Puvatya savaşI ÖzYüklə 337,19 Kb.
səhifə5/5
tarix25.10.2017
ölçüsü337,19 Kb.
#12922
1   2   3   4   5

70 Théophile Lavallée, “Histoire des Français, c. I, s. 151

71Ferdinand Lot, Études sur la bataille de Poitiers de 732, s. 57; M. Reinaud, İnvasions des Sarrazins en France, s. 43-46

72 Hitti, İslam Tarihi, s. 679

73Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, c. IV, s. 75; M. Reinaud, İnvasions des Sarrazins en France, s. 30-33; Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 251

74 Philippe Sénac, La bataille de Poitiers, s. 9

75 Butrus el-Büstani, Me’ariku’l Arab fi’ş-Şark ve’l-Ğarb, s. 70; Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 251

76 Kalelizade, Puvatye Muharebesi, s. 27

77 Muhammed Abdullah İnân, Devletü’l-İslam fi’l-Endelüs, s. 92

78 Saîd Abdülfettah Âşûr, Târîhi Avrûba fî’l-usûri’l-vustâ, Beyrut 1976, s. 148-149; Hüseyin Mu’nis, Atlas tarîhü’l-İslâm, s. 137; M.Tardieu-Saint-Marcel, Charles-Martel ou La France délivrée, s. I-IV; De Marigny, Histoire des Arabes sous le gouvernement des Califes, c. II, s. 458-461; J.-L. Chalmel, Histoire de Touraine, Paris 1828, c. I, s. 228-229; Charles-André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord Des origines à 1830, Paris 1994, p.359; Ernest Lavisse, Histoire de France İllustrée, c.II, s. 259-260; M. Reinaud, İnvasions des Sarrazins en France, s. 45-51

79 Philippe Sénac, Françoise Micheau, La bataille de Poitiers, de la réalité au mythe, in “Mohammed Arkoun, Histoire de l’İslam et des musulmans En France du Moyen Âge à nos jours, Éditions Albin Michel, 2006, s.7; C.A.Julien, Histoire de l’Afrique du Nord, Paris 1994, s. 358

80 Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, c. IV, s. 74

81 Philippe Sénac, La bataille de Poitiers, s.7

82 ed-Dabbi, Buğyetu'l-Multemis, s. 355; Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, c. IV, s. 74; Le Vicomte de Chateaubriand, Analyse raisonnée de l’histoire de France et Fragments depuis Philippe VI jusqu’à la Bataille de Poitiers; Paris 1861, s. 16

Puvatya Savaşı’nın tarihi, kaynaklarda değişik olarak verilmektedir. İbn İzari, el-Humeydi ve İbnü'l-Esir Ramazan 114·(Kasım 732)yılını; el-Makkari ve ed-Dabbî ise 115 (733) yılını vermektedirler.83 Humeydî, Cezvetü’l-muktebis, s. 274-275; Dabbî, Buğyetü'l-mültemis, s. 365-366; İbnü'l-Esir, el-Kâmil, c. V, s. 172, 174-175, 490; İbn İzârî, el-Beyânü'l-muğrib, c.II. s. 28; Makkarî, Nefhu’t-tîb, c.I, s. 234, 262; III, 15-16; Abdülkerim Özaydın, “Belatüşşühedâ”, DİA, c.V, s. 391-392; el-Ğanîmî, Ma’reketü Balâtü’ş-şühedâ, s. 74

84 Philippe Sénac, La bataille de Poitiers, s. 9

85 Philippe Sénac, La bataille de Poitiers, s. 8

86 Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, c. IV, s. 75; Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 243

87 Nouveau Larousse İllustré, c. II, s.706-707

88 Hitti, İslam Tarihi, s. 679; Philippe Sénac, Françoise Micheau, La bataille de Poitiers, de la réalité au mythe, s. 12; Ernest Lavisse, Histoire de France İllustrée, c.II, s. 259

89 H.Pirenne, Hz. Muhammed ve Şarlman, s. 271

90 H.Pirenne, Hz. Muhammed ve Şarlman, s. 272

91 Norman Davies, Avrupa Tarihi, s. , 340, 377

92 Hüseyn Mu’nis, Rıhletü’l-Endelüs, s. 250; Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 251

93 Philippe Sénac, La bataille de Poitiers, s. 9; Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 252

94 Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları, s. 40; Jacques Pirenne, Büyük Dünya Tarihi (Çev., N. Önal-B. Cankat-R. Özdek, İstanbul, trz, c.I, s.265.

95 Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 252

96 M. Reinaud, De l’Art militaire chez les arabes au moyen âge, Paris 1848, s. 16-23

97 Hitti, İslam Tarihi, s. 679; L. A. Sédillot, Histoire des Arabes, s. 158

98Ferdinand Lot, Études sur la bataille de Poitiers de 732, s. 44; el-Ğanîmî, Ma’reketü Balâtü’ş-şühedâ, s. 66; Hüseyn Mu’nis, Fecru’l-Endelüs, s. 270; Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 252

99 Hitti, İslam Tarihi, s. 680; Lavallée, Histoire des Français, c.I, s.151

100 Philippe Sénac, Françoise Micheau, La bataille de Poitiers, de la réalité au mythe, s. 12

101 J.-L. Chalmel, Histoire de Touraine, c. I, s. 228-229

102 H.Pirenne, Hz. Muhammed ve Şarlman, s. 209; Abdülkerim Özaydın, “Belâtüşşühedâ”, DİA, c.V, s. 391-392; Hüseyin Mu’nis, Atlas Târîhü’l-İslâm, s. 137; Emîr Şekîb Arslan, Târihu ğazavâti'l-Arab, s.101,106; Muhammed Abdullah İnân, Devletü’l-İslam fi’l-Endelüs, s. 99-101; el-Ğanîmî, Ma’reketü Balâtü’ş-şühedâ, s. 66-75; Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, c. IV, s. 77; Condé, Histoire de la domination des Arabes, c. I, s. 142; Ferdinand Lot, Études sur la bataille de Poitiers de 732, s. 35, 44; Henri Guillaume Moke, La Bataille De Poitiers, s. 3-6

103 Lavallée, Histoire des Français, c. I, s. 151

104 Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, c. IV, s. 77

105 Hitti, İslam Tarihi, s. 680; Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 254; Robert Mantran, İslâm’ın Yayılış Tarihi, s. 112

106 Lavallée, Histoire des Français, c. I, s. 151

107 Philippe Sénac, La bataille de Poitiers, s. 9

Şarl Martel’in Puvatye’de elde ettiği zaferin hiçbir şeref hissesi yoktur. Çünkü bu zafer Hıristiyan müverrihleri dinî taassuba kapılarak ne kadar iddia ederlerse etsinler, hiç de şerefli bir zafer değildir. Puvatye’deki mağlubiyet Arapların, Abdurrahman’2ın mağlubiyeti değil, fakat Arap ahlakının infisahından mütevellit bir mağlubiyettir. Eğer bu hal olmasaydı Suriye’den, Afrika’dan, Endülüs’ten taşıp gelen beyaz bayraklı dört yüz bin kişilik kuvvet Puvatye harp meydanında muzaffer olur ve bu zafer bütün Avrupa topraklarının Suriye emaretine ilhakı ile neticelenirdi. (Kalelizade, Puvatye Muharebesi, s. 27-28)108 İbn Abdülhakem, Fütûhu Mısr ve Ahbâruhâ, s. 217

109 İbn Haldun, Tarih, c.IV, s.119; Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 255

110 Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları, s. 40.

111 De Marigny, Histoire des Arabes sous le gouvernement des Califes, c. II, s. 461

112 Ira M. Lapidus, İslâm Toplumları Tarihi, Hazreti Muhammed’den 19. Yüzyıla, İletişim yayınları, İstanbul 2010, c.I, s. 512

113 Claude Cahen, Doğuşundan Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuna Kadar İslamiyet (Çev., Esat Nermi Erendor), Ankara 2000, s. 38

114 De Marigny, Histoire des Arabes sous le gouvernement des Califes, c. II, s. 460-461; Emîr Şekîb Arslan, Târihu ğazavâti'l-Arab, s. 106; Ernest Lavisse, Histoire de France İllustrée, c.II, s. 261; Henri Bigot, Des Traces laissées en Provence par les Sarrasins, s. 10; Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 258; H.Pirenne, Hz. Muhammed ve Şarlman, s. 209

115 Hitti, İslam Tarihi, s. 681

116 Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, c. IV, s. 78

117 W. Montgomery Watt, İslam Avrupa’da (Çev., Hulusi Yavuz), s. 23.

118 Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 258

119 Robert Mantran, İslâm’ın Yayılış Tarihi, s. 112

120 G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, s. 116-117; Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 256

121 Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 258

122 Lavallée, Histoire des Français, c. I, s. 151

123 Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 259;

124 Edward Gibbon, Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, nouvelle édition par François Guizot, t. X, p. 385-386, 390

125Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 257

126 Philippe Sénac, Françoise Micheau, La bataille de Poitiers, s.12

127 Hitti, İslam Tarihi, s. 681

Bir kısım hıristiyan müellifler hırıstiyanlık gayreti ile şöyle yazmışlardır. "Eğer Şarl Martel onları bozmamış olsaydı Almanya'yı feth ederek İstanbul'u muhasara etmekte olan hemcinslerine kavuşup bütün dünya İslam hükümetine dahil, bütün âlem Muhammedî olacak bu suretle hırıstiyan dini ortadan kalkmakla dünya dalaletten kurtulmaz olacaktı." (Nuri Ünlü, İslâm Tarihi, s. 212128Ömer Ferruh, el-Arab ve’l-İslâm, s. 132-133; Muhammed Abdullah İnân, Devletü’l-İslam fi’l-Endelüs, s. 108; M.Cardonne, Histoire de l’Afrique, s. 127-128; Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 256

129 Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 257

130 Hakkı Dursun Yıldız, "Abdurrahman el-Gafıkî, DİA, c.I, s. 162

Abdurrahman’ın o zamanlarda bir masal kahramanı etkisi bıraktığı ve Frenk kadınlarının uzun zaman yaramaz çocuklarını "Abderame geliyor” diye korkuttukları söylenmiştir. (Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 258)131 Philippe Sénac, La bataille de Poitiers, s. 12

132 Philippe Sénac, La bataille de Poitiers, s. 10-11

133 W.Montgomery Watt, İslâm Avrupa’da (trc., Hulûsi Yavuz), s. 27

134 Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 259

135 İbnü'l-Emin Mahmud Esad Seydişehrî, Tarih-i Din-i İslâm (İslam Tarihi)-Medine, Dört Halife Devri ve Sonrası, Divan Yayınları, İstanbul 1983, c.II, s. 1057-1058

136 Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 254

137 C.-A. Julien, Histoire de l'Afrique du Nord Des origines à 1830, s. 359; el-Ğanîmî, Ma’reketü Balâtü’ş-şühedâ, s. 73-76; Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 255; S. Muhammed Ebû Diyak, el-Vecîz fî Târîhi’l-Mağrib ve’l-Endelüs, s. 193.

138el-Ğanîmî, Ma’reketü Balâtü’ş-şühedâ, s. 88-89; Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 255

139 S. Abdülaziz Salim, Târîħu’l-müslimîn ve âŝâruhüm fi’l-Endelüs, s. 143. Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 254

140 Bahriye Üçok, Emevîler-Abbasîler, Ankara, 1968, s. 59-60

141 Atçeken, Puvatya Savaşı, s. 257; Ömer Ferruh, el-Arab ve’l-İslâm, s. 133-134

142 Philippe Sénac, La bataille de Poitiers, s. 11; el-Ğanîmî, Ma’reketü Balâtü’ş-şühedâ, s. 78

143 Philippe Sénac, La bataille de Poitiers, s. 11

144 Philippe Sénac, La bataille de Poitiers, s. 12

145 Philippe Sénac, La bataille de Poitiers, s. 14

146 Philippe Sénac, La bataille de Poitiers, s. 15

147 Chronique Mozarabe de 754, s. 98-100, trad. Charles-Marie de la Roncière, Robert Delort et Michel Rouche, dans L'Europe au Moyen Âge, Documents expliqués, c.I, s.395-888, Armand Colin, 1979, p. 139, in, Mohammed Arkoun, Histoire de l’İslam et des musulmans en France du Moyen Âge à nos jours, s.72-73

148 el-Ğanîmî, Ma’reketü Balâtü’ş-şühedâ, s. 74


Yüklə 337,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə