Proiect guvernul republicii moldovaYüklə 65,77 Kb.
tarix07.08.2018
ölçüsü65,77 Kb.

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA


H O T Ă R Î R E nr._____

din ______________________

privind scutirea unor agenţi economici de la plata dividendelor

sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net

obţinut în anul 2011

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 “Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.34-36, art.137), precum şi în scopul asigurării activităţii stabile a unor agenţi economici, Guvernul HOTĂRĂŞTE:


1. Se acceptă scutirea de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2011 pentru:

Î.S. “Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei”;

Î.S. “Combinatul de Vinuri de Calitate “Mileştii Mici”;

Î.S. “Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”;

Î.S. “Fabrica de Sticlă din Chişinău”;

Î.S. “Institutul Naţional Standardizare şi Metrologie”;

ÎS „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”

şi de la plata dividendelor aferente anului de gestiune 2011 pentru:

S.A. “Tutun-CTC”;

S.A. “Viorica-Cosmetic”;

S.A. “Barza-Albă”;

S.A. “Cricova”;

S.A. “Armo-Beton”;

S.A. ”RED Nord-Vest”;

S.A. „RED Nord”.

2. Autorităţile administraţiei publice centrale în a căror administrare se află întreprinderile nominalizate în pct.1 vor asigura adoptarea, în cadrul consiliilor de administraţie şi, respectiv, adunărilor generale ale acestora, a deciziilor privind utilizarea profitului net pentru investirea în vederea dezvoltării producţiei, cu capitalizarea obligatorie a acestuia (majorarea capitalului social).


PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul economiei

Ministrul finanţelor

Vladimir FILAT

Valeriu LAZĂR

Veaceslav NEGRUŢANotă informativă

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind scutirea unor agenţi economici

de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2011
Proiectul de hotărîre a Guvernului privind scutirea unor agenţi economici de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2011 a fost elaborat în temeiul p.2 al Hotărîrii Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat” care prevede că Ministerul Economiei, la propunerile argumentate ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale privind utilizarea profitului net pentru investiţii în vederea dezvoltării producţiei întreprinderii, cu capitalizarea obligatorie a acestora (majorarea capitalului social) şi/sau acoperirea pierderilor din anii precedenţi va elabora proiectele de Guvern respective.

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a solicitat scutirea de la plata dividendelor pentru:
S.A. "TUTUN-CTC"

În conformitate cu prevederile Legii nr. 278-XVI din 14.12.2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun, începând cu 01.01.2012, este redus conţinutul maxim admisibil de substanţe nocive în fumul ţigaretelor aflate în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova.

Există cîteva metode de reducere a substanţelor nocive în fumul de ţigarete, cum ar fi utilizarea tutunurilor scumpe cu un conţinut redus de gudron şi nicotină şi a celui reconstituit, utilizarea hârtiei de ţigarete şi a tippingului special perforate, care contribuie la reducerea conţinutului de monoxid de carbon.

Cea mai optimală şi garantată metodă, pentru o perioadă îndelungată de ani o constituie procurarea şi instalarea la S.A. "TUTUN-CTC" a utilajului de expandare a amestecului de tutun tăiat şi a maşinilor de ataşat filtru cu dispozitive laser de perforaţie în flux a ţigaretelor.

Pentru a satisface necesităţile întreprinderii, cu un astfel de utilaj sunt necesare investiţii în sumă de cca 76-77 mil lei, sumă de care "TUTUN-CTC", la moment, nu dispune.

În caz de scutire de la plata dividendelor, acestea vor fi utilizate pentru investiţii în vederea dezvoltării producţiei întreprinderii, primordial pentru achitarea primei tranşe a costului utilajului procurat.

Suma totală a scutirii urmează să fie direcţionată la majorarea capitalului social prin majorarea nominală a unei acţiuni deja plasate.

Profitul net obţinut de societate în anul 2011 este de circa 75 mil. lei.


Viorica-Cosmetic" S.A.

Pentru satisfacerea cerinţelor consumătorilor, care sunt în schimbare permanentă, este necesar de a perfecţiona procesul tehnologic şi implementa tehnologii noi de fabricare a produselor de parfumerie şi cosmetice.

Întreprinderea a direcţionat profitul obţinut în ultimii ani la renovarea utilajului şi a tehnologiilor, reconstrucţiei întreprinderii şi a laboratoarelor.

Menţionăm, că pe parcursul anilor 2006-2011, în dezvoltarea întreprinderii s-a investit circa 4,9 mil.lei.

Investiţiile anilor precedenţi, în sumă de 1 774 987 lei, au fost incluse în capitalul social al societăţii, prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni de la 10 pîna la 11 lei, astfel capitalul social atingînd 19 524 857 lei.

Neatingerea volumului de producere, vânzărilor şi profitului preconizat pentru anul 2011, a dus la reducerea investiţiilor în vederea dezvoltării producerii întreprinderii în perioada respectivă.

În ianuarie 2012 au fost procurate şi instalate două pompe din inox în secţia de preparare a lichidelor cosmetice în sumă de 151,5 mii lei, însă este absolut indispensabil instalarea încă a patru pompe din inox. Totodată, pe parcursul anului 2012 se preconizează efectuarea reconstrucţiei capitale a secţiei de ambalare a produselor de parfumerie, pentru micşorarea pierderilor în sistema de transportare a lichidelor (ţevilor) între secţiile şi folosirea mai raţională a spaţiilor de producere, procurarea extruderului pentru suflarea flacoanelor din polipropilenă şi polietilenă cu capacitate de producere comparabile cu necesităţile vînzărilor şi consumul de energie redus, precum şi procurarea utilajului automat pentru etichetare. Investiţiile vor constitui cca 3 220,0 mii lei.

Profitul net obţinut în anul 2011 este de 17 751,0 lei iar suma totală scutită de plata dividendelor va fi direcţionată pentru investiţii în vederea dezvoltării producerii.


Î.S. "Centrul de carantină, identificare, expertize de arbitraj şi dezinfectare a producţiei”

Întreprinderii în cauză i-au fost transmise, cu titlu gratuit, în gestiune economică etajul 9 şi alte încăperi auxiliare din clădirea Î.S. „Mecagro”, amplasate în mun. Chişinău, str. Meşterul Manole nr.4, precum şi imobilele situate în mun. Chişinău, str. Lermontov 14.

În încăperile din str. Meşterul Manole nr. 4, este necesar de a efectua reconstrucţia capitală a acestora, pentru a face posibilă dislocarea laboratorului de reziduuri de pesticide, iar imobilele din str. Lermontov 14, necesită reconstrucţie capitală pentru a le putea utiliza conform destinaţiei, şi anume pentru dezinfectarea mărfurilor.

Pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucţie capitală a încăperilor din clădirea Î.S. „Mecagro” sunt necesare resurse financiare în mărime de circa 3 mil. lei, iar pentru utilarea laboratorului pentru reziduuri de pesticide cu aparataj şi echipamente corespunzătoare sunt necesare resurse în mărime de 2 mil. € (cca 30 mil lei). Pentru efectuarea reconstrucţiei curente a imobilelor din mun. Chişinău, str. Lermontov 14 sunt necesare resurse de circa 3 mil. lei.

Î.S."Centrul de carantină, identificare, expertize de arbitraj şi dezinfectare a producţiei" nu dispune, la moment, de resurse financiare proprii integral necesare pentru finanţarea acestor lucrări şi nici în bugetul de stat al Republicii Moldova pentru anul 2012 nu sunt prevăzute resurse în acest scop.

Profitul net obţinut în anul 2011 constituie 1 806 800 lei, iar sursele financiare rămase la întreprindere, în caz de scutire de la plata dividendelor, vor fi redirecţionate la acoperirea parţială a cheltuielilor legate de lucrările de reconstrucţie a imobilelor menţionate.

Aceste investiţii vor aduce întreprinderii un beneficiu economic, iar laboratorul menţionat va permite investigarea şi monitorizarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi produse conform cerinţelor internaţionale.
Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”

În conformitate cu Legea nr. 199-XVI din 28.07.2005 cu privire la acordarea statutului de obiectiv al patrimoniului cultural-naţional al Republicii Moldova bunurilor Întreprinderii de Stat „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, a fost elaborat Programul de dezvoltare a Combinatului pentru anii 2005-2013, acesta fiind aprobat de Guvern. Potrivit acestui program, conceptul de bază al Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” este de dezvoltare continuă prin implementarea şi respectarea standardelor calităţii şi eficacităţii pentru industria vitivinicolă a Republicii Moldova. În baza planului de afaceri pentru perioada 2011-2013, în scopul realizării programului menţionat urmează să se efectueze investiţii în sumă de peste 52 mil, inclusiv pentru plantarea viţei-de-vie -18,3 mil lei, construcţia secţiei de prelucrare a strugurilor - 9,1 mil lei, reconstrucţia secţiei de îmbuteliere -12,2 mil lei, achiziţionarea utilajului pentru secţia de îmbuteliere - 12,0 mil lei, procurarea unui tractor - 0,3 mil lei.

În acest context, pornind de la faptul că realizarea programului urmează a fi executat din surse financiare proprii, se face imposibilă atingerea obiectivului, ceea ce ar diminua competitivitatea Combinatului atît pe piaţa internă, cît şi pe piaţa externă.

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului unde sunt stabilite condiţiile de achitare a dividendelor, în scopul diminuării efectelor negative ale crizei economico-financiare, este stabilită şi posibilitatea scutirii de plată a dividendelor, pentru a fi utilizate exclusiv pentru programe de investiţii şi reutilare a întreprinderilor.

Profitul net va constitui pe întreprindere în anul 2011 – cca 4 mil lei.
S.A. “Barza Albă”

Întreprinderea, având un proces tehnologic specific, ce necesită cel puţin 5 ani pînă la obţinerea produsului finit, nu are nici o înlesnire atât la procurarea distilatelor de peste hotare, cât şi a materiei prime autohtone. Totodată, statul datorează întreprinderii 18,7 mil lei (accize şi TVA în stocuri la măturare, care vor fi restituite numai după realizarea producţiei finite peste cel puţin 5 ani).

Actualmente, datoriile creditoare ale întreprinderii constituie – 37, 2 mil lei, iar datoriile pentru creditele bancare - 9,9 mil lei, surse care au fost deja utilizate pentru achitarea vinului materie-primă, achiziţionată în anii precedenţi.

Din lipsa surselor financiare, în anul 2011 întreprinderea a completat stocurile tehnologice doar cu 11,7 mii dal, ce constituie 22,4 la sută faţă de anul precedent.

Conform planului de afaceri pe anul 2012, pentru a susţine procesul tehnologic, compania necesită achizitionarea a cel puţin 500 mii dal de vin materie-primă, ce se estimiază la cca 25 mil lei.

Analiza raportului financiar denotă, că mijloacele fixe ale societăţii sînt uzate 80 la sută şi ca urmare măsurile preconizate prevăd atît reparaţiile curente şi cele capitale, cît şi modernizarea utilajului tehnologic. Calculele reflectă, că aceste investiţii necesită mijloace financiare de cca 11-11,5 mil. lei.

În anul 2011 profitul net pe întreprindere va constitui cca 4,5 mil lei.
Combinatul de Vinuri „Cricova” SA
Investiţiile efectuate de Combinatul de Vinuri „Cricova” SA în perioada anilor 2002 – 2011 au atins cifra de cca 263 mil lei, din care 80 mil lei pentru înfiinţarea plantaţiilor noi de viţă-de-vie. Aceste investiţii au fost acoperite doar parţial din profitului obţinut în perioada respectivă. O mare parte a investiţilor efectuate au fost realizate din valoarea creditelor contractate. La moment, portofoliul de credite la combinat este considerabil şi constituie la 31.12.2011 - 104 - 106 mil lei.

Pentru realizarea programului investiţional necesar ajustării tehnologice a combinatului, la cerinţele economice existente, pentru perioada 2011-2013 este necesară efectuarea unor investiţii de cca 125 mil lei. Din suma respectivă, în anul 2011 combinatul a efectuat investiţii de 53,2 mil lei, iar pentru anul 2012 se preconizează efectuarea investiţiilor de peste 60 mil lei din resursele Băncii Europene de Investiţii. Investiţiile menţionate vor contribui la sporirea capacităţii de competitivitate a combinatului pe pieţele externe unde concurenţa este destul de acerbă. Vînzările producţiei vinicole îmbuteliate în anul 2011 din R. Moldova au diminuat cu circa 30% faţă de anul 2010, ceea ce denotă că în situaţia dată se află întreg complexul de vinificaţie al R. Moldova.

De asemenea, nivelul portofoliului de credite de peste 120-170 mil lei la combinat se va menţine şi în următorii 3-5 ani datorită deficitului de mijloace circulante, dar şi a investiţiilor preconizate pentru perioada nominalizată. Totodată, se va monitoriza situaţia creditară pentru a nu admite depăşirea indicilor economici de autofinanţare a activelor totale, care sunt în limite acceptabile şi constituie la 31.12.2011 – 0,60.

Achitarea dividendelor presupune sustragerea a peste 1,2-1,5 mil lei din mijloacele circulante ale combinatului, ceea ce se va răsfrînge negativ asupra activităţii generale a combinatului, fiind posibile întîrzieri la plata salariilor (dividendele constituie fondul lunar de salarizare la combinat) sau a decontărilor cu furnizorii, ceea ce în perioada actuală de instabilitate a vînzărilor pe pieţele externe este inacceptabilă. Combinatul nu poate apela la contractarea unor noi credite pentru achitarea dividendelor statului, deoarece plafonul acestora este şi aşa destul de mare dar nici nu are o întemeiere economică.

Situaţia dificilă cu mijloacele circulante se reflectă şi din indicii preliminari de bilanţ pentru anul 2011 al combinatului unde indicatorii economici sunt următorii: rata de finanţare a activelor curente este de 0,2 şi rata de finanţare a stocurilor – 0,37, fiind sub nivelul normal de activitate (mai mici practic de două ori), ceea ce arată un nivel sporit al investiţiilor efectuate în mijloace fixe (plantaţii, utilaj) dar stringent necesare pentru a face faţă competiţiei internaţionale.

Combinatul participă suficient de activ la completarea mijloacelor bugetare. În anul 2011 combinatul a achitat taxe şi impozite în sumă de 28 mil lei.

În anul 2011 profitul net pe întreprindere va constitui cca 3 mil lei.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor

Întru dotarea suplimentară a laboratorului întreprinderii menţionate cu utilaj specific pentru efectuarea analizelor reziduurilor de pesticide în produsele agricole şi celor vinicole, pentru determinarea ingredientelor active în preparate de uz fitosanitar importate în Republica Moldova şi supuse testărilor de stat, sunt necesare surse financiare considerabile.

În prezent laboratorul "Atestarea şi Controlul Calităţii Pesticidelor" al Centrului dispune de utilaj graţie dotării parţiale în anii 2006-2009 în cadrul Proiectului NATO TopDown.EAP.SfPP 981186 “Ştiinţa pentru Pace – Chimicalele din Moldova” a cromatografului cu gaz cu detector selectiv de masă (GC/MS) (Agilent Technologies) tip 6890 N şi a cromatografului lichid de înaltă performanţă (HPLC) (Agilent Technologies).

În scopul eficientizării detectării reziduurilor de pesticide cloroorganice, organofosforice şi organoazotate de ultimă generaţie (cca 50 de ingrediente active) conform cerinţelor SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, este necesară dotarea suplimentară cu utilaj specific, care va oferi maximum sensibilitate, timp efectiv, productivitate înaltă în analiza reziduurilor de pesticide în producţia agricolă, inclusiv vinicolă şi preparatelor supuse testărilor de stat.

În anul 2011 profitul net pe întreprindere va constitui cca 1,8 mil lei.
Ministerul Economiei solicitată scutirea de la plata dividendelor pentru:
Î.S. “Fabrica de Sticlă din Chişinău”

Pentru finanţarea lucrărilor de reconstrucţie a cuptorului de topit sticla din secţia maşini-cuptoare nr.2., ÎS „Fabrica de Sticlă din Chişinău”, în anul 2011, a contractat un credit în mărime de 7,2 mil. Euro de la B.C.„Victoriabank” S.A. gajînd în acest scop toate activele întreprinderii.

Este de menționat că lucrările adiacente, legate de reconstrucţia întregului ciclu de producţie (secţia componenţi, hala secţiei nr.2, suprafeţele de stocare a cioburilor de sticlă, căile de acces) au fost finanţate din propriile surse.

In scopul efectuării reconstrucţiei, întreprinderea a stopat procesul de producere şi a declarat şomaj tehnic. Totodată întreprinderea suportă cheltuieli de gestiune a imobilelor, neavând venituri rezultate din producere sau vânzări curente a ambalajelor de sticlă.

Prin urmare, scutirea ÎS „Fabrica de Sticlă din Chişinău” de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2011 este necesară, în primul rînd, pentru asigurarea reluării activităţii de producere şi achitării sumei aferente creditului.

Mărimea profitului net obţinut în anul 2011 constituie 1 286 055 lei.


Î.S. “Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie”

Programul de dezvoltare al institutului, prevede atît consolidarea capacităţilor instituţionale cît şi oferirea unor noi produse de încercări şi cercetări a produselor.

Astfel, pentru anul 2012, INSM îşi propune realizarea următoarelor achiziţii:


  • instalaţie de testare a cablurilor cu tensiune de 60kv – model HVA 60 şi sistemă de diagnosticare a cablurilor la înaltă tensiune – model TD 60;

  • server WPCX-MP;

  • server WPC-MP;

  • eficientizarea sistemului de aprovizionare cu energie termică;

  • alte utilaje de producere.

Pe parcursul anului 2011, în rezultatul activităţilor realizate, a fost obţinut un profit de 6 403 058 lei.
S.A. “Armo-Beton”

În conformitate cu prevederile planului de afaceri, aprobat la Adunarea Generală a SA „Armo-Beton” din 18/05/2010, societatea a început lucrările privind reutilarea nodului de producere a betonului, cu grad foarte înalt de uzură, ceea ce ducea la întreruperea continuă a procesului de producere, precum şi la cheltuieli suplimentare.

Din lipsa surselor băneşti suficiente, societatea a contractat un credit în sumă de 1,5 mil.lei, pe un termen de 24 luni, în scopul achitării parţiale a costului acestei instalaţii. Potrivit condiţiilor contactului de credit debitorul se obligă să nu distribuie dividende pe parcursul perioadei contractuale.

Valoarea profitului net obţinut de către SA „Armo-Beton” în anul 2011 constituie cca 2 152 mil.lei.


S.A. ”RED Nord-Vest”
S.A."RED Nord-Vest", or.Donduşeni, în procesul activităţii de furnizare şi distribuire a energiei electrice pe parcursul anilor 1997 - 2006, din cauza mai multor factori obiectivi, se află într-o situaţie economico-financiară dificilă, încheind un Acord-memorandum de iniţiere a procedurii postizolare cu Consiliul Creditorilor. Acordul susmenţionat a fost contrasemnat de către Î.S. „Moldtranselectro", Prim-ministrul Republicii Moldova, Ministrul Economiei, Ministrul Finanţelor şi Ministrul Industriei şi Infrastructurii.

La situaţia din 01.11.2011, datoriile Î.S. „ACVA-NORD" din or.Soroca pentru energia electrică consumată constituiau 52 649,385 mii lei.

Totodată ţinem să menţionăm, că din 9406 km de linii de 10 şi 0,4 kV circa 4589,4 km au un termen de exploatare expirat şi necesită intervenţii urgente pentru reconstrucţia acestora, în scopul asigurării alimentării fiabile cu energie electrică a consumatorilor. In mediu, reconstrucţia unui kilometru de linii costă 195 mii lei. Respectiv, pentru reconstrucţia a 4 589,4 km de linii de 10 şi 0,4 kv, sunt necesare mijloace financiare în valoare de 894 933 mii lei.

De asemenea poate fi evocat, că din totalul de 239 de localităţi deservite, 86 nu au alimentare cu energie electrică de rezervă.

Mărimea profitului net obţinut în anul 2011 constituie cca 54,12 mil. lei.
S.A. „RED Nord”
Pentru anul 2012, SA "RED-Nord" preconizează să utilizeze profitul net pentru finanţarea programului de investiţii, care prevede următoarele direcţii:

- reconstrucţia liniilor de distribuţie – 50,2 mil. lei;

- reconstrucţia posturilor de distribuţie 10 kV şi posturilor de transformare 10/

0.4kV - 6,3 mil. lei;

- instalarea branşamentelor (inclusiv panouri în casele cu multe etaje) – 9,7 mil. lei;

- extinderea reţelelor de distribuţie pentru consumatori noi – 3,6 mil. lei;

- inventarierea tehnică şi cadastrală a reţelelor de distribuţie (formarea bazei de date) - 3 mil. lei.

Ţinînd cont de faptul că, societatea nu dispune de mijloace financiare necesare pentru astfel de investiţii, respectiv solicită scutirea de la plata dividendelor din profitul net obţinut în anul 2011, valoarea căruia constituie cca 49,2 mil. lei.


ÎS „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”

Mijloacele de măsurare şi utilajele de încercări pentru produsele petroliere, aflate actualmente în dotarea tehnică a Laboratorului de încercări CTSIC în mare parte sânt învechite din punct de vedere tehnic şi moral, fiind utilizate intens pe parcursul a circa 15 ani, termenul de exploatare stabilit fiind de 6 ani şi din această cauză având şi un grad de uzură ridicat.

Totodată, având în vedere că în conformitate cu standardele europene EN 228 - Carburanţi pentru automobile. Benzina fără plumb. Cerinţe si metode de încercare şi EN 590 - Carburanţi pentru automobile. Carburant pentru motoare diesel (motorina). Cerinţe si metode de încercare limitele admisibile ale unor parametri de calitate, cum ar fi conţinutul de sulf, conţinutul de compuşi aromatici şi poliaromatici în benzine şi motorine (ale căror produse de ardere sânt cancerigene!), din cauza lipsei aparatajului modern, acestea rămân în afara oricărui control, periclitând astfel calitatea mediului ambiant şi creând grave pericole pentru sănătatea populaţiei.

În afara celor menţionate, pentru unii parametri de foarte mare importanţă, ca cifra cetanică a motorinelor, capacitatea de lubrifiere, temperatura–limită de filtrabilitate şi altele în Republica Moldova nu avem nici o singura unitate de măsurare, ceea ce face imposibilă implementarea standardelor europene.

Mărimea profitului net obţinut în anul 2011 constituie cca 3, 5 mil. lei.
Viceprim-ministru, Valeriu LAZĂR

ministru al economiei

00042062ministerul economiei

al republicii moldova
Министерство экономики

Республики Молдова


MD-2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1

tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64E-mail: mineconcom@mec.gov.md

Pagina web: www.mec.gov.md
МД-2033, Кишинэу, Пяца Марий Адунэрь Национале, 1

тел. +373-22-25-01-07, факс +373-22-23-40-64E-mail: mineconcom@mec.gov.md

Веб страница: www.mec.gov.md_______________ 20___ nr. ________________________

La nr.______________________ din _____________20___Ministerul Finanţelor

Ministerul Agriculturii şi

Industriei Alimentare
Agenţia Proprietăţii Publice

În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat”, Ministerul Economiei a elaborat şi prezintă spre avizare proiectul Hotărîrii Guvernului privind scutirea unor agenţi economici de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2011.Viceprim-ministru, Valeriu LAZĂR

ministru al economiei

ex.T.Demidcenco250-650
Kataloq: public -> documente -> 130
130 -> Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030 abrevieri
130 -> Guvernul republicii moldova
130 -> Potențialul de utilizare a cogenerării ca măsură de economisire a energiei este, în prezent, insuficient folosit în majoritatea țărilor lumii, inclusiv în Republica Moldova
130 -> Analiza impactului de reglementare
130 -> H o t ă r â r e nr din 2017 cu privire la crearea Agenției Navale a Republicii Moldova prin fuzionarea Instituției Publice „Căpitănia Portului Giurgiulești” cu Întreprinderea de Stat „Registrul Naval”
130 -> Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023
130 -> Tabelul de sinteză
130 -> Proiectul Reforma şi îmbunătăţirea eficienţei sectorului energetic din Moldova

Yüklə 65,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə