii şi a resurselor naturale şi riscurile

ascociate pentru mediu şi dezvoltarea durabilă.

În acest scop, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă 195/2005, este avută în vedere înfiinţarea unei Agenţii Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi Conservarea Biodiversităţii până la sfârşitul lui 2006. Este necesar sprijin pentru întărirea capacităţii financiare, administrative şi profesionale a acestei agenţii, în vederea asigurării unor politici şi strategii pe termen lung privind conservarea naturii şi, în special, în vederea asigurării unui management eficient al sistemului Natura 2000.

Strategie

Scopul acestei axe prioritare este de a sprijini conservarea biodiversităţii şi a naturii prin acţiuni de dezvoltare a cadrului de management pentru ariile protejate, inclusiv pentru siturile Natura 2000. Aceasta include dezvoltarea infrastructurii (inclusiv întreţinere) pentru ariile protejate, activităţile de operare şi monitorizare, având ca scop creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte protecţia mediului şi comportamentul prietenos pentru mediu – ca bază pentru dezvoltarea durabilă. Este avut în vedere sprijinul pentru pregătirea şi implementarea planurilor de management. Aceasta include secţiuni privind delimitarea în spaţiu, inventariere (caracteristici naturale şi informaţii socioeconomice), instrumente de planificare şi management, inclusiv definirea unităţilor de mediu şi evaluarea lor, zonare propusă (rezervaţie, prioritati pentru conservare, utilizare restrânsă şi utilizare generală), obiective şi ghiduri de management. Prin acestea din urmă se asigură legislaţia relevantă, activităţile umane compatibile cu măsurile de conservare şi îmbunătăţire a habitatelor. În strânsă legătură cu acest obiectiv, este prevăzut, de asemenea, sprjin pentru întărirea capacităţii instituţionale a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi Conservarea Biodiversităţii. Această axă prioritară va contribui la conformarea cu Directivele Păsări şi Habitate, în strânsă legătură cu înfiinţarea reţelei Natura 2000. Operaţiunile finanţate în cadrul acestei axe prioritare sunt complementare cu cele prevăzute în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala, în strânsă legatură cu Reţeaua Natura 2000, prin asigurarea plăţilor compensatorii, în conformitate cu Regulamentul 1698/2005 referitor la activităţile care conduc la conservarea mediului. Coordonarea operaţiunilor va fi asigurată şi cu POR în ceea ce priveşte măsurile ce trebuie luate pentru dezvoltarea turismului şi a mediului de afaceri, atunci când sunt avute în vedere ariile protejate. O asistenţă PHARE va acorda sprijin pentru pregătirea unui portofoliu de proiecte care să fie finanţate prin FS în cadrul acestei axe prioritare. Administratorii ariilor protejate şi Agenţia Naţională pentru Ariile Protejate şi Conservarea Biodiversităţii vor beneficia de investiţii în cadrul acestei axe prioritare.Domenii majore de intervenţie

�� Întărirea capacităţii de management pentru instituţiile responsabile de protecţia naturii şi a peisajului,

�� Elaborarea şi implementarea planurilor de management pentru ariile protejate

Operaţiuni indicative:

- Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor, pregătirea studiilor ştiinţifice, a inventarelor, cartografierea;

- Elaborarea şi implementarea planurilor de management pentru ariile protejate, inclusiv siturile Natura 2000 (inclusiv reconstrucţia ecologică, dezvoltarea infrastructurii, conştientizarea publicului, achiziţionarea de terenuri cu o valoare ridicată din punct de vedere al biodiversităţii pentru a deveni proprietatea statului) .

Axa prioritară 5 “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”
Obiective

contribuţia la un management durabil al inundaţiilor în zonele cele mai expuse la risc;

protejarea şi reabilitarea litoralului Mării Negre.

Această axă prioritară va fi finanţată din Fondul de Coeziune.

Fundamentare

România a fost extrem de afectată de inundaţii distrugătoare în ultimul deceniu. În anul 2005 s-au înregistrat inundaţii la scară largă cu efecte catastrofale, ce au afectat peste 1,5 milioane persoane (76 oameni ucişi) şi au distrus o parte importantă a infrastructurii. Distrugerile cauzate de inundaţii au fost estimate la peste 1,5 miliarde Euro. Recentele inundaţii din România au dezvăluit slăbiciuni atât în ceea ce priveşte tehnicile de protecţie împotriva inundaţiilor, cât şi a capacităţii de răspuns după apariţia inundaţiilor. Astfel, România a realizat necesitatea de schimbare a abordării managementului inundaţiilor, de la “acţiunea pasivă” la o “acţiune pro-activă”, în vederea reducerii potenţialelor dezastre şi a vulnerabilităţii la inundaţii. Această axă prioritară vine în sprijinul implementării Directivei Cadru privind Apa 2000/60, al cărei scop este crearea unui cadru pentru protecţia apelor de suprafaţă şi a celor subterane, precum şi a celor costiere. De asemenea, această axă vine în întâmpinarea iniţiativei de la nivelul Uniunii Europene de a elabora şi implementa un program de acţiune privind prevenirea riscurilor, protecţia împotriva inundaţiilor şi reducerea efectelor acestora. În acest cadru de colaborare, Statele Membre vor elabora planuri pentru managementul riscului la inundaţii şi hărţi de risc pentru fiecare bazin hidrografic şi zone costiere în care sănătatea umană, mediul, activităţile economice pot fi afectate negativ de inundaţii. Un alt potenţial risc pentru mediu îl reprezintă eroziunea care afectează zona costieră, extinzându-se dea lungul a 240 km din partea nord-vestică a României. În ultimele decenii, litoralul Mării Negre a fost afectat de serioase probleme de eroziune. Pe baza cercetãrilor efectuate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marinã “Grigore Antipa, partea nordică a zonei costiere româneşti, care constituie Rezervaţia Biosferei Delta Dunãrii, este cea mai afectată (aproximativ 2 400 ha de plaja au fost pierdute din suprafaţã, în ultimii 35 ani), iar partea sudică este şi aceasta în pericol acolo unde activitatea economică este puternică, incluzând şi activităţi turistice. Eroziunea costieră nu numai că ameninţă activitatea turistică în sezonul de vară prin pierderea zonei de plajă, dar pune în pericol şi siguranţa locuinţelor şi bunăstarea publică. În acest sens, sunt necesare măsuri urgente, în vederea implementării măsurilor preventive împotriva inundaţiilor şi a eroziunii solului.Strategie

Sprijinul pentru această axă prioritară se va concentra pe investiţiile care să furnizeze un nivel adecvat al protecţiei împotriva inundaţiilor prin sprijinirea îmbunătăţirii stării economice, de mediu, ecologic şi de conservare a celor mai vulnerabile regiuni. Zonele ţintă pentru intervenţie vor fi selectate în concordanţă cu strategiile relevante la nivel regional şi naţional. Ca un prim pas, o strategie a riscului privind inundaţiile pe termen lung va fi actualizată cu sprijin PHARE. Această strategie va ţine cont de rezultatele cercetării sprijinite de Comisia Europeană încă din anul 1980 şi de comunicarea Comisiei Europene privind managementul riscului la inundaţii din 2004.

Astfel, Strategia va duce la revizuirea abordării tradiţionale, costisitoare de răspuns privind inundaţiile şi la elaborarea unui program de control al inundaţiilor bazat pe conceptul prevenirii producerii acestora. Un prim grup de proiecte privind prevenirea inundaţiilor în anumite zone expuse la risc va fi propus pentru finanţare europeană şi va fi sprijinit prin PHARE. Acţiuni complementare în domeniul managementului de risc pentru inundaţii sunt prevăzute în cadrul Programului Operaţional Regional care va sprijini acţiuni pentru eficientizarea intervenţiilor după inundaţii, prin crearea unor unităţi speciale de intervenţie şi furnizarea de echipament pentru aceştia în fiecare judeţ. Fonduri suplimentare privind măsurile de prevenire a inundaţiilor vor fi asigurate de la bugetul de stat. În cadrul acestei axe prioritare, se va acorda sprijin pentru protejarea şi reabilitarea litoralului sudic al Marii Negre, având ca scop stoparea eroziunii costiere, creşterea valorii de investiţie a acestei zone, precum şi la creşterii siguranţei locuinţelor.Un master plan pentru protejarea zonei costiere va fi elaborat până la sfârşitul anului 2006, având ca limită de timp anul 2020. Proiecte similare sunt actualmente pregatite cu sprijin JICA. Investiţii complementare în cadrul Programului Naţional pentru protejarea Mării Negre vor fi sprijinite prin împrumuturi externe şi vor acoperi litoralul nordic al acesteia. Administraţia Naţională Apele Române va beneficia de investiţii în cadrul acestei priorităţi.

Domenii de intervenţie

�� Protecţia împotriva inundaţiilor

�� Combaterea eroziunii costiere

Operaţiuni indicative

- lucrări de construcţie pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor;

- elaborarea unor hărţi de pericol şi risc al inundaţiilor;

- reabilitarea litoralului Mării Negre afectat de eroziune.


Axa prioritară 6 „Asistenţă Tehnică”
Stabilirea celei de-a şasea priorităţi a POS Mediu a fost realizată în concordanţă cu art. 44 al noului Regulament pentru Fondurile Structurale. Cea de-a 6-a axă prioritară din cadrul POS Mediu este complementară Programului Operaţional Asistenţă Tehnică, gestionat de Ministerul Finanţelor Publice.

Obiectiv

Consolidarea sistemului de management, monitorizare, control şi evaluare a implementării POS MediuAceastă axă prioritară va fi finanţată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Fundamentare

Scopul acestei axe prioritare este de a asigura o implementare eficientă pentru POS Mediu şi de a contribui la creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor UE prin sprijinirea identificării proiectelor, întărirea capacităţii administrative a Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare, finanţarea activităţilor ce privesc monitorizarea, evaluarea şi controlul proiectelor, dar şi acţiuni de publicitate şi informare pentru POS Mediu.Strategie

Sprijinul pentru managementul şi evaluarea POS Mediu va asigura asistenţa tehnică şi financiară pentru procesul de planificare, monitorizare, evaluare şi control, cu scopul de a realiza o implementare eficientă a POS Mediu. Sprijinul acordat pentru acţiunile de informare şi publicitate în ceea ce priveşte programul va consolida promovarea operaţiunilor şi va fi aplicabil tuturor axelor prioritare ale POS Mediu. Informarea şi publicitatea operaţiunilor şi programelor comunitare, atât pentru publicul general, cât şi pentru beneficiarii potenţiali (incluzând autorităţile regionale, locale şi alte autorităţi publice, partenerii economici şi sociali, organizaţiile non-guvernamentale, operatorii şi promotorii proiectelor, oricare alte părti interesate), astfel încât să se sublinieze rolul Comunităţii şi transparenţa oportunităţilor de finanţare.Domenii majore de intervenţie

�� sprijin pentru management-ul şi evaluarea POS

�� sprijin pentru informare şi publicitate.

Operaţiuni indicative:

a) sprijin pentru management-ul şi evaluarea POS :

• Sprijin pentru pregătirea întâlnirilor Comitetului de Monitorizare;

• pregătirea documentelor/strategiilor necesare pentru identificarea şi justificarea necesităţii proiectelor;

• pregătirea, selectarea, evaluarea şi monitorizarea Programului şi operaţiilor individuale, incluzând sprijinul pentru Organismele Intermediare pentru astfel de activităţi; utilizarea serviciilor de consultanţă,.când este cazul;

• pregatirea misiunilor de audit şi a controalelor la faţă locului;

• elaborarea de studii, analize şi rapoarte axate pe monitorizarea impactului pentru implementarea programului, analiza de eficienţă a structurilor de implementare, identificarea punctelor slabe ale programului în vederea formulării de recomandări pentru îmbunătăţirea eficienţei managementului programului;

• activităţi de instruire privind managementul fondurilor structurale pentru AM, OI şi beneficiari;

• achiziţionarea aplicaţiilor specifice IT pentru POS Mediu;

• remunerarea unor experţi angajaţi temporar de AM în vederea implementării responsabilităţilor menţionate anterior.

b) sprijin pentru acţiunile de informare şi publicitate:

• elaborarea şi implementarea Planului de Comunicare şi Informare;

• servicii de consultanţă pentru elaborarea materialelor de informare, pregătirea rapoartelor de evaluare pentru POS Mediu;

• activităţi de publicitate şi informare – organizarea de seminarii, pregătirea materialelor de informare, dezvoltarea şi actualizarea site-ului web al POS Mediu, diseminarea materialelor şi broşurilor informative pentru public, dar şi pentru potenţialii beneficiari.

c) întărirea capacităţii administrative a instituţiilor responsabile pentru monitorizarea, punerea în aplicare şi controlul aplicării legislaţiei

Management

Cadru general pentru implementarea POS Mediu

Programul va fi gestionat la diverse niveluri:Autoritate de Management (AM) – Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor prin Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale cu rol de coordonare globală şi management al implementării POS Mediu. MMGA va acţiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar şi lider de proces. AM are un rol specific în asigurarea unei priviri de ansamblu strategice asupra POS Mediu.

Organisme Intermediare (OI) – stabilite la nivelul Agenţiilor Regionale de Protecţia Mediului în fiecare din cele 8 regiuni ale României, vor avea un rol important în implementarea POS la nivel regional, acţionând ca interfaţă între AM şi beneficiari. Fiecare ARPM va primi sarcini privind programarea, monitorizarea, management financiar şi control. În prezent, acestea sunt implicate în monitorizarea proiectelor ISPA în regiunea lor, precum şi în derularea schemelor de granturi în cadrul programului PHARE. Delegarea activităţilor dela AM din cadrul MMGA la OI din cadrul ARPM-urilor se va face în baza unui acord scris.

Beneficiarii (B) vor juca un rol major în managementul şi implementarea măsurilor aprobate în cadrul POS Mediu. Ei vor avea, de asemenea, responsabilităţi în ceea ce priveşte organizarea licitaţiilor şi contractarea serviciilor şi a lucrărilor. Delegarea responsabilităţilor se va realiza după o evaluare prealabilă a capacităţii lor de gestiune a proiectelor. Majoritatea beneficiarilor POS Mediu sunt autorităţi publice locale care beneficază în prezent de asistenţă ISPA şi PHARE. Este avut în vedere sprijinul pentru partenerii cu mai puţină experienţă prin utilizarea bugetului de asistenţă tehnică. OI vor acorda sprijin beneficiarilor în timpul pregătirii şi implementării măsurilor din cadrul POS Mediu. Mecanismul de finanţare şi implementare a fiecărei măsuri din cadrul POS Mediu va fi reglementat de un acord scris între MMGA în calitate de AM, ARPM-uri în calitate de OI şi beneficiari.

Comitetul de Monitorizare va fi stabilit pentru POS Mediu în scopul monitorizării programului. Acest comitet va asigura un forum pentru legăturile cu partenerii sociali şi Comisia Europeană.

Autoritatea de Certificare pentru toate Programele Operaţionale, inclusiv pentru POS Mediu, este stabilită în cadrul MFP şi o Unitate de Plată în cadrul MMGA Controlul financiar va fi asigurat pe mai multe niveluri pentru POS Mediu – de către Ministerul Finanţelor Publice, AM din cadrul MMGA, ARPM-uri în calitate de OI şi beneficiari finali. Sunt în curs de pregătire proceduri detaliate care să asigure un mecanism adecvat al controlului financiar.

Un Comitet Tehnic va fi stabilit de către MMGA în scopul discutării documentelor strategice şi a propunerilor de proiecte în sectorul avut în vedere, precum şi pentru a face recomandări în ceea ce priveşte selcţia proiectelor. Comitetul Tehnic va fi alcătuit din reprezentanţi ai AM, ai departamentelor competente ale MMGA, ai ARPM-urilor, precum şi ai ministerelor de linie/instituţiilor relevante pentru POS Mediu, cum ar fi Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Miisterul Administraţiei şi Internelor, etc.O Autoritate de Audit, care funcţionează pe lângă Curtea de Conturi, pe de o parte, precum şi unitate ade audit intern din cadrul MMGA, pe de altă parte, vor asigura sistemul de audit pentru POS Mediu. Procedurile legale referitoare la achiziţiile publice vor fi monitorizate de către un organism extern ce se va înfiinţa la nivelul MFP, în conformitate cu politica Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP).

ANEXE


    1. Înţelesul unor unor termeni:

  1. din LEGEA nr.265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului:

Accident ecologic – eveniment produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substanţe sau preparate periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/bruşte, prin care se deteriorează sau se distrug ecosistemele naturale şi antropice;

Acte de reglementare – avize de mediu, aviz Natura 2000, acord de mediu, acord de import/export plante şi/sau animale sălbatice non-CITES, permis CITES, autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, acord de import pentru organisme modificate genetic, autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie privind activităţile

cu organisme modificate genetic;Acord de mediu – act tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al impactului asupra mediului; acordul de mediu reprezintă decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punct de vedere al protecţiei mediului;

Acordul de import pentru organisme modificate genetic – act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului să realizeze activitatea de import de organisme/microorganisme modificate genetic şi stabileşte condiţiile în care aceasta se poate desfăşura, conform legislaţiei în vigoare;

Autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic – act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă, conform dispoziţiilor legale în vigoare, care reglementează condiţiile de introducere deliberată în mediu şi/sau pe piaţă a organismelor modificate genetic şi pentru utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic;

Autoritate competentă pentru protecţia mediului

– autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau agenţiile pentru protecţia mediului, respectiv agenţiile regionale pentru protecţia mediului şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, precum şi Garda Naţională de Mediu şi structurile subordonate acesteia;Avizul – reprezintă opinia de specialitate, solicitată de autoritatea administrativă competentă să emită/ adopte actul administrativ, cu privire la necesitatea şi oportunitatea emiterii/adoptării şi la conţinutul actului. Avizele de regulă, nu se pot solicita autorităţilor administrative ierarhic superioare emitentului, iar revocarea avizului ulterior actului administrativ emis/adoptat cu respectarea lui nu influenţează valabilitatea actului administrativ. Potrivit tezei ultime a art.40 alin.(4) al Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, actele normative emise de autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate sau de cele ale administraţiei publice locale vor menţiona în preambul şi „avizele prevăzute de lege”. Această obligaţie, poate naşte unele discuţii contradictorii, deoarece atât pe plan doctrinar, cât şi pe plan legislativ, aşa cum am amintit mai sus avizele pot fi facultative, consultative sau conforme. Caracterul de obligativitate este parţial în cazul avizelor consultative, deoarece solicitarea acestora la emiterea unui act juridic este obligatorie în schimb conţinutul avizului este facultativ pentru organul emitent al actului. În raport cu prevederile din Normele de tehnică legislativă , considerăm că în preambulul hotărârilor trebuie să se menţioneze toate avizele prevăzute de lege, inclusiv cele facultative, deoarece şi acestea exprimă atitudinea organului emitent faţă de organul care avizează actul normativ. Avizele sunt facultative, atunci când autoritatea administrativă care emite/adoptă actul nu este obligată să le solicite. În cazurile în care avizul a fost solicitat şi obţinut, iniţiatorul actului nu este obligat să se conformeze acestuia;

Avizele sunt consultative, atunci când iniţiatorul actului administrativ este obligat să le solicite, dar nu este obligat să se conformeze conţinutului acestora la emiterea/adoptarea actului administrativ;Cele mai bune tehnici disponibile – stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său:”

Certificat de emisii de gaze cu efect de seră – titlul care conferă dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon echivalent într-o perioadă definită;”

Emisie – evacuarea directă sau indirectă, din surse punctuale sau difuze, de substanţe, vibraţii, radiaţii electromagnetice şi ionizante, căldură ori de zgomot în aer, apă sau sol;”

Autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră – act tehnico-juridic emis de către autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului pentru una sau mai multe instalaţii sau pentru părţi ale instalaţiei situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator, prin care se alocă un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră;”

Poluant – orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie, radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale;

Prejudiciu – efect cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor sau mediului provocat prin poluanţi, activităţi dăunătoare sau dezastre.
b) Alte definiţii:

Ciclul de viaţă al produsului - intervalul de timp scurs între data de fabricaţie a unui produs şi data când acesta devine deşeu.

Gestionare – colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora.

Management de mediu – abordare complexă privind eleborarea, formularea şi realizarea politicii de mediu prin intermediul unui sistem integral, care include structura organizatorică respectivă, drepturile şi responsabilităţile colaboratorilor acestei structuri, metodele, procedurile, procesele şi resursele necesare pentru implementarea ei. Se efectuează în baza unor standarde bine definite (ex. ISO 14000).

Monitoring de mediu (monitoring) – sistem de supraveghere, pronostic, avertizare şi intervenţie, care are în vedere evaluarea sitematică a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi semnifiacţiei ecologice a acestora, evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsurile care se impun.

Reciclare – operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor industriale pentru a fi reutilizate în scopul iniţial sau pentru alte scopuri.

Sistemul managementului de mediu – abordare integrală, care determină, pune în practică şi evaluează politica de mediu prin intermediul aplicării unui sistem ce include structura organizaţională, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele necesare.

Studiu de impact – studiu complex, bazat pe analiza sitemică a spectelor tehnice, ştiinţifice şi a altor aspecte relevante, care are drept scop identificarea şi pronosticarea impactului asupra mediului al activităţilor preconizate, examinarea alternativelor şi formularea măsurilor de minimalizare a lui.
B. Momente principale în dezvoltarea politicii de mediu:

În 1967 a fost adoptată prima Directivă de mediu nr. 67/548 asupra clasificării, ambalării şi etichetării substanţelor periculoase.

Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitare în anul 1972, impulsionată de o conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător, care a avut loc la Stockholm, în acelaşi an.

În 1973 a fost elaborat primul Program de Acţiune pentru Mediu PAM (1973- 977), sub forma unei combinaţii de programe pe termen mediu şi de gândire strategică, care accentua nevoia de protecţie a apei şi a aerului şi care conţinea o abordare sectorială a combaterii poluării.

În 1978 a fost adoptat al doilea Program de Acţiune pentru Mediu - PAM 2 (1978-1982), structurat pe aceleaşi priorităţi ca şi PAM 1 şi fiind, de fapt, o reînnoire a acestuia.

Anul 1981 a marcat crearea, în cadrul Comisiei Europene, a Direcţiei Generale pentru Politica de Mediu, unitate responsabilă pentru pregătirea şi asigurarea implementării politicilor de mediu şi totodată iniţiatoarea actelor legislative din domeniu. Astfel, politica de mediu devine din ce în ce mai complexă şi mai strâns corelată cu alte politici comunitare.

În 1982 a fost adoptat al treilea PAM (1982 -1986), care reflectă influenţa dezvoltării pieţei interne în echilibrarea obiectivelor sale cu cele ale pieţei. În plus, acest program de acţiune marchează trecerea de la o abordare calitativă a standardelor de mediu, la una axată pe emisiile poluante.

Anul 1986 se individualizează prin adoptarea Actului Unic European (ratificat în 1997), document prin care protecţia mediului dobândeşte o bază legală în cadrul Tratatului Comunităţii Europene (Tratatul de la Roma, 1957). În 1987 a fost adoptat PAM 4 (1987- 1992), caracterizat prin aceeaşi tendinţă de coordonare cu evoluţia şi obiectivele pieţei unice ca şi programul precedent. Un element de noutate al PAM 4 îl constituie pregătirea terenului pentru strategia cadru de dezvoltare durabilă, adică promovarea conceptului de conservare a mediului şi a resurselor sale în vederea transmiterii aceleiaşi moşteniri naturale şi generaţiilor viitoare.

PAM 5 (1993 – 1999) a fost adoptat în 1992 şi face trecerea de la abordarea bazată pe comandă şi control la introducerea instrumentelor economice şi fiscale şi la consultarea părţilor interesate în procesul de decizie. De asemenea, PAM 5 a transformat dezvoltarea durabilă în strategie a politicii de mediu. Tot în acest an a fost semnat şi Tratatul Uniunii Europene (Maastricht), ceea ce înseamnă, în termeni de mediu, extinderea rolului Parlamentului European în dezvoltarea politicii de mediu.

Tot în 1992 are loc Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Mediului şi Dezvoltării, Rio de Janeiro; Programul LIFE I 1992-1995; Lansarea schemei UE “Eticheta-eco”.

În 1993 intră în vigoare Tratatul de la Maastricht care acordă acţiunilor din domeniul mediului statutul de politică a UE (art. 130r). Se lansează în acelaşi an Schema de management şi audit ecologic.

În 1994 se înfiinţează Agenţia Europeană pentru Mediu, cu sediul la Copenhaga. În 1996 se adoptă Programul LIFE II, 1996-1999.

În 1997, politica de mediu devine politică orizontală a Uniunii Europene (prin Tratatul de la Amsterdam), ceea ce înseamnă că aspectele de mediu vor fi în mod necesar luate în considerare în cadrul politicilor sectoriale. În acelaţi an are loc summit-ul Naţiunilor Unite asupra Pământului, Protocolul de la Kyoto.

Anul 2000 reprezintă anul evaluării rezultatelor PAM 5 şi definirea priorităţilor pentru al 6- lea program de acţiune – PAM 6 (2001-2010) - care susţine strategia dezvoltării durabile şi accentuează responsabilitatea implicată în deciziile ce afectează mediul. PAM 6 identifică 4 arii prioritare ale politicii de mediu în următorii zece ani: 1) schimbarea climatică şi încălzirea globală, 2) protecţia naturii şi biodiversitatea, 3) sănătatea în raport cu mediul şi 4) conservarea resurselor naturale şi gestionarea deşeurilor. În 2000: Programul LIFE III, 2000-2004.

Conferinţa de la Gothenburg, din anul 2001, a adus cu sine adoptarea dezvoltării durabile ca strategie comunitară pe termen lung, ce concentrează politicile de dezvoltare durabilă în domeniile: economic, social şi al protecţiei mediului.

În 2002: Rio+10, urmarea Conferinţei Nţiunilor Unite asupra Mediului şi Dezvoltării din 1992 de la Rio, desfăşurată la Johanesburg.

Tot în domeniul strategiilor iese în evidenţă şi anul 2003, prin adoptarea Strategiei europene de mediu şi sănătate (SCALE), care are în vedere relaţia complexă şi direct cauzală existentă între poluarea şi schimbarea caracteristicilor mediului şi sănătatea umană. Elementul de noutate al acestei strategii este centrarea, pentru prima dată în politicile de mediu, pe sănătatea copiilor - cel mai vulnerabil grup social şi cel mai afectat de efectele poluării mediului.

Acte legislative:

Directiva nr. 2003/4/CE din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului aprobată şi proclamată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 10 decembrie 1948.

Declaraţia de la Rio de Janeiro privind mediul şi dezvoltarea din 3-4 iunie 1992.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 1196 din data de 30 decembrie 2005, cu r ectificarea din 31 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1.196 din 30 decembrie 2005.

Lege nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 - Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 224 din data de 22 mai 2000.

Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul - Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 760 din data de 22 august 2005.

Ordinul MAPM nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului - Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 331 din data de 15 mai 2003.

Hotărârea Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul - Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 406 din data de 10 mai 2006.

Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 - Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 105 din data de 1 martie 2001.

Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri - Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 686 din data de 17 septembrie 2002.

Hotărârea Guvernului nr. 1705/2004 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri - Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 970 din data de 22 octombrie 2004

Ordinul MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu - Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 52 din data de 30 ianuarie 2003.

Ordinul MAPAM nr. 210/2004 privind modificarea Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu - Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 309 din data de 7 aprilie 2004.

Ordinul MMGA nr. 1037/2005 privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu - Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 985 din data de 7 noiembrie 2005.

Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului - Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 52 din data de 30 ianuarie 2003.

Ordinul MAPM nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră - Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 397 din data de 9 iunie 2003.

Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 707 din data de 5 august 2004.

Ordinul MMGA nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 186 din data de 27 februarie 2006.

Legea nr. 622/2001 pentru ratificarea Actului final al negocierilor dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană de adoptare a Acordului privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles la 9 octombrie 2000, şi a Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului - Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 770 din data de 3 decembrie 2001.

Legea nr. 456/2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind contribuţia României la programul Comunităţii "Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)", semnat la Bucureşti la 5 martie 2003 si la Bruxelles la 18 martie 2003 - Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 1138 din data de 2 decembrie 2004.

Hotărârea Guvernului nr. 643/2001 privind plata contribuţiei României pe anii 2001 şi 2002 pentru participarea la Programul LIFE al Comunităţii Europene - Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 388 din data de 16 iulie 2001.

Hotărârea Guvernului nr. 80/2002 privind aprobarea sprijinului financiar acordat participanţilor români la Programul LIFE-MEDIU din bugetul de stat al României - Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 116 din data de 12 februarie 2002.

Ordinul MAPPM nr. 709/1999 privind conţinutul avizului de mediu pentru privatizare, emis de autoritatea competentă, în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare - Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 476 din data de 1 octombrie 1999.

Ordinul MMGA nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare - Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1180 din data de 28 decembrie 2005.

Ordinul MMGA nr. 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului - Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 31 din data de 11 ianuarie 2005.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998.

Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

Ordinul M.A.P.M. nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului.
CONVENTIA de la AARHUS
Ce este Convenţia de la Aarhus?

La cea de-a patra Conferinta Ministeriala “Mediu pentru Europa” desfasurata in localitatea Aarhus din Danemarca, in data de 25 iunie 1998, a fost adoptata de catre 39 de state, inclusiv Romania, impreuna cu Uniunea Europeana, Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, pe scurt, Conventia de la Aarhus. Romania a ratificat Conventia pe 11 iulie 2000, iar legea de ratificare, cu nr. 86/2000, a fost publicata in Monitorul Oficial, data de la care, conform pct. 20 din Constitutia Romaniei, a capatat putere de lege pe intreg teritoriul tarii, fiind o reglementare internationala care are prioritate fata de orice alte instrumente de drept interne, cu exceptia celor care contin dispozitii mai favorabile.Noutatea acestei conventii este una fundamentala: in timp ce toate acordurile anterioare Conventiei de la Aarhus stabileau diverse obligatii pe care si le asumau partile semnatare (de obicei, state si organizatii internationale) unele fata de altele, de aceasta data se merge mai departe si se stabilesc obligatii ale partilor nu doar unele fata de altele, ci si obligatii ale partilor fata de propriii cetateni. Altfel spus, in temeiul principiilor reprezentativitatii si al non-reciprocitatii, statele semnatare si, odata cu ele, autoritatile publice si institutiile descentralizate ale statului, isi asuma in mod neconditionat anumite obligatii fata de public. Prin Conventia de la Aarhus, inteleasa in contextul sistemului de drepturi si libertati fundamentale ale omului, se asuma un nou gen de responsabilitate a autoritatilor publice prin recunoasterea rolului fundamental al dreptului la un mediu sanatos. Acest drept, recunoscut si de Constitutia Romaniei, este corelat cu principiile dezvoltarii durabile, in sensul ca resursele trebuie sa fie exploatate astfel incat si generatiile viitoare sa poata beneficia de ele. Pe scurt, Conventia de la Aarhus aduce o noutate fundamentala in dreptul international prin faptul ca face pentru prima data o legatura intre drepturile omului si dreptul mediului.


Conventia este structurata pe trei principii:
Primul se refera la dreptul publicului de a avea acces la informatia de mediu. Aceasta presupune asimilarea de cunostinte si formarea de atitudini. Primul aspect se coreleaza cu reforma curriculum-ului scolar si cu implementarea strategiilor de educatie permanenta astfel incat elevii si cetatenii adulti sa cunoasca si sa inteleaga ce se intampla in mediul inconjurator. Al doilea aspect vizeaza constientizarea cetatenilor pentru problemele de mediu si cresterea interesului lor, ca oameni educati, pentru acestea. Pe de alta parte, se presupune ca autoritatile vor propune mijloace eficiente astfel incat informatia de mediu sa fie transparenta si sa poata fi obtinuta de public.
Al doilea se refera la dreptul publicului de a participa la luarea deciziilor. Aceasta inseamna ca autoritatile publice trebuie sa fie deschise spre public astfel incat publicul interesat (informat) sa poata influenta continutul final al deciziei. Prin public intelegem persoanele fizice, dar si persoanele juridice din societatea civila
Al treilea principiu are doua componente: pe de o parte, garanteaza dreptul publicului de a se adresa justitiei in cazul in care primele doua drepturi sunt incalcate; pe de alta parte, considerat independent, garanteaza dreptul publicului de a se adresa justitiei in cazurile in care legislatia de mediu este incalcata. Pot fi urmate proceduri administrative si/sau judiciare pentru contestarea legalitatii oricaror decizii sau actiuni ale persoanelor private si ale autoritatilor publice in legatura cu incalcarea legislatiei de mediu.

Cum este aplicata Conventia de la Aarhus in Romania?
Romania a incheiat negocierile de aderare si se afla aproape de momentul aderarii la Uniunea Europeana. Cum au actionat in toti acesti ani autoritatile publice pentru indeplinirea obiectivelor Conventiei? S-a actionat minimal: autoritatile publice (Ministerul Mediului si Garda de Mediu, dar si autoritatile locale) au facut prea putin in directia optimizarii comunicarii cu societatea civila si a cresterii gradului participarii acesteia la luarea deciziilor. Autoritatile au continuat sa actioneze dupa principiul ca ele se pricep cel mai bine, ca doar ele detin cunoasterea si instrumentele necesare rezolvarii problemelor de mediu. Urmarile sunt lipsa de reactie a societatii civile si absenta solidaritatii in raport cu telul comun al protectiei mediului. Se poate spune ca autoritatile sunt deja in culpa pentru delictul de omisiune.

(http://www.sferapoliticii.ro/sfera/115/art7-mihu.html).

Kataloq: 2013
2013 -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
2013 -> Adpu, Böyük akt zalı, 19 oktyabr 2013, saat 1000
2013 -> Diş texniki Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
2013 -> Şək İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin yayılması
2013 -> Rayon layihələndirilməsi fənni üzrə intahan sualları
2013 -> Şəki şəhər Mədəniyyət və Turizm şöbəsi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana sistemi Metodika və biblioqrafiya şöbəsi
2013 -> Diş texniki ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
2013 -> ­Soylu Atalı Həyat üfüqləri (L. N. Tolstoyun “Hərb və Sülh” əsəri üstə düşüncələr)
2013 -> RÜSTƏM İbrahiMBƏyov ultimatum iki hissəli ölüm dastanı Başlıca iştirakçılar: O, bir də Onun üç Məni
2013 -> Güntay Gəncalp (Cavanşir) Səfəvilər

Yüklə 462,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə