Programul operațional competitivitate 2014-2020


ANEXA 4 - GLOSAR DE TERMENIYüklə 0,91 Mb.
səhifə16/19
tarix22.01.2019
ölçüsü0,91 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ANEXA 4 - GLOSAR DE TERMENI

84.


Acord de mediu - actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect (HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Ajutor de stat - orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) dinTratatul privind funcționarea Uniunii Europene respectiv orice ajutor acordat de stat sau din resurse ale statului în orice formă care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea unor întreprinderi sau producţia anumitor bunuri, în măsura în care afectează comerţul între statele membre.
Analiza de risc - operaţiunea de identificare şi de evaluare a riscului şi a probabilităţilor asociate riscului. Analiza de risc folosită în sensul cel mai larg este : Evaluarea riscului + managementul riscului + comunicarea riscului. ( Evaluarea riscului - identificarea răului potenţial, evaluând probabilitatea ca răul să se producă şi consecinţele răului să fie reale; managementul riscului - stabileşte ce riscuri identificate în evaluarea cantitativă a riscului cer management şi selectează şi implementează planuri sau acţiuni care asigură controlul asupra acelor riscuri; comunicarea riscului - dialog interactiv între beneficiari, evaluatorii de risc şi managementul de risc, care se informează reciproc despre procesele în desfăşurare; Factor de risc - o variabilă asociată creşterii riscului; factorii de risc sunt corelaţionali şi nu cauzali, deoarece corelaţionalitatea nu implică cauzalitatea; factorii de risc sunt evaluaţi prin compararea riscului celor expuşi la factorul potenţial de risc cu cei neexpuşi riscului.)
Autorizaţie de construire - actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de prefecturi sau primării, avizate şi aprobate potrivit legii (Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executǎrii lucrǎrilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
Aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care conţine concluziile evaluării adecvate şi prin care se stabilesc condiţiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în reţeaua ecologică Natura 2000 (OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare).
Autoritatea de Certificare (AC) – autoritatea publică națională responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană precum și cu certificarea faptului că acestea provin din sisteme contabile fiabile, se bazează pe documente justificative verificabile și au fost supuse unor verificări efectuate de autoritatea de management, care îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 126 din Regulamentul nr 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

Autoritatea de Audit (AA) - autoritatea publică naţională, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional care îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 127 din Regulamentul nr 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi în conformitate cu prevederile art.12 și art 13 din Legea nr 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi republicată..
Autoritatea de management (AM) – autoritatea publică națională responsabilă de gestionarea programului operațional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare care îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 125 din Regulamentul nr 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
Comitet de Monitorizare - este organismul deliberativ, fără personalitate juridică, care asigură urmărirea eficienţei şi calităţii implementării asistenţei financiare nerambursabile prin POC, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare şi naţionale în materie.

Cazierul fiscal – mijloc de evidenţă şi urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor (OG nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal cu modificările şi completările ulterioare).
Cerere de propuneri de proiecte - (în sensul prezentului ghid) invitaţia publică adresată de către OI Cercetare unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii de către aceştia a cererilor de finanţare pentru proiecte, în cadrul unei acțiuni aferente unei priorități de investiții din axa prioritară 1 a PO Competitivitate 2014-2020.
Certificat de atestare fiscală – document care atestǎ modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri (Ordinul MFP nr. 752/ 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscalǎ pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare).
Certificatul de urbanism – actul emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executǎrii lucrǎrilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul Axei Prioritare 1 a Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din cofinanţarea publică şi/sau cofinanţarea privată, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor în cadrul programului.
Cheltuieli neeligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul Axei Prioritare 1 a Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 necesare realizării proiectelor finanţate în cadrul Programului, care nu pot fi finanţate din instrumente structurale sau din cofinanţarea publică conform reglementărilor comunitare şi naţionale privind eligibilitatea cheltuielilor în cadrul programului.
Cofinanţare privată - orice contribuţie a beneficiarului la finanţarea cheltuielilor eligibile și neeligibile, alta decât cofinanţarea publică, aferentă proiectelor finanţate în cadrul Axei Prioritare 1 a Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020.
Cofinanţare publică - orice contribuţie pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, alocată în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Contract de finanţare (CF) - actul juridic încheiat între Organismul Intermediar şi beneficiar şi avizat de către Autoritatea de Management prin care se aprobă spre finanţare un proiect, în scopul atingerii obiectivelor unei operaţiuni, axe prioritare, program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor.
Demararea lucrărilor - demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției sau primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept începere a lucrărilor.
Evaluarea impactului asupra mediului - procesul menit sǎ identifice, sǎ descrie şi sǎ stabileascǎ, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sǎnǎtǎţii oamenilor şi a mediului (OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
Echipa de management a proiectului – echipa desemnată de solicitantul de finanțare pentru asigurarea managementului tehnic și financiar a conttrcatului finanțat în cadrul axei priortare 1 a POC
Echipa de implementare a proiectului- colectivul de specialiști desemnați de solicitantul de finanțare pentru implementarea activităților de cercetare în cadrul infrastructurii realizată prin proiect.
Imobil – teren și/sau construcții în conformitate cu prevederile art 60 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
Intensitatea ajutorului – valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
Investiție inițială - investiția în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente.
Investiție inițială pentru o nouă activitate economică - investiția în active corporale și necorporale legată de demararea unei noi unități sau de diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă. „Aceeași activitate sau o activitate similară” înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă (cod numeric de patru cifre) a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire așa cum e prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice.

Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) – întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I a Regulamentului nr. 651/2014. În prezenta schemă microîntreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici;
Întreprindere mare - orice întreprindere care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor.
Întreprindere în dificultate - întreprinderea care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

  1. În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, ”societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar ”capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.

  2. În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, ”o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.

  3. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

  4. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

  5. În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

  1. Raportul datorii/ capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și

  2. Capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.


Întensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se susțin prin documente justificative clare, specifice și contemporane cu faptele. Ajutorul plătit în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar.
Data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil
Lucrări de modernizare a clădirilor -lucrari de constructii, instalații și dotări moderne necesare clădirilor, instalațiilor, utilajelor si echipamentelor tehnologice ale acestora, pentru adaptarea la exigentele prezentului a cerintelor esentiale mentionate in Legea 10/1995 actualizata, privind calitatea in constructii:

    a) rezistenţă, mecanică şi stabilitate;

    b) securitate la incendiu;

    c) igienă, sănătate şi mediu;

    d) siguranţă în exploatare;

    e) protecţie împotriva zgomotului;    f) economie de energie şi izolare termică.

Lucrări de reabilitare - Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru readucerea acestora la nivelul tehnic prevăzut de reglementările tehnice în vigoare, pentru categoria de încadrare a lor.
Organisme intermediare (OI) – persoane juridice care îndeplinesc anumite atribuţii ale autorității de management, în conformitate cu prevederile art. 123 din Regulamentul nr. 1303/2013. Responsabilitățile Organismelor Intermediare sunt prevăzute prin acordul de delegare încheiat între Autoritatea de Management și Organismul Intermediar în cauză.
Pista de audit - Reprezintă stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiile şi responsabilităţile referitoare la acestea, precum şi arhivarea documentaţiei justificative complete pentru toate stadiile desfăşurării unei acţiuni, care să permită reconstituirea operaţiunilor de la suma totală până la detalii individuale şi invers.

Rata internă de rentabilitate (RIR)– rata de actualizare la care un flux de costuri şi beneficii are o valoare actuală netă egală cu zero.
Studiu de fezabilitate (SF) - documentaţia tehnico-economică care stabileşte principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza fundamentărilor făcute în studiul de prefezabilitate asupra necesităţii şi oportunităţi realizării acestuia şi cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării (H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrǎri de intervenţii).
Solicitant – persoană juridică legal constitutită care depune o cerere de finanţare în cadrul Programului.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.


Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə