Protocoalele și protocolul privind definirea noțiunii de „produse originare”


Cumulul cu alte țări care beneficiază de acces la piața UE fără aplicarea de taxe vamale și de contingenteYüklə 1,2 Mb.
səhifə2/16
tarix31.10.2017
ölçüsü1,2 Mb.
#23817
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Cumulul cu alte țări care beneficiază de acces la piața UE fără aplicarea de taxe vamale și de contingente

1. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2 alineatul (2), materialele originare din țările și teritoriile:

(a) care beneficiază de „regimul special pentru țările cel mai puțin dezvoltate” prevăzut în sistemul de preferințe generalizate (SGP)4;

(b) care beneficiază de acces la piața UE fără aplicarea de taxe vamale și de contingente în temeiul dispozițiilor generale ale sistemului de preferințe generalizate5;

se consideră a fi materiale originare dintr-un stat partener CAE atunci când sunt încorporate într-un produs obținut în țara respectivă.

Nu este obligatoriu ca aceste materiale să fi fost supuse la suficiente prelucrări sau transformări, cu condiția să fi fost supuse unor prelucrări sau transformări care le depășesc pe cele prevăzute la articolul 9 alineatul (1). Un produs în care sunt încorporate respectivele materiale, în cazul în care conține și materiale neoriginare, trebuie să fie supus unei prelucrări sau unei transformări suficiente, în conformitate cu articolul 8, pentru a putea fi considerat originar dintr-un stat partener CAE.

1.1. Originea materialelor din țările sau teritoriile vizate este stabilită în conformitate cu regulile de origine aplicabile în temeiul regimurilor preferențiale ale UE cu aceste țări și teritorii și în conformitate cu articolul 28.

1.2. Cumulul prevăzut la prezentul alineat nu se aplică următoarelor:

(a) materiale care, la importul în UE, fac obiectul unor taxe antidumping sau compensatorii atunci când sunt originare din țara care face obiectul acestor taxe antidumping sau compensatorii6;

(b) materiale clasificate la subpozițiile tarifare ale Sistemului armonizat care includ, de asemenea, alte linii tarifare de opt cifre care nu sunt scutite de taxe vamale prin aplicarea regimurilor menționate la alineatul (1);

(c) produse din ton de la capitolul 3 din SA, pentru care taxele vamale sunt suspendate în conformitate cu regimul general prevăzut în sistemul de preferințe generalizate al UE;

(d) produse pentru care preferințele tarifare sunt eliminate ca rezultat al gradării, al unei retrageri temporare sau al unor clauze de salvgardare în conformitate cu regimul general prevăzut în sistemul de preferințe generalizate al UE.

2. La cererea unui stat partener CAE, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2 și cu condiția îndeplinirii cerințelor de la alineatele (2.1), (2.2) și (5), materialele originare din țări și teritorii care beneficiază de pe urma acordurilor sau a înțelegerilor care prevăd un acces la piața Uniunii Europene fără aplicarea de taxe vamale și de contingente se consideră a fi materiale originare dintr-un stat partener CAE. Cererea trebuie depusă de statul partener CAE la UE, care se va pronunța asupra cererii în conformitate cu procedurile sale interne. Cumulul va fi menținut în vigoare atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile de mai sus.

Nu este obligatoriu ca aceste materiale să fi fost supuse la suficiente prelucrări sau transformări, cu condiția să fi fost supuse unor prelucrări sau transformări care le depășesc pe cele prevăzute la articolul 9 alineatul (1).

2.1. Originea materialelor din țările sau teritoriile vizate este stabilită în conformitate cu regulile de origine aplicabile în temeiul acordurilor și al regimurilor preferențiale ale UE cu aceste țări și teritorii și în conformitate cu articolul 28.

2.2. Cumulul prevăzut la prezentul articol nu se aplică următoarelor materiale:

(a) care sunt clasificate la capitolele 1-24 din Sistemul armonizat sau care apar pe lista de produse de la punctul 1 subpunctul (ii) din anexa 1 la Acordul privind agricultura inclus în acordul GATT din 1994;

(b) care, la importul în UE, fac obiectul unor taxe antidumping sau compensatorii atunci când sunt originare din țara care face obiectul acestor taxe antidumping sau compensatorii7;

(c) clasificate la subpozițiile tarifare ale Sistemului armonizat care includ, de asemenea, alte linii tarifare de opt cifre care nu sunt scutite de taxe vamale prin aplicarea acordurilor sau a înțelegerilor menționate la alineatul (2);

(d) care fac obiectul, în temeiul unor acorduri de liber schimb încheiate între UE și o țară terță, al unor măsuri de apărare comercială sau de salvgardare sau al oricăror alte măsuri prin care acestor produse le este refuzat accesul pe piața UE fără taxe vamale și fără contingente.

3. UE notifică în fiecare an Comitetului lista materialelor și a țărilor cărora li se aplică dispozițiile alineatelor (1) și (2). Statele partenere CAE notifică trimestrial Comisiei Europene materialele cărora li se aplică cumulul în temeiul dispozițiilor alineatelor (1) și (2)8.

4. Certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sau declarațiile de origine eliberate în temeiul alineatelor (1) și (2) au înscrisă una dintre următoarele mențiuni (rubrica 7): „Aplicarea articolului 6.1 sau 6.2 din protocolul 1 la APE UE-CAE”.

5. Cumulul prevăzut la alineatele (1) și (2) din prezentul articol poate fi aplicat numai cu condiția ca:

(a) toate țările și teritoriile care participă la dobândirea caracterului de produs originar au încheiat un acord sau o înțelegere de cooperare administrativă, folosind modelul din anexa X, care garantează punerea în aplicare corectă a prezentului articol și conține o trimitere la utilizarea unor dovezi adecvate privind originea;

(b) statul sau statele partenere CAE furnizează UE, prin intermediul Comisiei Europene, informații detaliate privind acordurile sau înțelegerile de cooperare administrativă cu celelalte țări sau teritorii menționate la prezentul articol. Comisia Europeană publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C) data la care cumulul prevăzut la prezentul articol poate fi aplicat țărilor sau teritoriilor enumerate la prezentul articol care au îndeplinit cerințele necesare.

ARTICOLUL 7

Produse obținute integral

1. Următoarele produse se consideră ca fiind obținute integral pe teritoriul unui stat partener CAE sau pe teritoriul UE:

(a) produsele minerale extrase din solul acestora sau din fundul mărilor sau oceanelor acestora;

(b) plantele și produsele vegetale crescute și recoltate pe teritoriul acestora;

(c) animalele vii născute și crescute pe teritoriul acestora;

(d) produsele care provin de la animalele vii crescute pe teritoriul acestora;

(e) produsele obținute de la animale sacrificate născute și crescute pe teritoriul acestora;

(f) (i) produsele de vânătoare și produsele pescărești obținute pe teritoriul acestora;

(ii) produsele de acvacultură, inclusiv de maricultură, pentru cazurile în care peștii se nasc și cresc pe teritoriul acestora;

(g) produsele care provin din pescuitul maritim și alte produse extrase din mare de navele lor în afara apelor teritoriale ale statelor partenere CAE sau ale UE;

(h) produsele fabricate la bordul navelor-fabrică ale acestora, exclusiv din produsele menționate la litera (f);

(i) articolele uzate colectate pe teritoriul acestora, cu condiția ca aceste bunuri să poată fi utilizate numai pentru recuperarea materiilor prime;

(j) deșeurile provenite din operațiunile de fabricație desfășurate pe teritoriul acestora;

(k) produsele extrase din solul sau din subsolul marin situat în afara apelor lor teritoriale, cu condiția ca acestea să aibă drepturi exclusive de exploatare a acestor soluri sau subsoluri;

(l) produsele fabricate pe teritoriul acestora exclusiv din produsele indicate la literele (a)-(j).

2. Expresiile „navele lor” și „navele-fabrică ale acestora” folosite la alineatul (1) literele (g) și (h) se aplică numai în cazul navelor și navelor-fabrică:

(a) înmatriculate într-un stat membru al UE sau într-un stat partener CAE sau în TTPM;

(b) care arborează pavilionul unui stat membru al UE, al unui stat partener CAE sau al TTPM;

(c) care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(i) cel puțin 50% dintre acestea sunt în proprietatea cetățenilor unui stat membru al UE, ai unui stat partener CAE sau ai TTPM;

sau

(ii) sunt în proprietatea unor societăți comerciale  • care își au sediul social și sediul principal într-un stat membru al UE, într-un stat partener CAE sau în TTPM; și

care sunt în proporție de cel puțin 50% în proprietatea unui stat membru al UE, a unui stat partener CAE sau a TTPM, a entităților publice ale statului respectiv sau a resortisanților acestuia.

3. În pofida dispozițiilor alineatului (2), UE recunoaște, la cererea unui stat partener CAE, că navele navlosite sau luate în leasing de statul partener CAE respectiv sunt considerate „navele lor” în scopul întreprinderii activităților de pescuit în următoarele condiții:

(a) acestea operează sub pavilionul statului partener CAE; și

(b) statul partener CAE a oferit UE posibilitatea de a negocia un acord de pescuit, iar UE nu a acceptat oferta; și

(c) echipajul, inclusiv comandantul de navă și ofițerii, se compune, în proporție de cel puțin 50 %, din resortisanți ai statelor părți la acord sau ai TTPM; și

(d) peștele este debarcat și prelucrat în statul partener CAE; și

(e) activitățile desfășurate în temeiul prezentului alineat vizează un excedent identificat prin intermediul recomandărilor științifice puse la dispoziție, în contextul IOTC, de autorități competente la nivel internațional, regional sau național; și

(f) contractul de navlosire sau de închiriere să fi fost acceptat de Comitet ca oferind posibilități adecvate de dezvoltare a capacității statului partener CAE de a pescui pe cont propriu, în special prin acordarea statului partener CAE în cauză a responsabilității administrării nautice și comerciale a navei puse la dispoziția sa pentru o perioadă de timp semnificativă.

4. Fiecare dintre condițiile de la alineatul (2) pot fi îndeplinite în UE, în diferite state partenere CAE, în TTPM sau în statele care aparțin altor APE, în măsura în care țările beneficiază de pe urma cumulului în conformitate cu articolele 4 și 5. În acest caz, produsele respective se consideră a fi originare din țara sub al cărei pavilion navighează nava sau nava-fabrică în conformitate cu alineatul (2) litera (b).

Aceste condiții se aplică numai în ceea ce privește TTPM și statele care aparțin altor APE, cu condiția respectării dispozițiilor articolului 4 alineatul (3).ARTICOLUL 8

Produse prelucrate sau transformate suficient

1. În sensul articolului 2, produsele care nu sunt obținute integral sunt considerate ca fiind prelucrate sau transformate suficient atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite în anexa II.

2. Condițiile menționate anterior la alineatul (1) indică, pentru toate produsele reglementate de prezentul acord, prelucrarea sau transformarea care trebuie să fie efectuată asupra materialelor neoriginare utilizate la fabricarea acestor produse și se aplică exclusiv acestor materiale. Prin urmare, în cazul în care un produs care a dobândit caracterul de produs originar prin îndeplinirea condițiilor stabilite în anexa II este utilizat la fabricarea unui alt produs, condițiile aplicabile produsului în care este încorporat nu i se aplică și nu se iau în considerare materialele neoriginare care au putut fi utilizate la fabricarea sa.

3. În pofida dispozițiilor alineatelor (1) și (2), materialele neoriginare care, conform condițiilor stabilite în anexa II, nu trebuie să fie utilizate în fabricarea unui anumit produs, pot fi totuși utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală sau greutatea lor netă stabilită pentru produsul respectiv să nu depășească:

(a) 15 % din greutatea produsului, pentru produsele clasificate la capitolele 2 și 4-24 din Sistemul armonizat, altele decât produsele pescărești prelucrate de la capitolul 16;

(b) 15 % din prețul franco fabrică al produsului pentru celelalte produse, cu excepția produselor clasificate la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, pentru care se aplică toleranțele menționate la notele 6 și 7 din partea I a anexei II.

4. Aplicarea alineatului (3) nu autorizează depășirea procentajelor corespunzătoare conținutului maxim de materiale neoriginare specificate în regulile stabilite în lista din anexa II.

5. Alineatele (3) și (4) nu se aplică produselor obținute integral în sensul articolului 7. Cu toate acestea, fără a aduce atingere articolului 9 și articolului 10 alineatul (1), toleranța prevăzută la respectivele alineate se aplică totuși sumei tuturor materialelor utilizate la fabricarea unui produs și în privința cărora regula stabilită în lista din anexa II pentru produsul în cauză impune obținerea integrală a materialelor.ARTICOLUL 9

Operațiuni de prelucrare sau transformare insuficiente

1. Fără a aduce atingere alineatului (2), următoarele operațiuni sunt considerate prelucrări sau transformări insuficiente pentru a conferi caracterul de produs originar, indiferent dacă sunt sau nu îndeplinite dispozițiile articolului 8:

(a) operațiuni pentru asigurarea păstrării în stare bună a produselor în timpul transportului și depozitării;

(b) desfacerea și asamblarea pachetelor;

(c) spălarea, curățarea; îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselei sau a altor straturi acoperitoare;

(d) călcarea sau presarea textilelor;

(e) operațiunile simple de vopsire și lustruire;

(f) decorticarea și măcinarea parțială sau totală a orezului; lustruirea și glazurarea cerealelor și a orezului;

(g) operațiunile de colorare și de aromatizare a zahărului sau de formare a bucăților de zahăr; măcinarea totală sau parțială a zahărului cristalizat;

(h) înlăturarea pieliței, scoaterea sâmburilor și cojirea fructelor, a fructelor cu coajă lemnoasă și a legumelor;

(i) ascuțirea, simpla măcinare sau simpla tăiere;

(j) cernerea, trierea, sortarea, clasificarea, aranjarea pe categorii, aranjarea pe sortimente; (inclusiv alcătuirea seturilor de articole);

(k) simpla îmbuteliere în sticle, doze, flacoane, ambalarea în saci, cutii, lăzi, fixarea pe planșete sau panouri și orice alte operațiuni simple de ambalare;

(l) aplicarea sau imprimarea pe produse sau pe ambalajele lor a mărcilor, etichetelor, siglelor și a altor semne distinctive similare;

(m) simpla amestecare a produselor, chiar din categorii diferite; amestecarea zahărului cu orice alt material;

(n) simpla adăugare de apă, diluarea, deshidratarea sau denaturarea produselor;

(o) simpla asamblare a părților de articole în vederea constituirii unui articol complet sau demontarea produsului în părți;

(p) o combinare a două sau mai multe dintre operațiunile indicate la literele (a)-(n);

(q) sacrificarea animalelor.

2. Toate operațiunile efectuate în cadrul Uniunii Europene sau în state partenere CAE asupra unui anumit produs se iau în considerare împreună atunci când se stabilește dacă prelucrarea sau transformarea suferită de acel produs trebuie considerată ca fiind insuficientă în sensul alineatului (1).ARTICOLUL 10

Unitatea de luat în considerare

1. Unitatea de luat în considerare pentru aplicarea dispozițiilor prezentului protocol este produsul reținut ca unitate de bază pentru determinarea clasificării bazate pe nomenclatura Sistemului armonizat. În consecință:

(a) în cazul în care un produs compus dintr-un grup sau un ansamblu de articole este clasificat în conformitate cu Sistemul armonizat la o singură poziție, ansamblul constituie unitatea de luat în considerare;

(b) în cazul în care un transport este compus dintr-un anumit număr de produse identice clasificate la aceeași poziție din Sistemul armonizat, dispozițiile prezentului protocol se aplică fiecăruia dintre aceste produse, luate în considerare în mod individual.

2. Atunci când, în temeiul regulii generale 5 de interpretare a Sistemului armonizat, ambalajele sunt luate în considerare împreună cu produsul pe care îl conțin în vederea efectuării clasificării, acestea trebuie să fie considerate ca formând un tot cu produsul în scopul determinării originii.

ARTICOLUL 11

Accesorii, piese de schimb și utilaje

Accesoriile, piesele de schimb și utilajele livrate cu un echipament, o mașină, un aparat sau un vehicul, care fac parte din echiparea normală și sunt incluse în preț sau nu sunt facturate separat, sunt considerate ca formând un tot unitar cu echipamentul, mașina, aparatul sau vehiculul în cauză.ARTICOLUL 12

Seturi

Seturile, astfel cum sunt definite în regula generală 3 de interpretare a Sistemului armonizat, sunt considerate ca fiind originare atunci când toate produsele care fac parte din acestea sunt originare. Cu toate acestea, un set compus din articole originare și neoriginare este considerat originar în ansamblul său cu condiția ca valoarea articolelor neoriginare să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului.ARTICOLUL 13

Elemente neutre

Pentru a stabili dacă un produs este originar, nu este necesar să se stabilească originea următoarelor elemente care ar putea fi utilizate la fabricarea sa:

(a) energie și combustibil;

(b) instalații și echipamente;

(c) mașini și unelte;

(d) mărfuri care nu intră sau care nu sunt destinate să intre în compoziția finală a produsului.

TITLUL III

CERINȚE TERITORIALE

ARTICOLUL 14

Principiul teritorialității

1. Sub rezerva dispozițiilor articolelor 3, 4, 5 și 6, condițiile de dobândire a caracterului de produs originar prevăzute la titlul II trebuie îndeplinite fără întrerupere în statul partener CAE sau în UE.

2. Sub rezerva dispozițiilor articolelor 3, 4, 5 și 6, în cazul în care mărfurile originare exportate din statul partener CAE sau din UE în altă țară sunt returnate, acestea trebuie considerate ca fiind neoriginare, cu excepția cazului în care se poate demonstra, într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile vamale, că:

(a) mărfurile returnate sunt aceleași cu cele care au fost exportate; și

(b) nu au făcut obiectul niciunei operațiuni în afara celor necesare pentru conservarea lor în stare bună cât timp s-au aflat pe teritoriul țării respective sau în timpul exportării lor.

ARTICOLUL 15

Nemodificare

1. Produsele declarate pentru consum într-o parte trebuie să fie aceleași cu cele exportate din cealaltă parte din care se consideră că sunt originare. Ele trebuie să nu fi fost modificate, transformate în orice fel sau supuse altor operațiuni în afara celor necesare păstrării lor în stare bună sau în afara celor de adăugare sau aplicare de marcaje, etichete, sigilii sau orice alte documente pentru a asigura respectarea cerințelor interne specifice ale părții importatoare, înainte de a fi declarate pentru introducerea în consum.

2. Depozitarea produselor sau a transporturilor este permisă cu condiția ca acestea să rămână sub supraveghere vamală în țara sau țările de tranzit.

3. Fără a aduce atingere dispozițiilor titlului IV, este permisă divizarea transporturilor, dacă este efectuată de către exportator sau sub răspunderea acestuia, cu condiția ca transporturile să rămână sub supraveghere vamală în țara sau țările în care au fost divizate.

4. Se consideră că dispozițiile de la alineatele (1)-(3) sunt respectate, cu excepția cazurilor în care autoritățile vamale au motive să creadă contrariul. În astfel de cazuri, autoritățile vamale pot solicita declarantului să facă dovada respectării acelor dispoziții, sub orice formă, inclusiv prin documente de transport contractuale precum conosamentele sau prin dovezi faptice sau concrete bazate pe marcarea sau numerotarea ambalajelor, ori prin orice alte dovezi legate de mărfurile în sine.

ARTICOLUL 16

Expoziții

1. Produsele originare trimise pentru a fi expuse într-o altă țară sau teritoriu decât cele menționate la articolele 4, 5 și 6, pentru care este aplicabil cumulul, și vândute după expunere pentru a fi importate în UE sau într-un stat partener CAE beneficiază la import de dispozițiile prezentului acord, cu condiția să se demonstreze, într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile vamale:

(a) că un exportator a expediat aceste produse dintr-un stat partener CAE sau din UE în țara în care are loc expoziția și că le-a expus acolo;

(b) că exportatorul a vândut mărfurile sau le-a înstrăinat într-o altă modalitate către un destinatar dintr-un stat partener CAE sau din UE;

(c) că produsele au fost expediate în timpul expoziției sau imediat după aceasta în starea în care au fost expediate pentru expoziție; și

(d) că produsele nu au fost utilizate, din momentul în care au fost expediate pentru expoziție, în alte scopuri decât cele legate de prezentarea lor la expoziția respectivă.

2. O dovadă de origine trebuie să fie eliberată sau întocmită în conformitate cu dispozițiile titlului IV și prezentată în condiții normale autorităților vamale din țara importatoare. Aceasta trebuie să menționeze denumirea și adresa expoziției. Atunci când este necesar, poate fi solicitat un document suplimentar privind condițiile în care au fost expuse.

3. Alineatul (1) se aplică tuturor expozițiilor, târgurilor sau altor manifestări publice similare cu caracter comercial, industrial, agricol sau meșteșugăresc, în afara celor organizate în interes privat în magazine sau sedii comerciale și care au ca obiect vânzarea produselor străine și pe parcursul cărora produsele rămân sub control vamal.TITLUL IV

DOVADA DE ORIGINE

ARTICOLUL 17

Cerințe generale

1. Produsele originare dintr-un stat partener CAE, la importul în UE, și produsele originare din UE, la importul într-un stat partener CAE, beneficiază de dispozițiile prezentului acord cu condiția prezentării unuia dintre următoarele documente:

(a) un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, al cărui model este prezentat în anexa III; sau

(b) în cazurile prevăzute la articolul 22 alineatul (1), o declarație, denumită în continuare „declarație de origine”, întocmită de către exportator pe o factură, o notă de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele respective într-o măsură suficient de detaliată pentru a permite identificarea acestora. Modelul textelor de declarație de origine figurează în anexa IV.

2. În urma notificării din partea UE a statelor partenere CAE în cadrul Comitetului, produsele originare din UE beneficiază, la importul într-un stat partener CAE, de tratament tarifar preferențial acordat în temeiul prezentului acord, cu condiția prezentării unei declarații de origine întocmite în temeiul articolului 22 de către un exportator înregistrat în conformitate cu legislația relevantă a UE. Notificarea în cauză poate să prevadă că alineatul (2) literele (a) și (b) încetează să se aplice în cazul UE.

3. În pofida dispozițiilor alineatului (1), produsele originare în sensul prezentului protocol beneficiază, în cazurile menționate la articolul 27, de dispozițiile prezentului acord, fără a fi necesară prezentarea niciunuia dintre documentele prevăzute anterior.

4. În scopul aplicării dispozițiilor prezentului titlu, exportatorii depun eforturi pentru a utiliza o limbă comună atât statelor partenere CAE, cât și UE.

ARTICOLUL 18

Procedura de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR. 1

1. Autoritățile vamale ale țării exportatoare eliberează un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 la cererea scrisă a exportatorului sau, sub responsabilitatea acestuia, la cererea reprezentantului său autorizat.

2. În acest scop, exportatorul sau reprezentantul său autorizat completează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 și formularul de cerere, al căror model figurează în anexa III. Aceste formulare se completează în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol. Formularele completate de mână trebuie scrise cu cerneală și cu litere de tipar. Descrierea produselor trebuie să fie făcută în rubrica rezervată în acest scop, fără a se lăsa niciun rând liber. Atunci când rubrica nu se completează integral, se trage o linie orizontală sub ultimul rând al descrierii, spațiul liber fiind barat.

3. Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităților vamale din țara exportatoare în care se eliberează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, toate documentele corespunzătoare care dovedesc caracterul originar al produselor respective, precum și îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

4. Un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 este eliberat de autoritățile vamale ale unui stat membru al UE sau ale unui stat partener CAE în cazul în care produsele respective pot fi considerate originare din UE sau dintr-un stat partener CAE sau din una dintre celelalte țări sau teritorii menționate la articolele 4 și 5 și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

5. Autoritățile vamale emitente ale certificatului EUR.1 iau toate măsurile necesare pentru a verifica caracterul originar al produselor și îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de prezentul protocol. În acest scop, ele au dreptul să solicite orice dovezi și să efectueze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră util. Autoritățile vamale emitente se asigură, de asemenea, că formularele prevăzute la alineatul (2) sunt completate în mod corespunzător. Ele verifică, în special, dacă spațiul rezervat descrierii produselor a fost completat astfel încât să se excludă orice posibilitate de mențiuni adăugate în mod fraudulos.

6. Data eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 este indicată la rubrica 11 a certificatului.

7. Autoritățile vamale eliberează un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 și îl pun la dispoziția exportatorului imediat ce exportul real este efectuat sau asigurat.ARTICOLUL 19

Kataloq: afaceri europene
afaceri europene -> Lista părții ue rezerve aplicabile în Uniunea Europeană
afaceri europene -> Dintre canada, pe de o parte
afaceri europene -> Introducere
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> O strategie în domeniul aviației pentru europa I. Introducere – aducerea aviației pe un nou palier 1 Importanța aviației pentru ue
afaceri europene -> 1. Introducere
afaceri europene -> Anexă anexa VIII acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte Anexa XVI privind achizițiile publice
afaceri europene -> Expunere de motive
afaceri europene -> Comisia europeană Bruxelles, 27 2010

Yüklə 1,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə