Qəbələ Peşə məktəbi “Kimyəvi – bakterioloji analiz laborantı” peşəsi üzrəYüklə 63,61 Kb.
tarix27.06.2018
ölçüsü63,61 Kb.
#54978

“Təsdiq edirəm”

Qəbələ Peşə məktəbinin

Direktoru __________A.Məmmədov

___ yanvar 2017-ci il


Qəbələ Peşə məktəbi

Kimyəvi – bakterioloji analiz laborantı” peşəsi üzrəkimyəvi – bakterioloji analiz” fənnindən

imtahan test sualları.

 1. Analitik kimya ..................

 1. Analizin nəzəri və vəsfi metodları haqqında elmdir

 2. Orqanizmin kimyəvi tərkibi haqqında elmdir

 3. Ətraf mühitin tərkibi haqqında elmdir

 4. Fiziki hadisələr haqqında elmdir

 5. Maddənin kütləsi haqqında elmdir

 1. Analitik kimyanın təyinetmə metodları hansılardır?

 1. Kimyəvi, fiziki – kimyəvi, fiziki

 2. Ümumi miqdari kimyəvi analiz, faza analizi

 3. Fotometrik, polyoraqrafik

 4. Fotometrik, konduktometriya

 5. Fiziki, kulunometriya

 1. Miqdari analizin predmenti nədir?

 1. Maddələrin miqdari tərkibini müəyyən etmək

 2. Maddələrin həcmini müəyyən etmək

 3. Maddələrin keyfiyyətini müəyyən etmək

 4. Maddələrin kütləsini təyin etmək

 5. Maddələrin tərkibində molekulları təyin etmək

 1. Kimyəvi analiz nədir?

 1. Maddənin tərkibini müəyyən etmək üçün aparılan əməliyyatlar

 2. Maddənin həcminin öyrənilməsi üçün aparılan analiz

 3. Maddənin kütləsinin tapılması üçün analiz

 4. Maddənin keyfiyyətinin təyin olunması üçün aparılan analiz

 5. Maddənin miqdarının müəyyən etmək üçün aparılan analiz

 1. Hansı kimyəvi formul düzgün deyil?

 1. Ca(H2PO4)2 b) Ca(OH)Cl c) Na2KPO4 d) CaHCO3 e) CaHPO4

 1. Hansı sırada elementlər qeyri – metallara aiddir?

 1. Na,S,P b) P,S, N c) Mn , S, Pb d) Al, Ag, F e) B, Ca,K

 1. Metallardan ibarət sıranı göstərin.

 1. N,Na, B b) C,Mg, Al c) Cu,Li, Mg d) Ag, P, Mn e) Zn, S, F

 1. Hansı birləşmədə oksigenin kütlə payı 50 - dir?

Ar(C)=12, Ar(N)=14,Ar(O)=16,Ar(S)=32

 1. CO b) N2O c) SO2 d) CO2 e) SO3 1. Hansı kimyəvi formul düzgün deyil?

 1. NH4HSO4 b)( NH)2SO4 c) NH4H2PO4 d) CaHPO4 e) CaHSO4

 1. Analitik әlamәtә aiddir:

 1. ağ rәngli çöküntünün alınması b) duzların alınması c) turşu vә әsasların alınması d) oksidlәrin alınması e) kompleks birlәşmәnin alınması

 1. Analitik әlamәtә aid deyil:

a)  turşu vә әsasların alınması c) xarakterik qoxuya malik qazın ayrılması

b)  rәngli birlәşmәnin alınması d)  müxtәlif rәngli çöküntünün alınması e)  rәngli kompleks birlәşmәnin alınması 1. Bәrk maddәlәrin әksәriyyәtinin hәllolması temperatur artmasından necә asılıdır? a)  hәllolma artır c)  hәllolma azalır

b)  hәllolma artır, sonra azalır d)  hәllolma dәyişmir e)  hәllolma azalır, sonra artır

 1. Ag+ ionu HCl reaktivilә hansı rәnglә çöküntü әmәlә gәtirir?

a) ağ b) sarı c) yaşıl d) sarımtıl yaşıl e) qonur­qırmızı

 1. Dissosiasiya dәrәcәsi α>30%olan elektrolitlәr necә adlanır?

 1.  qüvvәtli elektrolitlәr c)  polyar elektrolitlәr

b)  qeyri polyar elektrolitlәr d)  orta qüvvәtli elektrolitlәr

e) zәif elektrolitlәr 1. Dissosiasiya dәrәcәsi α<3% olan elektrolitlәr necә adlanır?

A) zәif elektrolitlәr B) qüvvәtli elektrolitlәr

C) qeyri polyar elektrolitlәr D) polyar elektrolitlәr

E) orta qüvvәtli elektrolitlәr


 1. Miqdarı analiz nәyi öyrәnir?

A) maddәnin miqdarı tәrkibinin tәyini üsullarını B)  maddәnin element tәrkibinin tәyini üsullarını C)   yeni daha dәqiq analiz üsullarının işlәnmәsini

D)  kimyәvi analiz nәzәriyyәsinin ümumi problemlәrini

E) yeni, daha sürәtli analiz üsullarının işlәnmәsini


 1. Vәsfi analizin vәzifәsi nәdir?

1. tәdqiq edilәn maddәnin tәrkibindәki kationların tәyini 2. tәdqiq edilәn maddәnin tәrkibindәki anionların tәyini 3. tәdqiq edilәn maddәnin tәrkibindәki ayrı­ayrı element vә ionların tәyini

A) 3 B) 2 C) 1 D) 2,3 E) 1,2 1. Temperatur әmsalı 3 olan reaksiyanın 800C sürәti 0,05 mol/l•san­dir. 1100C­dә bu reaksiyanın sürәtini hesablayın

A) 1,35 B) 4,05 C) 0,15 D) 0,625 E) 0,25

 1.  20%­li mәhlul hazırlamaq üçün 60q. suda neçә qram duz hәll etmәk lazımdır?

A) 15 B) 25 C) 18 D) 30 E) 40

 1. Titrimetrik analiz nәticәlәrinin hesablanması hansı qanuna әsaslanır?

 1. ekvivalentlәr qanununa B) tәrkibin sabitliyi qanununa C) maddә kütlәlәrinin itmәsi qanununa D) hәcmi nisbәtlәr qanununa E) kütlәlәrin tәsiri qanununa

 1. Titrimetrik analiz nәyә әsaslanır?

 1. reaksiyaya sәrf olunan işçi mәhlulun hәcminin ölçülmәsinә B) reaksiya nәticәsindә alınan maddә mәhlulunun hәcminin ölçülmәsinә C) reaksiyaya girәn maddәlәrin kütlәlәrinin ölçülmәsi D) reaksiya nәticәsindә alınan maddәlәrin kütlәlәrinin ölçülmәsi E) reaksiyaya girәn maddәlәrin kütlә vә hәcmlәrinin ölçülmәsi

 1. Suyun codluq vahidini göstәrin

A) mq ­ ekv/l C) mq ­ ekv/ml

B) q ­ ekv/l D) q ­ ekv/ml

E) q ­ mol/


 1. Titrimetrik analiz nәyә әsaslanır?

A) reaksiyaya sәrf olunan işçi mәhlulun hәvminin ölçülmәsinә

B) reaksiyanın nәticәsindә alınan maddә mәhlulunun hәcminin ölçülmәsinә C) reaksiya nәticәsindә alınan maddәlәrin kütlәlәrinin ölçülmәsinә D) reaksiyaya girәn maddәlәrin kütlә vә hәcmlәrinin ölçülmәsinә 1. Miqdari analiz nәyi öyrәnir?

A) maddәnin miqdari tәrkibinin tәyini üsulları

B) dәqiq analiz üsullarını

C) analiz üsullarının ümumi müddәalarını

D) maddәnin element tәrkibinin tәyini üsullarını

E) sürәtli analiz üsullarının işlәnmәsi


 1. Pb2+ ionu HCl və həll olan xloridlər hansı rəngdə çöküntü əmələ gətirir?

 1. Ağ B) sarı C) qonur D) yaşılımtıl E) çəhrayı

26. 40 q. Xörәk duzunu 160 q. suda hәll etdilәr. Mәhlulda xörәk duzunun kütlә payını % tapın:

A) 20 B) 10 C) 25 D) 15 E) 5

27. Elektrolitik dissosasiya nәzәriyyәsini ilk dәfә kim vә nә vaxt irәli sürmüşdür?

A) S.Arrenius, 1887 B) Vant­Hoff, 1867

C) Debay vә Hükkel, 1874 D) Quldberq vә Vaaqe, 1887

E) Raul vә Lyuis, 1923

28. Reaksiya sürәtinin qatılıqdan asılılığını ilk dәfә kim vә nә vaxt irәli sürmüşdür? A) Quldberq vә Vaaqe, 1867 B) Raul vә Lyuis, 1923

C) Debay vә Hükkel, 1874 D) S.Arrenius, 1887 E) Vant­Hoff, 1867

29. Damcı analiz üsulu hansı şәraitdә yerinә yetirilir?

A) süzgәc kağızı üzәrindә B) ölçü kolbasında

C) platin kasada D) sınaq şüşәsindә E) kimyәvi stәkanda

30. Quru analız üsuluna hansı analız üsulları aiddir?

A) pirokimyәvi vә pirotexniki B) pirotexniki vә mikrokristalloskopik C) pirokimyәvi vә mikrokristalloskopik D) makrokimyәvi vә mikrokimyәvi E) pirokimyәvi vә yarımmikrokimyәvi

31. Analitik reaksiyalar hansı reaksiyalara deyilir?

A) analitik әlamәtlә müşayәt olunan reaksiyalara B) çöküntü әmәlә gәlәn reaksiyalara C) kompleks birlәşmә әmәlә gәlәn reaksiyalara D) rәngli birlәşmә әmәlә gәlәn reaksiyalara

E) qaz halında әmәlә gәlәn reaksiyalara

32. Dissosiasiya dәrәcәsi α=3­30% olan elektrolitlәr necә adlanır?

A) orta qüvvәtli elektrolitlәr B) qüvvәtli elektrolitlәr

C) zәif elektrolitlәr D) qeyri polyar elektrolitlәr

E) polyar elektrolitlәr

33. Mikrokristalloskopik analiz metodu hansı cihazın kömәyi ilә yerinә yetirilir?

A) mikroskop B) xromatoqraf C) ultramikroskop D) viskozimetr E) kolorimetr

34. Analitik kimya qarşısında duran vәzifәlәr hansı üsullarla yerinә yetirilir? A) kimyәvi, fiziki­kimyәvi vә fiziki B) absorbsion analiz üsulları ilә C) qravimetrik vә titrimetrik analız üsulları ilә D) fiziki­kimyәvi vә fiziki E) kimyәvi vә elektrokimyәvi

35. Titrlәmә üsullarını göstәrin: I birbaşa titrlәmә II әksinә titrlәmә III dolayı titrlәmә

A) I,II,III B) I,II C) I,III D) III E) II

36. Proton nәzәriyyәsinә görә proton verә bilәn bütün maddәlәr vә ionlar hansı birlәşmәlәrә aid edilir? A) әsas B) turşu C) duz D) oksid E) amfoter hidroksid

37. Hg2+ ionu KJ- un təsirindən hansı rəngdə çöküntü əmələ gətirir?

A) sarımtıl B) qonur C) çәhrayı D) qara E) qırmızı

38. Müәyyәn temperaturda 200q. suda 60% duz hәll edilmişdir. Duzun hәllolma әmsalı nә qәdәrdir?

A) 300 B) 200 C) 500 D) 120 E) 250


39. 40 q. Xörәk duzunu 160 q. suda hәll etdilәr. Mәhlulda xörәk duzunun kütlә payını % tapın:

A) 20 B) 10 C) 25 D) 15 E) 5

40. Turş duzları müəyyən edin. 1. KH2PO4 2. Na2CO3 3. CH3COONa 4. KH2PO2

A) 1, 4 B) 2, 3 C) yalnız 1 D) 2, 4 E) 1, 3

41. Amfoter oksidlәri müәyyәn edin: I. FeO II. ZnO III. BeO IV. CaO

A) II, III B) II, IV

C) I, IV D) III, IV E) I, II

42. Analitik tərəzidə maddənin çəkilə bilən ən az miqdarı nə qədərdir?

A) 10 -4 q B) 10 – 3 q C) 10 – 2 q D) 10 q E) 10 – 5 q

43. Hansı qaz yanmaya kömək edir?

A) CO2 B) N2 C) O2 D) SO2 E) NO2

44. Oksigen qazını necə təyin edirlər?

A) turşu məhlulu ilə B) közərən çöplə C) qələvi məhlulu ilə

D) lakmusla E) əhəng suyu ilə

45. Hansı sırada yalnız nəcib qazlar verilmişdir?

A) H2, O2, N2 C) He, H2, O2

B) He, Ne, Ar D) O2, Ar, N2

E) H2,Ne, O2

46. Hansı qazdan yanğının söndürülməsində istifadə olunur?

A) NO B) CO C) SO2 D) CO2 E) O2

47. Hansı sırada verilən qazlar havanın əsas tərkib hissəsini təşkil edir?

A) N2; O2 B) N2; CO2

C) O2; H2 D) O2; CO2 E) CO2; H2

48. Suya daimi codluq verən ionları göstərin?

A) Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl- B) Na+, K+, S2-,, Cl-

C) SO42-, S2-, Ca2+, Mg2+ D) Na+, K+, SO42-, Cl-

E) Br-,Cl-,Ca2+, Na+
49. Suyun codluğunun növlərini yazın.

50. Amfoter metalları göstərin.

A) Na, Ca, Al B) Cu, Li, Ag C) Al, Cr, Zn

D) Pb, Mg, Fe E) Ca, Ba, Mg

51. Cl-, PO43-, J- anionlarını hansı kationla təyin etmək olar?

A) H+ C) Fe3+

B) Cu2+ D) Ag+ E) Al3+

52. Üzvi maddələrdən ibarət sıranı göstərin.

A) NaOH, CH4, Al2O3 B) C2H5OH, C6H12O6, CH3COOH

C) H2SO4, CH3OH, C2H5 D) C2H2, , H2CO3, C4H9OH

E) C7H14, C2H5COOH, H2SO4

53. Karbohidratlardan ibarət sıranı göstərin.

A) nişasta, qlükoza, fruktoza C) metan, propan, etil spirti

B) metil spirti, asitilen, sellüloza D) butan, pentan , heksan

E) qlükoza, amilopektin, pikrin tursuşu

54. Bitkilərin həyatı üçün vacib olan üç element hansıdır?

A) N, P, K B) N, Na, H C) K, Ca, Mg

D) Na, K, Cl E) Fe, P, C

55. Azotlu gübrələrdən ibarət sıranə göstərin.

A) NaNO3, NH4H2PO4, KNO3 D) CaHPO4, NH4H2PO4, Ca3(PO4)2

B) NaNO3, NH4NO3, , ( NH4)2SO4 E) KCl, NH3, FeSO4

C) KNO3, KCl, MgSO4

56. Mineral gübrələrdən ibarət sıranı göstərin.

A) peyin, natrium şorası, kalium şorası D) Kalium xlorid, karmabid, natrium şorası

B) quş zılı, humus, ammonium sulfat E) peyin, fosforit unu, ammonium şorası

C) karmabid, humus, fosforit unu

57. Sadə gübrələrdən ibarət sıranı göstərin.

A) NaNO3, KCl, B) NH4H2PO4, NH4NO3

C) ( NH4)2SO4,, NH4H2PO4 D) MgSO4, ( NH4)2HPO4

E) KCl, NH4H2PO4

58. Mürəkkəb gübrələrdən ibarət sıranı göstərin.

A) NaNO3, K2SO4 B) NH4NO3, MgSO4

C) Ca3(PO4)2, NH4H2PO4 D) NH4H2PO4, (NH4)2HPO4

E) ( NH4)2SO4, KNO3

59. Su qan plazmasının neçə faizini təşkil edir?

A) 90 – 92% B) 70 – 75 % C) 65 – 80%

D) 25 – 40% E) 55 – 60%

60. Rәngli muncuqların alınması aşağıdakılardan hansına aiddir?

A) pirokimyәvi analiz üsuluna D) “yaş” analız üsuluna

B) fiziki analiz üsuluna E) fiziki­kimyәvi analiz üsuluna

C) pirotexniki analiz üsuluna

61. Mәhlulu uzun müddәt soyudulduqda onun dissosiasiya dәrәcәsi necә dәyişir?

A) azalır B) artır C) әvvәl artır, sonra azalır D) әvvәl azalır, sonra artır E) dәyişmir

62. I­qrup kationlarının reaktivini göstәrin

A)  yoxdur B) 4N NaOH

C)  AgNO3 D) 2N H2SO4 E) 25% NH4OH

63. Çəkisi 70 kq olan orta yaşlı insanın orqanizmində nə qədər qan olur?

A) 2-3 litr B) 3-4 litr C) 7-8 litr

D) 3-5 litr E) 5-6 litr

64. Plazma qanın neçə faizini təşkil edir?

A) 20-30% B) 30-40% C) 45-50%

D) 25-35% E) 55-60%

65. Kimyәvi tarazlığa tәsir edәn amili müәyyәn edin: I. tәzyiq II. katalizator III. reaksiya mәhlulunun qatılığı

A) I, III B) I, II C) yalnız III D) yalnız II E) yalnız I

66. Qanın laxtalanmasında hansı duzların böyük əhəmiyyəti vardır?

A) Na B) K C) Ca D) Fe E) Mg

67. Suya codluq verən ionları yazın.

68. Turşulardan ibarət sıranı göstərin.

A) H2SO4, MgSO4, H2 S B) H2S, NaCl, HNO3 C) H2CO3, HNO3, HCN

D) FeSO4, K2SO4, HJ E) HCl, NaCl, HF

69. Normal duzlardan ibarət sıranı göstərin.

A) K2SO4, NaNO3, NaHCO3 B) CaOHCl, AlCl3 , KOH

C) MgSO4, NaCl, HJ D) FeCl3, Na2SO4, MgCl

E) NaHCO3, Fe(OH)2Cl, KJ

70. Qanın tərkib hissələrindən hansı insan orqanizmində, oksigenin daşınmasında əsas rol oynayır?

A) leykositlər B) qan plazması C) qan lövhəcikləri

D) fibrinogen E) eritrositlər

71. Qan hansı toxuma qrupuna aiddir?

A) sinir B) əzələ C) birləşdirici D) epitel E) ötürücü

72. Hansı analiz üsulları sınaq şüşәsindә yerinә yetirilә bilәr? I Mikrokristalloskopik II Damc III katalitik IV Yarımmikrokimyәvi

A) III, IV B) II, III C) I, II D) IV E) I

73. Hansı analiz üsulları saat şüşәsindә yerinә yetirilә bilәr? I Mikrokristalloskopik II Damcı III katalitik IV Yarımmikrokimyәvi

A) I,I l B) II,III C) III,IV D) IV E) I

74. Normal qatılıq nәyә deyilir? A) mәhlulun 1 litrindә hәll olmuş maddәnin qram­ekvivalentinin miqdarına B) mәhlulun 1 l­dә hәll olmuş maddәnin qramla miqdarına C) mәhlulun 100 ml­dә hәll olmuş maddә mollarının miqdarına D) mәhlulun 100 ml­dә hәll olmuş maddәnin mollarının miqdarına

E) mәhlulun 1 litrind hәll olmuş maddәnin qram mollarının miqdarına

75. Әmәliyyat zamanı havanın tempraturunun, nәmliyinin vә nümunә çәkisinin miqdarının dәyişmәsi nәticәsindә ortaya çixa bilәn sәhvlәr neıә adlanır?

A) tәsadüfi sәhvlәr B) metodik sәhvlәr C) kobud sәhvlәr D) fәrdi sәhvlәr E) sistematik sәhvlәr

76. Titrimetrik analiz nәticәlәrinin hesablanması hansı qanuna әsaslanır?

A) ekvivalentlәr qanununa B) tәrkibin sabitliyi qanununa C) maddә kütlәlәrinin itmәsi qanununa D) hәcmi nisbәtlәr qanununa E) kütlәlәrin tәsiri qanununa

77. Laboratoriyada butalardan nә mәqsәdlә istifadә olunur?

A) çöküntülәrin közәrdilmәsi üçün

B) çöküntülәrin yuyulması üçün C) çöküntülәrin ayrılması üçün

D) çöküntülәrin hәll edilmәsi üçün E) çöküntülәrin filtrlәnmәsi üçün

78. Turşu ­ әsas metodunda titrlәmәnin hansı növlәrindәn istifadә olunur? I. qüvvәtli turşunun qüvvәtli әsasla titrlәnmәsi II. zәif turşunun qüvvәtli әsasla titrlәnmәsi III. zәif әsasın qüvvәtli turşu ilә titrlәnmәsi IV. zәif әsasın qüvvәtli әsasla titrlәnmәsi

A) I,II,III B) I,II C) II,III D) I,II,III,IV E) III

79. Müәyyәn temperaturda 550q. doymuş mәhlulda 50q. duz vardır. Hәmin temperaturda duzun hәllolma әmsalını tapın:

A) 100 C) 150

B) 50 D) 250 E) 300

80. Hidroksidlәrin amfoterlik әlamәtlәri hansılardır?

A) turşu vә әsaslarla qarşılıqlı tәsir

B) duzlarla qarşılıqlı tәsir

C) turşularla qarşılıqlı tәsir

D) әsaslarla qarşılıqlı tәsir

E) göstәrilәnlәrin heç biri ilә qarşılıqlı tәsirdә olurTərtib etdi Nigar Məmmədova
“Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı” peşəsi üzrə Kimyəvi-bakterioloji analiz fənnindən imtahan sualları metodiki komissiyanın ___ yanvar 2017-ci il tarixli iclasında baxılmışdır.

Metodiki komissiyanın sədri R.Məmmədova
Kataloq: upload -> Image -> documents -> Д°mtahan%20suallarД±
Д°mtahan%20suallarД± -> “İkt proqramları” fənnindən
Д°mtahan%20suallarД± -> “Sistem proqram təminatı” fənnindən
Д°mtahan%20suallarД± -> Direktor: A. Məmmədov Azərbaycan Respublikası təhsil Nazirliyi Qəbələ Peşə məktəbi "Traktorlar" fənnindən imtahan sualları
Д°mtahan%20suallarД± -> Çilingər-santexnik peşəsi üzrə
Д°mtahan%20suallarД± -> Elektrik montyoru peşəsi üzrə
Д°mtahan%20suallarД± -> "Təsdiq edirəm" Tİİ üzrə direktor
Д°mtahan%20suallarД± -> Direktor: A. Məmmədov "Qaz avadanlıqlarının təmiri və istismarı üzrə çilingər" peşəsi üzrə xüsusi texnologiya fənnindən
Д°mtahan%20suallarД± -> “Geyimin hazırlanma texnologiyası” fənnindən imtahan sualları

Yüklə 63,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə