Qarisiq “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ VƏ marketiNQ” kafedrası “Mikroiqtisadiyyat” fənnindən yoxlama testləriYüklə 189,62 Kb.
səhifə1/4
tarix01.01.2022
ölçüsü189,62 Kb.
#106753
  1   2   3   4
Mikroiqtisadiyyat (telebe)


Qarisiq
İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏ VƏ MARKETİNQ” kafedrası
“Mikroiqtisadiyyat” fənnindən yoxlama testləri
1. İqtisadi nəzəriyyə nəyi öyrənir?

 1. İqtisadi inkişafın xüsusiyyətlərini

 2. İqtisadiyyatın sahə və ərazi quruluşunu

 3. Məhsuldar qüvvələrin quruluşunu və inkişafını

 4. İqtisadi dövriyyəyə cəlb edilmiş resurslardan səmərəli istifadə etməyin yollarını və iqtisadi münasibətləri.

 5. İqtisadi proseslərin sosial nəticələrini

2. Mülkiyyətin iqtisadi məzmunu hansı anlayışlarla ifadə olunur? 1. Sərəncam vermək,yiyələnmək, istifadə etmək, mənimsəmək.

 2. Təsnifat subyektləri, müəssisələr, zavod və fabriklər.

 3. Əmlak, sahibkarlıq, sərvət.

 4. Hüquqi təminat, özəlləşdirmə,milliləşdirmə.

 5. Gəlir və onun müxtəlif formaları.

3. Əmtəə istehsalının tarixi və obyektiv əsasları hansılardır? 1. Məhsul bölgüsü, müqavilə,istehlak.

 2. İctimai əmək bölgüsü, mülkiyyət ayrı-seçkiliyi.

 3. Dövlətin, idarəetmənin və mülkiyyət hüququnun meydana gəlməsi.

 4. Pulun,kapitalın və gəlirin yaranması.

 5. Ticarətin və sənətkarlığın meydana gəlməsi.

4. Əmtəə təsərrüfatının təşkilati formaları hansılardır? 1. Müəssisələr, zavodlar, digər təsərrüfatlar.

 2. Sadə, kapitalist, planlı.

 3. Firmalar, kampaniyalar, inhisarlar.

 4. Səhmdar cəmiyyətlər, korperativlər, fermer təsərrüfatları.

 5. Xüsusi və dövlət.

5. Pul necə meydana gəlmişdir? 1. Bazar iqtisadiyyatının yaranması nəticəsində.

 2. Əmək bölgüsünün inkişafı nəticəsində.

 3. Mübadilənin və dəyər formalarının tarixi inkişafı nəticəsində.

 4. Dövlətin meydana gəlməsi nəticəsində.

 5. Qızılın istifadəsi nəticəsində.

6. Bazar iqtisadiyyatının əsas xarakterik cəhətləri hansılardır? 1. Xüsusi sahibkarlıq, iqtisadi azadlıq, azad rəqabət, təşəbbüskarlıq.

 2. Ticarət, mübadilə, gəlir bölgüsü.

 3. Xüsusi sahibkarlıq, əmtəə istehsalı, mübadilə

 4. Azadlıq, bərabərlik, iqtisadi ədalət.

 5. Pulun istifadəsi və alqı-satqı.

7. Bazar iqtisadiyyatının subyektləri hansılardır? 1. Ev təsərrüfatları, ictimai təsərrüfatlar.

 2. Ayrı-ayrı insanlar, insan qrupları, təşkilatlar.

 3. Ev təsərrüfatları, dövlət, firmalar və müəssisələr.

 4. Dövlət orqanları, müxtəlif təşkilatlar, firmalar.

 5. Bütün hüquqi şəxslər.

8. Bazar hansı çətin problemi asanlıqla həll edir? 1. Müxtəlif dövlətlər arasında ticarətin həyata keçirilməsi.

 2. Nələrin, necə və kim üçün istehsal edilməsi.

 3. İnsanların maddi tələblərinin ödənilməsi

 4. Müxtəlif məhsul növlərinin istehsalı.

 5. Optimal ərazi proporsiyalarınmüəyyən edilməsi.

9. Bazar tələbinə hansı amillər təsir göstərir? 1. Qiymətlər, gəlirin həcmi, alıcıların sayı, alternativ əmtəələrin

ortaya çıxması.

 1. Dövlətin fəaliyyəti, firmaların sayı, istehsalçıların fəallığı.

 2. İstehlakın ödənilməsi, dövlət xərcləri, gəlirlər.

 3. Ticarət sərbəstliyi, istehsal sərbəstliyi, ümumi iqtisadi azadlıq.

 4. Xarici ticarət, idxal və ixrac.

10. Qiymətin səviyyəsinə hansı amillər təsir göstərir? 1. İstehsalın təşkili, ticarətin təşkili, istehlak.

 2. Bazrın quruluşu, tələbin kəmiyyəti,təklifin kəmiyyəti.

 3. Dövlətin fəaliyyəti, firmaların fəaliyyəti, istehlakçıların fəakiyyəti.

 4. İctimai-zəruri əmək məsrəfləri: tələb və təklifin nisbəti.

 5. Milli iqtisadiyyatın sahə strukturu.

11. Bir-birini qarşılıqlı əvəz edən əmtəələr üçün fərqsizlik əyrisinin konfiqurasiyası necə görünə bilər? 1. Müsbət meylli olan düz xətt kimi.

 2. X-oxuna paralel xətt kimi.

 3. Y- oxuna paralel xətt kimi.

 4. Mənfi meylli olan düz xətt kimi.

 5. Tələb və təklif əyrilırin kəsişməsi kimi.

12. Əmtəələrin təklifinin 12%, tələbin 40% eyni zamanda yüksəlməsi nə ilə nəticələnir? 1. İstehsalın stabilləşməsi və qiymətin aşağı düşməsi ilə.

 2. Qiymətlərin aşağı düşməsi və əmtəələrin miqdarının azalması ilə.

 3. Qiymətin stabilləşməsi və istehsalın artması ilə

 4. Qiymətin artması və əmtəələrin miqdarının azaldılması ilə.

 5. Qiymətlərin aşağı salınması və əmtəənin miqdarının artırılması

ilə.
13. Aşağıdakılardan hansı firmanın idarə edilməsi nəzəriyyələrinə aid deyildir?

 1. Məqsədlərin optimallığı.

 2. Gəliri maksimumlaşdırmaq.

 3. Artımı maksimumlaşdırmaq

 4. Məqsədlərin çoxluğu.

 5. Mənfəəti maksimumlaşdırmaq.

14. Tələb qanunu hansı asıllığı ifadə edir? 1. Tələbin həcmi ilə qiymət arasındakı asılılığı.

 2. Tələblə təklif arasındakı asılılığı.

 3. Alıcıların sayı ilə əmtəələrin miqdarı arasındakı asılılığı.

 4. Qiymətlə alıcıların sayı arasında olan asılılığı.

 5. Təkliflə alıcıların sayı arasındakı asılılıq.

15. Qiymət nəyə deyilir? 1. Alıcının əmtəə üçün təklif etdiyi pulun məbləğinə.

 2. Əmtəə dəyərinin pulla ifadəsinə.

 3. Əmtəənin maya dəyərinin pulla ifadəsinə.

 4. Satıcının öz əmtəəsi üçün tələb etdiyi pulun məbləğinə

 5. Bütün xərclərin cəminə.

16. Bazar iqtisadiyyatının hansı modelləri vardır? 1. Kortəbii və planlı

 2. Liberal, sosial-yönümlü, sosial- demokratik.

 3. Planlı, tənzimlənən, tənzimlənməyən.

 4. Tarazlı, kortəbii, deformasiyaya uğramış.

 5. Kapitalist, sosialist, mənəvi.

17. Bazar mexanizminin ünsürləri hansılardır? 1. Qiymət, tələb, təklif, rəqabət.

 2. Sərbəstlik, bərabərlik, mülkiyyət azadlığı, inhisarçılıq.

 3. Tarazlıq, elastiklik, çeviklik.

 4. Planlaşdırma, tənzimləmə, təşkilatlanma.

 5. Subsidiyalar, kreditlər, birjalar.

18. Bazar infrastrukturunun əsas elementləri hansılardır? 1. Əmtəələr, xidmətlər, qarşılıqlı əlaqələr.

 2. Birjalar, yarmarkalar, lizinq kompaniyaları.

 3. Müəssisələr, fabriklər, zavodlar.

 4. Nəqliyyat vasitələri, rabitə vasitələri, bazar meydanları.

 5. Satış bazarı, mağazalar.

19. İstehsal xərclərinin hansı tərkib hissələri vardır. 1. Ümumi xərclər, sabit xərclər, dəyişən xərclər.

 2. Fərdi xərclər, ümumi xərclər, dövlət xərcləri.

 3. İstehsalçının xərcləri, alıcının xərcləri, daşınma xərcləri.

 4. İlkin xərclər, son xərclər, alternativ xərclər.

 5. Aşağı və yüksək xərclər

20. Son hədd xərcləri məhsul buraxılışının həcminə necə təsir göstərir? 1. İstehsalın həcmini optimallaşdırır.

 2. İstehsal həcmini azaldır.

 3. İstehsal xərcini artırır.

 4. İstehsal həcminə heç bir təsir göstərmir.

 5. İstehsal həcmini sabitləşdirir.

21. Mənfəətin hansı növləri var? 1. Aşağı mənfəət, orta mənfəət, yüksək mənfəət.

 2. Ailənin mənfəəti, firmanın mənfəəti, dövlətin mənfəəti.

 3. Şəxsi mənfəət, qrup mənfəəti, ümumi mənfəət.

 4. İqtisadi mənfəət, faktiki( balans) mənfəət, normal mənfəəti.

 5. Ədalətli və ədalətsiz mənfəət.

22. Mənfəətin kütləsi 20 man.istehsal xərcləri 80 man olarsa, mənfəətin norması nəyə bərabər olar? 1. -25%

 2. -20%

 3. -30%

 4. -10%

 5. 5%

23. Miqyasın artması zəminində gəlirlərin artması nə ilə şərtlənir.

 1. Əmək məhsuldarlığının artması ilə.

 2. Məhsulun artması ilə.

 3. İşçilərin sayının artması ilə.

 4. İnvestisiyaların artması ilə.

 5. Bütün cavablar doğrudur.

24. Mikroiqtisadiyyat nə deməkdir? 1. Dövlət səviyyəsində təşkil olunan iqtisadiyatdır.

 2. Kiçik həcmli iqtisadiyyatdır.

 3. İri həcmli iqtisadiyyatdır

 4. Təsərrüfat vahidi səviyyəsində iqtisadiyyatdır.

 5. Yüksək göstəricisi olan iqtisadiyyatdır.

25. Firma nədir? 1. Bazar iqtisadiyyatında biznes fəaliyyətinin əsas struktur həlqəsidir.

 2. İnsanların birgə təsərrüfat fəaliyyəti üçün birləşməsidir.

 3. Dövlətin təsis etdiyi müəssisədir.

 4. Gəlir əldə etmək üçün yaradılan təsərrüfatdır.

 5. Aktiv fəaliyyətdə olan müəssisədir.

26. İstehsal xərcləri ilə mənfəət arasında neçə asılılıq vardır? 1. İstehsal xərcləri azaldıqca, mənfəət artır.

 2. İstehsal xərcləri azaldıqca, mənfəət də azalır.

 3. Onların arasında heç bir asılılıq yoxdur.

 4. İstehsal xərcləri artdıqca mənfəət də artır.

 5. Sabit gəliri sabit xərclər təmin edir.

27. Firmanın fəaliyyətinin səmərəlilik dərəcəsini hansı mühüm göstərici ilə daha dolğun ifadə etmək olar? 1. İstehsal xərclərinin həcmi ilə.

 2. Rentabellik (mənfəət) norması ilə.

 3. Mənfəətin kütləsi ilə.

 4. Məhsul buraxılışının həcmi ilə.

 5. Əmək məhsurdarlığı ilə.

28. Menecmentin, idarəetmənin zəruriliyi nə ilə müəyyən olunur? 1. Firmanın rəqabət qabiliyyəti olmasının təmin edilməsi ilə.

 2. Firmanın fəaliyyət həcmi ilə.

 3. Dövlətin tələbləri ilə.

 4. Firmanın quruluşu ilə.

 5. Mənfəəti artırmaq zəruriyəti ilə.

29. Menecment haqqında təlimin banisi kimdir? 1. D.Rikardo.

 2. F.Teylor.

 3. H.Ford.

 4. A.Smit.

 5. C.Mill.

30. Məhsul vahidinin istehsalına çəkilən xərclər necə hesablanır? 1. Ümumi xərcləri məhsulun həcminə bölməklə.

 2. Bütün xərcləri toplamaqla.

 3. Məhsulun miqdarını ümumi xərclərə bölməklə.

 4. Aşağı və yüksək xərcləri toplayıb ikiyə bölməklə.

 5. Ümumi xərclərdən xarici xərcləri çıxmaqla.

31. İstehsal amillərinə nələr daxildir? 1. Əmək, istehsal vasitələri, pul vasitələri.

 2. Təbii resurslar, insanlar, hazır nemətlər.

 3. Torpaq, əmək, kapital,sahibkarlıq qabiliyyəti.

 4. Sahibkarlıq təşəbbüsü, kapital, xammal, avadanlıqlar

 5. Əsas və dövriyyə vəsaitləri.

32. Sahibkarlıq fəaliyyətinin əsasları hansılardır? 1. İqtisadi azadlıq, mülkiyyətin toxunulmazlığı, sahibkarlıq təşəbbüsü.

 2. Varlanmaq həvəsi, rəqabət, çalışqanlıq.

 3. Vergilərin aşağı olması bazar tələbatı, işsizlərin çoxluğu.

 4. Resursların bolluğu, maliyyə təminatı, dövlət təminatı.

 5. Tələb və təklif.

33. Əlverişli sahibkarlıq mühitinin hansı şərtləri var? 1. Vergilərin azlığı, iqtisadi azadlıq, gəlirdən sərbəst istifadə.

 2. Xammal bolluğu, ucuz işçi qüvvəsi, təbii resursların bolluğu.

 3. Bazar tələbinin artması, işsizliyin artması, təşəbbüskarlığın artması.

 4. Dövlət təminatları, güclü rəqabət, möhkəm inzibati nəzarət.

 5. İnkişaf etmiş bazar infrastrukturu.

34. Dövriyyə prosesinin xarakterinə görə kapitalın hansı formaları vardır? 1. Sələm kapitalı, borc kapitalı, ticarət kapitalı.

 2. Şəxsi kapital, səhmdar cəmiyyətinin kapitalı, bank kapitalı.

 3. Pul kapitalı, məhsuldan kapital, əmtəə kapitalı.

 4. Əsas kapital, dövriyyə kapitalı.

 5. Real kapital və qondarma kapital.

35. Torpağın gətirdiyi gəlir necə adlanır? 1. Mənfəət.

 2. Divident.

 3. Renta.

 4. Faiz.

 5. Əmək haqqı.

36. Torpağın təbii münbitliyindəki fərqlər nəticəsində əmələ gələn gəlir necə adlanır? 1. I- diferensial renta.

 2. II- diferensial renta.

 3. İcarə haqqı.

 4. Mütləq renta.

 5. Aralıq renta.

37. Torpağın qiyməti hansı amillərin təsiri altında dəyişir? 1. Əmtəələrin qiyməti, bazarın vəziyyəti.

 2. Torpaqların çatışmazlığı və aqrar işsizliyin artması.

 3. Rentanın illik məbləği və bank faizinin norması.

 4. Torpaq bazarının genişlənməsi və dövlətin bazara müdaxiləsi.

 5. Torpağın məhsuldarlığının azalması.

38. İqtisadi kateqoriyalar nə deməkdir. 1. İqtisadi prosesləri ifadə edən anlayışlardır.

 2. Təsərrüfat subyektlərini ifadə edən anlayışlardır.

 3. Təsərrüfat obyektlərini ifadə edən anlayışlardır.

 4. İqtisadi münasibətəri ifadə edən anlayışlardır.

 5. İqtisadi şəraiti ifadə edən anlayışlardır.

39. Aşağıdakılardan hansı yoldaşlıq cəmiyyətinin çatışmamazlıqlarına aiddir?

A) Şəriklərin məsuliyətinin qeyri müəyənliyi

B) Cəmiyyətin fəaliyyəti üzərində ciddi nəzarət.

C) Əlavə kapitalı cəlb etməkdə geniş imkanlar.

D) İdarəetmə aparatının böyüklüyü.

E) İnhisarlaşmaya meyllilik
40. Bazar mexanizminin işləməsi üçün normal şəraitin təmin edilməsi, ekoloji və sosial probleınlərin həll olunması məqsədi ilə təsərrüfat subyektlərinə və bazar konyunkturasına təsir nə deməkdir?

A) Yoxsulluğun aradan qaldırlmasının sosial –iqtsadi inkişaf yolları.

B) Ölkədə sosial sabitliyin təmin edilməsinin dövlət proqramı.

C) Ekoloji sabitliyin qorunmasının dövlət proqramı.

D) İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi.

E) Dövlətin maliyyə-kredit pul siyasəti.

41. Müasir iqtisadi nəzəriyyə hansı ümumi tədqiqat metodundan istifadə edir?


 1. Dialektik metoddan.

 2. Analitik metoddan.

 3. Empirik metoddan.

 4. Riyazi metoddan.

 5. Məntiqi metoddan.

42. İqtisadi məqsədlərlə istehsal imkanlarının uyğun gəlməməsi nəticəsində hansı problem əmələ gəlir? 1. Yoxsulluq problemi.

 2. İqtisadi artım problemi.

 3. Demoqrafik problem.

 4. İqtisadi seçim problemi.

 5. Siyasi problem.

43. Səhmdar cəmiyyətlərinin mülkiyyəti hansı mülkiyyət formasına aiddir? 1. Dövlət mülkiyyət formasına.

 2. İctimai mülkiyyət formasına.

 3. Əsas mülkiyyət formasına.

 4. Törəmə mülkiyyət formasına.

 5. Xüsusi mülkiyyət formasına.

44. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı mülkiyyətin obyekyi ola bilməz? 1. Dövlət orqanları.

 2. Şəxsi əmlak.

 3. Qeyri-istehsal obyektləri.

 4. Zavodlar və fabriklər.

 5. Maddi nemətlər.

45. Bazar iqtisadiyyatında hansı iqtisadi mənafelər aparıcı rol oynayır? 1. Xüsusi mənafelər.

 2. Dövlət mənafeləri.

 3. Qrup mənafeləri.

 4. İctimai mənafelər

 5. Ümumi mənafelər.

46. Əmtəə istehsalının meydana gəlməsi üçün hansı əmək bölgüsü zəruridir? 1. Təbii əmək bölgüsü.

 2. Daxili əmək bölgüsü.

 3. İctimai əmək bölgüsü.

 4. Milli əmək bölgüsü.

 5. Ailədaxili əmək bölgüsü.

47. Əmtəənin hansı xassələri vardır? 1. İstehlak dəyəri və dəyər.

 2. İfrat istehsal və defisit.

 3. Faydalılıq və istehsala yararlılıq.

 4. Cəlbedicilik və möhkəmlilik.

 5. Etibarlılıq və uzunömürlülük.

48. Hansı təsərrüfatlar sadə əmtəə istehsalına aid edilir? 1. Xırda əmtəə istehsalçılarının təsərrüfatları.

 2. İri zavodlar və fabriklər.

 3. Səhmdar cəmiyyətinin təsərrüfatları.

 4. Dövlət müəssisələri.

 5. Bütün xüsusi təsərrüfatlar.

49. Hansı ölkələr üçün planlı təsərrüfat xarakterikdir? 1. Sosialist ölkələri üçün.

 2. Avropa ölkələri üçün.

 3. İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün.

 4. Kapitalist ölkələri üçün.

 5. Keçid iqtisadiyyatına malik olan ölkələr üçün.

50. Pul nə deməkdir? 1. İstehsal amilidir.

 2. Ümumi ekvioalentin ifadə formasıdır.

 3. Tələbin ifadə formasıdır.

 4. Təklifin ifadə formasıdır.

 5. İstehlak dəyərinin ifadə formasıdır.

51. Bazar subyektlərinin aktivliyini artıran katalizator hansıdır? 1. Azad rəqabət.

 2. Seçim azadlığı.

 3. İnkişaf etmiş infrastruktura.

 4. Risk.

 5. Təşəbbüskarlıq.

52. Coğrafi vəziyyətlə bağlı bazarın hansı növləri vardır? 1. İstehsal vasitələri bazarı.

 2. Topdansatış və pərakəndə satış bazarları.

 3. Daşınmaz əmlak bazarı.

 4. Lokal və regional bazarlar.

 5. Qiymətli kağızlar bazarı.

53. İnzibati-komandalı iqtisadiyyat üçün hansı bazar xarakterikdir? 1. Əmək bazarı.

 2. Azad rəqabət bazarı.

 3. Deformasiyaya uğramış bazar.

 4. İntelektual mülkiyyət bazarı.

 5. Torpaq bazarı.

54. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçidin həlledici amili nədir? 1. Təbii resursların bolluğu.

 2. Əmək ehtiyatlarının artıqlılığı.

 3. Sahibkarlıq təşəbbüsü.

 4. Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi.

 5. Xarici iqtisadi əlaqələr.

55. Keçid dövrü iqtisadiyyatında ilk növbədə hansı dövlət mülkiyyəti obyektləri özəlləşdirilmişdir? 1. Kiçik və orta səviyyəli müəssisələr.

 2. İri dövlət müəssisələi.

 3. Banklar.

 4. Neft sektoru müəssisələri.

 5. Qeyri-istehsal obyektləri.

56. Aşağıdakı amillərin hansı tələbi daha çox stimullaşdırır? 1. Qiymətlərin aşağı olması.

 2. Əmtəələrin bolluğu.

 3. Əmtəələrin çatışmamazlığı.

 4. Dövlətin sosial yardımı.

 5. İnsanların tələbatı.

57. Hansı amillər bazar təklifini daha yaxşı stimullaşdırır? 1. Qiymətlərin qalxması.

 2. İstehsal imkanları.

 3. Əmtəələrin çatışmamazlığı.

 4. Əmtəələrin bolluğu.

 5. Aşağı qiymətlər.

58. İctimai-zəruri əmək məsrəfləri nəyə deyilir?

əmək məsrəflərinə.


 1. Məhsul vahdinə çəkilən ən yuxarı əmək məsrəflərinə.

 2. Qabaqcıl istehsalçıların əmək məsrəflərinə.

 3. Məhsul vahdinə orta səviyyəli, çoxluq təşkil edən istehsalçıların

 4. Geridə qalan istehsalçıların əmək məsrəflərinə.

 5. Məhsul vahdinə çəkilən ən aşağı əmək məsrəflərinə.

59. Qiymətin müəyyən edilməsində hansı əmək məsrəfləri həlledici rol oynayır? 1. İctimai-zəruri əmək məsrəfləri.

 2. Qabaqcıl istehsalçıların əmək məsrəfləri.

 3. Fərdi əmək məsrəfləri.

 4. Geridə qalan istehsalçıların əmək məsrəfləri.

 5. Əlavə əmək məsrəfləri.

60. Qiymətin hansı funksiyası bazarda lazımsız əmtəəvə xidmətlərin artmasına mane olur? 1. Bölüşdürücü.

 2. Stimullaşdırıcı.

 3. Tənzimləyici.

 4. Uçot.

 5. Sanitar-tənzimləyici.

61. Qiymətlərin təsnifləşdirilməsi üçün hansı amil müəyyənedici rol oynayır? 1. Qiymətlərin səviyyəsi.

 2. Qiymətlərin tənzimlənməsi.

 3. Qiymətin əmələ gəlməsi prinsipləri.

 4. Tələb.

 5. Təklif.

62. Liberal bazar modelinin xarakterini hansı amil müəyyən edir? 1. İqtisadiyyatda xüsusi mülkiyyətin aparıcı mövqeyi.

 2. Dövlət tənzimlənməsi.

 3. Kredit-pul sistemi.

 4. Dövlət sektorunun xüsusi çəkisi.

 5. Xüsusi mülkiyyətin mövcud olması.

63. Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modelinin formalaşmasının başlıca vasitəsi kimi hansı amil çıxış edir? 1. Gəlirlərin və məşğulluğun dövlət tənzimlənməsi.

 2. Dövlət mülkiyyərininxüsusi çəkisi.

 3. Mülkiyyətin özəlləşdirilməsi.

 4. Mülkiyyətin milliləşdirilməsi.

 5. Dövlət büdcəsində sosial vəsaitlərin xüsusi çəkisi.

64. Bazar infrastrukturunun hansı elementi əmtəə bazarında vasitəçi funksiyasını yerinə yetirir? 1. Xidmətlər.

 2. Banklar.

 3. Yarmarkalar.

 4. Birjalar.

 5. Auksionlar.

65. Sosial-demokratik bazar iqtisadiyyatı modeli üçün aşağıdakı amillərdən hansı xarakterikdir? 1. Sosial xidmətlərin pulsuz ödənilməsi.

 2. Dövlət mülkiyyətinin yüksək xüsusi çəkisi.

 3. Xüsusi mülkiyyətin yüksək xüsusi çəkisi.

 4. Dövlətin aktiv sosial siyasəti.

 5. Dövlət büdcəsində sosial yönümlü vəsaitlərin xüsusi çəkisi.

66. Auksionlar nə ilə məşğuldur? 1. Xidmətlərin satışı ilə.

 2. Daşınmaz əmlakın satışı ilə.

 3. Xüsusi nadir əmtəə növlərinin satışı ilə.

 4. Xammalın satışı ilə.

 5. Müasir texnologiyanın satışı ilə.

67. Milli pul vahidinin məzənnəsində baş verən dəyişikliklər harada qeydə alınır? 1. Yarmarkalarda.

 2. Fond birjalarında.

 3. Valyuta birjalarında.

 4. Banklarda.

 5. Reklam kampaniyalarında.

68. Aşağıdakı əməliyyatlardan hansının lizinq kampaniyalar həyata keçirir? 1. Bahalı texnologiyanın icarəsi.

 2. Əmtəələrin topdan satışı.

 3. İşədüzəltmə.

 4. Əmtəələrin mövsümi satışı.

 5. Valyuta mübadiləsi.

69. Azərbaycanda keçid iqtisadiyyatında hansı bazar iqtisadiyyatı modeli formalaşır? 1. Liberal.

 2. Sosial-demokratik modeli.

 3. Planlı.

 4. Sosial yönümlü.

 5. Milli.

70. Bütöv müəssisələrin və təsrrüfatların alqı-satqısı ilə hansı birjalar məşğul olur?

 1. Fond birjaları.

 2. Valyuta birjaları.

 3. Lizinq kampaniyaları.

 4. Yarmarkalar.

 5. Sığorta kampaniyaları.

71. Bazar rəqabətinin yaranmasının əsas səbəbi? 1. Seçim azadlığı.

 2. Xüsusi mülkiyyət.

 3. Sahibkarlıq təşəbbüsü.

 4. İstehsalın stimullaşdırılması.

 5. Tələb və təklifin nisbəti.

72. Bazar rəqabətinin kəskinləşməsinə ən çox təsir göstərən amil hansıdır? 1. Əmtəələrin miqdarının artması.

 2. Xidmətlərin həcminin artması.

 3. İstehsal sahələrinin sayının artması.

 4. Eyni məhsulun bazara çıxaranların çox olması.

 5. İstehsalın həcminin artması.

73. Azad rəqabət mexanizminin başlıca müsbət səmərəsi nədə ifadə olunur? 1. İstehsalın stimullaşdırılmasında.

 2. İstehlakın artmasında.

 3. Mənfəətin artmasında.

 4. Dövlətin gəlirlərinin artmasında.

 5. Gəlirlərin yenidən bölgüsündə.

74. Hansı amil azad rəqabətin zəifləməsini şərtləndirir? 1. İqtisadiyyatda inhisarçılıq.

 2. Məhsulun miqdarının artması.

 3. Alıcıların sayının artması.

 4. Dövlətin iqtisadi siyasəti.

 5. Alıcıların davranışı.

75. İnhisarların yaranması səbəbləri hansılardır? 1. Sahibkarların gəlirlərinin artması.

 2. Alıcıların sayının artması.

 3. İqtisadiyyatın inkişafı.

 4. Kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsi.

 5. Dövlətin iqtisadi siyasəti.

76. Sahədaxili inhisarların hansı formaları vardır? 1. Kartellər, sindikatlar və trestlər.

 2. Korporasiyalar və konqlonmeratlar.

 3. Sindikatlar və holdinqlər.

 4. Kampaniyalar və maliyyə qrupları.

 5. Kartellər və korporasiyalar.

77. İnhisarçılığın güclənməsi iqtisadiyyatın inkişafına necə təsir göstərir? 1. Müsbət.

 2. Təsir etmir.

 3. Mənfi.

 4. Əmək məhsuldarlığın artırır.

 5. Məhsul istehsalını artırır.

78. Dövlət hansı yolla inhisarların fəaliyyətinə mane olur? 1. Qiymətləri tənzimləməklə.

 2. Bazarı tənzimləməklə.

 3. İqtisadiyyatın sahə quruluşunu tənzimləməklə.

 4. İqtisadiyyatın ərazi quruluşunu əkmilləşdirməklə.

 5. Antiinhisar siyasəti həyata keçirməklə.

79. İqtisadiyyatın inhisarlaşdırılmasının sosial-iqtisadi nəticələri hansılardır? 1. Qiymətlər artır və əhalinin həyat səviyyəsi aşağı düşür.

 2. İqtisadiyyatın quruluşu təkmilləşir.

 3. Dövlətin gəlirləri artır.

 4. Əməkm haqqı artır.

 5. Makroiqtisadi nisbətlər pozulur.

80. Təsərrüfat subyektlərinin istehsal və bazar fəaliyyətinin səmərəliliyinin xarakterizə edən xərclər hansılardır? 1. Orta və aşağı səviyyəli xərclər.

 2. Sabit, alternativ xərclər.

 3. Alternativ xərclər.

 4. Aşkar və gizli xərclər.

 5. Sabit və dəyişən xərclər.

81. İnvestisiyaların dövriyyə sürətini əks etdirən xərc növləri hansılardır? 1. Daxili və xarici xərclər.

 2. Sabit və dəyişən xərclər.

 3. Alternativ xərclər.

 4. Orta xərclər.

 5. Son hədd xərcləri.

82. Məhsul buraxılışının optimal həcmlərini hansı xərclər müəyyən edir? 1. Son hədd xərcləri.

 2. Dəyişən xərclər.

 3. Sabit xərclər.

 4. Xarici xərclər.

 5. Daxili xərclər.

83. Orta xərclərin dinamikası nə ilə müəyyən olunur? 1. İctimai əməyin məhsuldarlığının artması ilə.

 2. Məhsul buraxılışının artması ilə.

 3. Ümumi xərclərin artması ilə.

 4. Qiymətlərin artması ilə.

 5. Sahibkarlıq gəlirlərinin artması ilə.

84. Alternativ xərclər nəyi əks etdirir? 1. Mümkün xərclərin müxtəlif variantlarını.

 2. İstehsalın səviyyəsini.

 3. Əmək məhsuldarlığının artmasını.

 4. Rəqabətin zəifləməsini

 5. Rəqabətin kəskinləşməsini.

85. İstehsal xərcləri ilə mənfəət arasında hansı asılılıq mövcuddur? 1. Heç bir asılılıq.

 2. Düz mütənasib asılılıq.

 3. Tərs mütənasib asılılıq.

 4. Sabit asılılıq.

 5. Daima dəyişən asılılıq.

86. Mənfəət norması 10% , istehsal xərcləri-100 manat olduqda mənfəət kütləsi nə qədər olar? 1. 10 man.

 2. 100 man.

 3. 20 man.

 4. 30 man.

 5. 15 man.

87. Mənfəət norması 20%, mənfəətin kütləsi 20manatdır. Xərclərin məbləğini tapın. 1. 100 man.

 2. 80 man.

 3. 70 man.

 4. 90 man.

 5. 60 man.

88. İstehsal xərcləri 20%, mənfəətin kütləsi 10% artmışdır.Mənfəət norması necə dəyişir? 1. Artmışdır.

 2. Dəyişmir.

 3. Azalmışdır.

 4. Proporsional olaraq artmışdır.

 5. Bərabər paylarla artmışdır.

89. Mənfəətin kütləsi 50 man, istehsal xərcləri 1000 man olarsa, mənfəətin norması neçəyə bərabər olar? 1. 5%

 2. 30%

 3. 25%

 4. 15%

 5. 20%

90. Mənfəətin kütləsi dəyişməz qalmışdır, istehsal xərcləri azalmışdır.Mənfəətin norması necə dəyişmişdir?

 1. Dəyişməmişdir.

 2. Aşağı düşmüşdür.

 3. Az miqdarda dəyişmişdir.

 4. Qalxmışdır.

 5. Bərabər paylarla azalmışdır.

91. Mənfəət normasını bərabər paylarla artırdıqda, istehsal xərcləri dəyişmədikdə mənfəətin kütləsi necə dəyişir? 1. Bərabər paylarla artır.

 2. Azalır.

 3. Dəyişmir.

 4. Bərabər paylarla azalır.

 5. Qeyri-bərabər sürətlə dəyişir.

92. Mənfəət kütləsi 36 manat, istehsal xərcləri 900 manat olduqda mənfəət normasını hesablayın. 1. 23%

 2. 13%

 3. 3%

 4. 4%

 5. 43%

93. İqtisadiyyatın strukturunda firma hansı yeri tutur? 1. Biznes fəaliyyətin əsas struktur elementidir.

 2. Struktur elementi deyil.

 3. Yeganə mümkün struktur elementidir.

 4. Ən böyük struktur elementidir.

 5. Ən kiçik struktur elementidir

94. Firmanın bərabərhüquqlu bazar əlaqələri necə adlanır? 1. Üfüqi əlaqələr.

 2. Müvəqqəti əlaqələr.

 3. Uzun müddətli əlaqələr.

 4. Qısa müddətli əlaqələr.

 5. Daimi əlaqələr.

95. Firmanın dövlətlə əlaqələri necə adlanır? 1. Uzun müddətli əlaqələr.

 2. Daimi əlaqələr.

 3. Üfüqi əlaqələr.

 4. Şaquli əlaqələr.

 5. Qısa müddətli əlaqələr.

96. Hansı məsələlərin həlli firmanın strategiyasını müəyyən edir? 1. Uzun müddətli.

 2. Qısa müddətli

 3. Müvəqqəti.

 4. Xüsusi.

 5. Ciddi əhəmiyyət kəsb etməyən.

97. Firmanın fəaliyyət aktivliyinin artırılmasına təkan verən xarici şərtlər hansıdır? 1. Qeyri-mükəmməl rəqabət.

 2. Bazarın inhisara alınması.

 3. Bazarın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi.

 4. Mükəmməl rəqabət.

 5. Qiymətin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi.

98. İş vaxtı 10 saat, istehsal olunmuş məhsulun miqdarı 100 ədəd.Əmək

məhsuldarlığı nəyə bərabərdir?


 1. 10 əd/s

 2. 20 əd/s

 3. 25 əd/s

 4. 5 əd/s

 5. 30 əd/s

99. 1 saatda əməyin məhsuldarlığı 20 məhsul vahidinə, iş vaxtı 8 saata bərabərdir. İstehsal olunmuş məhsulun miqdarını tapın? 1. 150 v.

 2. 100 v.

 3. 250 v.

 4. 160 v.

 5. 50 v.

100. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə kütləvi surətdə xüsusi firmaların yaradılması üçün hansı metoddan istifadə olunur? 1. Müəssisələrin dövlətsizləşdirilməsi.

 2. Xüsusi mülkiyyətin stimullaşdırılması.

 3. Qiymətlərin aşağı salınması.

 4. İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin zəiflədilməsi.

 5. Güzəştlərdən və subsidiyalardan istifadə olunması.

101. Sahibkarlıq fəaliyyətinin aparıcı motivi nədən ibarətdir? 1. Mənfəətdən.

 2. Sahibkarlıq fəaliyyətinin azadlığından.

 3. Əmək haqqının artırılmasından.

 4. Vergi dərəcəsinin aşağı salınmasından.

 5. Qiymətlərin aşağı salınmasından.

102. Sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas şərti nədir? 1. İqtisadi azadlıq.

 2. Dövlət mülkiyyətinin xüsusi çəkisinin yüksək olması.

 3. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi.

 4. Resursların bolluğu.

 5. Bazar rəqabəti.

103. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarlıq fəaliyyətinin əsasını təşkil edən nədir? 1. Xüsusi mülkiyyət.

 2. İqtisadi azadlıq.

 3. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi.

 4. Bazar rəqabəti.

 5. Resursların bolluğu.

104. Aşağıdakı amillərdən hansı sahibkarlıq fəaliyyətinin obyekti ola bilməz? 1. Qiymətli kağızlar.

 2. Ümumi milli dəyərlər.

 3. Qeyri-istehsal sferasının obyektləri.

 4. Xammal ehtiyatları.

 5. Torpaq.

105. Aşağıdakı tədbirlərdən hansı sahibkarlığa dövlət tərəfindən yardımı təmin edir?. 1. Vergi dərəcəsinin aşağı olması.

 2. Qiymətlərin tənzimlənməsi.

 3. İqtisadi artımın sabitləşdirilməsi.

 4. Ətraf mühitin müdafiəsi.

 5. Əmlak vergisinin yüksəldilməsi.

106. Vaxtamuzd əmək haqqının hesablanması üçün hansı amillərdən istifadə olunur? 1. Yaşayış minimumu.

 2. Həyat səviyyəsi.

 3. İş vaxtı vahidinə sərf olunan “əməyin” qiyməti və miqdarı.

 4. Əsas istehlak mallarının qiyməti.

 5. İstehsal normasının müəyyən edilməsi.

107. İşəmuzd əmək haqqının hesablanması üçün hansı amillərdən istifadə olunur? 1. İstehsal normasının müəyyən edilməsi.

 2. Muzdlu işçilərin tələbləri.

 3. Məhsul vahidinə sərf olunmuş “əməyin” qiyməti və miqdarı.

 4. Sahibkarların mənfəəti.

 5. İstehlak mallarının dəyəri.

108. Aşağıdakı fondlardan hansı bilavasitə borc kapitalının mənbəyi ola bilər? 1. İstehsal fondları.

 2. Amoptizasiya fondu.

 3. İstehlak fondu.

 4. Xammal fondu.

 5. Satışdan daxil olan məbləğ.

109. Borc faizinin məbləği 6500 manat, borc kapitalının məbləği 50000

manatdırsa, faiz normasını hesablayın?


 1. 13%

 2. 20%

 3. 0,5%

 4. 4%

 5. 23%

110. Borc kapitalının məbləği 50000 man, faiz norması 21% olduqda borc faizinin məbləği nə qədərdir? 1. 500 man.

 2. 10500 man.

 3. 5500 man.

 4. 21550 man.

 5. 1200 man.

111.Faiz norması 2%, borc faizinin məbləği 1000 manatdır.Borc kapitalının məbləğini tapın? 1. 50000 man.

 2. 2000 man.

 3. 3000 man.

 4. 1000 man.

 5. 500 man.

112.Sələm kapitalı üçün faiz normasının həddindən artıq yüksək olmasının

səbəbini göstərin:


 1. Bazarda əmtəələrin bolluğu.

 2. Bankların mövcud olmaması.

 3. Kreditin mövcud olması.

 4. Nəğd pulların çatızmamazlığı.

 5. Dövlətin müdaxilə etməsi.

113. Borc kapitalına tələb azaldıqca faiz norması necə dəyişir? 1. Aşağı düşür.

 2. Artır.

 3. Dəyişmir.

 4. Gah artır, gah azalır.

 5. Bərabər paylarla artır.

114. Kapitalın hərəkəti nədən başlayır? 1. Pulun investisiya edilməsindən.

 2. İstehsal vasitələri yığımından.

 3. Əmtəə yığımından.

 4. Muzdlu işçi qüvvəsinin cəlb edilməsindən.

 5. Sahibkarlıq təşəbbüsünün göstərilməsindən.

115. Nəyə görə kapitalın dövriyyə sürətinin artması mənfəət normasının yüksəlməsinə səbəb olur? 1. Sahibkarlıq riski artdığına görə.

 2. Fəaliyyətdə olan kapitaldan təkrar istifadə olunduğuna görə.

 3. Daha müasir texnologiyadan istifadə olunduğuna görə.

 4. Bazar əlaqələri genişləndiyinə görə.

 5. Əmək haqqı yüksəldiyinə görə.

116. Hətta ən pis torpaq sahələrinin icarəsi zamanı renta gəlirlərinin əldə edilməsinə zəmanət verən nədir? 1. İstifadə üçün yararlı torpaqların məhdudluğu.

 2. Müasir texnikanın tətbiqi.

 3. Yüksək məhsuldarlıq.

 4. I diferensial rentanın olmaması.

 5. II diferensial rentanın olmaması.

117. Hansı icarə müddəti üçün I diferensial renta ödənilmir? 1. Birinci.

 2. İkinci.

 3. Üçüncü.

 4. Dördüncü.

 5. Bütün təkrar müddətlər.

118. Torpaq sahələrinin qiymətinin müəyyən edilməsi üçün hansı amillərdən istifadə olunur? 1. İllik rentanın məbləği və faiz norması.

 2. Faydalı qazıntıların mövcudluğu.

 3. Əkinçiliyin inkişaf səviyyəsi.

 4. Torpağın münbitliyi.

 5. Aqrotexniki tədbirlər.

119. Aqrar-sənaye kompleksi nə deməkdir? 1. Kənd təsərrüfatı xammalının sənaye rayonlarına göndərilməsi.

 2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının mərkəzi rayonlara göndərilməsi.

 3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının və emalının vahid

kompleksdə birləşdirilməsi.

 1. Dövlət tərəfindən k/t məhsullarının satın alınması.

 2. Kənd təsərrüfatı məhsulunun onun istehsalçıları tərəfindən istehlak

olunması.
120. Bazar infrastrukturunun hansı elemnti məşğulluq probleminin həlli məqsədilə yaradılır?

 1. Əmək birjaları.

 2. Lizinq kompaniyaları.

 3. Yarmarkalar.

 4. Auksionlar.

 5. Fond birjaları.

121. İstehlakçı seçimi müvazinəti o zaman əldə olunur ki: 1. Əmtəələri almaq istəyi dərəcəsi onların qiymətlərinə proporsionaldır;

 2. Alınan əmtəələrin miqdarı onların qiymətlərinə proporsionaldır;

 3. Bütün gəlir cari istehlaka xərclənir;

 4. Alıcı öz gəlirindən çıxış edərək maksimal miqdarda əmtəə alır.

 5. Hər bir məhsulun faydalılıq həddi eynidir.

122.Tələbə Həsənovun həftə ərzində diskotekaya getməklə əldə etdiyi faydalılığı və son hədd faydalılığını göstərən cədvəli doldurun.

Cədvəl 1


Yüklə 189,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə