Qr. 2216 Mikroprosessor texnikası mp-lərin rəqəmsal və proqramlanan qurğu olması nə ilə əsaslandırılır?Yüklə 0,83 Mb.
səhifə5/7
tarix04.07.2018
ölçüsü0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

2.Mənfi gərginlik verdikdə

3.Giriş gərginliyi sıfır olduqda

A) 1


B) 2

C) 3


D) 1 və 2

E) 2və 3
290. Diodun qoşulma polyarlığı dəyişərkən ötürmə xarakteristikasının qrafikikoordinat başlanğıcı ətrafında neçə dərəcə çevrilməlidir?

A) 1800

B) 900

C) 1350

D) 450

E)2700
291. Sıfır səviyyəli gərginliklə qoşulan paralel diod açarı hansı halda açılır?1. Müsbət gərginlik verdikdə

2. Mənfi gərginlik verdikdə

3. Giriş gərginliyi sıfır olduqda

A) 1


B) 2

C) 3


D) 1və 2

E) 2 və 3


292. Sıfır səviyyəli gərginliklə qoşulan paralel diod açarı hansı halda bağlanır?

1. Müsbət gərginlik verdikdə

2. Mənfi gərginlik verdikdə

3. Giriş gərginliyi sıfır olduqda

A) 2


B) 1

C) 3


D) 1və 2

E) 2 və 3


293. Diod açarlarda diodun bağlanma müddəti nədən asılıdır?

1.Yükdaşıyıcıların injeksiyasından

2. Yükdaşıyıcıların rekombinasiyasından

3. Yükdaşıyıcıların ekstraksiya

A) 2


B) 1

C) 3


D) 1 və 2

E) 1 və 3


294. Tranzistorlu açar sxemində hansı halda tranzistor ( p-n-p tipli ) bağlı olur?

1.Giriş gərginliyinin mənfi qiymətində

2. Giriş gərginliyinin müsbət qiymətində

3. Giriş gərginliyinin sıfır qiymətində

A) 2


B) 1

C) 3


D) 1 və 3

E) 2 və 3


295. Tranzistorlu açar sxemində giriş gərginliyinin hansı qiymətində tranzistor (

p- n-p tipli) açıq olur?

1.Müsbət 2.Mənfi 3 Sıfır

A) 2


B) 1

C) 3


D) 1 və 3

E) 2 və 3


296. Aşağıdakı parametrlərdən hansılar analoq açarları xarakterizə edirlər?

1. Mənbə gərginliyi 2. Sərf edilən güc

3. Temperaturlar diapazonu

A) 1,2,3


B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 və 2

E) Yalnız 1


297. Aramsız funksiya qanunu ilə dəyişən elektrik siqnallarının emalı və

çevrilməsi funksiyasını yerinə yetirməklə,giriş və çıxış siqnalları arasında

mütənasib asılılığı təmin edən elektron qurğu necə adlanır?

A) Analoq IMS

B) Dinistor

C) Varikap

D) Düzləndirici

E) Rəqəmsal İMS


298. Analoq İMS-lər neçə qrupa bölünür?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
299. Doğru olanı hansıdır?İnteqral gücləndiricilər:Ι.1 girişli və 1 çıxışlı

ΙΙ.2 girişli və 1 çıxışlı

ΙV. 1 girişli və 2 çıxışlı

A) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

B) Yalnız ΙΙ

C) Yalnız Ι

D) ΙΙ və ΙV

E) ΙΙΙ və ΙV


300. Aşağıdakılardan hansılar əməliyyat gücləndiricilərinin xarakteristikalarıdır?

Ι Amplidut-tezlik xarakteristikası

ΙΙ Giriş xarakteristikası

ΙΙΙ Çıxış xarakteristikası

ΙVRezistiv-induktiv xarakteristikası

A) Ι,ΙΙ və ΙΙΙ

B) Yalnız Ι və ΙΙΙ

C) Yalnız ΙΙΙ və ΙV

D) Yalnız Ι və ΙΙ

E) Ι,ΙΙ,ΙΙΙ və ΙV


301. Hansı gücləndiricilərdə reaktiv elementdən istifadə olunmur?

A) Əməliyyat gücləndiricilərdə

B) Gərginlik gücləndiricilərdə

C) Güc gücləndiricilərdə

D) Dəyişən cərəyan gücləndiricilərdə

E) Doğru cavab yoxdur


302. Sabit cərəyan diferensial gücləndiricisinin hər iki girişinə eyni qiymətli və

eyni işarəli gərginlik verilərsə,bu gərginlik necə adlanır?

A) Sinfaz siqnal

B) Diferensial siqnal

C) Simmetrik siqnal

D) İnteqral siqnal

E) Asimmetrik siqnal


303. Sabit cərəyan diferensial gücləndiricisinin girişlərinə qiymət və işarələri

müxtəlif olan gərginliklər verilərsə,bu gərginlik necə adlanır?

A) Diferensial siqnal

B) Sinfaz siqnal

C) Simmetrik siqnal

D) İnteqral siqnal

E) Asimmetrik siqnal


304. Əməliyyat gücləndiriciləri hansı halda inversləyici olurlar?

A) Giriş və çıxış gərginlikləri əks işarəli olduqda

B) Çıxış gərginliyi giriş gərginliyindən böyük olduqda

C) Giriş gərginliyi çıxış gərginliyindən böyük olduqda

D) Girişə mənfi gərginlik verildikdə

E) Çıxışda mənfi gərginlik alındıqda


305. Dinamik rejimdə qoşulmuş tranzistor

Ι Gərginlik dəyişir

ΙΙ Cərəyan dəyişir

ΙΙΙ Gərginlik sabit qalır,cərəyan dəyişir

ΙV Cərəyan sabit qalır,gərginlik dəyişir

A) ΙΙΙ


B) Yalnız Ι

C) Yalnız ΙΙ

D) Ι və ΙΙ

E) ΙV
306 Əməliyyat gücləndiricinin çıxış siqnalının bir qisminin onun girişinəötürülməsi rejimi necə adlanır?

A) Əks əlaqə rejimi

B) İnvers rejim

C) Statik rejim

D) Aktiv rejim

E) Normal rejim


307. Gücləndiricilərin əsas parametrləri aşağıdakılardan hansılardır?

Ι Gərginliyin gücləndirmə əmsalı

ΙΙ Güc gücləndirmə əmsalı

ΙΙΙ Giriş və çıxış müqavimətləri

ΙV Transformasiya əmsalı

A) Ι,ΙΙ,ΙΙΙ

B) Ι və ΙΙ

C) Yalnız ΙΙ

D) ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV

E) Yalnız ΙΙΙ


308. Müasir gücləndirici qurğuların əsasını aşağıdakı qurğulardan hansılar təşkil

edir?

1. Bipolyar tranzistorlar 2. Sahə təsirli trnzistorlar 3. İMS-lər

A) 1,2,3


B) 2

C) 1 və 2

D) 1 və 3

E) 1
309. İş rejiminə görə gücləndiricilər neçə sinfə bölünür?

A) 2

B) 3


C) 4

D) 5


E) 6
310. Girişə verilən sinusoidal siqnalı impuls siqnalına çeviren gücləndirici necə

adlanır?

A) Qeyri xətti rejimli gücləndirici

B) Xətti rejimli gücləndirici

C) Ani qiymət gücləndiricisi

D) Ani cərəyan gücləndirici

E) Doğru cavab yoxdur


311. Təyinatına görə gücləndiricilər neçə cür olur?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6
312. Diskret funksiya qanunu ilə elektrik siqnallarını çevirən və emal edən elektronqruğu adlanır?

A) Rəqəmsal İMS

B) Analoq İMS

C) Stablitron

D) Triod

E) Vakuum diodu


313. Potensial üsulunda diodun keçirici vəziyyəti aşağıdakılardan hansına

uyğundur?

A) Məntiqi 0 –a

B) Məntiqi 1-ə

C) Məntiqi 0 və 1-ə

D) Diodun deşilməsinə

E) Doğru cavab yoxdur


314. Aşağıdakılardan hansının yaddaş elementi var?

A) Triqqer

B) Sahə tranzistor

C) Varikap

D) Tristor

E) Bipolyar tranzistor


315. İnformasiya yazılışına görə triqqerlər neçə növə ayrılır?

A) 2


B)1

C) 3


D) 4

E) 5
316. Triqqerlərdə sinxromlaşmanın neçə növü vardır?

A) 2

B)1


C) 3

D) 4


E) 5
317. Asinxrom triqqerlər sinxrom triqqerlərdən aşağıdakılardan hansılarla

fərqlənir?

Ι İnformasiyanın kəsilməz olaraq yazılması ilə

ΙΙ C-girişinə görə

ΙΙΙ Triqqerdən birbaşa çıxışa görə

A) ΙΙ,ΙΙΙ

B) Ι və ΙΙΙ

C) Ι,ΙΙ,ΙΙΙ

D)) Ι,ΙΙ,

E) ΙΙΙ
318. Birpilləli triqqerlər təyinatlarına görə neçə cür olurlar?

A) 5

B) 3


C) 2

D) 4


E) 8
319. JK-triqqeri üçün hansı fikirlər doğrudur?

Ι Ona 2 ədəd T- triqqer daxildir.

ΙΙ Ona 2 ədəd “və” məntiq elementi daxildir.

ΙΙΙ Sinkron və asinkiron ola bilər.

ΙV Onun bir takt girişi vardır.

A) Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV

B) Ι,ΙΙ,ΙΙΙ

C) ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV

D) Ι,ΙΙ

E) Ι,ΙΙΙ,ΙV


320. İkili kodlaşmış informasiyanı saxlayan və onun üzərində müxtəlif

əməliyyatları yerinə yetirən rəqəmsal avtomat qurğu necə adlanır?

A) Registr

B) JK-triqqer

C) RS-triqqer

D) T-triqqer

E) Tristor


321. Registrlər aşağıdakılardan hansı funksiyanı yerinə yetirir?

Ι İkili kodun düz,əks və tərsinə çevrilməsi

ΙΙ Sözün (rəqəmin) sağavə ya sola sürüşdürülməsi

ΙΙΙ Ardıcıl kodun paralel və tərsinə çevrilməsi

A) Ι,ΙΙ,ΙΙΙ

B) ΙΙ,ΙΙΙ

C) Ι,ΙΙΙ

D) Ι,ΙΙ

E) Yalnız ΙΙΙ


322. Aşağıdakı fikirlərdən hansılar doğrudur?

Ι Məntiq elementləri inversləyici ola bilər.

ΙΙ Məntiq elementləri qeyri-inversləyici ola bilər.

ΙΙΙ Təsdiqedici və inkaredici məntiqlər mövcuddur.

A) Ι,ΙΙ,ΙΙΙ

B) Yalnız ΙΙ

C) ΙΙ və ΙΙΙ

D) Ι və ΙΙΙ

E)Yalnız Ι


323. Hansı məntiqi əməliyyat nəticəsində verilmiş mülahizədən alınan `yeni

mülahizə ilkin mülahizənin inkarıdır?

A) İnversiya

B) Konyuksiya

C) Dizyunksiya

D) Kommutasiya

E) Regenerasiya


324. Hansı məntiqi əməliyyat iki və daha çox mülahizəni “Və” bağlayıcısı ilə oxşar

olaraq yeni mürəkkəb mülahizədə birləşdirir?

A)Konyuksiya

B) İnversiya

C) Dizyunksiya

D) Kommutasiya

E) Regenerasiya


325. <> -latınca mənası nədir?

Ι Ayırma

ΙΙ Fərq

ΙΙΙ Birləşdirmə

ΙV Vurma

A) Ι,ΙΙ


B) ΙΙ,ΙΙΙ

C) ΙΙΙ,ΙV

D) Ι,ΙΙΙ

E) ΙΙ,ΙV
326. Hansı məntiq əməliyyatı iki və daha çox mülahizəni daha mürəkkəb mülahizəilə əvəz edə bilir?

A) Dizyunksiya

B) Konyuksiya

C) İnversiya

D) Kommutasiya

E) Regenerasiya


327. Çoxluq nəzəriyyəsində “konyuksiya” nəyə uyğun gəlir?

A) Çoxluqların kəsişməsinə

B) Çoxluqların birləşməsinə

C) Alt çoxluğa

D) Çoxluqların bölünməsinə

E) Doğru cavab yoxdur


328. Çoxluq nəzəriyyəsində “dıryunksiya” nəyə uyğun gəlir?

A) Çoxluqların birləşməsinə

B) Çoxluqların kəsişməsinə

C) Alt çoxluğa

D) Çoxluqların bölünməsinə

E) Doğru cavab yoxdur


329. Baza məntiq elementləri hansı tranzistorlar əsasında yaradılır?

Ι Bipolyar

ΙΙ Sahə

ΙΙΙ Metal-dielektrik

A) Ι və ΙΙ

B) Yalnız ΙΙ

C) Yalnız ΙΙΙ

D) Yalnız Ι

E) Ι,ΙΙ,ΙΙΙ


330. Aşağıdakılardan hansılar potensial kodlaşdırmanın xüsusiyyətlərinə aiddir?

Ι Məntiq səviyyələri potensialla verilir

ΙΙ Potensial kodlaşdırma tranzistorlu açarla idarə olunur

ΙΙΙ Elementlərarası əlaqə qalvanikdir

A) Ι,ΙΙ,ΙΙΙ

B) Yalnız ΙΙ

C) Yalnız ΙΙΙ

D) Ι,ΙΙ

E) Yalnız Ι


331`. Aşağıdakı məntiq sxemlərindən hansının enerji sərfiyyatı və sürəti daha

böyükdür?

A) EƏM


B) KMDYM

C) TTM


D) DİM

E) İİM
332. Rəqəmsal texnikada ən çox hansı məntiq sxemindən istifadə olunur?

A) MDYM

B) RKƏ


C) EƏM

D) DTM


E) MDYTM
333. Aşağıdakılardan hansılar bütün məntiq elementlərinin əsas parametrlər

sisteminə daxildir?

A) Siqnal yayılmasının gecikməsi

B) Siqnalın sinxronluğu

C) Siqnalın asinxronluğu

D) Çıxış müqaviməti

E) Siqnalın statik təzyiqi


334. Məntiq elementlərinin çıxışa görə yüklənmə qabiliyyəti aşağıdakılardan hansı

ilə xarakterizə olunur?

A) Çıxışa qoşulan məntiq elementlərinin sayı

B) Giriş müqaviməti

C) Çıxış müqaviməti

D) Girişə qoşulan məntiq elementlərinin sayı

E) Doğru cavab yoxdur


335. Məntiq elementində sərf olunan güc nədən asılıdır?

A) Onun məntiq halından

B) Onun potensialından

C) Ətraf əngəllərdən

D) Çıxış müqavimətindən

E) Doğru cavab yoxdur


336. Sərbəst seçimli yaddaşa malik BİS-lərin (böyük inteqral sxemlər) əsas

hissəsini nə təşkil edir?

A) Cəmləyici

B) Analoq diodu

C) Şifrator

D) Komporator

E) Doğru cavab yoxdur


337. Böyük inteqral sxemlərin informasiya tutumu nə ilə müəyyən olunur?

A) Yaddaş elementləri matrisi

B) İnformasiyanın növü

C) İnformasiyanın periodu

D) Yaddaş elementlərinin növü

E) Doğru cavab yoxdur


338. Operetiv yaddaş qurğusu mikrosxemlərinin hansı növündə informasiya

struktur elementi tərəfindən şərtlənmiş məhdud müddətdə qalır (Mənbə qoşulu

olduqda)?

Ι Dinamik

ΙΙ Statik

ΙΙΙ İnduktiv

A) ΙΙΙ


B) ΙΙ

C) Ι,ΙΙ


D) Ι

E) Ι,ΙΙ,ΙΙΙ


339. Statik tipli operativ yaddaş qurğusu mikrosxemlərində mənbə qoşulu

olmadıqda informasiya nə qədər müddətdə qala bilər?

A) Qalmaz

B) Bir dəqiqə qalar

C) Müəyyən müddətdə

D) Uzun müddətdə

E) İstənilən müddətdə


340. Statik tipli operativ yaddaş qurğusu mikrosxemlərində mənbə qoşulu olduqda

informasiya nə qədər müddətdə qala bilər?

A) İstənilən müddətdə

B) Müəyyən şərtlənmiş məhdud müddətdə

C) Qısa müddətdə

D) Bir neçə dəqiqə

E) Doğru cavab yoxdur


341. Aşağıdakı mülahizələrdən hansı səhvdir?

Operativ yaddaş qurğularında istifadə olunan:

A) Statik MS-lər maksimum informasiya tutumuna və yüksək sürətə malikdirlər

B) Dinamik MS-lər maksimum informasiya tutumuna malikdirlər

C) Dinamik MS-lər kiçik enerji sərfiyyatına malikdirlər

D) Statik MS-lər yüksək sürətə malikdirlər

E) Dinamik MS-lər maksimum informasiya tutumuna və kiçik enerji sərfiyyatına

malikdirlər
342. MDY-tranzistorundan hazırlanmış dinamik tipli yaddaş elementlərində

informasiya harada saxlanılır?

A) Kondensatorlarda

B) İnduktiv elementlərdə

C) Rezistiv elementlərdə

D) Tranzistorun bazasında

E) Tranzistorun emitterində


343. MDY-tranzistorundan tipli yaddaş elementlərinin əsasını təşkil edəın bistabil

yuvalar ən çox aşağıdakılardan hansından hazırlanır?

A) Simmetrik triggerlərdən

B) Kondensatorlarda

C) Şifratorlardan

D) Sarğaclardan

E) Komporatordan


344. Birtranzistorlu yaddaş qurğusu ʻʻYazmaʼʼ rejimində olduğu müddətdə

qalvanik elementdə hansı proses gedir?

A) Regenerasiya

B) Rekombinasiya

C) İnjeksiya

D) Generasiya

E) Doğru cavab yoxdur


345. Birtranzistorlu yaddaş elementininʻʻSaymaʼʼrejimində sütun şinləri hara

qoşulur?

A) Sayma gücləndiricisinin girişlərinə

B) Sayma gücləndiricisinin çıxışlarına

C) Dövrədən açılır

D) Ardıcıl olmaqla bir-birinə

E) Doğru cavab yoxdur


346. Birtranzistorlu yaddaş elementininʻʻSaymaʼʼrejimində tranzistor halda açılır?

A) X şininə seçmə implusu daxil olduqda

B) Y şininə seçmə implusu daxil olduqda

C) X və Y şinlərinin hər ikisinə seçmə implusu daxil olduqda

D) Y şininə istənilən impuls daxil olduqda

E) Doğru cavab yoxdur


347. Birtranzistorlu yaddaş elementinin ʻʻSaymaʼʼ gücləndiricisi necə adlanır?

A) Diferensial

B) İnteqral

C) Adi


D) İkitaktlı

E) Reaktiv


348. Bipolyar tranzistorlar əsasında yaradılan statik tipli yaddaş elementinin

əsasını nə təşkil edir?

A) Bir tranzistor

B) Ardıcıl qoşulmuş iki tranzistor

C) Paralel qoşulmuş iki tranzistor

D) İki tranzistordan ibarət simmetrik triggerlər

E) İki tranzistordan ibarət əməliyyat gücləndiricisi


349. Hal-hazırda müasir maşınlarda hansı yaddaş qurğularından istifadə

olunur?

A) Əməli,daimi,aralıq

B) Əməli,pozulan

C) Daimi,pozulan

D) Daimi,aralıq

E) Əməli,aralıq


350. Hesab və məntiq əməliyyatlarını yerinə yetirərkən elektron sxemlərinə

hansı qurğular deyilir?

A) Hesab məntiq qurğuları

B) Analoq qurğuları

C) Rəqəm qurğuları

D) Kod çəviriciləri

E) Yaddaş qurğuları


351. Əməli yaddaş ilə daimi yaddaş qurğusuna birlikdə maşının hansı yaddaş

qurğusuna deyilir?

A) daxili yaddaş

B) aralıq yaddaş

C) əməli yaddaş

D) təkrar yaddaş

E) əməli, təkrar


352.Aralıq yaddaş qurğusu maşının hansı yaddaş qurğusuna deyilir?

A) xarici yaddaş

B) daxili yaddaş

C) əməli yaddaş

D) təkrar yaddaş

E) növbəti yaddaş


353. Takt dedikdə hansı zaman müddəti başa düşülür?

A) maşında əməliyyatın başlayıb bitməsi üçün tələb olunan vaxtdır

B) xananın tapılmasına sərf olunan zamandır

C) yaddaşa yazilan vaxtdır

D) aralıq yaddaşa yazılan zamandır

E) əməli yaddaşa yazilan zamandır


354. Maşının daxili yaddaş qurğusu dedikdə hansı qurğu başa düşülür?

A) əməli yaddaşsu ilə daimi yaddaşa birlikdə

B) aralıq yaddaş qurgusu

C) daimi yaddaşqurğusu

D) aralıq və daimi yaddaş qurğusuna

E) əməli vəaralıq yaddaşqurğusuna


355. Xarici yaddaş qurğusu dedikdə hansı qurğular başa düşülür?

A) aralıq yaddaşa

B) daimi yaddaş

C) əməli yaddaş

D) hesab məntiq qurğusu

E) daimi-əməli yaddaş


356. Yaddaş qurğularından informasiyanı qoruyub saxlamaq üçün hansı

qurğularda istifadə olunur?

A) EHM-lərdə

B) diodlarda

C) tranzistorlarda

D) buxar maşınında

E) buxar turbinində


357. Verilmiş strukturlarda informasiyanın mümkün olan miqdarı modelin

nəyi ilə müəyyən olunur?

A) tutumu

B) sürəti

C) tezliyi

D) fazası

E) period


358.Statik, dinamik, daimi, müvəqqəti yaddaş hansı qurğuların növləridir?

A) yaddaş

B) ötürmə

C) çevirmə

D) aralıq

E) ötürmə, aralıq


359. Ümumi emitterli sxemdə giriş siqnalı çıxış siqnalından necə fərqlənir?

A) Heç fərqlənmir

B) İnvers olmasına görə fərqlənir

C) Zəif fərqlənir

D) 300 – ilə fərqlənir

E) 450 – ilə fərqlənir


360. Hansı sxem giriş siqnalını çevirmir?

A) Ümumi emitterli

B) Ümumi bazalı

C) Süzgəc sxemləri

D) Ümumi kollektorlu

E) Kaskad birləşməli


361. Hansı sxem emitter təkrarlayıcısı sayılır?

A) Süzgəc sxemləri

B) Ümumi emitterli

C) Ümumi bazalı

D) Düzləndirici körpü sxemləri

E) Ümumi kollektorlu sxemlər


362.Məntiq sxeminin girişinə müqavimət qoşularsa, belə sxem necə adlandırılır?

A) Süzgəc sxemləri

B) Düzləndirici sxem

C) Rezistor-tranzistor məntiq sxemi

D) Diod-tranzistor məntiq sxemi

E) Tutum-tranzistor sxemi


363. ADD əmri nəyi göstərir?

A) İki rəqəmin vurulmasını

B) İki rəqəmin toplanmasını

C) Rəqəmlərin bölünməsini

D) Kökalma əməliyyatını

E) Orta qiymətin tapılmasını


364.Aşağıdakı qurğulardan hansı mikro-EHM-lərin tərkibinə daxildir?

A) Seçmə qurğusu

B) Ölçmə qurğusu

C)Düzləndirici qurğu

D) Tezlik qurğusu

E) Çıxarılma qurğusu


365. Yaddaş qurğuları hansı qruplara bölünür?

A) Statik,dinamik,daimi,müvəqqəti

B) Statik və daimi

C) Müvəqqəti və pozulmayan

D) Daimi və pozulun

E) Statik və müvəqqəti


366. Yaddaş qurğuları hansı parametrlərlə xarakterizə olunur?

A) Yaddaşın tutumu və yaddaşın işləmə sürəti

B) Yaddaşın tutumu

C) Yaddaşın işləmə təcili

D) Yaddaşın pozulması

E) Yaddaşın qoşulması


367. Yaddaş qurğularından informasiyanı qoruyub saxlamaq üçün hansı qurğularda

istifadə olunur?

A) EHM-lərdə

B) diodlarda

C) tranzistorlarda

D) buxar maşınında

E) buxar turbinində


368. Yaddaşın tutumu və yaddaşın işləmə sürəti yaddaş qurğularının nəyini

xarakterizə edir?

A) parametrini

B) xarakteristikasını

C) ölçüsünü

D) ölçüsünü, sahəsini

E) sahəsini


369. Yaddaşların tutumları ilə sürətləri sürətləri arasında nəcə asılılıq vardır?

A) tərs mütənasiblik

B) düz asılılıq

C) radikal asılılıq

D) kvadratik

E) xətti asılılıq


370. Mikro-EHM-lərdəki idarəetmə və nəzarət xətlərinin funksiyası nədir?

A) Onlar vasitəsilə mikroprosessor bütün hərəkətləri idarə edir

B) Digər qurğuları qida mənbəyi ilə birləşdirir

C) Taktlı impuls generatoru ilə əlaqə yaradır

D) Ünvan şini ilə əlaqə yaradır

E) Verilənlər şini ilə əlaqə yaradır


371. Prosessor mübadilə tsiklini başa çatdırmaq üçün hansı siqnalı almalıdır?

A) RPLY mübadilə siqnalını

B) Əməliyyatların başa çatdırılması siqnalını

C) Yüksək tezlikli siqnalı

D) Hesab əməliyyatları aparmaq siqnalını

E) Qida gərginliyinin kəsilməsi siqnalını


372. Məntiq elementinə uyğun doğruluq cədvəli verilmişdir. Bu hansı məntiq

elementinə uyğundur?

A) və ya


B) deyil

C) hə


D) və

E) bəlkə
373. İnteqral mikrosxemlərdə ikili ədədi siqnallarla ən sadə əməliyyatları yerinəyetirən elementlər necə adlanır?

A) məntiq elementi

B) komparator

C)invertor

D) fotoelement

E) interqrator


374. Hansı mülahizə doğrudur? Hazırda bipolyar tranzistorlu məntiq

elementlərindən ən çox istifadə olunanı bunlardır:

1. Tranzistor-tranzistor məntiq elementləri

2. Şotki diodlu tranzistor-tranzistor məntiq elementləri

3. Emitter əlaqəli məntiq elementləri

A) 1, 2 və 3

B)yalnız 1

C) yalnız 2

D) yalnız 3

E) doğru fikir yoxdur


375. Düzgün mülahizə hansıdır? İnvertor:

1. Dəyişən cərəyanı sabit cərəyana çevirir

2. Sabit cərəyanı dəyişən cərəyana çevirir

3. Bir tezlikli dəyişən cərəyanı digər tezlikli dəyişən cərəyana çevirir

A) yalnız 2

B) yalnız 2

C)yalnız 3

D)yalnız 2 və 3

E) yalnız 1 və 3


376. Mikroprosessorun funksiyası nədən ibarətdir?

A) İnformasiyanı emal etmək

B) Texnoloji əməliyyatlar yerinə yetirmək

C) Elektron sxemlərini işə salmaq

D) Köməkçi qovşaqları qidalandırmaq

E)Cərəyanı tənzimləmək


377. Sıfır və vahid siqnalları hansı sxemlərdə yaranır?

A) Məntiq sxemlərində

B) Analoq sxemlərində

C) Düzləndirmə sxemlərində

D)Triqqer sxemlərində

E) Gərginlik gücləndiricisi sxemlərindəYüklə 0,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə