R o m â n I a judecătoria corabia judeţul olt raport de bilanţ pe anul 2015 introducere scurte consideraţii privind situaţia instanţei în anul 2015Yüklə 0,87 Mb.
səhifə1/10
tarix30.12.2017
ölçüsü0,87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CORABIA

JUDEŢUL OLT

RAPORT

DE BILANŢ PE ANUL 2015
INTRODUCERE - SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015
Judecătoria Corabia a fost înfiinţată la data de 01.12.1994 şi şi-a început activitatea la data de 01.01.1995.

Sediul instanţei este situat în oraşul Corabia, str. C. A. Rosetti, nr.53, judeţul Olt, într-o clădire care, anterior, a avut destinaţia de sediu pentru o instituţie bancară, sediu de tribunal raional, şi grup şcolar.

Înainte de începerea activităţii, clădirea a fost supusă unei reparaţii capitale, iar în curte a mai fost edificată o clădire cu destinaţie de birouri în care în prezent funcţionează două notariate, prin închirierea spaţiilor respective, o parte din această clădire fiind destinată bibliotecii instanţei şi magaziei de materiale.

Cu aceeaşi ocazie a fost edificată şi o altă clădire pentru un garaj şi pentru centrala termică.

Clădirea principală a instanţei este compusă din subsol, parter şi două etaje, are o singură sală pentru şedinţe, un birou pentru preşedinte, două birouri pentru judecători, patru birouri pentru grefieri, un birou executări penale, un birou pentru procurorul de şedinţă, un spaţiu compus din două încăperi pentru arhivă, grefă şi registratură şi un spaţiu la subsol, pentru depozitarea dosarelor arhivate şi pentru inculpaţii arestaţi aduşi la judecată.

Atât clădirea principală cât şi gardul împrejmuitor, care este zidit, necesită, de urgenţă, reparaţii capitale.

Încălzirea sediului instanţei şi a celorlalte clădiri a fost asigurată până la data de 24.12.2015, cu o centrală termică care funcţiona cu combustibil lichid, respectiv cu motorină.

Începând cu această dată am fost conectaţi la reţeaua de gaza a oraşului.

Paza instanţei şi ordinea publică sunt asigurate de Jandarmeria Română, prin intermediul Inspectoratului Judeţean al Jandarmeriei Olt.

Capitolul I – Starea instanţei în anul 2015
Activitatea desfăşurată de Judecătoria Corabia în anul 2015, se circumscrie eforturilor generale pentru realizarea obiectivelor care privesc sistemul judiciar, respectiv o activitate judiciară la standarde ridicate, care să fie de natură a stabili locul şi rolul justiţiei în statul de drept.
I.1.Activitatea instanţei în anul 2015

1.1.Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe materii
In cursul anului 2015 a existat pe rolul instanţei un număr de 2674 dosare, dintre care 668 dosare (602 dosare civile şi 66 dosare penale) provenind din anul 2014 şi 2006 dosare (1779 dosare civile şi 227 dosare penale) înregistrate în acest an.

Pe materii, dosarele nou intrate, pe anul 2015 se prezintă astfel:

- 1779 dosare civile, dintre care:

- 258 dosare având ca obiect plângeri contravenţionale şi sesizări privind înlocuirea amenzii contravenţionale cu muncă în folosul comunităţii- 274 dosare cu minori şi familie

- 60 litigii cu profesionişti

- 39 dosare fond funciar

- 227 dosare penale

La sfârşitul anului 2015, la instanţă exista un stoc de 565 dosare, dintre care 514 dosare civile, 67 dosare fiind suspendate şi 51 dosare penale.

Din cele 514 dosare civile existente în stoc la data de 31.12.2015, 67 cauze fiind suspendate, un număr de 75 cauze îl reprezintă plângerile contravenţionale şi sesizările de înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii, 37 litigii cu profesionişti, 96 cauze cu minori şi familie.

Dintre cauzele civile existente în stoc la sfârşitul anului 2015, un număr de 116 cauze se aflau în faza de verificare şi regularizare a cererii de chemare în judecată conform art.200 din noul Cod de procedură civilă, iar un număr de 8 dosare penale nu aveau fixat primul termen de judecată.

Cât priveşte dosarele suspendate (Anexa 7), în majoritatea cauzelor judecata a fost suspendată în condiţiile prevăzute de art.413 NCPC C.p.c.( 30 dosare) şi art.242 NCPC. (16 dosare), părţile refuzând să aducă la îndeplinire măsurile dispuse de instanţă, 10 dosare fiind suspendate în baza art. art.411 NCPC, părţile lipsind nejustificat de la judecată, 5 dosare în baza art. 412 NCPC, 3 dosare în baza art. 36 din Legea nr. 85/2006, 1 dosar în baza Lg. 165/2013 şi 2 dosare în baza art.307 Cpc.

Din numărul total de dosare rămase în stoc la sfârşitul anului 2015, respectiv 565 dosare, un număr de dosare 124 dosare se aflau în procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată sau procedura de cameră preliminară, neexistând posibilitatea soluţionării acestora până la finele anului 2015.

Situaţia statistică privind volumul de activitate, pe anul 2015, se prezintă astfel:
Nr

crt


Materia

Stoc la 1.01.2015

Dosare intrate în anul

2015


Total dosare intrate în anul 2015

Dosare soluţionate în 2015

Stoc dosare la 31.12.2015

din care:Suspendate

Operativitate

Operativitate fără dosare cu prim termen alocat in 2015

1.

civil

602

1779

2381

1867

514

67

80,68%

84,94%

2.

penal

66

227

293

242

51

-

82,59%

84,91%

3.

Total general

668

2006

2674

2109

565

67

80,89%

84,93%

Dacă am compara numărul dosarelor aflate pe rol în ultimii 9 ani, se observă o scădere a acestora în ultimii 3 ani, scădere influenţată de cererile privind încuviinţarea executării silite care nu au mai fost soluţionate de Judecătoria Corabia, întrucât sediul executorului judecătoresc nu s-a mai aflat pe raza de activitate a Judecătoriei Corabia, iar competenţa de soluţionare a fost preluată de Judecătoria Caracal şi, de asemenea, cererile având ca obiect acţiuni în constatare au fost reduse ca număr datorită cerinţelor impuse prin Legea nr. 17/2014 şi marea parte a justiţiabililor s-au îndreptat spre birourile notarilor publici, comparaţie redată în istoricul volumului de activitate prezentat mai jos şi în Anexa 4.Fig.1 – Evoluţia volumului de activitate
1.1.1. Volumul de activitate în materie civilă
În cadrul Judecătoriei Corabia, nefiind posibilă înfiinţarea de secţii specializate, cauzele civile, cu minori şi de familie, funciare şi litigiile cu profesionişti au fost evidenţiate ca fiind cauze în materie civilă.

În anul 2015 au fost înregistrate pe rolul instanţei un număr de 2381 cauze civile, dintre care 602 provenind din anul 2014 şi 1779 dosare nou intrate.

Dintre cele 1779 dosare nou intrate, un număr de 258 dosare au avut ca obiect plângeri contravenţionale şi sesizări privind înlocuirea amenzii contravenţionale cu muncă în folosul comunităţii, 274 dosare cu minori şi familie, 60 litigii cu profesionişti, 39 dosare fond funciar şi 465 dosare au avut ca obiect investire cu formulă executorie.

Cât priveşte activitatea compartimentului executări civile, au fost aplicate 29 amenzi judiciare, dintre care 20 în materie civilă şi 9 în materie penală.

Din cele 29 amenzi, în 9 cauze au fost admise cererile privind scutirea de plata amenzii, în 12 cauze s-a confirmat achitarea debitului şi în 8 cauze sunt în curs de executare.

Referitor la executarea muncii în folosul comunităţii, în cursul anului 2015, au fost înregistrate 82 sesizări, fiind emise tot atâtea mandate, dintre care 4 au fost executate şi un număr de 78 mandate aflate în curs de executare.

Cât priveşte activitatea biroului persoane juridice, în anul 2015 s-au înregistrat un număr de 15 cereri dintre care: 6 cereri pentru acordarea personalitate juridică - admise, 6 cereri pentru modificare statut, dintre care 5 admise şi una admisă în parte, 1 cerere îndreptare eroare materială, 2 cereri dizolvare asociaţie, una admisă, una respinsă.

La Judecătoria Corabia au fost înscrise in Registrul Special Partea A Asociaţii Secţiunea I, pe anul 2015, un număr de 6 asociaţii.

În ce priveşte Asociaţiile de proprietari nu au fost formulate cereri.

Cu privire la Registrul Special Partea A Asociaţii Secţiunea II – destinată înscrierii asociaţiilor si filialelor acestora, care ulterior constituirii, si-au schimbat sediul în circumscripţia instanţei respective, nu au avut loc înregistrări, nefiind depuse cereri în acest sens.

De asemenea, cu privire la Registrul Special Partea B Asociaţii Secţiunea I şi Secţiunea II, nu au avut loc înregistrări, nefiind depuse cereri în acest sens.

Cu privire la Registrul pentru înregistrarea sindicatului şi la organul financiar local, a fost înregistrată o cerere, pe anul 2015, având ca obiect modificare componenţă organe conducere, admisă.

Cu privire la Asociaţiile agricole, a fost înregistrată o singură cerere privind modificare acte constitutive, fiind suspendată potrivit art. 242 alin.1 Cpc.

În cursul anului 2015, în Registrul persoanelor ocrotite au fost înscrise 15 poziţii la tutelă, 4 cereri fiind admise, 9 respinse, 2 cereri nesoluţionate.

Au fost înscrise 14 puneri sub interdicţie, 11 cereri fiind admise, 1 cerere respinsă şi 2 cereri nesoluţionate.

Au fost înregistrate 4 dosare având ca obiect curatelă, 2 fiind admise, una respinsă şi una anulată în faza procedurii prealabile.

În cursul anului 2015 s-au formulat un număr de 46 cereri privind ajutorul public judiciar, dintre care au fost admise 22, dintre care 8 au fost scutite şi 14 eşalonări, admise în parte un număr de 2 cereri, respinse un număr de 16 cereri .

Au fost formulate 3 cereri de reexaminare a taxei de timbru, admise şi 3 cereri restituire taxă timbru, respinse.

De asemenea în cursul anului 2015 s-au înregistrat un număr de 179 plângeri contravenţionale, dintre care 46 admise, 38 admise în parte, 80 respinse, 15 declinate,

Au fost declarate căi de atac la 32 de dosare.

Au fost confirmate dările în debit la 41 cauze.

În cursul anului 2015 s-au comunicat hotărârile rămase definitive şi irevocabile, având ca obiect constatarea dreptului de proprietate la organul financiar local şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt.

In materie civilă, în cursul anului 2015, la Judecătoria Corabia nu au fost pronunţate hotărâri contradictorii şi nu s-au constatat contradicţii în ceea ce priveşte procedura de soluţionare a cauzelor.

S-a urmărit în permanenţă ca părţile să beneficieze de un proces echitabil, iar cauzele să fie soluţionate într-un termen rezonabil şi a fost îmbunătăţit actul de justiţie, majoritatea hotărârilor pronunţate fiind legale şi temeinice.

Cât priveşte motivele de casare, acestea au fost, în majoritate, de netemeinicie, care ţin de convingerea intimă a judecătorului şi nu de nelegalitate.

Volumul de activitate al instanţei a fost influenţat de cererile privind încuviinţarea executării silite care nu au mai fost soluţionate de Judecătoria Corabia, întrucât sediul executorului judecătoresc nu s-a mai aflat pe raza de activitate a Judecătoriei Corabia, iar competenţa de soluţionare a fost preluată de Judecătoria Caracal, şi, de asemenea, cererile având ca obiect acţiuni în constatare care au fost reduse ca număr datorită cerinţelor impuse prin Legea nr. 17/2014 şi marea parte a justiţiabililor s-au îndreptat spre birourile notarilor publici.


1.1.2. Volumul de activitate în materie penală
In materie penală, din totalul cauzelor aflate pe rol, respectiv 293 dosare, dintre care 66 provenind din stocul de la sfârşitul anului 2014 şi 227 dosare înregistrate în anul 2015, au fost soluţionate 242 cauze, la data de 31.12.2015, rămânând în stoc 51 cauze penale.

La data de 31.12.2015 au fost înregistrate la compartimentul executări - penale un număr de 99 dosare în care s-au pronunţat sentinţe penale, dintre care: 38 dosare cu rechizitorii şi 61 cereri, s-au înregistrat un număr de 89 dosare în care s-au pronunţat încheieri, dintre care 52 dosare având ca obiect plângeri introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale şi 37 dosare având ca obiect luarea măsurii confiscării speciale.

Până la data de 31.12.2015 au fost judecate un număr de 114 persoane dintre care, 7 femei şi 4 inculpaţi minori.

Au fost condamnaţi la pedeapsa închisorii cu executarea în detenţie 5 inculpaţi, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei 11 inculpaţi, au fost condamnaţi la o pedeapsă cu amendă penală 2 inculpaţi, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere 8 inculpaţi, au fost achitaţi 9 inculpaţi, a încetat procesul penal pentru 7 inculpaţi, s-a dispus amânarea aplicării pedepsei pentru 11 inculpaţi, s-a soluţionat o cerere privind amânarea executării pedepsei, fiind admisă, s-a dispus amânarea executării pedepsei până la împlinirea vârstei de 1 an a minorului, au fost soluţionate un număr de 12 cereri de reabilitare, şapte cereri fiind admise, trei cereri respinse şi pentru două cereri s-a luat act de renunţare la judecată, au fost soluţionate un număr de 40 cereri având ca obiect contestaţie la executare, pentru 24 cereri s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei, iar pentru 16 cereri s-a luat act că petenţii nu îşi însuşesc contestaţia la executare, au fost soluţionate 2 cereri de revizuire, fiind respinse ca inadmisibile, s-au soluţionat 3 sesizări având ca obiect internare medicală, fiind admise, a fost soluţionată 1 cerere având ca obiect revocarea suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii, fiind respinsă, a fost soluţionată 1 cerere având ca obiect redeschiderea procesului penal, fiind respinsă ca inadmisibilă, s-a soluţionat 1 cerere având ca obiect înlocuirea măsurii educative a stagiului de formare civică cu măsura educativă a asistării zilnice, fiind admisă, s-a aplicat măsura educativă privativă de libertate, internare într-un centru de detenţie pentru 1 inculpat minor.

Au fost soluţionate 52 dosare având ca obiect plângeri introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale, dintre care 13 au fost admise, pentru 11 cauze au fost desfiinţate soluţiile date de parchet şi înaintate procurorului în vederea completării urmăririi penale şi începerii urmăririi penale, iar pentru 2 cauze au desfiinţate soluţiile date de parchet şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei, 39 plângeri au fost respinse.

Au fost soluţionate 37 dosare având ca obiect luarea măsurii confiscării speciale, 34 fiind admise şi trei respinse, una respinsă ca nefondată şi două respinse ca prematur formulate.

Dintre cererile înregistrate şi soluţionate pe parcursul acestui an se pot evidenţia: revizuiri, reabilitări, redeschiderea procesului penal, s-a constatat un număr sporit de cereri având ca obiect contestaţie la executare, o parte fiind declinate la instanţele în a căror rază teritorială se află locul deţinerii iar pentru unele s-a luat act că persoanele nu îşi însuşesc cererile.

Au fost emise un număr de 8 mandate de executare a pedepsei închisorii, la data de 31.12.2015 toate fiind confirmate şi puse în executare, de asemenea au fost emise un număr de 5 ordine de interzicere a părăsirii teritoriului ţării.

Până la data de 31.12.2015 nu au fost emise mandate europene de arestare sau cereri de dare în urmărire internaţională

La data de 31.12.2015 existau 7 condamnaţi daţi în urmărire internaţională, după cum urmează: Mandat European de Arestare nr.1/25.01.2010, privind pe inculpata C.M., Mandat European de Arestare nr. 3 /10.05. 2010, privind pe inculpatul B.M.S., Mandat European de Arestare nr. 7/21.10.2010, privind pe inculpatul C.V. , Mandat European de Arestare nr.1/13.02.2012, privind pe inculpatul C.I., Mandat European de Arestare nr.5/27.07.2012, privind pe inculpata I.G., Mandat European de Arestare nr.2/12.07.2013, privind pe inculpata M.L., Mandat European de Arestare nr.3/19.08.2013 , privind pe inculpata R.M..

Au fost exercitate 24 căi de atac, apeluri, în 41 dosare.

Au fost exercitate un număr de 42 contestaţii, în 40 dosare.

S-a constatat un număr sporit de infracţiuni de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană fără să posede permis de conducere şi sub influenţa alcoolului, furt calificat, tâlhărie, loviri sau alte acte de violenţă.

Hotărârile penale au fost puse în executare în măsura în care au rămas definitive ,la data primirii extrasului de pe decizia penală la hotărârile în care s-au exercitat căi de atac ,efectuându-se lucrările aferente în funcţie de soluţie.

Mandatele de executare au fost emise în termen, la cele emise şi neconfirmate în termen de 2 luni de la emiterea lor au fost făcute reveniri până la confirmare, iar la mandatele europene de arestare s-au făcut reveniri la un an.

S-a revenit cu adresă la Administraţia Finanţelor Publice în a cărei rază îşi au domiciliul părţile la amenzile penale şi administrative neachitate în termen de 3 luni de la darea în debit.

Dosarele în care au fost exercitate căi de atac au fost înaintate la instanţa de apel sau contestaţie în termenul prevăzut de lege .

În registrul de evidenţă a arestărilor preventive în cursul urmăririi penale au fost înscrise 11 poziţii, fiind emise un număr de 7 mandate de arestare preventivă.

Nu au fost emise mandate de arestare preventivă în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii.

În registrul de evidenţă a percheziţiilor domiciliare au fost înscrise un număr de 19 poziţii, cererile fiind admise, astfel fiind emise un număr de 19 mandate de percheziţie.

În registrul de evidenţă a interceptărilor au fost înscrisă 3 poziţii, cererile fiind admise.
1.2. Încărcătura pe judecător.
In cursul anului 2015, situaţia statistică privind încărcătura pentru fiecare judecător, atât în ceea ce priveşte numărul şedinţelor de judecată, numărul dosarelor rulate, cât şi numărul de dosare soluţionate, se prezintă astfel:

a) - judecător Mariana Nicolae - complet C1

- 61 şedinţe de judecată;

- 766 dosare rulate- 665 dosare soluţionate dintre care 448 dosare soluţionate în civil, cu o complexitate cumulată de 2306 şi medie de 5,15, dintre care 19 dosare având ca obiect fond funciar,cu o complexitate cumulată de 189 şi complexitate medie de 11,12, litigii cu profesionişti 16 dosare , având o complexitate cumulată de 84 şi complexitate medie de 7, dosare cu minori şi de familie în număr de 113, cu o complexitate cumulată de 347 şi cea medie de 5,69, iar în penal a soluţionat 88 dosare soluţionate, având complexitatea cumulată de 660 şi cea medie de 7,5.

b)- judecător Cioboată Elena Mirela - complet C2:- 61 şedinţe de judecată

- 719 dosare rulate

- 601 dosare soluţionate, dintre care 428 în civil, cu o complexitate cumulată de 2213 şi medie de 5,17, dintre care 19 cauze având ca obiect fond funciar, cu o complexitate cumulată de 220 şi medie de 11,58, litigii cu profesionişti 11 cauze cu o complexitate cumulată de 73 şi cea medie de 6,64, cauze cu minori şi de familie în număr de 99, cu o complexitate cumulată de 537 şi medie de 5,42 şi 63 cauze în penal, cu o complexitate cumulată de 474 şi cea medie de 7,52.

c)- judecător Lascu Elena - complet - C3:- 62 şedinţe de judecată;

- 610 dosare rulate

- 482 dosare soluţionate, dintre care 406 în civil cu o complexitate cumulată de 1803 şi cea medie de 4,44, litigii cu profesionişti 10 cauze, cu o complexitate cumulată de 67 şi medie de 6,67, cauze cu minori şi de familie în număr de 14, cu o complexitate cumulată de 95 şi medie de 6,79 iar în penal un număr de 52 dosare, cu o complexitate cumulată de 415 şi medie de 7,98.

d)- judecător Duţă Raluca Floriana - complet C4:- 29 şedinţe de judecată

- 457 dosare rulate- 361 dosare soluţionate, dintre care 249 în civil, cu o complexitate cumulată de 1008 şi medie de 4,18, litigii cu profesionişti în număr de 12 cauze, cu o complexitate cumulată de 84 şi cea medie de 7, cauze cu minori şi de familie în număr de 61, cu o complexitate cumulată de 347 şi medie de 5,69, iar în penal un număr de 39 cauze, cu o complexitate cumulată de 270 şi cea medie de 7,5.

Procedând la o analiză comparativă a dosarelor rulate de fiecare judecător şi a numărului de dosare soluţionate, se observă că activitatea instanţei în cursul anului 2015 sub aspectul analizat a fost influenţată de numărul mare de dosare rulate de fiecare dintre judecători şi faptul că instanţa a funcţionat pe parcursul anului 2015 cu 4 judecători definitivi începând cu luna mai, până la această dată funcţionând doar cu 3 judecători definitivi, având în vedere că d-na judecător Duţă Raluca Floriana a fost delegată la Judecătoria Filiaşi până la data de 10.03.2015, iar de la această dată până în luna mai 2015, a fost în concediu medical, fapt care a dus la sporirea atribuţiilor fiecărui judecător, în afară de cele constând în activitatea de judecată şi deci, o încărcătură mai mare pe fiecare judecător.

Doamna judecător Duţă Raluca Floriana a rulat un număr mai mic de dosare faţă de ceilalţi judecători deoarece şi-a reluat activitatea la Judecătoria Corabia în luna mai 2015 iar doamna preşedinte Lascu Elena a avut un număr relativ mai mic de dosare rulate deoarece activitatea administrativă a instanţei implică destul de multe sarcini, în prezent prin noul Regulament de ordine interioară fiind prevăzut expres la art. 6 alin. 5 că „ În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere, judecătorii sunt degrevaţi parţial de activitatea de judecată, proporţional cu atribuţiile specifice funcţiei de conducere exercitate”.

Situaţia centralizată privind încărcătura pe judecător, în anul 2015, la Judecătoria Corabia este prezentată în Anexa 1.


Operativitatea pe instanţă, pe materii şi pe judecător
Indicele general de operativitate al instanţei pe anul 2015 a fost de 80,89%, iar pe materii, de 80,68 % în civil şi 82,59% în penal.

Această operativitate a fost calculată luând în calcul toate dosarele înregistrate pe rolul instanţei în cursul anului 2015.

În condiţiile în care nu se iau în calcul dosarele înregistrate pe rolul instanţei la sfârşitul anului 2015 şi care au primit prim termen de judecată în anul 2016 sau se află în faza de verificare şi regularizare a cererii de chemare în judecată conform art.200 din noul Cod de procedură civilă, în aceste dosare judecătorii neavând posibilitatea să dispună măsuri privind soluţionarea pe fond a cauzelor, operativitatea la nivelul instanţei ar fi fost de 84,93%, iar pe materii, de 84,94%, în civil şi 84,91 %, în penal.

Referitor la operativitatea pe judecător, aceasta se prezintă astfel:

- judecător Mariana Nicolae- complet C1- 86,47%, dintre care 85,60% în civil şi 92,63% în penal

- judecător Cioboată Elena Mirela- complet C2 – 79,60%, din care 79,23% în civil şi 82,89 % în penal.

- judecător Lascu Elena - complet C3 – 86,22%, din care 87,39% în civil şi 77,61 % în penal;

- judecător Duţă Raluca Floriana - complet C4 – 68,89%, din care 68,65% în civil şi 70,90 % în penal.

Dacă nu ar fi luate în calcul dosarele nou înregistrate în anul 2015, dar care au primit prim termen de judecată în anul 2016 şi dosarele care se află în faza de verificare şi regularizare a cererii de chemare în judecată conform art.200 din noul Cod de procedură civilă, operativitatea pe judecător ar fi mai mare şi s-ar prezenta astfel:

- judecător Mariana Nicolae- complet C1- 89,38%, dintre care 88,76% în civil şi 93,61% în penal

- judecător Cioboată Elena Mirela- complet C2 - 82,44%, din care 82,26% în civil şi 84,00 % în penal.

- judecător Lascu Elena - complet C3 - 89,92%, din care 91,48% în civil şi 78,78 % în penal;

- judecător Duţă Raluca Floriana - complet C4 - 76,16%, din care 75,94% în civil şi 78,00 % în penal.

Centralizat, operativitatea pe judecător, pe anul 2015 este redată în Anexa 2.


Fig. 2 – Operativitatea în ultimii 5 ani


Dacă am face o comparaţie a operativităţii pe instanţă pe ultimii 5 ani, se observă că operativitatea în anul 2015 a fost aproximativ egală cu cea din anul 2012 şi 2014, în creştere faţă de anul 2013, când a fost mai mică, fiind influenţată de modificările legislative din acel an.

Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə