Predgovor


ELEKTROANALITIČKA ISTRAŽIVANJA U TEKUĆIM I KRUTIM ELEKTROLITIMAYüklə 3,29 Mb.
səhifə113/135
tarix23.01.2018
ölçüsü3,29 Mb.
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   135


Oznaka: 0098123


ELEKTROANALITIČKA ISTRAŽIVANJA U TEKUĆIM I KRUTIM ELEKTROLITIMA

ELECTROANALYTICAL RESEARCH IN LIQUID AND SOLID ELECTROLYTES
Voditelj projekta: dr. sc. Milivoj Lovrić

Tel. ++385 1 4561-046   e-mail: mlovric@irb.hrSuradnici
Šebojka Komorsky-Lovrić, doktorica kem. znanosti, znanstvena savjetnica
Milivoj Lovrić, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik
Marina Zelić, doktorica kem. znanosti, viša znanstvena suradnica

Program rada i rezultati na projektu:

Tokom 2005. godine objavili smo devet znanstvenih radova i priredili osam priloga za šest znanstvenih kongresa. Analizirane su koncentracije mangana u morskoj vodi i sedimentima Šibenskog zaljeva. Mjerene su brzine površinske elektrodne reakcije adsorbirane benzojeve kiseline. Istražena je kinetika adhezije liposoma na površinu živine elektrode. Razvijena je teorija elektrodnih reakcija koje uključuju prijenos iona preko granice dvaju tekućina koje se ne miješaju. Ispitan je utjecaj rodija na elektrodnu reakciju selena i proučena su elektrokemijska svojstva biološki aktivne azosalicilne kiseline.Research programme and results:

In 2005 nine scientific papers were published and eight contributions for six scientific meetings were prepared. Manganese concentrations in sea water and sediments of Šibenik bay were analyzed. The rate of surface electrode reaction of adsorbed benzoic acid was measured. The kinetics of liposome adhesion on a mercury electrode was investigated. The theory of electrode reactions coupled to ion transfer across the liquid / liquid interface was developed. The influence of rhodium on voltammetry of selenium was analyzed and electrochemical properties of biologically active azo-salicylic acid were investigated.
Oznaka: 0098124


MODELIRANJE I INFORMACIJSKI SUSTAVI ZAŠTITE VODA I NADZORA PLOVIDBE

MODELING AND INFORMATION SYSTEMS IN WATER PROTECTION AND FAIRWAY SURVEILANCE
Voditelj projekta: dr. sc. Ivica Ružić

Tel. ++385 1 4561 140   e-mail: ruzic@irb.hrSuradnici
Sonja Beč, dipl. ing. elektrotehnike, znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistentice
Zoran Ereš, dipl. ing. elektrotehnike, stručni suradnik
Jadranka Pečar-Ilić, doktorica elektrotehnike, znanstvena suradnica
Ivica Ružić, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik

Program rada i rezultati na projektu:

Nastavljen je razvoj hrvatskog informacijskog sustava za upravljanje unutarnjim plovnim putovima (CROFIS). Tokom 2005. god. izrađena je vektorska digitalna karta za segment rijeke Drave od Rkm 0 do Rkm 70. Nakon digitalizacije nacionalnih geodetskih podloga (osnovne državne karte razmjera 1:5000), koje su geo-referencirane u hrvatskom nacionalnom geodetskom sustavu HKDS-2001, one su transformirane u međunarodni WGS-84 kompatibilan sustav (ETRS-89). Tako dobivena digitalna karta rijeke Drave uspoređena je s odgovarajućom satelitskom snimkom (Landsat 7) i utvrđeno je da su nacionalne podloge u skladu sa satelitskom snimkom samo na području od Rkm 0 do Rkm 32. Ostatak od Rkm 32 do Rkm 70 ne odgovara više sadašnjem stanju jer je u međuvremenu na tom području došlo do značajnih promjena u toku rijeke Drave. Nakon toga je iz digitalne karte za područje od Rkm 0 do Rkm 32 priređena elektronska navigacijska karta (ENC) kompatibilna s europskim Inland ECDIS Standardom. Usporedbom hrvatske ENC karte na području oko ušća rijeke Drave u Dunav sa sličnom kartom koja je izrađena u SiCG utvrđeno je da postoje razlike reda veličine od oko 20 m. Iz usporedbe ovih ENC karata na području uz granicu s Mađarskom utvrđeno je dobro slaganje između hrvatskih i mađarskih ENC karata u tom graničnom području što upućuje na činjenicu da postoji mogućnost određenih grešaka u postupku pretvorbe nacionalnih geodetskih podloga u WGS-84 kompatibilni koordinatni sustav u SiCG. Takve ENC karte dostavljene su sudionicima europskog programa COMPRIS i regionalnog projekta D4D na upotrebu, čime je ostvarena aktivna suradnja s tim međunarodnim aktivnostima čime su ispunjene međunarodne obaveze Republike Hrvatske. U planu je nadopuna hrvatske ENC karte s rezultatima novih izmjera korita rijeke Dunav. U cilju još bolje provjere postupaka transformacije nacionalnih geodetskih podataka u europski ETRS-89 geografski sustav započeta je analiza ENC karata na području hidroelektrane Đerdap (Iron Gate) na rijeci Dunav u blizini rumunjskog mjesta Drobeta-Turnu Severin, a koje su priređene od partnera GIS Forum Danube u SiCG i Rumunjskoj. Nastavljen je razvoj međunarodnog standarda za bazu podataka o plovnom putu rijeke Dunav D4D (Data warehouese for Danube waterway). U suradnji s Europskim okvirnim programom istraživanja i razvoja COMPRIS rađeno je na standardizaciji i harmonizaciji RIS sustava u Republici Hrvatskoj. Kroz suradnju s Europskim regionalnim projektima D4D i DANewBE Data rađeno je na uspostavi kompatibilnosti u prikupljanju podataka i zajedničkom pristupu takvim informacijama. Od posebnog značaja je izrada zajedničkog modela podataka i na njemu zasnovanog kataloga objekata i atributa koji će biti osnova za uspostavu zajedničke baze podataka. Nastavljena je aktivna suradnja s Europskom organizacijom Electronic Reporting International (ERI). U okviru te suradnje izrađen je Hrvatski model podataka za registraciju brodova unutarnje plovidbe, a predložen je sustav jedinstvene identifikacije riječnih plovila koji je prihvaćen i od strane posebne ekspertne grupe ERI za podatke o plovilima i identifikacijskim brojevima brodova. Dorađena je lista atributa i njihovih akronima za republiku Hrvatsku koja je harmonizirana s europskim Inland ECDIS standardom. Na taj način omogućeno je sudjelovanje Republike Hrvatske u budućem paneuropskom sustavu bežične elektronske razmjene informacija između brodara i nadležnih tijela državne uprave (ERINOT). Nakon što je tijekom 2004. god. instalirana elektronička oprema na odabrane ploveće navigacijske oznake (plutače sa svijetlom) opremljene sa GPS-om i senzorima za detekciju položaja, temperature vode i zraka i radnim uvjetima (napajanje i rad svjetla), započeo je razvoj sličnih uređaja za odabrane obalne svjetleće navigacijske oznake. Tijeko 2005. godine instalirana je elektronička oprema i na te obalne oznake. Ova daljinska mjerenja bit će automatski dostupna preko elektroničke mreže na digitalnoj karti. Na taj način dan je doprinos sigurnosti riječnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Nastavljeno je istraživanje mogućnosti primjene aktivnosti Open GIS konzorcija koje uključuju: novu verziju 3.1.0 tzv. Geography Markup Language (GML) Implementation Specification objavljenu 2004. godine kao draft (čeka odobrenje ISO/TC 211 i OGC TC) a temelji se na XML Schema gramatici za modeliranje, prijenos i pohranu geografskih informacija, kao i novu verziju Sensor Model Language (SensorML) Implementation Specification objavljenu 2005. god., a odnosi se na specifikaciju općih modela i XML kodiranje za in-situ i daljinske (remote) senzore. Krajem 2005. god. osnovana je i Open Source Geospatial (OSGeo) Foundation s osnovnim ciljem da podržava i razvija open-source geoprostorni softver visoke kvalitete. U tom kontekstu započeli smo istraživanje mogućnosti korištenja rezultata inicijalnih projekata poput MapGuide Open Source koji pripadaju inicijativi kolaborativnog razvoja od strane OSGeo zajednice.Ove aktivnosti bit će od velikog značaja za budući razvoj riječnih informacijskih usluga (RIS) u okviru Europe.

Research programme and results:

Development of the Croatian Information System for Inland Navigation Management (CROFIS) is continued. During 2005 vectorized digital map is created for a segment of Drava River from Rkm 0 to Rkm 70. After digitising of national geodetic data (basic state map of the scale of 1:5000), which are geo-referenced in the Croatian national geodetic system HDKS-2001, they are transformed in international WGS-84 compatible system (ETRS-89). Digital map of Drava River, obtained in such a way, was compared with satellite picture (Landsat 7) and it was shown that national data are in agreement with satellite picture only within Rkm 0 and Rkm 32. The rest between Rkm 32 and Rkm 70 does not correspond any more to the present status, because in between in the same area significant changes occurred within the Drava River waterway. After that from digital map of the area between Rkm 0 and Rkm 32 was used to create corresponding electronic navigation chart (ENC) which is compatible with the European Inland ECDIS Standard. By comparison of the Croatian ENC map for the area near the mouth of Drava River to the Danube River with similar map, which is created in Serbia, it was found that there is a difference between them of the order of magnitude of about 20m. From the comparison of these two different ENC maps in the area near the boundary with Hungary, it was found that there is a good agreement between Croatian and Hungarian maps for the boundary area. This brings us to a conclusion that there must be an error in the procedure of transformation of national geodetic data into WGS-84 compatible coordinate system in Serbia-Montenegro.  These ENC maps are distributed to our partners in the European Programme COMPRIS and the regional project D4D, and this establishes an active cooperation with these international activities, and at the same time a contribution is made to the international obligations of the Republic of Croatia. An update of the Croatian ENC map with new survey of the Danube River waterway is planed. In order to check even better the procedure of transformation of national geodetic data to European ETRS-89 geographic system, an analysis of ENC maps in the area of hydro-electrical power plant Iron Gate on the Danube River near the Romanian place Drobeta-Turnu Severin was initiated, on the basis of data provided by GIS Forum Danube partners in Serbia-Montenegro and Romania. Development of international standard for the database on Danube River fairway D4D (Data warehouses for Danube waterway) is continued. In cooperation with the European framework programme of research and technology development COMPRIS an activity on standardisation and harmonisation of the RIS system in the Republic of Croatia was initiated. Through cooperation with European regional projects D4D and DANewBE Data activities on establishment of compatibility in data collection and common approach to access to this information were undertaken. The creation of a common data model and the corresponding catalogue of objects and attributes as a basis of the establishment of common database are of special importance. An active cooperation with the European working group Electronic Reporting International (ERI) is continued. In the framework of this cooperation the Croatian Data Model for hull registration for inland navigation is created, and a system of unique identification of river vessels is proposed, which was later accepted by the special expert Group of ERI for hull data and vessel identification numbers. The list of attributes and their acronyms for the Republic of Croatia, harmonised with the European Inland ECDIS Standard, was updated. In such a way participation of the Republic of Croatia in future Pan-European system for wireless information exchange between skippers and authorities is enabled (ERINOT).  After installation of electronic equipment on selected floating navigation signs (buoys with light) equipped also with GPS and sensors for detection of position, air and water temperature and working conditions (power supply and light) during 2004, development of similar electronic devices for selected riverbank navigation signs with light was initiated. During 2005 this electronic devices were installed on these riverbank signs. These remote measurements will be accessed automatically through an electronic network by digital map. In such a way a contribution to the river navigation safety within the Republic of Croatia is achieved.

Investigation of the possibilities for application of activities of the Open GIS Consortium is continued. This includes two Open GIS specifications. A new version 3.1.0 of so called Geography Markup Language (GML) Implementation Specification is published in 2004 as a draft (waiting for review by ISO/TC 211 and the OGC TC), and it concerns an XML grammar written in XML Schema for the modelling, transport, and storage of geographic information. Sensor Model Language (SensorML) Implementation Specification is published in 2005 as a best practice paper, and it concerns the general models and XML encodings for in-situ and remote sensors. The special attention is given to establishment of the Open Source Geospatial (OSGeo) Foundation at the end of 2005, which main goal is to support and build the highest-quality open source geospatial software. In that context, the investigation of the possibilities to use results from OSGeo community-led initial projects such as MapGuide Open Source is initiated.

All these activities will be of great importance for the future development of River Information Services (RIS) in the framework of Europe.Yüklə 3,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   135
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə