Proiect de dezvoltare instituţională a şcolii gimnaziale nr. 1 Toflea pentru perioada 2012 2017Yüklə 104,74 Kb.
tarix27.07.2018
ölçüsü104,74 Kb.
#60165ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TOFLEA


COMUNA BRĂHĂŞEŞTI

JUDEŢUL GALAŢI

PROIECT DE DEZVOLTARE

INSTITUŢIONALĂ A ŞCOLII

PENTRU PERIOADA

2012 - 2017

VIZIUNEA ASUPRA VIITORULUI ŞCOLII NOASTRE:

O ŞCOALĂ CU ŞANSE EGALE PENTRU TOŢI COPIII
MISIUNEA ŞCOLII NOASTRE

Şcoala noastră este locul în care elevii, indiferent de etnie şi religie, trebuie să se simtă „acasă”. Ne propunem să-i ajutăm să trăiască în armonie, cu idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea, responsabilitatea, să-i tratăm pe elevi în funcţie de cum ar putea deveni, mai degrabă decât cum sunt ei în realitate.


I. Diagnoza mediului extern şi intern

I.1. Diagnoza mediului extern

I.1.1. Contextul economic şi social

Localitatea Toflea este sat component al comunei Brăhășești, județul Galați. Satul este situat în partea de nord-est a județului, în sudul Podișului Moldovei (în extremitatea sudică a Colinelor Tutovei), la o altitudine de 125m.

Satul Toflea este situat la intersecția paralelei de 46°3'38" latitudine nordică cu meridianul de 27°20'4" longitudine estică, la o distanță de 35 km de municipiul Tecuci și la 105 km distanță de reședința de județ, învecinându-se cu județul Vrancea la nord, comuna Buciumeni la vest, satul Brăhășești la sud și est. Locuitorii satului sunt în proporție de 98% de etnie romă, în majoritate oameni săraci, fără prea multă carte, care duc o viață seminomadă.

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Toflea este singura școală din localitate, fiind situată în partea de est a satului.I.1.2. Analiza SWOT:

Puncte tari:

- populaţie destul de şcolară numeroasă ;

- cadre didactice calificate;

- mare afinitate manifestată de cadre faţă de copii;

- dotarea şcolii cu mobilier modular ;

- laborator AEL cu 20 de calculatoare;

- material didactic nou pentru toate disciplinele;

- bibliotecă cu un număr mare de cărţi noi ( peste 3500 volume);

- acces la informaţii prin intermediul Internetului;

- transportul cadrelor didactice cu un microbuz propriu;Puncte slabe:

- fluctuaţia cadrelor didactice;

- abandonul şcolar;

- comunitate dezinteresată şi dezavantajată din punct de vedere economic;

- accesul la o formă superioară de învăţământ (liceu, facultate);

- lipsa unui spaţiu adecvat de joacă pentru copii;

- şcolarizarea elevilor care nu au participat la grădiniţă;

- slaba legătură a familie cu şcoala;

- inexistenţa unui spaţiu adecvat pentru arhiva şcolii, pentru depozitarea materialului didactic;

- migrația, accentuată în ultimul an, a populației către către alte zone ale țării, dezvoltate din punct de vedere economic, sau înafara țării;Oportunităţi:

- participarea cadrelor didactice la cursuri de formare;

- dotarea cu materiale didactice;

- parteneriat social;

- stoparea exodului de copii către alte şcoli;

- folosirea metodelor moderne în procesul instructiv-educativ;

- pregătirea suplimentară a elevilor.

Ameninţări:

- lipsa continuităţii la catedră;

- cadre didactice navetiste;

- număr mic de titulari( profesori)

- existenţa unei şcoli puternice în comună;

- nivelul socio - cultural mediocru al familiilor din care provin un număr semnificativ de elevi;

- dezinteresul părinţilor în educaţia şi instruirea propriilor copii;
I.2. Diagnoza mediului intern

I.2.1. Prezentarea generală a şcolii

• Şcoala Gimnazială Nr. 1 Toflea cuprinde două corpuri: corpul A a fost dat în funcţiune în anul 1956, iar corpul B în anul 2004.

• Tipul unităţii de învăţământ: şcoală gimnazială cu clase I-VIII şi cu grădiniţă cu program normal.

• Forma de învăţământ: învăţământ de zi, în două schimburi.I.2.2. Construcţia şcolii

Unitatea şcolară funcţionează în două localuri (A şi B) cu destinaţie şcolară. Şcoala găzduieşte în două săli, trei grupe de grădiniţă cu program normal .

Spaţiul de învăţământ: în cele două localuri ale şcolii sunt un număr de 15 săli de clasă, un laborator de informatică şi o bibliotecă.

Şcoala deţine 1,5 ha teren agricol aflat în arendă la Societatea „Agrotec” Munteni.


I.2.3. Utilităţi

Şcoala este racordată la reţeaua de energie electrică şi cele două corpuri de şcoală au reţea proprie de apă.


I.2.4. Informaţii privind personalul didactic, auxiliar, nedidactic.

Număr posturi didactice: - educatoare: 3 posturi;

- învăţători: 12 posturi;

- profesori: 15 posturi;

- secretar: 1 post;

- informatician: 0,5 posturi;

- contabil: 0,5 posturi;

- personal auxiliar – îngrijitor: 3 posturi.

Număr cadre didactice: - cadre didactice titulare: 15

- cadre didactice suplinitoare calificate: 10

- cadre didactice pensionare: 5

Director: Toderașc Mariana (20 ani vechime, gradul I). • Director adjunct: Eșanu Nicuța ( 25 ani vechime, gradul I).

Personal nedidactic: - un secretar;

- un informatician

- un contabil

- 4 îngrijitori.

- Relaţiile dintre cadrele didactice sunt destul de bune, nu există stări conflictuale. Colaborarea conducerii şcolii cu cadrele didactice este bună, există o permanentă comunicare şi respect reciproc.

- Cadrele didactice se implică în problemele şcolii, în activităţile extracurriculare, manifestând dorinţa de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.

- Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare – învăţare prin orientarea lui spre formare de capacităţi şi aptitudini, utilizând strategii participative. Relaţiile interpersonale sunt bazate pe colaborare, deschidere, comunicare.
I.2.5. Informaţii cu privire la elevi / preşcolari

Ţinând cont de specificul local şi demografic al zonei în care se află şi pentru a răspunde cerinţelor comunităţii, unitatea noastră şcolarizează un număr aproximativ de 607 de elevi și 100 cursanți A doua șansă. .

Oferim posibilitatea şcolarizării diverselor categorii de beneficiari, atât cei de vârstă şcolară, cât şi cei care din diverse motive nu şi-au putut finaliza învăţământul obligatoriu, precum şi desfăşurarea unor secții de acţiuni şi activităţi menite să ajute elevii aflaţi în dificultate, astfel:


 • Şcoala Gimnazială Nr. 1 Toflea funcţionează, în anul școlar 2015-2016, cu un număr de 19 clase şi 3 grupe de grădiniţă.

Ciclul preşcolar funcţionează cu un număr de trei grupe astfel:

 • grupa mică- 20 de copii;

 • grupa mijlocie-20 de copii;

 • grupa mare- 20 de copii.

Ciclul primar funcţionează cu un număr de 12 de clase astfel:

- clasa pregătitoare- 2 clase, cu un număr de 45 elevi;

- clasa I – 2 clase cu un număr de 84 elevi;

- clasa a II-a – 3 clase cu un număr de 79 elevi;

- clasa a III-a – 3 clase cu un număr de 77 elevi;

- clasa a IV-a – 2 clase cu un număr de 57 elevi.Ciclul gimnazial funcţionează cu un număr de 7 clase astfel:

- clasa a V-a – 2 clase cu un număr de 63 elevi;

- clasa a VI-a – 2 clase cu un număr de 63 elevi;

- clasa a VII-a – 2 clase cu un număr de 46 elevi;

- clasa a VIII-a – 1 clasă cu un număr de 31 elevi.

A doua şansă:

- nivel I- 3 clase;

- nivel III- 2 clase.

În ultimii ani numărul elevilor şcolii noastre a fost relativ constant, în condițiile în care mulți părinți ”migrează” spre zone economice mai dezvoltate, în căutarea unui loc de muncă pentru a-și asigura cele necesare traiului.

2010 – 2011: 752 elevi – 65 preșcolari- 3 grupe

- 395 elevi ciclul primar - 15 clase

- 297 elevi ciclul gimnazial - 10 clase

-60 cursanți A doua șansă- 4 grupe


2011 2012: 804 elevi – 60 preșcolari- 3 grupe

- 437 elevi ciclul primar - 15 clase  • 307 elevi ciclul gimnazial - 10 clase

  • 60 cursanți A doua șansă- 4 grupe


2012 2013: 814 elevi – 60 preșcolari- 3 grupe

- 396 elevi ciclul primar - 15 clase • 297 elevi ciclul gimnazial - 10 clase

- 60 cursanți A doua șansă- 4 grupe

2013-2014: 857 elevi- 68 preșcolari- 3 grupe

-380 elevi ciclul primar- 15 clase

-284 elevi ciclul gimnazial- 10 clase

- 125 cursanți A doua șansă -5 grupe2014-2015: 777 elevi – 60 preșcolari- 3 grupe

- 364 elevi ciclul primar- 12 clase- 226 elevi ciclul gimnazial- 10 clase

- 127 cursanți A doua șansă- 6 grupe
Alte oportunităţi

 • Studiul limbii engleze şi franceze

 • Iniţiere în utilizarea calculatoruluiProgramul şcolii
Clasele 0-VIII de la învăţământul de zi învaţă în două schimburi, iar cele de la „A doua şansă” învaţă la sfârşit de săptămână şi în vacanţele şcolare.
I.2.6. Baza materială a şcolii

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Toflea este dotată cu mobilier modular. În şcoală funcţionează un laborator de informatică dotat cu 20 calculatoare şi o bibliotecă cu un număr de 4500 volume. Avem în dotare 3 video - proiectoare, 3 laptopuri, copiatoare, planşe şi material didactic pentru educaţie fizică, biologie, chimie, fizică, geografie, istorie, 2 - Cd -playere.

Şcoala nu are un teren de sport amenajat, dar dispune de o sală de sport.
I.2.7. Resurse curriculare

Curriculum-ul în sens larg este definit ca ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de viaţă prin care trece elevul pe parcursul său şcolar.

Curriculum-ul oficial (formal) reprezintă ansamblul documentelor de tip reglator în cadrul cărora se consemnează datele esenţiale privind procesele educative şi experienţele de învăţare pe care şcoala le oferă elevului. Curriculum-ul oficial are următoarele componente:


 • documentele de politică educaţională care consemnează idealul educaţional şi finalităţile sistemului de învăţământ;

 • finalităţile pe niveluri de şcolaritate care descriu specificul fiecărui nivel de şcolaritate reprezentând repere pentru orientarea demersului didactic;

 • planul-cadru cuprinzând schemele orare pentru fiecare ciclu de şcolaritate;

 • programele şcolare unitare pentru disciplinele din curriculum-ul de bază, iar pentru curriculum-ul la decizia şcolii s-a lăsat posibilitatea reflectării personalităţii şi relaţiilor şcolii;

 • manuale şi mijloace auxiliare pentru uzul elevilor;

 • ghiduri şi alte materiale complementare pentru profesori;

 • instrumente de evaluare elaborate la nivel naţional şi adaptate specificului şcolii;

 • standardele de pregătire profesională pentru „A doua şansă”;

Proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii presupune o muncă laborioasă pe care o face profesorul de specialitate în cooperare cu colegii de catedră şi cu consultarea elevilor, părinţilor, autorităţilor locale şi partenerilor economici.

Punerea în valoare a măiestriei didactice a profesorului se face prin combinarea optimă a factorilor educaţionali în dirijarea efectivă a învăţării rezultând astfel curriculum-ul realizat.Dovezile scrise ale realizării curriculum-ului sunt cuprinse în documentele şcolare oficiale (cataloage, foi matricole), rapoarte de activitate, condica de prezentă, procese-verbale etc. precum şi în următoarele instrumente de lucru complexe.

 1. Mapa profesorului care poate conţine:

  • Exemple de materiale de referinţă pentru profesor care pot fi utilizate într-o varietate de activitaţi.

  • Liste de verificare care dau posibilitatea profesorului să verifice dacă au fost acoperite toate elementele cheie ale unităţilor de compeţentă.

  • Liste de verificare care oferă elevului şi profesorului probe care pot fi incluse în mapa elevului.

  • Fise de activitate pe care se înregistrează progresul realizat.

  • Modele de răspuns pentru activităţile efectuate de către elev.

 2. Mapa elevului:

  • Conţine îndrumări despre modul în care să colecteze dovezi ale rezultatelor pentru mapa sa de lucrări.

  • Cuprinde grile care prezintă modul în care abilitatile pe care trebuie să le dobândească se corelează cu alte abilitaţi din cadrul aceleaşi unităţi de competenţă.

  • Prezintă obiective clare.

  • Oferă îndrumări privind modul şi perioada de efectuare a activităţilor.

  • Sugestii privind buna practică.

  • Îndrumări privind evaluarea între colegi/ observarea celorlalţi.

 • Rezultate ale lucrărilor de evaluare efectuate.

 • Rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut loc.

 • Opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate.

 • Planuri de acţiune/ evaluări/ activităţi viitoare planificate şi efectuate de către elev.


I.2.8. Cultura organizațională

 • Este caracterizată printr-un ethos profesional bun.

 • Valorile dominante sunt :

  • loialitatea faţă de unitatea şcolară;

  • cooperare şi muncă în echipă;

  • respectul pentru sine şi pentru celălalt;

  • ataşamentul faţă de copii;

  • întelegerea nevoilor elevilor şi familiilor lor;

  • libertatea de exprimare;

  • deschidere pentru nou şi respect pentru valorile trecutului;

  • respect pentru profesia de dascăl;

  • entuziasm şi creativitate;

  • dorinţă de autodepăşire şi afirmare .

 • A fost elaborat Regulamentul de Ordine Interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor, cât și a cadrelor didactice.

 • Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism

şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei, oferă satisfacţii, chiar dacă standardele noastre sunt altele decât cele tipice unui învăţământ de performanţă. Performanţa în şcoala noastra se măsoară prin evoluţia în educaţie a elevilor noştri, prin salturile remarcabile înregistrate de elevi în modul de comportament de-a lungul celor opt ani de studiu. Satisfacţia de a fi dascăl nu este dată de obţinerea de premii şi medalii la concursurile şcolare, ci de transformarea elevilor noştri în persoane capabile să se adapteze şi să se integreze mai uşor în societate.

 • Directorii adoptă un stil managerial profesionist încercând să fie deschişi, receptivi la sugestiile cadrelor didactice, să facă aprecieri pertinente şi sincere la adresa acestora, să le

respecte competenţa profesională, îi sprijină şi evită controlul excesiv şi strict birocratic.

I.2.9 Relațiile cu părinții, comunitatea și Consiliul local

Pentru şcoală, angajarea partenerială este o necesitate. In contextul actual, descentralizarea nu înseamnă numai delegarea autorităţii de decizie la nivelul şcolii, ci şi creşterea influenţei comunităţii locale asupra şcolii. Cu cât creşte independenţa decizională a şcolii faţă de nivelurile ierarhice superioare ale sistemului şcolar, cu atât creşte si dependenţa ei faţă de comunitatea locală. Având în vedere aceste tendinţe, şcoala împreună cu partenerii ei, trebuie să găsească răspunsuri la o serie de probleme în scopul sprijinirii procesului de educaţie.

Colaborarea cu părinţii a demarat la început de an şcolar cu primele şedinţe cu părinţii pe clase şi a continuat în cursul semestrului I cu şedinţa comitetului de părinţi pe şcoală, în care s-a dezbătut referatul cu tema Stop accidentelor- viața are prioritate , iar în semestrul al II-lea tema a fost Relația Școală- Părinți- Comunitatea locală.

S-a solicitat implicarea părinţilor în toate acţiunile şcolii şi responsabilizarea lor pentru bunul mers al procesului de învăţământ.

S-a încercat dezvoltarea relaţiilor profesori – părinţi - instituţii publice, prin intermediul serbărilor şcolare şi altor manifestări cu caracter public : vizite, colinde, manifestări omagiale.

Eficienţa s-a manifestat în cazul elevilor cu abateri disciplinare, care au avut o evoluţie pozitivă în urma discuţiilor cu părinţii.

Colaborarea cu Primăria și cu Consiliul local este una foatre bună, școala beneficiind de sprijinul acestora ori de câte ori are nevoie.

I.2.10. Colaborarea cu alte instituții de învățământ, cultură, sport

- Proiect de parteneriat ”Vreau să devin mare sportiv!”, în colaborare cu Scolile Berheci, Țepu, Munteni, Ghidigeni, Buciumeni.

- Parteneriate cu: Poliția Brăheșești, Biserica Sf. Paraschiva Toflea, Dispensarul Toflea, Primăria Brăhășești, Școala Gimnazială Nr. 1 Brăhășești, Fundația Toflea, Biserica Penticostală Toflea, etc.

Toate parteneriatele au avut finalitate prin desfăşurarea unor activităţi care au implicat un număr mare de elevi.


ANALIZA PEST(E)
P- Politici educaţionale

Provenind dintr-un mediu social diferit( elevii şcolarizaţi de noi sunt de etnie rromă), la elevii din şcoala Toflea se constată diferenţe de la o generaţie la alta în ceea ce priveşte performanţele şcolare. Pentru a îmbunătăţii nivelul de promovabilitate al elevilor la

Evaluarea Naţională, au fost organizate ore de pregătire suplimentară a elevilor la disciplinele limba română şi matematică.

Pentru a preîntâmpina frecvenţa scăzută la ore, abandonul şcolar, indisciplina elevilor, diriginţii sunt în permanentă legătură cu părinţii elevilor prin lectorate cu părinţii şi monitorizează în mod permanent situaţia elevilor.

În cadrul orelor de cultură civică au loc activităţi practice cu elevii despre felul în care trebuie să se comporte în societate, despre legile care trebuie respectate, despre drepturile copiilor.

Prin introducerea în CDS a orelor de „Informatica” la elevii din clasele V-VIII de la Şcoala Toflea s-a urmărit familiarizarea acestora cu folosirea calculatorului, putini dintre ei având un calculator personal, iar necesitatea utilizării acestuia se impune din ce in ce mai mult in societatea moderna.


E - Economic

Situaţia localităţii Toflea din punct de vedere economic este destul de precară. Numărul agenţilor economici este destul de mic şi se reduce la activităţi comerciale(comerţ ambulant), foarte puţin au societăţi comerciale, sunt mici întreprinzători. O mică parte a populaţiei ocupate este angajata in cadrul instituţiilor de stat ( primărie, consiliu local,) sau îşi desfăşoară activitatea la firme din alte localităţi, cu precădere in municipiul Bucureşti.


S - Social

Populaţia din satul Toflea este o populaţie tânără , cu venituri mici şi mijlocii. In satul Toflea trăiesc în jur de 7300 locuitori.

Nivelul de viata în localitatea Toflea este destul de scăzut datorită lipsei locurilor de muncă, a veniturilor mici dar sunt şi locutori care trăiesc destul de bine .

Cei mai mulţi locuitori trăiesc din ajutorul social şi din alocaţiile copiilor.

În structura etnică a localităţii majoritara este populaţia de etnie rromă.

Din punct de vedere religios în satul Toflea trăiesc: • 88,70 % penticostali

 • 11,30 % ortodocşiT - Tehnologic

Localitatea Toflea este aşezata la peste 105 km distanta de oraşul reşedinţa de judeţ Galaţi şi 37 km distanţă faţă de oraşul Tecuci.

Legătura cu oraşul Tecuci se face prin intermediul transportului în comun. În localitate nu există cale ferată. Electricitatea a pătruns în fiecare casă. În ceea ce priveşte utilităţi precum apa curentă, gazul metan sau sistem de canalizare există proiecte realizate de către Primărie. Au început lucrările la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii..

În domeniul comunicaţiilor în urmă cu 10 ani în sat a fost instalată o centrală telefonică digitală a RomTelecom şi a crescut numărul abonaţilor. În sat există semnal şi pentru telefonia mobilă: Vodafone, Cosmote, Orange. Conectare la internet există la şcoală, la primărie şi la vreo câteva familii din sat, prin intermediului cablului de reţea.

Numărul calculatoarelor personale a crescut în ultimul timp, dar se menţine la un nivel scăzut, aproximativ 30 - 40 familii deţinând calculatoare personale. Majoritatea familiilor sunt conectate la reţeaua de televiziune Digi TV.
E - Ecologic

În prezent situaţia gunoaielor este pe cale de a fi rezolvată datorită unui program de ecologizare zonala ce cuprinde comuna. Pâna acum gunoaiele erau aruncate la groapa de gunoi de la marginea satului sau care pe unde apuca reprezentând o ameninţare permanentă pentru mediul înconjurător. Cu acest program se urmăreşte dotarea gospodăriilor cu pubele si transportarea gunoiului la o groapa de gunoi ecologizata.

Toaletele moderne lipsesc aproape cu desăvârşire, majoritatea fiind aşezate în curte, numărul foselor septice este redus. O altă problemă o constituie deversarea apei menajere în pârâul care trece prin sat datorită faptului că reţeaua de canalizare lipseşte.
II. Ţinte strategice:

Ţ1: Dezvoltarea competenţelor sociale şi de comunicare pentru a conştientiza importanţa şcolii in societate.

Ţ2:Formarea cadrelor didactice din şcoală pentru utilizarea unor metode noi de predare

( utilizarea calculatorului, folosirea softurilor educaţionale, video – proiecţia), urmărind creşterea calităţii actului educaţional .

Ţ3: Diminuarea abandonului şcolar si întărirea colaborării cu familia.

Ţ4: Asigurarea accesului la informaţie pentru toţi elevii;


III. Opţiuni strategice:

Ţinta strategică nr. 1

„ Dezvoltarea competenţelor sociale şi de comunicare pentru a conştientiza importanţa şcolii în societate”.

Direcţii strategice

Acţiuni propuse

Termen

Responsabilităţi

Opţiunea curriculara:


 • Promovarea la toate disciplinele de studiu a comunicării între profesori şi elevi;

 • Se vor dezvolta in continuare in cadrul Curriculumului la Decizia Şcolii (CDŞ) discipline opţionale precum: Literatura pentru copii”.

 • Elaborarea unor programe de activităţi extracurriculare ce cuprind activităţi la care participa elevi, profesori, părinţi;

Sept 2012/2017


Învăţători


Profesori
Consilier educativOpţiunea financiara

 • Achiziţionarea de

cărţi pentru biblioteca şcolii

 • Abonamente la reviste de specialitate;

 • Achiziţionarea de materiale pentru a realiza o revistă şcolară;

 • Atragerea de sponsori in vederea realizării unor activităţi extracurriculare;

 • Acordarea unor

premii, distincţii elevilor.

Permanent


Director Consiliul Local


Opţiunea:

resurse umane • Cadre didactice dornice sa se perfecţioneze;

anual

Responsabil perfecţionare

Opţiunea

Relaţia cu comunitatea • Implicarea comunităţii locale în rezolvarea problemelor şcolii.

2012-2017

Comitetul de părinţi

Directori
Avantajele ţintei şi a opţiunilor propuse

 1. Prin introducerea în CDŞ a opţionalului „ Literatura pentru copii” se vor dezvolta capacităţile de comunicare orală şi scrisă dat fiind faptul că noi şcolarizăm elevi fără să fi mers la grădiniţă. Mulţi elevi, în clasa pregătitoare , nu ştiu sa vorbească româneşte.


Ţinta strategica nr 2:

„Formarea cadrelor didactice din şcoala pentru utilizarea unor metode noi de predare (folosirea calculatorului, folosirea softurilor educaţionale, ), urmărind creşterea calităţii actului educaţional”

Direcţii strategice

Acţiuni propuse

Termen

Responsabilităţi

Obs.

Opţiunea curriculara:


 • Colaborarea scolii cu Casa Corpului Didactic si alte instituţii abilitate in vederea parcurgerii de către cadre a unor cursuri legate de ţinta propusa;

 • Folosirea, de către profesori, a mijloacelor moderne de predare;

 • Meditaţii in afara orelor de curs realizate de profesori cu elevii talentaţi sau cu elevii cu probleme in asimilarea cunoştinţelor;

Anual


2012/2017


Responsabilul cu perfecţionarea

Profesorii de specialitate


Opţiunea financiara

 • Finanţarea instruirii cadrelor didactice pentru a folosi cu uşurinţa calculatorul, Internetul, softurile educaţionale etc.

 • Finanţare pentru procurarea de calculatoare, videoproiectoare, soft educaţional si alte materiale necesare realizării unor lecţii moderne;

 • Amenajarea de laboratoare dotate cu mijloace care sa asigure calitatea actului educaţional;

 • Dotarea sălilor de clasa cu mobilier si alte echipamente care sa îmbunătăţească ambientul din şcoala;

2012/2017Director si Consiliul Local


Opţiunea:

resurse umane • Cadre didactice dornice sa se perfecţioneze;

anual

Responsabil perfecţionare

Opţiunea

Relaţia cu comunitatea • Implicarea părinţilor si a eventualilor sponsori in acţiuni de dotare cu echipamente moderne;

 • Lectorate cu părinţii pe tema tehnologiei actuale si a rolului acesteia in şcoala;

Periodic


Comitetul de părinţi
Director


Avantajele ţintei si a opţiunilor propuse:

 1. In urma cursurilor parcurse, cadrele didactice vor fi capabile sa folosească mijloace moderne si implicit calitatea lecţiilor va fi mai buna;

 2. Pregătirea elevilor talentaţi va face posibila participarea acestora la diverse concursuri şcolare, iar lucrul cu elevii slabi va conduce la rezultate mai bune la examenele naţionale.

 3. Elevii si profesorii ar beneficia de mijloace moderne de predare, iar accesul la Internet ar uşura accesul la informaţie


Ţinta strategica nr 3:

„Diminuarea abandonului şcolar si întărirea colaborării cu familia”Direcţii strategice

Acţiuni propuse

Termen

Responsabilităţi

Obs

Opţiunea curriculara:


 • Orele de dirigintei vor aborda tema abandonului şcolar si a consecinţelor pe care acesta le are asupra individului, a scolii precum si a comunitarii;

 • Lecţii atractive organizate in laboratoare;

 • Organizarea de activităţi extracurriculare care sa stimuleze interesul pentru şcoala;

 • Programe de prevenire şi combaterea absenteismului şi abandonului şcolar;

2012-

2017


Diriginţii si învăţătorii

Profesorii de specialitate

Profesorii de specialitate

Opţiunea financiara

 • Acordarea elevilor cu situaţie bună la învățătură a unor burse sociale;

2015-2016


Fundația Toflea


Opţiunea:

resurse umane • Vizite la domiciliul elevilor de către diriginţi si învăţători;

permanent

Diriginţii si învăţătorii

Opţiunea

Relaţia cu comunitatea • Lectorate cu părinţii pe tema abandonului şcolar, a delincventei juvenile;

 • Sesizarea serviciului social din cadrul primăriei si realizarea de anchete care sa stabilească daca familia elevului are nevoie de sprijin financiar;

2012-2017

Avantajele ţintei si a opţiunilor propuse:

 1. In urma acţiunilor propuse estimam ca o parte din elevii aflaţi in situaţia de abandon şcolar vor reveni pe băncile scolii;

 2. Bursele sociale vor putea rezolva o parte din nevoile financiare ale elevului (cumpărarea de rechizite şcolare, îmbrăcăminte, hrana);

 3. Lectoratele cu părinţii (la care vor fi invitaţi unii actori locali – primar, poliţist, preot, medic) ar putea sensibiliza comunitatea, care ar putea întinde o mana celor care au nevoie


Ţinta strategică nr. 4:

„Asigurarea accesului la informaţie pentru toţi elevii”.

Direcţii strategice

Acţiuni propuse

Termen

Responsabilităţi

Opţiunea curriculara:


Se vor dezvolta in continuare in cadrul Curriculumului la Decizia Şcolii (CDŞ) discipline opţionale precum:Învăţarea informaticii (Informatica); Prietenul meu calculatorul:

Oferte ce permit accesul la informaţie intr-un cadru organizatSeptembrie 2012/2017

Director

Opţiunea financiara

 • Amenajarea unui spaţiu in care elevi sa poată avea acces la informatei diversificata ( cabinet multimedia).

2016-2017


PrimăriaOpţiunea:

resurse umane • Program de formare a cadrelor didactice, elevilor în domeniul informaticii

permanent

Director,

CCD


Opţiunea Relaţia cu comunitatea

 • Identificarea in rândul comunităţii locale a unor cunoscători ai tehnologiei informaţiei

2015-2016


Comunitatea

Directorul
Avantajele ţintei propuse

Prin introducerea in anul şcolar 2012-2013 a opţionalului „Prietenul meu calculatorul”,. Aceasta identificare ne conduce la posibilitatea rezolvării unor ameninţări ca: lipsa motivaţiei învăţării datorata influentei negative a mass-media si chiar datorita educaţiei date unor copii de către părinţi; lipsa educaţiei de acasă, comportamentul necivilizat al unor elevi si a unor puncte slabe ca absenta unui cabinet multimedia, lipsa unor programe informatice educaţionale(soft) prin aplicarea acestei ţinte propuse.


Monitorizarea si evaluarea Proiectului de dezvoltare instituţionalã
La toate nivelurile(operaţional, echipă) va urmări:

- modul de implementare a acţiunilor;

- efectul acţiunilor (benefic/nebenefic, aşteptat/neaşteptat; util/neutil etc.);

- reformularea unor acţiuni în funcţie de progresul înregistrat;

- informarea factorilor interesaţi (manageri, personal, parteneri etc.) asupra rezultatelor implementãrii Proiectului de dezvoltare instituţionalã a şcolii;

- conştientizarea greşelilor si evitarea altora în continuarea aplicãrii Proiectului de dezvoltare institutionalã a şcolii.Surse de informaţii:

Documente de proiectare a activitãţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, ale Consiliului reprezentativ al pãrinţilor, documente care atestã parteneriatele scolii, oferta de şcolarizare).

Documente de analizã a activitãţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de Administratie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale scolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecã).

Documente de prezentare si promovare a scolii.

Chestionare, discuţii, interviuri.

Rapoarte scrise ale ISJ întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală.


Organizarea activitãţilor de monitorizare, evaluare si actualizare a PDI

Implementarea PDI-ului va fi realizatã de cãtre întregul personal al scolii, iar procesul de monitorizare si evaluare va fi asigurat prin:

- întâlniri si sedinţe de lucru pentru informare, feed-back, actualizare;

- includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor;

- prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral si al Consiliului de Administratie.

Comisia pentru asigurarea calitãţii in educaţie va asigura:

- revizuirea periodicã si corecţii;

- înregistrare rezultatele obtinuţe în diferite etape de aplicare a planului de acţiune si se vor compara cu rezultatele aşteptate;

- aplicarea anumitor criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales (evaluare iniţialã, formativã, sumativã) si de aspectul vizat;

- urmãrirea eficienta a utilizãrii resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale si de timp;

- evaluarea calităţii si eficienţei managementului de proiect;

- raportarea activitãţi, semestrial;

- evaluarea experienţelor noi si modelelor dezvoltate;

- analizarea cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse.

Yüklə 104,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə