Qeyri ərzaq mallarinin ceşidləNMƏsi və markalanmasiYüklə 0,68 Mb.
səhifə1/3
tarix06.06.2018
ölçüsü0,68 Mb.
#52844
  1   2   3

QEYRI ƏRZAQ MALLARININ CEŞIDLƏNMƏSI VƏ MARKALANMASI” FƏNNINDƏN TEST TAPŞIRIQLARI.

(Magistratura pilləsi Qr.32156A)
İXTISASLAŞMA: “QEYRİ-ƏRZAQ MALLARININ KEYFİYYƏT EKSPERTİZASI VƏ MARKETİNQİ”

Qeyd: Ttst tapşırıqlarında düzgün cavablar “A” variantlarında yerləşdirilmişlər.
1. Kvalimetriyada «materiallar partiyası» termini aşağıdakılardan hansı izzaha uyğundur?

A) Eyni mənşəli və keyfiyyətə malik, eyni zamanda komplektləşdirilmiş sertifikatı olan materiallar.

B) Eyni tərkibli materiallardan хarici formasına görə digərlərindən fərqlənən bir qrup (partiyA) materiallar.

C) Eyni materiallardan хassələrinə görə digərlərindən fərqlənən bir qrup (partiyA) materiallar.

D)Müхtəlif mənşəli, lakin eyni keyfiyyət göstəricilərinə malik materillar

E)Müхtəlif keyfiyyətli, lakin eyni həcmə malik materiallar


2. Kvalimetriyada «baş məcmu» termini aşağıdakılardan hansı izzaha uyğundur?

A) Material partiyası üçün təcrübə nəticələrinə

B) Material partiyasının götürülmüş nümunə həcminə

C) Material partiyasının ümumi həcminə

D) Təcrübə nəticələrinin ən böyük qiymətini alan rəqmə (nəticəyə)

E) Təcrübə nəticələrinin göstəricilərindən standart göstəricilərinə uyğun gələn nəticələrə


3. Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin kompleks üsulunun mahiyyətini izzah edin.

A) Məhsulun keyfiyyətinin ümumiləşdirilmiş göstəricisinin təyin edilməsi üzrə tətbiq edilən üsuldur.

B) Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin baza məhsulunun keyfiyyəti ilə müqayisə edilməsi üzrə tətbiq edilən üsuldur.

C) Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin cəmlənməsi üçün tətbiq edilən üsuldur.

D)Məhsulun keyfiyyətlərlə ifadə edilməsi üçün tətbiq edilən üsuldur

E)Keyfiyyətin kompleks idarəedilməsi üçün tətbiq edilən üsuldur


4. Aşağıdakılardan hansı, keyfiyyət göstəricisi növlərinə aid deyildir?

A) Normal göstəricilər

B) Etibarlıq göstəriciləri

C) Erqonometrik göstəricilər

D)Estetik göstəricilər

E) Təyinat göstəriciləri


5. Yapışqanlar mənşəyinə görə hansı yapışqanlara ayrılır?

A) Təbii və kimyavi

B) Kimyəvi

C) Xüsusi təyinatlı

D) Təsərrufat təyinatlı

E) Suni
6. Təbii yapışqanlar hansı yapışqanlara ayrılır?

A). Heyvanat, bitki, mineral

B. Sintetik yapışqan

C. Kimyəvi yapışqan

D. Estetik yapışqanlar

E. Suni yapışqanlar
7. Heyvanat mənşəli yapışqanların növ müxtəlifliyi hansılardır?

A). Medra, kazein, kratin.

B) Efirselüloza

C) Dekatrin

D) Nitroyapışqanlar

E) Kraxmal


8. Bitki mənşəli yapışqanlar hansılardır?

A). Kraxmal efirselüloza yapışqanı

B) Termoplastik yapışqanlar

C) Sintetik kaucuk əsasında olan yapışqanlar

D) Dekatrin yapışqanı

E) Sümük yapışqanı


9. Termoplastik qətranlar əsasında alınan yapışqanlar catışmayan cəhəit hansıdır?

A). Suya qarşı davamsızlığı

B) Elektrikə qarşı davamsızlığı

C) İşığa qarşı davamsızlığı

D) Şaxtaya qarşı davamsızlığı

E) O da qarşı davamsızlığı


10. Termoreaktiv qətranlar əsasında alınan yapışqanlar termopalstik qət-

ranlardan alınan yapışqanladan nə ilə fərqlənir?

A). Yüksək dərəcədə istiliyə davamlı olması ilə

B) Oda qarşı davamsızlığı ilə

C) İşığa qarşı davamlığı ilə

D) Suya qarşı davamlığı ilə

E) Soyuğa davamlığı ilə
11.Əriş sapları toxunma prosesində ən çox nəyə qarşı davamlı olmalıdırlar?

A)sürtünməyə

B)cırılmaya

C)dartılmaya

D)uzanmaya

E)qırılmaya


12.Əriş və arğal saplarını biri-birindən nə ilə fərqləndiririk

A)möhkəmləyinə görə

B)rənginə görə

C)qırılmasına görə

D)yerləşməsinə görə

E)upruqluğuna gorə


13.Yerli nöqsanlar hansı nöqsanlara deyilir?

A)gözlə görünən

B)gözlə görünməyən

C)xırda nöqsanları

D)iri nöqsanlara

E)kiçik nöqsanlara


14.Yağ ləkəsi saplarda hansı nöqsan növünə aid edilir?

A)maşının nöqsanı

B)xammalın nöqsanı

C)əyirmə nöqsanı

D)vurulma nöqsanı

E)bəzəndirmə əməliyyatı nöqsanı


15.Toxuculuq saplarının nöqsanlarına aşağıdakılardan hansı nöqsan aid deyildir.

A)boyanması

B)ipliyin zibilliyi

C)ilmək


D)yağ ləkəsı

E)nahamarlılıq


16.Toxuculuq əməliyyatlarında dəzgahlarda olan əriş və arğac sapların biri-biri ilə kəsişməsindən alınan sıraya nə deyilir?

A)sütun sırası

B)ilmə sırası

C)rapport sırası

D)əriş sırası

E)arğac sırası


17.Qarışıq yun ipliyində hansı süni liflərdən istifadə olunmuşudur.

A)yun - lavsan

B)yun-pambıq

C)yun-ipək

D)yun-mineral

E)yun-kətan


18.Krep sapında 1 metrinə neçə buruq olur?

A) 2200-3200

B)1000-1500

C)3400-3600

D)100-200

E)3600-4000


19.Teksturalı saplar digər saplardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir?

A)lif tərkibinə görə

B)burulmasına görə

C)görünüşünə

D)istehsal üsuluna görə

E)xassəsinə görə


20. En kəsiyinin sahəsi uzunluğuna görə dəfələrlə kicik olan toxuculuq məmulatlarının istehsalında istifadə olunan əşya

A) Lif və elementar sap

B) Qalın qısa əşya

C) Burulmadan alınan əşya

D) Oda davamlı əşya

E) Qalın uzun əşya


21. Regional standartlaşdırma nədir?

A) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın ancaq bir coğrafi və ya iqtisadi regionunun dövlətlərinin müvafiq orqanları üçün açıqdır

B) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə bir neçə iqtisadi regionun dövlətlərinin müvafiq orqanları üçün açıqdır

C) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın ancaq üç ölkəsi üçün açıqdır

D) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın bir çox ölkələrinin müvafiq orqanları üçün açıqdır

E) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın sənaye cəhətdən inkişaf etmiş regional dövlətlərinin müvafiq orqanları üçün açıqdır


22. Standart nədir?

A) məhsulun keyfiyyət və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən normativ sənəddir

B) ölçmə vasitəsi

C) nümunə

D) eyniyyət

E) etalon


23. Dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar hansı standartlardır?

A) Beynəlxalq

B) Regional

C) Sahə


D) Dövlətlərarası

E) Milli
24. Texniki şərtlər nədir?

A) Konkret məmulata, materiala və digər məhsullara, onların hazırlanmasına və nəzarətinə kompleks tələbləri müəyyən edən standartlaşdırma üzrə normativ-texniki sənəddir

B) Şərti vahidlər, işarələr və ya anlayışların köməyilə ifadə edilən standartlaşdırma obyektlərinin xarakteristikalarıdır

C) Təşkilati-texniki və ya ümumtexniki qaydaları, xarakteristikaları və prinsipləri özündə birləşdirən sənəddir

D) Məmulatin hər hansı xassəsini xarakterizə edən sənəddir

E) Optimal halların və nəticələrin seçilməsi və işlənməsidir
25. Texniki şərtlər nə vaxt razılaşdırılmış hesab edilir?

A) Təcrübi partiyanın və ya təcrübi nümunənin qəbul aktı imzalandığızaman

B) Təcrübi nümunələrin sınağı zamanı

C ) Texniki şərtlər mütəxəssislər tərəfindən hazırlandıqdan sonra

D) Təcrübi nümunələrin layihələndirildiyi zaman

E) Təcrübi partiyanın istehsalı zamanı


26. Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Konstruktiv-texnoloji sənədlər

B) Texniki reqlamentlər

C) Texniki-iqtisadi informasiya təsnifçiləri

D) Standartlaşdirma üzrə qaydalar

E) Standartlar


27. Aşağıdakı liflərdən hansı liflər bitkilərin gövdəsindən alınır?

1) yun; 2) ipək; 3) abaka; 4) pambıq; 5) kətan; 6) sızal; 7) kənaf; 8) ramı.

A) 5; 7; 8

B) 2; 3; 6

C) 1; 4

D) 5; 1; 2E)3; 4; 6
28. Aşağıakılardan mineral təbii lif hansıdır?

A) Asbest

B) Şüşə

C) MetallikD)Kozein

E)Noliefir


29. Bitki mənşəli təbii liflərin kimyəvi tərkibi əsasən hansı maddədən təşkil edilmişdir?

A) Sellyuza

B) Saxaroza

C) Fruktoza

D)Keratin

E)Alfa amin turşusu


30. Heyvan mənşəli təbii liflərin kimyəvi tərkibi əsasən hansı maddələrdən təşkil edilmişlər?

A) Keratin; fibrain

B) Saxaroza; fruktoza

C) Tereftalat turşusu; asetat turşusu

D) Noliolefin; noliakrilonitril

E)Zein; kozein


31. Toxucu dəzgahında parçanın yaranması üçün əriş sapları hansı mexanizmlərdən ardıcıl keçməlidir?

A) navoydan açılan əriş sapları oxlovdan, lamel gözlüyündən, remuzin qalev gözlüyündən və daraq dişlərindən

B) navoydan açılan əriş saplırı lameldən remizdən və daraq dişlərindən

C) əriş sapları remizin qalev gözlüyündən və daraq dişlərindən

D) əriş sapları lameldən və daraq dişlərindən

E)əriş sapları lameldən


32. Parçanın yaranması prosesində əriş sapları hansı qüvvələrin təsirinə məruz qalır?

A) sürtünmə, dəfələrlə dartılma, defarmasiya olunma

B) əyilmə,sürtünmə,dartılma

C) sıxılma dəfələrlə dartılma

D) dartılma,sıxılma

E) sürtünmə,dartılma


33. Xammal anbarına babində daxil olan əriş sapı ilk dəfə hansı texnoloji prosesdən keçməlidir?

A) əriş sarıma

B) şlixtləmə

C) təkrar sarıma

D) sap keçirmə

E) emulisiya olunma


34. Polietilenin əsas çatışmayan xüsusiyyəti hansıdır?

A) İstiliyə davamlılığının kifayət qədər olmaması

B) Yüksək kimyəvi davamlılıq

C) Möhkəmlik

D) Şaxtayadavamlılıq

E) Bərkliyin kifayət qədər olmaması


35.Dartılmış pambıq saplarının hansı məhlul ilə emalı merserizasiya adlanır?

A) Hidroxlorid məhlulu

B) Hidrogen peroksid məhlulu

C) Xüsusi tərkibli məhlul

D) Qələvi hidroksid məhlulu

E) Manqan oksidi məhlulu


36.Pambıq parçalar neçə qrupdan ibarətdir?

A)17


B) 50

C) 80


D) 1

E) 3
37.Çit parçalar hansı toxunma ilə hazırlanır?

A) Polotno

B) Xırdanaxışlı

C) Atlas

D) Sarja


E) İrinaxışlı
38.İpək jakkard parçaları hansı toxunma növü ilə hazırlanır?

A)İrinaxışlı

B)Xırdanaxışlı

C)Sarja


D) Polotno

E)Atlas
39.Hansı material tikili malların istehsalında əsas üst material kimi istifadə olunur?

A) Parça

B) Furnitura

C)Astarlıq xam parça

D)Saplar


E) Bəzək materialları
40.Tikili malların layihələndirilməsi zamanı aşağıdakılardan hansı ilkin olaraq hazırlanır?

A)Modelin eskizləri

B) Şkala

C)Nümunə-etalon məmulat

D)Yarımfabrikat

E)Biçilmə


41.Dərilərin yağlı maddələrlə emal edilməsi hansı xassəni yaradır?

A)Yumşaqlıq

B) Plastiklik

C) Sıxlıq

D) Upruqluq

E) Bərklik


42.Şevro hansı dəridən hazırlanır?

A)Keçi


B) Öküz

C) İnək


D) Quzu

E) Qoyun
43.Aşılayıcılar gönə hansı xassəni verir?

A) Mexaniki möhkəmlik və elastiklik

B) Bərklik

C) Kövrəklik

D) Suya nisbi davamlılıq

E) Kimyəvi davamlılıq
44.Qaragülçə xəzləri hansı heyvan dərisindən alınır?

A) Yeni doğulmuş quzu dərisindən

B) Doğulmamış quzu dərisindən

C) 1-3 günlük quzu dərisindən

D) 1 aylıq quzu dərisindən

E) 1-4 aylıq quzu dərisindən


45Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aid deyildir?

A) Istehsal müəssisələrində aparılan işləri təşkil etmək

B) Ölçmələrin dəqiqliyini və vəhdətini təmin etmək

C) Bütün növ resursların qənaətini təmin etmək

D) Məhsullarin (işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükəsizliyini təmin etmək

E) Istehlakçilarin məhsulların (işlərin, xidmətlərin) nomenklaturası və keyfiyyəti haqqında tam informasiyaya malik olmalarını təmin etmək


46. Standart sözü hansı dildən götürülmüş və norma, nümunə, etalon mənasını daşıyır?

A) İngilis

B) Fransız

C) Alman


D) Latın

E) Yunan
47. Texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup ərazi dövlətlərinin qəbul və istifadə etdikləri standartlar hansı standartlardır?

A) Regional

B) Dövlətlərarası

C) Milli

D) Beynəlxalq

E) Sahə
48. İki və çox dövlətlərin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və istifadə etdikləri standartlar hansı standartlardır?

A) Dövlətlərarası

B) Milli

C) Regional

D) Beynəlxalq

E) Sahə
49. Texniki reqlament nədir?

A) məhsulun xarakteristikalarını və ya onun istehsal proseslərini, metodlarını müəyyənləşdirən sənəddir

B) məhsulun və xidmətlərin keyfiyyət göstəricilərinin təyinidir

C) məhsulun nişanlanmasına və onun istehsaldan çıxarılmasına aid sənəddir

D) məhsullarin sınaqlarının aparılması və utilləşdirilməsi prosesləridir

E) məhsulun bir obyektdən digərinə daşınmasını xarakterizə edən sənəddir
50. Beynəlxalq standartlaşdırma nədir?

A) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə bütün dünya ölkələrinin muvafiq orqanları üçün açıqdır

B) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada məcburi xarakterli standartlar və normalar işlənib hazırlanır və təsdiq edilir

C) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada qəbul edilən standartlar dünyanın ancaq bir qrup ölkələrində tətbiq oluna bilər

D) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada ancaq İSO-nun üzvləri və müxbir üzvləri iştirak edə bilərlər

E) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə İSO və BEK təşkilatları üçün açıqdır

51. Mənşəyinə görə toxuculuq lifləri hansı siniflər ayrılır?

A). Təbii və kimyəvi

B) Sintetik

C) Poliamid

D) Poliefir

E) Suni
52. Təbii liflər hansı növə ayrılır?

A) Bitki və heyvan mənşəli liflər

B) Kapron lifləri

C) Kimyəvi liflər

D) Sintetik liflər

E) Lavsan lifləri
53. Bitki mənşəli liflər hansılardır.

A). Pambıq

B) İpək

C) lavsanD) Nitron

E) Uun
54. Bitkinin çiçəyindən alınan toxuculuq lifləri hansıdır.

A). Pambıq

B) Kənat


C) Sizal

D) Abaka


E) Kətan
55. Bitkinin gövdəəsindən alınan toxuculuq lifləri hansıdır.

A). Kətan

B) Sizal

C) Obaka


D) Yun

E) Pambıq


56. Yarpaqdan alınan bitki mənşəli lif hansıdır.

A). Sizal

D) Kətan

C) Yun


D) İpək

E) Pambıq


57. Toxuculuq saplarının və liflərinin xətti sıxlığı (qalınlıq xarakteristikası) nə ilə ölcülür.

A). Tekslə

B) Metrlə

C) Kiloqramla

D) Kilometrlə

E) Qramla


58. Sadə toxunmalar sinfinə aşağıdakılardan hansılar aiddir.

A). Polotno, sarja, atlas-sətin toxunmaları

B) Jakkard toxunmaları

C) İri naxışlı toxunmalar

D) Kombinə edilmış toxunmalar

E) Xırda naxışlı toxunmalar


59. Xırda naxışlı toxunmalar hansılardır.

A). Krep, diaqonal, naxışlı toxunmalar

B) Atlas toxunmaları

C) Sətin toxunmaları

D) İri naxışlı toxunma

E) Polotno toxunmaları


60. Pambıq parçalar nə üçün bişirilmə əməliyyatından keçirilir.

A). Təbii və mexaniki qarışıqları, şlixt maddəsinin qalığını təmizləmək üçün üçün

B) Gigenik xassələrin yaxşılaşdırmaq üçün

C) İstismar müddətini artırmaq üçün

D) Estetik xassəsini yaxşılaşdırmaq üçün

E) Möhkəm olması


61. Pambıq parçanı ağartmaqda məqsəd nədir.

A). Lifin rəngini yox edib parçanı ağ rəngə salmaq

B) Fiziki xassələrini yaxşılaşdırmaq

C) Parçanın qısalmasının qarşısını almaq

D) İstismar müddətin artırmaq

E) Parçanın möhkəmliyini artırmaq


62. Pambıq parçaları bəzi növlərini nə üçün merserizasiya əməliyyatından keçirirlər.

A). Pambıq parçaların xarici görnüşünü və fiziki mexaniki xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün

B) Parçanın istismar müddətin artırmaq üçün

C) Parçanı mexaniki qarışıqlardan təmizləmək üçün

D) Parçada şlixt maddəsini yox etmək üçün

E) Parçanın qısalmasının qarşısını almaq üçün


63. Kətan parçanın bəzək əməliyyatının əsasını nə təşkil edir.

A). Bişirmə və ağartma

B) Naxışlanam

C) Ütmə


D) Tiftikləşdirmə

E) Boyama


64. Yun parçaların yuyulmasında əsas məqsəd nədən ibarətdir.

A). Parçada olan qarışıqları ayırmaq və gələcək əməliyyatları hazırlıq görmək yaxşılaşdırmaq

B) Parçanın qısalmasının qarşısını almaq

C) Parcada şlixt maddəsin yox etmək

D) Parçanın istismar müddətini artırmaq

E) Gigenik xassələri


65. Xalis yun parça nə vaxtı karbonizasiya əməliyyatından keçirilir.

A). Parçanı sellüloza qarışığından mexaniki yolla təmizləmək mümkün olmadıqda

B) Ağardıldıqdan sonra

C) Döymə prosesindən sonra

D) Yuyulduqdan sonra

E) Bişirildikdən sonra


66. İpək xam parcalar üçün ütülmə nə vaxt tətbiq edilir.

A). Üst səthi tiftikli olan ipkə xam parçalar üçün

B) Bişirilməsindən sonra

C) Canlandırılmasından sonra

D)Ağırlaşdırılmasından sonra

E) Ağardilmış xam ipək parçalar üçün


67. Təbii ipək parçalar necə təmizlənir.

A). Təbii ipək parçalar 90-95 ° S temperaturda bir üç saat müddətində sabunlu məhlulda bişirməklə təmizlənir.

B) Bişirdikdən sonra təmizlənir

C) Ütülməklə təmizlənir

D) Ağırlaşdırılmaqla təmizlənir

E) Yuyulmaqla təmizlənir


68. Saya boyanmış parçalar hansı parçalar adlanır.

A). Boyama zamanı toxuculuq materiallarının bütün sahəsi boyanarsa

B) Bişirilməklə boyanmış parçalar

C) Ağırlaşdırılmaqla boyanmış parçalar

D) Ütülməklə boyammış parçalar

E) Yuyulmaqla boyanmış parçalar


69. Parçaların boyanması dedikdə nə başa düşülür.

A).Boyaq maddələrindən istifadə etməklə, onların təbii rənginin dəyişilməsi.

B) Parçaların karbonizasiyası

C) Parçaların bəzəndirilməsi

D) Parçaların ağardılması

E) Parçaların bişirilməsi


70. Pambıq parçaların yekun bəzək əməliyatlarında spirtləmədə məqsəd nədir.

A). Parça yuyulan zaman parçada qalan çirkləri təmizləmək və ona yüngül ağlıq vermkdir.

B) Parçanın bişirilməsini sürət etdirmək

C) Parçaların bəzəndirilməsini yaxşılaşdırmaq

D) Parçaların ütülənməsində yaxşılaşdımaq

E) Parçada olan qoxunu aradan götürmək


71. Pambıq parçaların yekun bəzək əməliyyatlarında spitləmədə hansı məhlul istifadə edilir.

A). Hipoxlaridin zəif məhlulundan

B) Kalsium xloriddən

C) Natrium xlordan

D) Maqnezium karbonatdan

E) Natrium hidroksiddən


72. Pambıq parçaların yekun bəzək əməliyyatlarında apretləmədə məqsəd nədir.

A).Parçaya müəyyən dərəcədə codluq, möhkəm quruluş, yüksək dərəcədə hamarlıq verilir

B) Parçaların ütülməsini sürət etdirmək

C) Parçaların ağardılması yaxşılaşdırmaq

D) Parçalarda qalan çirklərin təmizləmək

E) Parçaların yuyulmasını yaxşılaşdırmaq


73. Pambıq parçaların yekun bəzək əməliyyatlarında apretləmə zamanı hansı maddələr tətbiq olunur.

A). Nişasta dektrin, nolivinil, asetat emulsiyası

B) Maqnezium nitrat məhlulu

C) Natrium karbonat məhlulu

D) Kalsium hipoxlarid məhlulu

E) Kalsium xlor məhlulu


74. Pambıq parçaların yekun bəzək əməliyyatlarında apret maddələri parçanın kütləsinin neçə faizi qədərərini təşkil təşkil edə bilər.

A). 3-10 %-ə qədərini

B) 50-52 %-ə qədərini

C) 30-40 %-ə qədərini

D) 20-25 %-ə qədərini

E) 40-45 %-ə qədərini


75. Toxuculuq mateiallarının istehlak xassələrinə təsir edən ilk amil nədir.

A).Onların istehsalında tətbiq edilən liflər

B) Parçaların ağardılması

C) Parçaların apretlənməsi

D) Parçaların istehsalında tətbiq edilən saplar

E) Parçanın toxunma növləri


76. Parçanın quruluşunda əsas element nə sayılır.

A).İplik

B) Toxunma

C) Sexlik

D) Parçanın xassələri

E) Lif
77. Parçaların qruluşunun təyinində ən çox hansı göstəricilər böyük əhəmiyyət kəsb edir.

A).Qalınlıq, burulma, quraşdırılma

B)Sapın möhkəmliyi

C) Parçaların eni

D) Parçaların uzunluğu

E) Sapın uzunluğu
78. Parçaların sıxlığı dedikdə nə başa düşülür?

A). Parçanın 100 mm sahəsində yerləşən sapların sayı

B) Parçanın qırılması

C) Parçanın xassələri

D) Parçanın tərkibi

E) Toxunma şəkli


79. Parçalara xas olan xassələr özünü nə zaman göstərir.

A). İstismar zamanı

B) Bişirilmə zamanı

C) Ağardılma zamanı

D) Apretlənməsi zamanı

E) Toxunma zamanı


80. Parçaların xassələrı nədən ibarətdir.

A). Elifllərin xassələrindən, parçaların quruluşundan, emal üsulundan

B) Parçaların sıxlığından

C) Parçaların tərkibindən

D) Parçaların bəzək əşyalarından

E) Toxunma növlərindən


81. Parçaların təyinatı nə ilə müəyyən edilir.

A). Parçaların xassələri ilə

B) Parçaların sıxlığı ilə

C) Parçaların boyanması ilə

D) Parçaların tərkibi ilə

E) Parçaların quruluşu ilə


82. Parçaların xidmət müddəti nə ilə təyon edilir.

A). Müxtəlif təsirlərə qarşı göstərdiyi müqavimətlə

B)Parçanın quruluşu ilə

C) Parçaların sıxlığı ilə

D) Parçanın toxunma növü ilə

E) Parçaların boyanması ilə


83. Parçaların xidmət müddəti nədən aslıdır.

A). Lif tərkibindən, parçanın quruluş və xassələrindən, istismar şəraitindən

B) Parçaların boyanmasından

C) Parçaların bəzək əməliyyatlarından

D)Parçaların ağardılmasından

E) Parça toxunmalrın növlərindən


84. Parçaların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı hansı göstərici böyük əhəmiyyət kəsb edir.

A). Dartılmada qırılma yükü və ya möhkəmlik göstərici

B)Bioloji göstərici

C) Parçaların sıxlıq göstərici

D) İpliyin burulma göstərici

E) Fiziki göstərici


85. Parçaların sürtünməyə qarşı davamlılığı nədən asılıdır.

A). Tətbiq edilən lifin və ipliyin növü, toxunma quruluşu, sıxlığı, səthinin xarakteri

B) Parçanın bəzək əməliyyatı

C) Parçanın ağardılması

D) Parçanın dartılmaya qarşı müqaviməti

E) Parçanın boyanması


86. Parçaların mikro orqanizmlərin təsirindən dağılması hansı allər sırasına daxil edilir.

A) Bioloji amillər.

B) Kimyəvi amillər

C) Mexaniki amillər

D) Ekoloji amillər

E) Fiziki amillər


87. Parçada hansı liflər mikroorqanizmlər tərəfindən dağılmaya məruz qalır.

A). Təbii yun və ipək liflər.

B) Asetat lifləri

C) Viskos lifləri

D) Kapron lifləri

E) Sintetik liflər.


88. Parçaların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı ən əhəmiyyətli xassələr hasıdır.

A. Gigiyenik xassələri

B. Parçaların saxtaya davamlığı

C. Parçaların günəşdən qorunması

D. Parçaların rənglənməsi

E. Parçaların istilik kecirilməsi


89. Parçaların gigiyenik xassələri hansı amillərdən aslıdır.

A. Lif tərkibindən, parçaların quruluşundan

B. Parçaların sıxlığından

C. Parçaların bəzəndirilməsindən

D. Parçaların yuyulmasından

E. Parçanın möhkəmliyindənYüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə