Proje Bütçesi: Proje kapsamında ihtiyaç duyulan malzemelerin tanımlanması ve maliyetlendirilmesi proje akışının hızlı gerçekleşebilmesi için iyi planlanmalıdır



Yüklə 124,37 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü124,37 Kb.
#73961

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMADA

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



Proje Bütçesi:

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan malzemelerin tanımlanması ve maliyetlendirilmesi proje akışının hızlı gerçekleşebilmesi için iyi planlanmalıdır. Proje önerisinde yer almayan malzemelerin sağlanmasının uzun süreler alması ve gecikmeler ortaya çıkarması nedeniyle, bütçe ayrıntılarının planlanması önem taşımaktadır. İhtiyacınız olan tüm kalemleri sıralayınız.


Bölüm ya da birimde proje için kullanılabilecek cihazları ayrıca talep etmeyiniz.

Makina/Teçhizat:

Makine teçhizat ve bunların yedek parçaları, öğretim ve araştırma kurumları,laboratuar vb. yerlerin uzun ömürlü ve üretimin arttırılması amacına yönelik alet, cihaz, ve sabit tesis giderleri, her türlü kalıcı donanım, donanım parçaları, bilgisayar, bilgisayar aksamı vb ile yazılım paketleri bu bölüme yazılır ve Kırklareli Üniversitesi demirbaşına kaydedilir. Yüksek maliyetli teçhizatları dış alım olarak planlayınız ve FOB değeri (yalnızca yabancı para birimi olarak) belirtiniz. İç alımlarda ise KDV içeren maliyetler verilmelidir.


Demirbaş: Hizmet ve çalışma için gerekli taşınabilir mallar, büro makineleri ve büro makinelerinin dışında kalan ve hizmetin gerektirdiği diğer ekipmanlardır.
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Deney gereçleri, hayvanlar ve bakım giderleri, bahçe yapım ve bakımı için gerekli olan her türlü malzeme alımı, kimyasal maddeler, cam malzemeler, gazlar, metaller, elektronik sarf malzemeleri, bilgisayar sarf malzemeleri, kırtasiye, temizlik malzemeleri, akaryakıt, baskı ve cilt giderleri vb gibi kullanılarak tüketilecek gereçler ile proje süresince kullanıldıktan sonra elden çıkacak olan

malzemeler bu bölüme yazılır ve demirbaşa kaydedilmez.


BAP Komisyonu veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması vb gibi araştırmayla doğrudan ilgili amaçlarla yapılacak seyahatler için her 100 km’ye 6 litre akaryakıt vermektedir. Planlanan seyahatler için detaylı gidilecek yer ve/veya yerlerle ilgili yol mesafeleri verildikten sonra her 100 km’ye 6 litre akaryakıt hesap edilerek projeye dahil edilmelidir.

Hizmet Alımı: Danışmanlık, nakliye, teçhizat bakım ve onarımı, basım, laboratuar tahlil giderleri, bildiri sunmak üzere bilimsel toplantılara katılım desteği, yazılım, donanım ve işletme gibi her türlü ihtiyaçların bir bütün olarak hizmet sözleşmesi ile karşılanması, fotoğraf tab işlemleri vb. gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan iyi tanımlanmış işler bu bölüme yazılır.
Yolluklar: Veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması vb gibi araştırmayla doğrudan ilgili amaçlarla yapılması planlanan yolculuklar yolluklar bölümüne yazılır. Bildiri sunmak üzere bilimsel toplantılara katılım desteği için uygulanacak yöntemler, Kırklareli Üniversitesi Yönetim Kurulu kararları ile belirlenmiştir ve bu bölüm dışında değerlendirilir.
Proje Önerisinin Genel Yapısı
1. Proje Özetleri

Projenin amacını, yöntemini ve beklenen sonuçları içeren yaklaşık 200 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetini veriniz. Projeniz kabul edildiği takdirde özetler elektronik ortamda sizden istenecektir


2. Sunuş

Bu bölüm, tüm proje metninin genel bir özetini içerir. Projenin planlanma gerekçesini, amaçlarını, mevcut olanaklarını, yöntemini, yönetim düzenini, proje personelinin deneyimlerini, projeden beklenen bilimsel veya uygulamalı katkıları ve bütçenin gerekleri özetlemelidir.


3. Temel Bilgiler

İlgili alanda kısa, fakat olabildiğince eksiksiz bir literatür özeti verilmelidir. Önerilen araştırma konusunun literatürdeki yeri, bunlara dayanarak araştırmanın planlanma gerekçesi ve beklentileri belirtilmelidir.


4. Amaç

Araştırmanın amacı ve öngörülen hipotez(ler) açık ve anlaşılır olarak yazılmalıdır.


5. Materyal ve Yöntem

Bu bölümde nelerin araştırılacağı, bu araştırmada kullanılacak plan ve metodlar ile kuramsal yöntemler hakkında bilgi verilir.



Araştırma Yöntemi: Araştırmada kullanılacak yöntemler, incelenecek olan sistemin seçim yöntemleri, araştırma gruplarının yapısı, grup ve denek sayılarının gerekçesi, kontrol deneklerinin seçimi vb. gibi araştırma yönteminin ayrıntılı tanımını içermelidir.
Yapılacak ölçümler ve izlenecek parametreler: İncelenmek üzere seçilen

parametreler, bir ya da az sayıda olmak üzere birkaç tanesi birincil izlem ya da ölçüm parametresi olarak belirtilmek üzere sıralanmalıdır. Bu parametrelerin izlemi ya da ölçümü için uygulanacak yöntemler açık olarak tanımlanmalıdır.


Verilerin değerlendirilmesi: Araştırmada elde edilecek verilerin hangi yöntemler ile değerlendirileceği, hangi veriler arasında hangi ilişkilerin aranacağı, sonuçların yorum ve sunumunun nasıl planlandığı ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır.
Etik Kurul izni: Doğrudan insanlar üzerinde yapılacak araştırmalarda, eğer proje desteklenmeye uygun görülür ise ilgili Etik Yasası'na uygunluğu aranır.
Araştırma olanakları: Hem öneren fakülte/enstitü/yüksekokul/merkez de varolan hem de proje çerçevesinde elde edilmesi planlanan araştırma olanakları belirtilmelidir. Uygulanacak araştırma yöntemi açısından, bu olanakların yeterliliği tartışılmalıdır. Proje için Kırklareli Üniversitesi tarafından sağlanması istenen araştırma olanaklarının neden

gerekli olduğu açıklanmalıdır. Proje yürütücüsünün Kırklareli Üniversitesinden istemediği ve kendi olanakları ile sağladığı katkılar belirtilmelidir.


Yönetim Düzeni: Proje personelinin belirlenmesinde gözetilen nedenler,

gerçekleştirilmesinde uygulanacak yönetim düzeni ve proje personeline dağılan sorumluluklar özetlenmelidir.


Çalışma Takvimi: Proje hedeflerinin proje süresine yayılımı, belirlenmiş somut hedefler temelinde Ek1’deki çizelgede verilmelidir.
6. Projeden elde edilecek katkılar

Projenin gerçekleşmesi ile ulusal ve uluslararası bilimsel birikime ve üretime sağlanacak olan katkılar ve yararlar tartışılmalıdır.


7. Yürütücü ve araştırmacıların diğer projeleri

Yürütücü ve araştırmacıların herhangi bir kuruluş (TÜBİTAK, Kamu, Özel) tarafından desteklenerek yürütülmekte olan projelerdeki görevleri belirtilmelidir. Daha önce Kırklareli Üniversitesi Araştırma Fonu/Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP Komisyonu) desteğiyle yürütülmüş olan projeler ve bu projeler çerçevesinde yapılmış olan yayınların listesi ekteki çizelgede verilmelidir.



Proje Adı



Proje

Yürütücüleri




Başlama /

Bitiş


Tarihi

Destekleyen

Kuruluş



Destek

Miktarı



Proje Sonuçlarını

İçeren Yayınlar



Ek1
İş Paketi

Ad/Tanım
AYLAR (……….. YILI)
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

İş Paketi

Ad/Tanım
AYLAR (……….. YILI)
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

İş Paketi

Ad/Tanım
AYLAR (……….. YILI)
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

8. Proje Konusu ile ilgili uzmanlar

Proje konusu ile ilgili alanda uzman olan en az üç kişinin adı ve adresi verilmelidir.

9. Proje Ekibinin Özgeçmişleri ve yayın listeleri

Yürütücü ve araştırmacıların aşağıdaki gibi özgeçmişleri ve/veya sunulan proje ile

ilgili yayın listeleri eklenmelidir.


ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:

Öğrenim Durumu
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans

Y. Lisans

Doktora/S.Yeterlik/

Tıpta Uzmanlık

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve

Danışman(lar)ı

Akademik Deneyim


Görev Unvanı
Görev Yeri
Görev Dönemi

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları

Katıldığı Kurslar


Tarih
Kursun Konusu

Üyelikler


Üyelik Dönemi
Üyelik Türü
Kuruluş

Ödüller


Ödülün Adı
Alındığı Kuruluş
Yılı

YAYINLARI

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında

(Proceedings) basılan bildiriler

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan

bildiriler

F. Diğer yayınlar

10. Bütçe Gerekçeleri

Proje bütçesini oluşturan kalemlerin belirlenmesinde kullanılan kriterler ve

gerekçeler, her bir grup için önerilen maliyete temel olan teklif mektupları ile birlikte

verilir.

11. Önerisi yapılan proje ile ilgili proje yapılıp yapılmadığı

Önerisi yapılan proje konusunda daha önce bölümde/üniversitede proje yapılıp

yapılmadığı, yapıldıysa önerilen projenin farklılığını belirtiniz.

12. Kaynaklar

Projede atıfta bulunulan kaynaklar proje içinde “Soyadı, Yıl” sistemine ve

“Kaynaklar” kısmında da alfabetik olarak verilmelidir.
PROJE TALEP LİSTESİ [DETAY BÜTÇE (TL)]

01.4. Geçici Personel


ÖNERİLEN (Yürütücü)
KABUL EDİLEN
1. YIL
2. YIL
3. YIL
1. YIL
2. YIL
3. YIL

01.4.TOPLAM


03.2.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme

Alımları
ÖNERİLEN (Yürütücü)
KABUL EDİLEN
1. YIL
2. YIL
3. YIL
1. YIL
2. YIL
3. YIL

03.2.TOPLAM


03.3.Yolluklar


ÖNERİLEN (Yürütücü)
KABUL EDİLEN
1. YIL
2. YIL
3. YIL
1. YIL
2. YIL
3. YIL
Yurtiçi ………. Gün ……….. TL Yolluk
Yurtiçi ………. Gün ……….. TL Ulaşım

03.3.Toplam


03.5.Hizmet Alımlar


ÖNERİLEN (Yürütücü)
KABUL EDİLEN
1. YIL
2. YIL
3. YIL
1. YIL
2. YIL
3. YIL

03.5.Toplam


03.7. Makine/Teçhizat - Demirbaş Alım,

Bakım ve Onarım
ÖNERİLEN (Yürütücü)
KABUL EDİLEN
1. YIL
2. YIL
3. YIL
1. YIL
2. YIL
3. YIL

03.7. TOPLAM


YILLIK TOPLAM


GENEL TOPLAM


* Harcama kalemlerinin detayları için ekteki bilgiye bakınız.

Yüklə 124,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə