Qarisiq “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ VƏ marketiNQ” kafedrası “Mikroiqtisadiyyat” fənnindən yoxlama testləri


Gedişlərin miqdarı ilə faydalılığın əlaqəsiYüklə 0,64 Mb.
səhifə2/4
tarix18.06.2018
ölçüsü0,64 Mb.
1   2   3   4

Gedişlərin miqdarı ilə faydalılığın əlaqəsi.

Gedişlərin miqdarı

Faydalılıq, şərti vah.

Son hədd faydalılığı

0

20
1

28
2

32
3

35
4

37
5

38
6

38
7

36 1. 5.6.7.9.0.3.4.

 2. 1.2.3.4.5.6.7

 3. 20.18.3.2.1.0.-1.

 4. 8.4. 3. 2. 1. 0, .-2

 5. 0.1.3.2.4.6.7.-3.

123. Son hədd gəliri (MR) necə hesablanır? 1. MR=Mənfəət/Məhsul artımı

 2. Normal gəlir/orta gəlir

 3. Real gəlir artım/Orta məhsul artım

 4. Nominal gəlir/Real gəlir artım.

 5. MR = Ümumi gəlir artımı /Məhsul artımı.

124. Son hədd faydalılığının azalması qanunu o deməkdir ki, ümumi faydalılıq: 1. Tədricən azalır.

 2. Sürətlə azalır.

 3. Azalır.

 4. Tədricən çoxalır.

 5. Sürətlə çoxalır.

125. Gəlir artdıqca insanlar daha çox əmtəə alırlar, çünki: 1. Gəlirin son hədd faydalılığı azalır.

 2. Əmtəələrin son hədd faydalılığı azalır.

 3. Gəlirin son hədd faydalılığı artır.

 4. Əmtəələrin ümumi faydalılığa artır.

 5. Əmtəənin son hədd faydalılığı son nəticədə mənfi kəmiyyət olur.

126. İstehlakçı seçiminin fərqsizlik əyrilərinin köməkliyi ilə təhlili məhdudur, çünki:

praktik olaraq mümkün deyil.


 1. Faydalılığı ölçmək mümkün deyil .

 2. İnsanların zövqü dəyişir.

 3. Fərqsizlik əyrilərini qurmaq üçün verilənləri dəqiq hesablamaq

 4. Məsələn, 5-6 növ əmtəə üçün fərqsizlik əyrisi qurmaq mümkün deyil.

 5. Həyatda insanlar başqa mülahizələri əldə rəhbər tuturlar.

127. Q= 0,51 0,5 A istehsal funksiyası, harada ki, Q- istehsal olunan məhsulun miqdarıdır; L-istifadə olunan əməyin miqdarıdır: A-torpağın

miqdarıdır:düzgün deyil, çünki:


 1. Azalan gəlirlilik qanunu nəzərə alınmır.

 2. Torpağın son hədd məhsulu əməyin son hədd məhsulundan həmişə

çoxdur.

 1. Torpağın son hədd məhsulu əməyin son hədd məhsulundan həmişə

azdır.

 1. İstehsalda yalnız əmək və torpaq tətbiq edilə bilməz.

 2. istehsal miqyasında qənaət amili nəzərə alınmır.

128. Firmanın istehsal funksiyası aşağıdakı şəkildədir:

Q= L0,75 K0,25 burada: Q-istehsal olunan məhsulun miqdarı: L-tətbiq edilən əməyin miqdarı; K-tətbiq edilən kapitalın miqdarıdır.Əgər tətbiq olunan əmək 8%, kapital isə 4% artarsa, onda istehsal neçə faiz artar?


 1. 12%

 2. 10%

 3. 7%

 4. 6%

 5. 5%

129. İstehsal miqyasında qənaət o deməkdir ki, irimiqyaslı istehsal aşağıdakına səbəb olur: 1. Hər məhsul vahidinə xərclərin azalmasına.

 2. Mənfəətin artmasına.

 3. İstehsal amillərinin son hədd məhsuldarlığının artmasına.

 4. Hər xərc vahidinə düşən istehsalın artmasına.

 5. Əməyin daha yaxşı təşkilinə.

130. Firmanın istehsal funksiyası aşağıdakı şəkildədir:

Q=L0,75 K0,25

Burada: Q-istehsal olunan məhsulun miqdarı; L-tətbiq edilən əməyin miqdarı;

K-tətbiq edilən kapitalın miqdarıdır.Əgər tətbiq olunan əmək 10%, kapital isə 6% artarsa, onda istehsal neçə faiz artar?


 1. 9 %

 2. 7 %

 3. 12 %

 4. 6 %

 5. 5 %

131. Qənnadı fabrikinin gösrərilən istehsal xərclərindən hansılar sabit xərclərdir?

 1. fabrikin daşınmaz əmlakının dəyəri.

 2. yerli vergilər

 3. qarışdırıcı maşınlar üçün elektrik enerjisinə xərclər.

 4. vaxtından artıq işə xərclər.

 5. kakaonun alınmasına sərf olunan dəyər.

132. Beton zavodunun göstərilən istehsal xərclərindən hansılar dəyişən xərclər deyildir. 1. Sementin dəyəri.

 2. Qarışdırıcı maşınlar üçün elektrik enerjisinə xərclər.

 3. Zavodun torpaq sahəsinə verdiyi icarə haqqı.

 4. Vaxtından artıq işə xərclər.

 5. Yerli vergilər.

133. Firmanın istehsal funksiyası aşağıdakı şəkildədir:

Q=L0,75 K0,25

Burada: Q-istehsal olunan məhsulun miqdarı; L-tətbiq edilən əməyin miqdarı; K-tətbiq edilən kapitalın miqdarıdır

Əgər tətbiq olunan əmək 20% , kapital isə 8% artarsa, onda istehsal neçə faiz artar?


 1. 17%

 2. 7 %

 3. 14 %

 4. 28 %

 5. 12 %

134. Əgər qrafikdə son hədd xərcləri əyrisi orta xərclər əyrisindən aşağıda

yerləşirsə, bu, o deməkdir ki:


 1. Orta xərclər azalır.

 2. Son hədd xərcləri artır.

 3. Son hədd xərcləri azalır.

 4. Orta xərclər artır.

 5. Ümumi xərclər azalır.

135. Firmanın istehsal funksiyası aşağıdakı şəkildədir: Q=L0,75 K0,25

Burada: Q-istehsal olunan məhsulun miqdarı; L-tətbiq edilən əməyin miqdarı;

K-tətbiq edilən kapitalın miqdarıdır

Əgər tətbiq olunan əmək 40%, kapital isə 16% artarsa, onda istehsal neçə faiz artar? 1. 34%

 2. 17%

 3. 28%

 4. 48%

 5. 44%

136. Sadalananlardan hansı istehsal amili deyil? 1. Əmək məhsuldarlığı.

 2. Sahibkarlıq qabiliyyəti.

 3. Əmək

 4. Kapital.

 5. Torpaq.

137. İstehsal amilinin son hədd məhsulu budur: 1. Digər amillərin dəyişməməsi şərti ilə həmin amilin bir vahid artması zamanı məhsul istehsalı artımı

 2. Həmin amilin bir vahidinə düşən məhsul istehsalı.

 3. Həmin amilin bir vahid artması zamanı əlavə məhsul istehsalı.

 4. Həmin istehsal amilindən tam istifadə nəticəsində maksimum mümkün olan məhsul istehsalı.

 5. Bütün istehsal amillərindən tam istifadə nəticəsində maksimum mümkün olan məhsul istehsalı.

138. İstehsal amilinin son hədd məhsuldarlığı budur:

A) Həmin istehsal amilinin maksimum mümkün olan məhsuldarliği

B) Həmin istehsal amili vasitəsilə vaxt vahidi ərzində yaradilan son hədd məhsulunun kəmiyyəti

C) Həmin istehsal amilinin bir vahidinə düşən maksimum mümkün olan məhsuldarliq

D) İstehsal amili qiymətinin onun son hədd məhsulima hasili

E) Həmin istehsal amilinin bir vahidinə düşən minimum məhsul istehsalı.
139. Cədvəl 4-ün verilənləri əsasında əməyin fizik həcminin orta məhsulunu hesablayın.

Cədvəl 4 Əməyin orta və son hədd məhsulunun həcmi

Fəhlələrin miqdarı

Əməyin məhsulu

ümumi

orta

son hədd

0

01

152

223

274

305

30


 1. 0, 15, 11, 9, 7.5, 6

 2. 0, 5, 6, 7, 9, 10

 3. 0, 15, 22, 27, 30, 30

 4. 15, 7, 5, 3, 0,-2

 5. 15, 7, 5, 3, 0, 0.

140. Cədvəl 4-ün verilənləri əsasmda əməyin fiziki məhsulımım son hədd məhsulunu həcmini hesablayın.Cədvəl 4 Əməyin orta və son hədd məhsulunun həcmi

Fəhlələrin miqdarı

Əməyin məhsulu

ümumi

orta

son hədd

0

01

152

223

274

305

30


 1. 15, 7, 5, 3, 0

 2. 0, 15, 11, 9, 7.5, 6

 3. 0, 15, 22, 27, 30, 30

 4. 0, 5, 6, 7, 9, 10.

 5. 15, 7, 5, 3, 0, -2

141. Bu amillərdən biri firmanın daxili artımının mənbəyi deyil.

 1. Banklardan alınmış kreditlər.

 2. Əmək haqqı fondu

 3. Mənfəətin bölünməmiş hissəsi

 4. Amortizasiya fondu

 5. Qiymətli kağızlardan əldə edilmiş gəlirlər.

142. Əməyin qiyməti artacaq: 1. həmin əmək növünün son hədd məhsulunun fıziki həcmi azalanda

 2. həmin əmək vasitəsilə istehsal olunan əmtəəyə tələb artanda;

 3. həmin əmək vasitəsilə istehsal olunan əmtəənin qiyməti azalanda;

 4. kapitalın son hədd məhsulunun fıziki həcmi artanda;

 5. həmin əmək vasitəsilə istehsal olunan əmtəələrə tələb azalanda;

143. Fərz edək ki, firma qiymətləri eyni olan iki növ resursdan istifadə edir. Xərcləri minimallaşdırmaq üçün fırma istifadə etməlidir: 1. hər bir amilin son hədd məhsulunun fıziki həcminin maksimum olması üçün lazım olan miqdarda resurslardan

 2. hər bir amilin son hədd məhsulunun fıziki həcminin minimum olması üçün lazım olan miqdarda resurslardan

 3. ümumi məhsul istehsalmm maksimum olması üçün lazım olan miqdarda resurslardan

 4. həmin resurslardan bərabər miqdarda

 5. həmin amillərin son hədd məhsullarının fıziki həcminin bərabər olması üçün lazım olan miqdarda resurslardan

144. Əsas ixtisas fəhlələrinin əmək haqqı ayda 6000 manat, əsas fəhlələrin əməyinin son hədd məhsulunun yardımçı fəhlələrin əməyinin son hədd məhsulundan iki dəfə artıq olduğu məlumdursa, onda yardımçı fəhlələrin maksimum əmək haqqı nə qədərdir? 1. 5500

 2. 4000

 3. 3000

 4. 4500

 5. 5000

145. Firmanm son hədd xərcləri 6Q - 20, son hədd gəliri isə 60 -4Q-yə bərabərdir, burada Q - istehsal olunan məhsulun miqdarıdır.

Öz mənfəətini maksimallaşdırmaq üçün fırma neçə vahid məhsul istehsal etməlidir? 1. 8

 2. 15

 3. 12

 4. 6

 5. 10

146. On vahid məhsulun istehsalının son hədd xərcləri 9 dollar,son hədd gəliri isə 18 dollardır.

Əgər hər növbəti məhsul vahidi istehsal olunduqca son hədd xərcləri 1 dollar artarsa, son hədd gəliri isə 2 dollar azalarsa, fırma mənfəətini maksimallaşdırmaq üçün hansı miqdarda məhsul istehsal edəcək? 1. 13

 2. 14

 3. 15

 4. 12

 5. 11

147. Firmanın son hədd xərcləri 20 dollar, ümumi gəliri isə 100 dollardır.Firma resurslardan ən səmərəli istifadə etməklə ictimai tələbatı ödəmək üçün hansı miqdarda məhsul istehsal etməlidir? 1. 5

 2. 15

 3. 14

 4. 13

 5. 12

148 Təkmil rəqabət şəraitində son hədd xərcləri əmtəənin qiymətinə bərabərdir, çünki: 1. Son hədd gəliri əyrisi son hədd xərclərinin əyrisi ilə kəsişir;

 2. Tələb əyrisi üfüqidir;

 3. Son hədd gəliri əyrisi üfüqidir;

 4. Son hədd məhsulunun əyrisi tələb əyrisi ilə kəsişir;

 5. Son hədd gəliri əyrisi şaqulidir.149. Firmanm məhsulunım qiyməti son hədd gəlirindən, son hədd gəliri isə son hədd xərclərindən yüksəkdirsə, onda firma mənfəətini maksimallaşdırmaq üçün:

 1. qiyməti endirməli və məhsul istehsalım azaltmalıdır;

 2. məhsul istehsalını azaltmalıdır;

 3. qiyməti azaltmalı və məhsul istehsalım artırmalıdır;

 4. məhsul istehsalını artırmalıdır;

 5. qiyməti qaldırmalıdır..

150. Əmtəənin qiyməti onun istehsalının son hədd xərclərindən yüksək olur, əgər: 1. Əmtəəyə tələb elastik deyilsə;

 2. Əmtəə təkmil rəqabət şəraitində istehsal olunursa;

 3. Əmtəə qeyri-təkmil rəqabət şəraitində istehsal olunursa;

 4. Əmtəəyə tələb elastikdirsə;

 5. Son hədd gəliri son hədd xərclərindən çoxdursa.

151. İnhisar rəqabəti təkmil rəqabət ilə müqayisədə səmərəsizdir, çünki: 1. inhisarlaşdırılmış firmaların istehsal həcmi ictimai tələbatdan

artiqdir;

 1. inhisarlaşdırılmış firmaların istehsal həcmi ictimai tələbatdan azdır;

 2. inhisarların məhsullarının qiymətləri çox aşağıdır;

 3. inhisarlaşdırılmış firmaların orta xərcləri təkmil rəqabətdə olanların orta xərclərindən çoxdur;

 4. qeyri-təkmil rəqabət şəraitində məhsulun keyfiyyəti aşağı düşür.

152. İnhisar rəqabəti şəraitində firmanın maksimum mənfəət nöqtəsi o yerdədir ki, orada: 1. Qiymət son hədd gəlirinə bərabərdir;

 2. Qiymət son hədd xərclərinə bərabərdir;

 3. Qiymət son hədd xərclərindən aşağıdır;

 4. Son hədd xərcləri son hədd gəlirinə bərabərdir;

 5. Son hədd xərcləri minimaldır.

153. İnhisar rəqabəti şəraitində firmalar öz məhsullarının qiymətinin azaldılmamasına çalışırlar, çünki: 1. bu, «qiymət müharibə»sinə səbəb ola bilər.

 2. bu, yeni rəqiblərin meydana gəlməsinə səbəb ola bilər;

 3. bu, rəqabət qabiliyyətinin azalmasına səbəb ola bilər;

 4. bu, mənfəəti azaldır;

 5. son həddi gəliri son hədd xərclərindən artıq ola bilər;

154. Aşağıda sadalanmış amillərdən hansılarının dəyişməsi əmək təklifi əyrisinin yerdəyişməsinə səbəb olur? 1. həmin peşədəki ixtisaslı işçilərin sayı;

 2. əmək haqqı dərəcəsi;

 3. əməyin məhsuldarlığı;

 4. vergilərin artması;

 5. ölkə əhalisinin sayı.

155. Əməyə tələbin elastikliyi yüksək olar, əgər: 1. həmin əməklə istehsal olunan əmtəənin qiymət elastikliyi
  daha yüksəkdirsə;

 2. əməyi istehsalın başqa amilləri ilə əvəzləmək çətindirsə;

 3. əlavə istehsal amillərinin təklifi elastik deyildirsə;

 4. ümumi istehsal xərcləri arasında əmək haqqına xərcləri daha azdırsa;

 5. bu çox qədim peşə deyildir.

156. Şəkildə əməyə tələb (DL) və əmək təklifı (SL) əyriləri verilmişdir:


Əmək

haqqının

qədəri,


həftədə

dollarla


0

->işçilərin sayı min.nəfərlə mmimişçilərisayıİşçilərin miqdarı, min nəf.
Fərz edək ki, bu peşənin həmkarlar ittifaqı immiqrasiyanın məhdudlaşdırılması və iş həftəsinin

azaldılması siyasəti aparır.

Aşağıdaklardan hansı dəyişməyəcək?: 1. Əmək təklifi əyrisi;

 2. Əmək haqqınm qədəri;

 3. Bu peşə sahiblərindən işləyənlərin miqdarı.

 4. Əməyə tələb əyrisi;

 5. Immiqrasiyanın miqdarının arrtmasına

157. Əgər faiz dərəcəsi 5%-dirsə və vaxt keçdikcə dəyişilməz qalırsa, gələcəkdə hər il 100 dollar gəlir əldə etmək üçün nə qədər vəsait qoymaq lazımdır? 1. 2000

 2. 500

 3. 20000

 4. 5000

 5. 200000

158. Faiz dərəcəsi artacaq, əgər: 1. Yeni investisiyalardan gələn gəlir azalarsa

 2. Torpağa tələb artarsa

 3. Avadanlığın qiyməti artarsa

 4. Insanlar daha qənaətcil olarlarsa

 5. Ailə gəlirlərində istehlakm payı azalarsa.

159. Faiz dərəcəsi azalacaq, əgər: 1. Avadanlığın qiyməti artarsa;

 2. Yeni investisiyalardan gələn gəlir artarsa;

 3. Əmtələrə tələb artarsa;

 4. İnsanlar daha qənaətcil olarlarsa;

E) Ailə gəlirlərində istehlakm payı artarsa.
160. Faiz dərəcəsi artacaq, əgər:

A) ailə gəlirlərində istehlakın payı artarsa.

B) yeni investisiyalardan gələn gəlir artarsa;

C) əmtələrə tələb artarsa;

D) avadanlığın qiyməti artarsa;

E) insanlar daha çox bədxərc olarlarsa;


161. İllik faiz dərəcəsinin 10% olduğunu və bunım yeganə xərc olduğunu fərz edərək gizli xərcləri hesadlayın.Gizli xərclərin hesadlanması üçün verilənlərFir-ma-lar

Əmtəə istehsalı, dənə ilə

Bir əmtəənin qiyməti, doll.

Umumi gəlir, doll.

Aşkar xərclər, doll.

Gizli xərclər, doll.

I

II

III50

100


1500

4

5

2200

500


3000

180

420


2800
A) (ı)18,(ıı)42,(ııı) 280,

B) (ı)20,(ıı)80,(ııı) 12

C) (ı) 2,(ıı)38,(ııı)80

D) (ı)12,(ıı)18,(ııı)24,

E) (ı) 36,(ıı)72,(ııı) 180.

162. İllik faiz dərəcəsinin 10% olduğunu və bunım yeganə xərc olduğunu fərz edərək iqtisadi mənfəəti hesadlayınvə cədvəl 8-i doldurun.Cədvəl 8 Iqtisadi mənfəətin hesadlanması üçün verilənlər


Fir-ma-lar

Əmtəə istehsalı, dənə ilə

Bir əmtəənin qiyməti, doll.

Umumi gəlir, doll.

Aşkar xərclər, doll.

Gizli xərclər, doll.

Müha-sibat mənfəəti, doll.

İqtisadi mən-fəət, doll.

I

II

III50

100


1500

5

6

2250

600


3000

225

500


2800

22.5

50

280

A) (ı) 2.5; (ıı) 50 ;(ııı)-80

B) (ı)5,(ıı) 100,(ııı) 120;

C) (ı)22.5,(ııı) 200;

D) (ı)27,5,(ıı) 100,(ııı)80

E) (10) (60) (90)

163. İllik faiz dərəcəsinin 10% olduğunu və bunun yeganə xərc olduğunu fərz edərək mühasibat mənfəəti hesadlayın və cədvəl 8-i doldurun.


Cədvəl 8 mühasibat mənfəətin hesadlanması üçün verilənlər

Fir-ma-lar

Əmtəə istehsalı, dənə ilə

Bir əmtəənin qiyməti, doll.

Umumi gəlir, doll.

Aşkar xərclər, doll.

Gizli xərclər, doll.

Müha-sibat mənfəəti, doll.

I

II

III50

100


1500

5

6

2250

600


3000

225

500


2800

22.5

50

280


A) (ı)22.5, (ıı) 100,(ııı)280;

B) (ı) 22.5, (ıı)50; (ııı) 20;

C) (ı)22.5,(ıı)100,(ııı) 200,

D) (I)25; (ıı)100; (ııı)200,

E) 25,(i) 50(ii), 200 (iii)
164. İllik faiz dərəcəsinin 10% olduğunu və bunun yeganə xərc olduğunu fərz edərək aşağıdakı cədvəli doldurun və hansı firmaların fəliyətini dayandıracağını müəyənləşdirin

Fir-ma-lar

Əmtəə istehsalı, dənə ilə

Bir əmtəənin qiyməti, doll.

Umumi gəlir, doll.

Aşkar xərclər, doll.

Gizli xərclər, doll.

Müha-sibat mənfəəti, doll.

Iqtisadi mən-fəət, doll.

I

II

III50

100


1500

4

5

2200

500


3000

180

420


2800


A) 3-cü firma,

B) 1-ci və. 2-ci,firmalar

C) 1və3-cü,firmalar

D) 2 və 3-cü firmalar

E) 1-ci firma
165.Əgər torpaq rentası şəhərdə kənd yerlərinə nisbətən daha yüksəkdirsə, bu o deməkdir ki:


 1. şəhər yerlərində torpaq daha çox kommersiya məqsədi ilə istifadə olunmur

 2. nəqliyyat xərcləri şəhər sakinləri üçün daha aşağıdır;

 3. kənd təsərrüfatı torpaqlarının təklifi daha elastikdir;

 4. şəhər torpaqların son hədd məhsuldarlığı kənddəkinə nisbətən aşağıdır;

 5. şəhərdə yaşayış qiyməti kənd yerlərinə nisbətən daha yüksəkdir.;

166. Əgər torpaq rentası şəhərdə kənd yerlərinə nisbətən daha yüksəkdirsə, bu o deməkdir ki:


A) Nəqliyyat xərcləri şəhər sakinləri üçün daha aşağıdır.

B) Şəhər yerlərində torpaq daha çox kommersiya məqsədi ilə istifadə olunur.

C) Kənd təsərrüfatı torpaqlarının təklifi daha elastikdir.

D) Şəhər torpaqların son hədd məhsuldarlığı daha yüksəkdir.

E) Şəhər torpaqların son hədd məhs uldarlığı kənddəkinə nisbətən aşağıdır.
167. Əgər torpaq rentası kənd yerlərində şəhərə nisbətən daha aşağıdırsa, bu o deməkdir ki:


 1. şəhərdə yaşayiş qiyməti kənd yerlərinə nisbətən daha yüksəkdir.

 2. nəqliyyat xərcləri şəhər sakinləri üçün daha aşağidir;

 3. kənd təsərrüfati torpaqlarinin təklifi daha elastikdir;

 4. şəhər torpaqlarin son hədd məhsuldarliği daha yüksəkdir;

 5. Şəhər yerlərində torpaq daha çox kommersiya məqsədi ilə istifadə olunur.

168. Əgər torpaq ildə 2000 dollar renta gətirirsə və faiz dərəcəsi ildə 10% -sə, onda torpağm qiyməti neçə olacaq?

 1. 20000

 2. 22000

 3. 100000

 4. 2000

 5. 10000

169. Torpaq rentası 6500man. Torpağın qiyməti 50000 olarsa, bank faizi nə qədər imiş? 1. 13 ,

 2. 15

 3. 18

 4. 23

 5. 3

170. Şəkil 5-də pambıq bazarmda tələb və təklif verilmişdir. Deyək ki, hökumət pambıqçıları qiymət cəhətdən dəstəkləmək proqramı qəbul etmiş və pambığm təminatlı qiymətini P məbləğində müəyyənləşdirmişdir.

Qiymət


Pambığm miqdarı
Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə