Raport cu privire la rezultatele monitorizării problemelor existente în sistemele centralizate de alimentare cu energie termică din localități, precum și toate măsurile luate sau preconizate pentru soluționarea acestoraYüklə 128,38 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü128,38 Kb.
#97782

RAPORT

cu privire la rezultatele monitorizării problemelor existente în sistemele centralizate de alimentare cu energie termică din localități, precum și toate măsurile luate sau preconizate pentru soluționarea acestora

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (2) al Legii nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, Ministerul Economiei și Infrastructurii este responsabil de elaborarea Raportului cu privire la rezultatele monitorizării problemelor existente în sistemele centralizate de alimentare cu energie termică din localități, precum și toate măsurile luate sau preconizate pentru soluționarea acestora.Menționăm că, pe lângă principalele centrale electrice cu termoficare – SA ”Termoelectrica” din mun. Chișinău și SA ”CET-Nord” din mun. Bălți, inclusiv SA ”Apă-Canal Chișinău”, pe teritoriul Republicii funcționează și centrale termice pentru producerea și aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor de tip urban prin sisteme de alimentare centralizată, misiunea cărora este aprovizionarea fiabilă a consumatorilor cu energie termică în perioada rece a anului.

În tabelul de mai jos sunt enumerați titularii de licență (eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică) care desfășoară activitatea de producere, distribuție și furnizare a energiei termice.Nr. d/o

Denumirea întreprinderii

Adresa juridică

Codul fiscal

Seria, numărul și data eliberării licenței

Termenul de valabilitate a licenței

1

SA „Termoelectrica”

MD-2023, mun. Chişinău, str. Meșterul Manole, 3

1003600026295

AC nr. 000535 / din 02.10.2015

02.10.2040

2

ÎM „Termogaz Bălți”

MD-3100, mun. Bălți, str. Feroviarilor, 19/A

1003602009014

AC nr. 000536 / din 02.10.2015

02.10.2040

3

SRL „Termohouse”

MD-2005, mun. Chişinău, str. Colina Pușkin, 18, ap.(of.) 4

1013600031546

AC nr. 000537 /  din 02.10.2015

02.10.2040

4

SA „Comgaz-Plus”

MD-3601, or. Ungheni, str. Boico, 15

1002609001375

AC nr. 000540 / din 13.10.2015

13.10.2040

5

SA „Apă-Canal Chișinău”

MD-2005, mun. Chişinău, str. Albișoara, 38

1002600015876

AC nr. 000545 / din 27.10.2015

27.10.2040

6

ÎM a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat”

MD-3801 UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Pobedî, 79

1003611003223

AC nr. 000546 / din 27.10.2015

27.10.2040

7

SA „CET-NORD”

MD-3100, mun. Bălți, str. Ştefan cel Mare, 168

1002602003945

AC nr. 000552 / din 01.12.2015

01.12.2040

8

ÎM „Servicii Comunale Glodeni”

MD-4901, or. Glodeni, str. Lev Tolstoi, 7

1008602006801

AC nr. 000588 / din 03.03.2016

03.03.2041


SA „TERMOELECTRICA” informează că pe parcursul anului 2017 s-a confruntat cu diverse probleme, însă au fost întreprinse măsurile corespunzătoare pentru depășirea acestora în scopul atingerii unor indicatori tehnici și economici mai buni față de anul precedent.

 1. Problemele de ordin tehnic.

  1. Problema primordială a sistemului de transport și distribuție a energiei termice este nivelul sporit de uzură al rețelelor termice primare (aproximativ 65%).

Măsurile întreprinse: În scopul menținerii în stare tehnică funcțională corespunzătoare a rețelelor termice și obiectelor termoenergetice, totodată majorării fiabilității sistemului centralizat de alimentare cu energie termică:

 • au fost schimbate, în conformitate cu Planul de investiții, 21,5 km rețele termice, inclusiv 11,6 km conducte preizolate;

 • a fost reabilitată izolația termică a cca 29 km de rețele termice;

 • renunțarea la încercările hidraulice anuale a rețelelor termice (compensate cu alte măsuri organizatorice) și excluderii perioadei de stopare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică (SACET), acțiuni ce au contribuit substanțial la îmbunătățirea calității serviciului de furnizare a energiei termice;

 • pentru prima oară în SACET în perioada de vară a funcționat CET Sursa-2, acoperind necesarul de energie termică și pentru sec. Ciocana (fiind implementate 2 proiecte la stația de pompare nr.8 (SP-8) și Sursa-1, care au asigurat procesul back-to-back pe linia de legătură).

Ca efect economic s-a obținut:

 • reducerea cheltuielilor suplimentare pentru încercările hidraulice de cca 2,5 mil lei anual;

 • menținerea volumului mediu anual al apei de adaos la nivel de 68 m3/h (sub 600 mii m3/an).

Reieșind din Proiectului de îmbunătățire a eficienței SACET din mun. Chișinău, finanțat de către Banca Mondială în valoare de 40,5 mil Dolari SUA, demarat în anul 2015, în scopul diminuării pierderilor de energie termică precum și a consumului de energie electrică la obiectele SA „Termoelectrica” pe parcursul anului 2017 au fost realizate următoarele acțiuni:

 • Pachetul C 1.1.1 „Rețelele termice de la PV-2 din str. Transnistria până la CT-217 din str. Budăi”;

 • Pachetul C 1.3 „Reconectarea instituțiilor publice la SACETC, inclusiv instalarea punctelor termice individuale (PTI) noi și instalarea rețelelor termice aferente”;

 • Pachetul C 1.6 „Instalarea punctelor termice individuale și reconstrucția rețelelor termice aferente: Lot–1 Instalarea a cca. 180 PTI noi și reconstrucția rețelelor termice aferente în regiunea CT-Vest, Lot–2 Instalarea a cca. 60 PTI noi și reconstrucția rețelelor termice aferente în regiunea CT-Sud”;

 • Pachetul C 1.7 „Reconstrucția rețelelor termice de la SP-19 până la CT-319 din str. Drumul Viilor”;

 • Pachetul C 1.8 „Reconstrucția rețelelor termice de la SPRT-3 până la CT-5S din str. Neculce”;

 • Pachetul C 1.9 „Reconstrucția rețelelor termice: Lot–1 de la CT-306/1 până la CT-306/4 din bd. Renașterii Naționale și Lot–2 de la CT-106 până la CT-109 (MR) din str. Gh. Asachi”;

Total din sursele împrumutului au fost înlocuite peste 27 km conducte preizolate PUR.

Datorită implementării Pachetelor respective, precum și a celor realizate în perioada anului 2016, s-a redus consumul de energie electrică, constituind - 33,4 mil. kWh, mai puțin cu 4,7 mil. kWh față de anul 2016, precum și a fost menținută valoarea anuală a pierderilor de energie termică în rețelele termice la un nivel de cca 20%.  1. Situația precară a rețelelor termice și cele de alimentare cu apă caldă menajeră (ACM) intrabloc, care se află în proprietatea sau în folosința gestionarului fondului locativ, care nu dispune de resurse necesare pentru întreținere, reparație și înlocuirea acestora în caz de necesitate.

Această situație se datorează lipsei unui mecanism clar de colectare de la locatarii blocurilor locative a rezervelor necesare pentru efectuarea lucrărilor respective. Situația respectivă este precară. Regretabil este și faptul că, la moment, gestionarii se confruntă cu astfel de probleme nu numai la nivel de rețele termice și ACM, dar și la nivelul altor rețele inginerești.

Măsurile întreprinse: SA „Termoelectrica” promovează modificarea sistemului intrabloc din „sistem vertical” pe „sistem orizontal”, care permit consumatorului să beneficieze de energie termică și ACM în regim non-stop, măsură ce presupune schimbarea practic integrală a rețelelor termice și ACM intrabloc.Totodată, este necesar de a fi elaborat, la nivel de cadru normativ, un mecanism care ar permite colectarea rezervelor necesare pentru întreținerea, reparația și reabilitarea rețelelor inginerești intrabloc.

  1. Pregătirea necorespunzătoare a blocurilor locative de către gestionarii fondului locativ pentru sezonul de încălzire.

Acest fapt generează apariția petițiilor/adresărilor din partea consumatorilor finali cu privire la calitatea încălzirii în apartamente. Gestionarii nu reacționează corespunzător la prescripțiile furnizorului de energie termică din motivul lipsei pârghiilor legislative în vederea obligării proprietarilor de apartamente de a restabili modificările efectuate neautorizat și de înlocuire a rețelelor interne uzate aflate pe proprietatea acestora.

Măsurile întreprinse: S-a propus modificarea legislației în vigoare și stabilirea modului de sancționare atât a gestionarilor cât și proprietarilor de apartamente.

  1. Starea tehnică a unităților de generare a SA „Termoelectrica” care a rămas neschimbată. Acestea au termenul de exploatare depășit sau la limita acestuia, fiind în funcție între 65 și 35 de ani.

Intervențiile la instalațiile de generare ce au fost executate în ultimii 25 de ani, au avut scopul revitalizării doar a unor componente ale instalațiilor și menținerea funcționării lor. Acest fapt în final a contribuit substanțial la uzura utilajului existent cu micșorarea competitivității energiei termice și electrice produse.

Măsurile întreprinse: În prezent se elaborează un studiu de fezabilitate în sensul determinării necesităților și capacităților viitoarelor surse de generare, precum și identificarea resurselor financiare pentru implementarea proiectului de modernizare. Acesta va lua în considerație infrastructura și echipamentul existent al surselor, sistemul de distribuție, regimul hidraulic în perioadele de iarnă și vară, valoarea concretă a puterilor noi instalate și amplasarea geografică a acestora.

 1. Problemele de ordin financiar

 1. În procesul desfășurării activității SA „Termoelectrica” suportă diverse cheltuieli inclusiv și sancțiuni aplicate de către furnizorul de gaze naturale SA „Moldovagaz”, situație creată ca rezultat al neonorării obligațiunilor de plată în termenul stabilit a sumelor pentru costul energiei termice livrate consumatorilor. Astfel, la situaţia din 31.12.2017 cuantumul penalităților și taxelor datorate SA „Moldovagaz”, conform Hotărârilor de Judecată, a constituit aproximativ 71 mil. lei. În același timp, penalitățile aplicate de întreprindere față de consumatorii de energie termică, constituie suma de 5,3 mil. lei și dobânzi de întârziere în mărime de 1,4 mil. lei pe an, astfel fiind creat un dezechilibru între sancțiunile impuse de furnizorul de gaze față de întreprindere și cele impuse consumatorilor de către SA ”Termoelectrica”.

Situația în cauză este creată inclusiv şi de imposibilitatea aplicării penalităților, deoarece conform prevederilor art. 21, alin. (1), lit. e) al Legii nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării şi alte acte normative şi legislative în vigoare, cuantumul penalității este negociabil şi nu poate fi impus prin contract fără acordul părții contractate, ceea ce generează refuzul majorității consumatorilor de a semna Contractul de furnizare a energiei termice.

Măsurile întreprinse: Pentru aplanarea problemei în cauză au fost negociate acorduri adiționale la contractele de furnizare a energiei termice cu privire la aplicarea penalităților, la care au dat acceptul un număr nesemnificativ de consumatori, cea mai mare parte refuzând semnarea acestuia.

Prin urmare, pentru a evita intrarea întreprinderii în incapacitate de plată, precum şi în scopul menținerii siguranţei energetice per ansamblu, având în vedere existența unor obligaţii clar stabilite faţă de furnizorul SA „Moldovagaz”, au fost înaintate propuneri privind ajustarea legislaţiei în vigoare în vederea stabilirii unui caracter obligatoriu în aplicarea sancțiunilor pecuniare tuturor consumatorilor pentru recuperarea prejudiciului cauzat întreprinderii, propuneri similare fiind înaintate anterior. 1. Nerepartizarea volumului întreg de servicii prestate de unitatea termoenergetică de către gestionarii fondului locativ către consumatori.

În anul 2017 de către gestionarii fondului locativ nu a fost repartizate cca. 17334,8 Gcal energie termică pentru prepararea apei calde menajere.

Măsurile întreprinse: Au fost efectuate inspectări în 15794 apartamente din blocurile locative unde a fost depistat un volum nedeclarat de 22,5 mii m3 apă caldă menajeră. 1. Acumularea datoriilor istorice.

SA „Termoelectrica” se confruntă cu un șir de dificultăți legate de proasta gestionare a fondului locativ manifestată pe parcursul anilor de către administrația publică locală a mun. Chișinău, fapt care a dus la insolvabilitatea Întreprinderilor Municipale de Gestionare a Fondului Locativ (ÎMGFL) din mun. Chișinău.

La momentul intentării procesului de insolvabilitate creanțele validate (la situația din 31.03.2018) la energia termică au constituit 591,2 mil. lei, dintre care diferența nerepartizată neinclusă în facturile consumatorilor constituie 382 mil lei. Din totalul creanțelor validate pe toate ÎMGFL-le, în perioada derulării insolvabilității, au fost stinse 128,9 mil lei și au rămas neachitate 462,3 mil lei.Măsurile întreprinse: Pentru a putea depăși situația creată atât SA „Termoelectrica”, cât și administratorii procedurii de insolvabilitate a ÎMGFL-lor s-au adresat către administrația publică locală privind găsirea unei soluții, cu acțiuni concrete de redresare a situației, însă cu părere de rău până în prezent nu au fost primite careva poziții a administrației publice locale a mun. Chișinău, fapt care poate duce la colapsul sistemului de gestionare a fondului locativ municipal.

 1. Furtul energiei termice și a apei calde menajere.

Pe parcursul anului 2017 au fost depistate furturi de energie termică pentru încălzire în volum de 124, 9 Gcal. Problema de bază fiind lipsa unor sancțiuni viabile pentru astfel de fapte ilicite, sancțiunile prevăzute de legislație fiind insuficiente pentru a preveni săvârșirea lor.

Măsurile întreprinse:

a) au fost intensificate controalele la consumatori;

b) s-a propus completarea Legii nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării cu prevederi care stabilesc că persoana care a săvârșit acțiunile ilegale va achita consumul ilicit de energie termică, determinat în sistem paușal și înmulțit la trei (fapt care cu siguranță va disciplina consumatorii).


 1. La moment SA „Termoelectrica” înregistrează datorii istorice față de SA „Moldovagaz” pentru gazele naturale consumate în anii precedenți în valoare de 2 836,9 mil. lei. Întreprinderea nu dispune de mijloace bănești în scopul stingerii datoriilor menționate.

Măsurile întreprinse:

În scopul soluționării problemei în cauză, întreprinderea a elaborat un plan de acțiuni:

- acceptarea de către SA ”Moldovagaz” a Memorandumului cu scopul eșalonării datoriilor istorice pentru consumul gazelor naturale elaborat de Ministerul Economiei şi Infrastructurii în comun cu SA „Termoelectrica”.

- acumularea surselor de acoperire a datoriilor istorice:

a) Încasarea datoriilor debitoare de la consumatorii de energie electrică şi energie termică;

b) Direcționarea sumelor încasate de la realizarea activelor neutilizate, inclusiv şi a activelor fostei SA ”CET-1” pentru achitarea datoriilor istorice;

c) Includerea devierilor financiare neincluse în tarif pentru recuperarea datoriilor;

d) Valorificarea masei debitoare de la SA „Termocom” în procedura falimentului în contul creanței validate;

e) Profitul obţinut de societate.

- Modificarea cadrului legislativ, normativ şi de reglementare cu suportul Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi a altor autorități privind identificarea surselor de acoperire a datoriilor;

- Planificarea şi monitorizarea strictă a costurilor cu diminuarea acestora, inclusiv a costurilor ce nu se referă la activitățile de bază a entității;

- Respectarea graficului de achitare a plăților curente față de SA ,,Moldovagaz”;- Mijloacele bănești acumulate prioritar să fie direcționate pentru achitarea datoriilor curente către SA ,,Moldovagaz”.

 1. Din lipsa mijloacelor bănești întreprinderea nu a avut posibilitatea de a procura și crea rezerve de combustibil (păcură) suficiente pentru a acoperi necesarul pentru producerea energiei electrice și energiei termice în sezonul rece.

 2. În contextul înrăutățirii treptate a indicatorilor de performanță şi fiabilitate la sursele de generare ale SA „Termoelectrica”, apare necesitatea stringentă a efectuării unui şir de lucrări importante de reabilitare. Neacceptarea de către ANRE a unei părţi importante a uzurii mijloacelor fixe în tarif, duce la lipsa resurselor financiare necesare pentru a efectua aceste lucrări.

 3. În procesul examinării tarifelor de producere a energiei termice și de livrare a energiei termice consumatorilor în anii 2016-2017, ANRE a utilizat o altă abordare de determinare a unor costuri și anume, nu a acceptat amortizarea imobilizărilor corporale calculată la CET-uri în rezultatul legalizării activelor.

Consecutiv, datorită tergiversării examinării de către ANRE a calculelor prezentate de către SA „Termoelectrica” privind devierile financiare obținute în perioada 2011-2016, există riscul major ca o parte din devierile financiare determinate de către întreprindere, în deosebi legate de amortizarea imobilizărilor la CET-uri precum și amortizarea imobilizărilor ale SA ”Termocom” în perioada 2013-2014, ca rezultat al reevaluării acestora, să nu fie recunoscute de către ANRE cu recuperarea ulterioară a acestora prin intermediul tarifelor.


 1. Problemele de ordin juridic–legislativ–normativ

 1. Lipsa unui mecanism clar cu privire la preluarea în proprietate de către unitățile termoenergetice a utilajului termoenergetic aflat în proprietatea terților;

La moment, legislația națională nu prevede un mecanism clar de transmitere a utilajului termoenergetic aflat în proprietatea terților unităților termoenergetice. În același timp, astfel de mecanisme sunt prevăzute în legile sectoriale cu privire la gazele naturale și energia electrică. Problema de bază este faptul că transmiterea dreptului de proprietate este o operațiune care se impozitează, întreprinderea termoenergetică suportând cheltuieli importante în acest sens.

Măsurile întreprinse: S-a propus completarea Legii nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării cu prevederi care ar stabili un mecanism de transmitere a proprietății similar celor prevăzute de legile sectoriale similare (gaze naturale, energia electrică).

 1. Lipsa unor reglementări clare privind mecanismul de atragere a investițiilor în companiile termoenergetice în baza contractelor de performanță energetică;

Legislația națională atât la nivel de lege cât și la nivel de acte normative subordonate legii prevăd posibilitatea de atragere a investițiilor în companiile termoenergetice în baza contractelor de performanță energetică, însă, nu este clar stabilită modalitatea, procedura de realizare a acestor investiții și mecanismul de recuperare a lor.

Măsurile întreprinse: S-a propus completarea Legii nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării cu prevederi care stabilesc conceptul de contracte de performanță energetică și mecanismul de realizare, recuperare a investițiilor.

 1. Deconectarea consumatorilor de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică și apă caldă menajeră.

Din acest fapt rezultă creșterea plăților pentru energia termică pentru apartamentele rămase conectate la SACET și reducerea consumului de apă caldă menajeră, iar ca consecință menținerea parametrilor calitativi ai apei calde menajere la branșamentul blocului devine tot mai dificilă.

Măsurile întreprinse: S-a propus modificarea Legii nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării cu prevederi care interzic deconectările individuale.

 1. Conectarea la SACET a blocurilor noi construite sau renovate în aria de acoperire a SACET;

În conformitate cu prevederile art. 42, alin. 11): „În zonele urbane, clădirile nou construite și cele supuse renovărilor majore, inclusiv conform Legii privind performanța energetică a clădirilor, se conectează la sistemul centralizat existent de alimentare cu energie termică, cu excepția cazurilor în care aceasta nu este fezabil din punct de vedere economic”. Însă cu părere de rău, aceste prevederi nu se respectă, blocurile noi construite fiind conectate la surse autonome de energie termică care pe lângă faptul că poluează în exces mediul ambiant, mai prezintă un pericol sporit din punct de vedere al securității (pot exploda, crea avarii, etc).

Măsurile întreprinse: S-a propus modificarea Legii nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării cu prevederi care stabilesc clar obligațiunea conectării la SACET a blocurilor noi și a celor renovate din raza de activitate a SACET cu mecanismele aferente necesare.

 1. Refuzul gestionarilor fondului locativ de a verifica metrologic contoarele volumetrice instalate la branșamentele blocurilor destinate pentru evidența consumului de apă caldă menajeră aflate la balanța acestora.

Ca rezultat calculele energiei termice pentru prepararea apei calde menajere la 1244 blocuri locative întimpină dificultăți.

Măsurile întreprinse: S-a solicitat de mai multe ori de la ANRE acceptul efectuării verificărilor metrologice a contoarelor de către SA „Termoelectrica” cu includerea cheltuielilor menționate în calculul tarifului energiei termice.

 1. Refuzul unor instituții publice de reconectare la SACETC;

Una dintre problemele majore în cadrul derulării Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din mun. Chișinău este refuzul unor instituții publice de reconectare la SACET, obligațiune asumată de stat prin ratificarea Acordului de finanțare, neexecutarea acestei obligațiuni aduce prejudicii atât imaginii administrației publice centrale cât și proiectului în sine.

La moment, din 44 instituții, autorități publice prevăzute în proiect, doar 17 s-au conectat la SACET, 11 au refuzat categoric, iar în 16 au fost instalate echipamente modernizate (PTI), dar la momentul actual nu consumă energie termică.Măsurile întreprinse:

a) Au avut loc ședințe de lucru cu fiecare autoritate, instituție cu implicarea factorilor de decizie pentru a executa obligațiunile asumate de stat privind reconectarea instituțiilor publice vizate;b) s-a propus completarea Legii nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării cu prevederi care stabilesc rolul exemplar al autorităților și instituțiilor publice (art.101) care presupune conectarea obligatorie a acestora la SACET.

 1. Refuzul ANRE de includere în tarif a cheltuielilor suportate de întreprindere în legătură cu instalarea echipamentelor de măsurare la consumatorii cu „sistemele pe orizontală” de distribuție;

SA ”Termoelectrica” se află într-un proces continuu de dezvoltare a calității serviciilor sale, inclusiv prin modificarea sistemelor de distribuție a energiei termice intrabloc din „sisteme verticale” pe „sisteme orizontale”. Acest proces se confruntă cu o problemă ce ține de refuzul ANRE de acceptare a cheltuielilor suportate de SA ”Termoelectrica”, în legătură cu instalarea echipamentelor de măsurare la consumatorii cu „sistemele pe orizontală” de distribuție.

Măsurile întreprinse: s-a propus modificarea Legii nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării cu prevederi ce presupun acceptarea în tarif a costurilor suportate de întreprindere în legătură cu instalarea echipamentelor de măsurare la consumatorii cu „sistemele pe orizontală” de distribuție.

 1. În activitatea sa întreprinderea se conduce de actele legislative și normative în vigoare, însă deseori întâmpină dificultăți din cauza reglementărilor interpretabile sau insuficiente oferite de actele legislative și normative. Această situație impune necesitatea ajustării acesteia la situația curentă reieșind din specificul activității SA „Termoelectrica” și a altor întreprinderi ce activează în același domeniu.

 • În prezent, titularul de licențe pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice calculează și depune cererile pentru aprobarea prețurilor reglementate în conformitate cu două Metodologii tarifare diferite, și anume:

 • Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor de producere a energiei electrice, energiei termice şi apei de adaos nr. 147 din 25.08.2004 și

 • Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor nr. 482 din 06.09.2012, care deja nu mai corespund situației actuale după crearea în anul 2015 a unei singure companii de producere a energie electrice și termice și de livrare a energiei termice consumatorilor și modificarea legislației sectoriale.

Aceste Metodologii tarifare nu permit determinarea costurilor separate şi respectiv a prețurilor şi tarifelor pentru activitatea de producere a energiei electrice şi energiei termice în cogenerare şi separat pentru activitatea de distribuție şi furnizare a energiei termice, care produc confuzie la determinarea costurilor ce sunt incluse în prețurile reglementate (1) pentru energia electrică şi (2) energia termică produse de centralele electrice de termoficare urbane, cât şi a costurilor aferente producerii energiei termice de către centralele termice.

Astfel, nu este posibil de a asigura respectarea principiilor de separare a activităților licențiate în evidența contabilă în conformitate cu cerințele Legii nr. 92 din 29.05.2014 şi Legii nr. 107 din 27.05.2016 şi prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Indicaţiile metodice, îndeosebi SNC ”Cheltuieli”, precum şi Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producție şi calculul costului produselor şi serviciilor, întreprinderea confruntând-se cu numeroase probleme și diferite abordări la prezentarea Rapoartelor trimestriale și anuale către ANRE, prezentarea calculelor proiectelor tarifelor, a devierilor financiare etc.Măsurile întreprinse: au fost înaintate propuneri de a revizui și armoniza Metodologiile tarifare cu legislația în vigoare. În conformitate cu prevederile legilor sectoriale, precum şi conform genurilor activităților licențiate, s-a propus de a elabora două metodologii tarifare: separat (1) pentru activitatea de producere a energiei electrice şi producere a energiei termice la centralele electrice de termoficare urbane (CET) şi (2) pentru serviciul de distribuție şi furnizare a energiei termice consumatorilor.

 • Conform prevederilor art. 3, p. 2 din Legea nr. 92 din 29.05.2014 “Unitățile termoenergetice țin evidența energiei termice utilizând doar tipurile de echipamente de măsurare verificate metrologic, incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”;

Totodată, art. 24, p. 2 din Legea nr. 174 din 21.09.2017 stabilește că ”Echipamentele de măsurare care servesc la măsurarea, determinarea şi decontarea consumurilor de energie se verifică metrologic, conform Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016, iar operatorii de sistem, distribuitorii de energie termică sunt responsabili de instalarea şi sigilarea lor în prezența consumatorului sau a reprezentantului acestuia, cu întocmirea procesului-verbal în acest sens şi cu respectarea condițiilor stabilite în legile sectoriale. Se permite utilizarea doar a echipamentelor de măsurare verificate metrologic, ale căror tipuri sânt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web oficială a Institutului Național de Metrologie”.

Aceste stipulări contravin prevederilor Art. 13, p. 4 din Legea Metrologiei nr. 19 din 04.03.2016: La introducerea pe piaţă şi/sau darea în folosință a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal conform alin. (1), cu excepția mijloacelor de măsurare și aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare şi evaluare a conformității, controlul metrologic legal se exercită, conform prevederilor regulamentelor generale de metrologie legală, prin următoarele modalități:

   a) aprobare de model;
    b) verificare metrologică iniţială;
    c) verificare inițială CE;
    d) supravegherea pieței.”

La fel, p. 21 stipulează că „Introducerea pe piață şi/sau darea în folosință a unui mijloc de măsurare nu poate fi împiedicată, interzisă sau limitată dacă acel mijloc de măsurare poartă marcajul de verificare inițială CE”.

În ultimul timp, pe piața locală a mijloacelor de măsurare utilizate pentru evidența comercială a energiei (contoare de energie termică, electrică), sunt introduse mijloace de măsurare cu marcaj de verificare inițială CE. Tipurile de mijloace de măsurare care poartă acest marcaj, nu se supun procedurii de aprobare de model și, respectiv – nu se includ în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare. Totodată, darea în folosință a acestor mijloace de măsurare nu poate fi împiedicată. Astfel, întreprinderea este impusă să utilizeze doar mijloace de măsurare incluse în Registrul de stat, în condițiile în care, la moment, piața este inundată de contoare care poartă marcaje CE și nu pot fi incluse în acest Registru.

Propuneri de soluționare: Este necesar ca legislația din domeniul energetic, alimentare cu apă și canalizare, furnizare gaze naturale să fie armonizată conform prevederilor legislației naționale din domeniul metrologiei (cu referire la utilizarea mijloacelor de măsurare tipul cărora este inclus în Registrul de stat, cât și a celor cu marcaj CE). 1. În procesul de activitate, SA „Termoelectrica” se confruntă cu un şir de probleme legate de incertitudinea valabilității actelor normative din domeniul securității industriale pe teritoriul Republicii Moldova, cât și a textelor acestora. Conform prevederilor pct. 2 din Ordinul n. 221 din 29.10.2010 privind punerea în aplicare a unor documente normativ-tehnice în domeniul securității industriale „a pune în sarcina Întreprinderii de Stat „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” plasarea pe pagina electronică www.ctsic.md a textelor documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale în vigoare, inclusiv a celor aprobate conform Anexei nr.1 la prezentul Ordin”, fapt care nu a fost realizat.

În același timp conform prevederile Art. 3, alin.(4) a Legii 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase „Textele documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale sunt accesibile pentru public și sunt plasate pe pagina- web oficială a Ministerului Economiei”. Însă nu toate textele documentele normative incluse în Anexa 1 a Ordinul nr. 221 din 29.10.2010, sunt publicate pe site-ul Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Astfel, la moment, nu există o claritate și siguranță la capitolul corectitudinii aplicării prevederilor unor acte normative din domeniul securității industriale, din motivul lipsei unei liste oficiale (actualizată) a acestor acte, cât și din motivul neîndeplinirii prevederilor actelor legislative enumerate mai sus, cu privire la publicarea textelor actelor normative.

Totodată, din motivul lipsei în Anexa 1 al Ordinului nr. 221 din 29.10.2010, a unor normative tehnice (de exemplu – ce țin de prelungirea duratei de funcționare a unor echipamente și instalații energetice), întreprinderea este nevoită să se ghideze de prevederile actelor normative specifice, elaborate și utilizate pe teritoriul Federației Ruse.

În Anexa Nr. 1 (Nomenclatorul obiectelor industriale periculoase) a Legii nr. 116 din 18.05.2012, nu sunt incluse depozitele de păcură, acestea nu sunt considerate obiecte industrial periculoase. Din această cauză, rezervoarele nu pot fi evaluate de organismul de expertiză în domeniul securității industriale (CTSIC) și nici de o altă organizație din țară. Astfel, întreprinderea se confruntă cu dificultatea evaluării siguranței procesului de exploatare a acestora în continuare.

Propuneri de soluționare: Includerea în Anexa 1 (Nomenclatorul obiectelor industriale periculoase) a Legii nr. 116 din 18.05.2012 a depozitele de păcură în scopul soluționării acestei probleme majore pentru întreprindere.


 1. Conlucrarea cu ANRE;

Una din problemele de bază în activitatea unităților termoenergetice este interacțiunea cu ANRE. În acest sens, menționăm că actele elaborate de ANRE trec procedurile de avizare și consultare publică, însă, în mare parte propunerile de îmbunătățire sau de completare formulate de întreprinderile reglementate adesea nu sunt luate în considerație fără argumentări. Această situație creează un aspect de incertitudine, iar multe acte emise de ANRE sunt contestate.

Propuneri de soluționare: Se propune crearea unei platforme de interacțiune cu ANRE, spre exemplu un Consiliu termoenergetic care se va convoca obligatoriu o dată în lună, sau ori de câte ori e necesar pentru a discuta actele elaborate de ANRE până la avizare, pentru a găsi soluții optime pentru toate părțile implicate.

În pofida tuturor problemelor nominalizate, SA „Termoelectrica” pe parcursul anului 2017 a asigurat continuitatea, securitatea și fiabilitatea livrării energiei termice către consumatori precum și producerea și livrarea energiei electrice conform condițiilor contractuale.


SA „CET-Nord” din mun. Bălți informează că, potrivit situației din 01.01.2018, în gestiunea întreprinderii se află:

 • Centrala Electrică de Termoficare, inclusiv:

 1. Cazane de abur – 40 t/h – 2 buc, 75 t/h – 4 buc;

 2. Turbine cu abur – 12 MW - 2 buc;

 3. Puncte Termice Centrale - 64;

 4. Noduri de elevatoare - 679;

 5. Reţele termice de transport şi distribuţie a energiei termice - 207,7 km.

 • Centrale Termice urbane — 1 (CT - „Molodova”);

Energia electrică livrată în rețea pentru perioada de raportare 2017 a constituit – 48446 mii kWh în sumă de 81009,4 mii lei, cu 185 mii kWh (11,3%) mai puțin decât în anul 2016. Plata pentru energia electrică pentru perioada de raportare a constituit 79647,5 mii lei (98,3%).

Energia termică livrată consumatorilor pentru perioada de raportare 2017 a constituit – 149 687 Gcal în sumă de 176586,4 mii lei, cu 11350,6 Gcal (7,0%) mai puțin decât în anul 2016. Plata pentru energia termică pentru perioada de raportare a constituit 185671,7 mii lei (105,14%).

Volumul apei de adaos: normativul aprobat - 108250,9 m3 sau 27,17 m3/h, de facto -84285 m3 sau 21,34 m3/h.

Pierderile de energie termică: normativul aprobat - 42287,1 Gcal, de facto - 40946,0 Gcal.

Pe parcursul anului 2017 SA „CET-Nord” s-a confruntat cu mai multe probleme în activitate sa, principalele fiind de ordin:


 1. Tehnic;

 2. Financiar;

 3. Juridic–legislativ–normativ.

 1. Probleme de ordin tehnic.

Instalațiile de generare se află în funcție peste 40 de ani și au un termen de exploatare depășit sau la limita acestuia. O situație similară este și la sistemul de transport și distribuție a energiei termice, care are un nivel sporit de uzură al rețelelor termice magistrale (aprox. 63%).

Transportul auto-special este învechit și uzat.

În legătură cu situația financiară dificilă a unității termoenergetice, planul de reparații pentru echipamentul principal și auxiliar al centralei în anul 2017 a fost realizat în valoare de 9985,76 mii lei (39,89%), față de 25031,78 mii lei planificat.

În astfel de condiții, SA „CET-Nord” a reușit să pregătească echipamentul calitativ pentru sezonul de încălzire 2017-2018 și au fost îndeplinite următoarele lucrări principale:

1. Reparația capitală a cazanului de abur nr. 2;

2. Reparația capitală şi restabilirea izolării rețelelor termice: planificat - 7511,4 m2, realizat - 6070,8 m2;

3. Schimbarea rețelelor termice: planificat - 2190 m, realizat - 2397 m;

4. Schimbarea racordurilor la întrerupătoarele de 110 kV – 4 unități; 1. Instalarea contoarelor termice în clădirile rezidențiale din mun. Bălți – 39 unități.

 2. Reparația curentă a echipamentelor principale și auxiliare ale unității termoenergetice și a rețelelor termice.

În momentul de față există necesitatea acută de a efectua reparația capitală la turbogeneratorul nr. 3, care ultima data a fost efectuată în anul 2005 și pune în pericol pregătirea SA „CET-Nord” către sezonul de încălzire viitor.

De asemenea, este necesar de a efectua reparația capitală a cazanului cu abur nr. 7. Costul materialelor necesare pentru reparația capitală constituie peste 3 mil. lei.

Pentru îmbunătățirea performanțelor tehnice și economice ale centralei, calitatea aprovizionării cu energie termică și aprovizionarea cu apă caldă menajere a consumatorilor din mun. Bălți, SA „CET-Nord” implementează Proiectul investițional ”Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (SA „CET-Nord”)”, finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Principalele componente ale Proiectului de investiții sunt următoarele: • Obiectivul 1: Furnizarea și instalarea a 4 motoare cu piston în cogenerare, cu funcționare pe gaze naturale, cu capacitate totală de13,2 MWe, ce are drept scop creșterea producerii energiei electrice cu aproape 60 %.

 • Obiectivul 2 – Furnizarea și instalarea a trei pompe pentru rețelele SACET, patru ventilatoare și convertizoare de frecvență.

 • Obiectivul 3 - Furnizarea și instalarea a 169 puncte termice individuale în clădirile din mun. Bălţi.

 • Obiectivul 4 - Furnizarea și instalarea unui cazan de apă caldă cu funcționare pe biomasă (peleți).


II. Probleme de ordin financiar.

Ca urmare a revizuirii întârziate de către ANRE a tarifelor pentru energia electrică și termică, situația financiară a SA „CET-Nord” în 2017 a fost foarte dificilă. Pierderile, suportate de întreprindere în perioada de raportare au constituit - 40444,1 mii lei. Pierderile înregistrate pentru perioada anilor 2012 - 2017 sunt prezentate în tabelul nr. 1.

Tabelul nr.1


Nr.

Anul

Pierderi, mii lei

1.

2012

26 807,2

2.

2013

30 549,4

3.

2014

53 217,4

4.

2015

61 854,3

5.

2016

52 949,2

6.

2017

40 444,1

TOTAL

265 821,6

Din cauza pierderilor înregistrate, întreprinderea în ultimii 6 ani nu a avut posibilități să achite integral și în termen consumul gazelor naturale.

Ca urmare, pierderile și achitările întârziate pentru gazele naturale consumate au condus la blocarea conturilor bancare ale întreprinderii de către principalul furnizor de gaze naturale, ceea ce respectiv a contribuit la imposibilitatea îndeplinirii planului de investiții și reparații ale echipamentelor.

În procesul desfășurării activității SA „CET-Nord” suportă diverse cheltuieli inclusiv și sancțiuni aplicate de către furnizorii de gaze naturale SA „Moldovagaz” și SRL „Bălți-Gaz”, situație creată ca rezultat al neonorării, în termenul stabilit, al obligațiunilor de plată de către consumatori pentru energia termică consumată. Astfel, la momentul actual cuantumul penalităților și taxelor datorate SA „Moldovagaz” și SRL „Bălți-Gaz”, conform Hotărârilor de Judecată constituie aproximativ 6273 mii lei. În același timp, penalitățile aplicate de întreprindere consumatorilor de energie termică constituie 29,8 mii lei, astfel fiind creat un dezechilibru între sancțiunile impuse întreprinderii de către furnizorul de gaze și cele impuse consumatorilor de către întreprindere.

Din cauza lipsei mijloacelor financiare întreprinderea nu a avut posibilitate de a procura şi crea rezerve suficiente de combustibil (păcură) şi de a returna păcură utilizată din rezerva de stat în anul 2009.

În contextul înrăutățirii treptate a indicatorilor de performanță și fiabilitate la sursele de generare ale SA „CET-Nord”, apare necesitatea stringentă a efectuării unui șir de lucrări importante de reabilitare. Neacceptarea de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a unei părți importante a uzurii mijloacelor fixe în tarif, contribuie la limitarea resurselor financiare necesare pentru a efectuarea lucrărilor respective.

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 416 din 02.05.2000 „Cu privire la transmiterea punctelor termice şi reţelelor de distribuţie a energiei termice” a avut loc transmiterea gratuită de la bilanţa ÎS „Asociaţia Republicană de Producere „Termocomenergo”(Direcţia interraională de producere a centralelor şi reţelelor termice-Bălţi)” la balanţa SA „CET-Nord” inclusiv a activelor şi pasivelor respective a punctelor termice şi reţelelor de distribuţie a energiei termice (Act de predare-primire a activelor materiale pe termen lung valoarea totală a activelor a constituit 12141,0 mii lei, Raport financiar- parţial la situaţia din 01.08.2000).

Din informația relevată în Extrasele prezentate de către oficiul cadastral teritorial Bălţi, reiese că aceste bunuri sînt proprietatea statului şi societăţii îi aparţin doar cu drept de gestiune economică.

Situaţia creată are aspecte negative pentru entitate, deoarece în corespundere cu pct. 12 din Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 482 din 06.09.2012, în costul de capital nu se include uzura mijloacelor fixe transmise în gestiunea operatorului cu titlu gratuit. Deci, uzura activelor date nu se ia în considerație la determinarea tarifului.

Pentru clarificarea situației cu datoriile istorice pentru gazele naturale consumate în anii precedenți este necesară inițierea procedurii semnării Memorandumului cu principalul furnizor de gaze naturale SA „Moldovagaz” și SRL „Bălți-Gaz”.
III. Problemele de ordin juridic–legislativ–normativ.


 1. O problemă importantă a SA „CET-Nord” o reprezintă debranșarea neautorizată a consumatorilor de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

Pe parcursul anului 2017 în blocurile locative au avut loc debranșări ale unor apartamente de la sistemul colectiv de încălzire din interiorul clădirii, cât și alte intervenții neautorizate din partea locatarilor în sistemul de încălzire a clădirii.

Ultimele estimări arată că numărul total de apartamente debranșate în mun. Bălţi pentru perioada vizată constituie cca 220 apartamente.

Toate acestea duc la dezechilibrarea sistemului de încălzire a întregii clădiri. În rezultat la o parte din etaje se observă încălzirea insuficientă a încăperilor, iar la partea rămasă – supraîncălzirea acestora.

Proprietarii apartamentelor obțin de la SRL Bălți-Gaz” permisiunea de instalare a cazanelor individuale bazate pe utilizarea gazelor naturale, se deconectează desinestătător, ocolind procedura prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 din motivul dificultății obținerii acordului scris a administratorului fondului locativ și a tuturor locatarilor sub semnătura reprezentaților legali ai acestora.

Luând în considerare că, Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale şi Hotărârea ANRE nr. 415 din 25.05.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale nu este adusă în concordanță cu Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, iar Codul Contravențional prevede numai penalități neesențiale, fără restabilirea în formă inițială a sistemului de încălzire din interiorul blocului, considerăm că este necesară inițierea procedurii de adoptare la nivel legislativ a normelor care ar prevedea ca:

- în cazul deconectării desinestătătoare a apartamentelor, de a impune proprietarii acestora nu doar să achite amenda, dar şi restabilească sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, conform proiectului;

- de a interzice deconectările parțiale a apartamentelor, permise de alin.(8), art.42 al Legii nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării şi interzise de Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002;

- de a reexamina mărimea procentului calculelor pentru pierderile normative de energie termică de la sistemul de încălzire din interiorul blocului în cazul deconectării integrale de la sistemul de încălzire centralizată, inclusiv locuințele fără instalarea sursei autonome de încălzire pentru prevenirea noilor deconectări de la sistemul de încălzire centralizată.

- privatizarea locuinţelor de stat de a fi impusă cu condiția achitării datoriilor pentru serviciile comunale;

- luând în considerație, eschivarea persoanelor de la plata pentru energia termică prin neînregistrarea dreptului de proprietate asupra acestora, să fie instituit în legislație termen pentru înregistrarea dreptului în Registrul bunurilor imobile.

La sfârșitul sezonului de încălzire 2017-2018 există 62 de agenți economici, aflați în încăperile blocurilor de locuințe, deconectați de la sistemul de alimentare centralizată şi care refuză să plătească pentru pierderile normative de energie termică.

SA „CET-Nord” pe parcursul ultimilor patru ani s-a adresat în mod repetat către Comisia Administrativă a Primăriei mun. Bălți cu solicitarea facilitării încheierii contractelor cu acești agenți economici şi aplicarea sancțiunilor conform legislației în vigoare însă, administrația publică locală nu a soluționat problema.

2. La fel o problemă legată de administrația publică locală cu care se confruntă întreprinderea este nerespectarea de către Primar a prevederilor hotărârii ANRE nr. 23 din 26.01.2017, care specifica că începerea perioadei de încălzire la înregistrarea temperaturii medii de +100C, între orele 18.00 - 6.00 după 3 zile consecutive, pe motiv că pct. 106 din Hotărârea Guvernului nr. 434 din 09.04.1998 prevede că, începerea perioadei de încălzire pentru consumatori va avea loc după înregistrare timp de 3 zile consecutiv, între orele 18.00 - 6.00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului de +80C sau mai mici, iar stoparea încălzirii - după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește + 80C, între orele 18.00 - 6.00.

3. E de menționat şi faptul, că administrația publică locală atribuie terenuri pentru construcții cu eliberarea documentelor permisive fără a coordona cu SA „CET-Nord”, fapt ce creează ulterior dificultăți pentru că construcțiile sunt ulterior edificate pe rețelele termice subterane şi fac imposibilă exploatarea acestora.

4. O altă problemă este nerespectarea prevederilor Legii nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării în cazul clădirilor noi construite și celor care sau supus renovării. În conformitate cu prevederile Cap. VIII, art. 42, pct. 11 „În zonele urbane, clădirile nou construite și cele supuse renovărilor majore, inclusiv conform Legii privind performanta energetică a clădirilor, se conectează la sistemul centralizat existent de alimentare cu energie termică, cu excepția cazurilor în care aceasta nu este rentabil din punct de vedere economic”.

5. În activitatea sa întreprinderea se conduce de actele legislative și normative în vigoare, însă deseori întâmpină dificultăți din cauza reglementărilor interpretabile sau insuficiente oferite de actele legislative și normative. Această situație impune necesitatea ajustării acestora la situația curentă, reieșind din specificul activității SA „CET-Nord”.

În pofida tuturor problemelor nominalizate, cu care se confruntă SA „CET-Nord”, pe parcursul sezonului de încălzire 2017-2018 a asigurat continuitatea şi securitatea livrării energiei termice către consumatori precum și producerea și livrarea energiei electrice conform condițiilor contractuale.
SA „Apă-Canal Chișinău” comunică că sistemele centralizate de alimentare cu energie termică aflate în gestiunea întreprinderii, pe parcursul sezonului rece 2017-2018 au funcționat în regim tehnic stabil, iar careva probleme nu au fost atestate.
ÎM „Termogaz-Bălţi”, în anii precedenți precum și în perioada sezonului 2017-2018 se confruntă cu două probleme majore și anume:


 1. Neachitarea la timp a consumului de energie termică de către consumatori (mai mult de 90% dintre consumatori sunt persoane fizice), ceea ce contribuie la crearea la întreprindere a unei incapacități de plată la timp a consumului de gaze naturale pentru producerea energiei termice, iar ca rezultat, furnizorul de gaze calculează penalități, prejudiciind disproporțional situația economico-financiară a întreprinderii.

 2. Neincluderea în tarifele pentru producerea, transportul și furnizarea energiei termice a cheltuielilor legate de modernizarea și întreținerea cazanelor și a rețelelor termice, deși întreprinderea s-a adresat în mod repetat la ANRE.


SA Comgaz-Plusor. Ungheni a informat, că întreprinderea beneficiază de 13 centrale termice cu o capacitate de 34,86 MWt, care au fost puse în funcție din luna decembrie 2002.

În primii ani de activitate de la centralele termice menționate se alimentau cu energie termică 98 de blocuri locative cu multe nivele, la moment sunt aprovizionate numai 7 blocuri locative, 5 licee, școala primară, Colegiul de medicină, 4 grădinițe, școala muzicală, centrul medicilor de familie, spitalul raional şi alte instituții bugetare cu un consum aproximativ 6,3 Gcal/oră, ceea ce constituie 19,5% din capacitatea de producere reală.

Odată cu adoptarea deciziei de a permite instalarea centralelor termice individuale în blocurile locative numărul consumatorilor a scăzut considerabil, ceea ce în prezent este şi principala problemă cu care se confruntă întreprinderea în prezent.

Lipsa consumatorilor a adus la sistarea temporară al activității a patru centrale termice şi la necesitatea de a micșora la minimum exploatarea capacității centralelor termice utilizate. Unul din motive este şi construcția paralelă a minicentralelor termice la instituțiile bugetare, cum ar fi Grădinița nr.3 şi Liceul teoretic „Gh. Asachi”.

O problemă extrem de importantă este achitarea nesatisfăcătoare pentru energia termică consumată de către instituțiile finanțate din bugetul de stat, care la moment constituie 1773 mii lei, dintre care numai 1206 mii lei sânt datoriile Spitalului Raional Ungheni față de SA”Comgaz-Plus”.

În contextul celor expuse apare problema majoră cu care se confruntă întreprinderea lipsa mijloacelor necesare pentru renovarea centralelor termice existente, în același timp întreprinderea nu a beneficiat de careva subsidii din bugetul de stat, nici din partea Administrației Publice locale, care este beneficiarul întreprinderii.

Actualmente la întreprindere a demarat pregătirile planificate către următorul sezon de încălzire fiind utilizate toate rezervele interne şi întreprinse măsuri concrete pentru soluţionarea problemelor existente.
ÎM Servicii Comunale Glodeni” a informat că în perioada 2017-2018 au fost alimentate centralizat cu energie termică doar 15 instituții bugetare. Restanțe mari privind plata pentru serviciile prestate întreprinderea nu are.

În perioada sezonului rece respectiv au fost produse 1915 Gcal energie termică, pentru care s-au consumat 304 mii m3 de gaze naturale.Totuși o problemă majoră rămâne a fi starea tehnică a două cazane (unul în lucru, altul de rezerva), care sunt exploatate încă din anul 1998. Cazanul nr. 2 în perioada2017-2018 a fost stopat din cauza deranjamentelor tehnice. La moment, întreprinderea nu dispune de surse financiare pentru a procura un cazan nou, prețul căruia este unul impunător (200 mii lei), din care considerente întreprinderea a solicitat suportul APL în vederea soluționării problemei existente.
ÎM Rețelele și Centralele Termice Comrat a informat că pe parcursul sezonului rece 2017-2018 întreprinderea a funcționat în regim normal, fără cazuri de avarii, conform graficului de temperaturi. Plata pentru energia termică furnizată se efectua cu regularitate, excepție făcând IMSP SR Comrat (spitalul raional) cu care a fost semnat un grafic de achitare a datoriilor, care în cele din urmă a fost îndeplinit.

Plata pentru consumul de gaze naturale, energie electrică și apă de asemenea s-au efectuat la timp. Restanțe salariale față de salariații întreprinderii nu sunt.

Cu alte tipuri de probleme întreprinderea nu s-a confruntat.
Kataloq: sites -> default -> files -> document -> attachments
attachments -> Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova
attachments -> Outline of research on social inclusion in moldova
attachments -> Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2013 – 2015 În corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24. 01. 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului bugetului”
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Sinteza avizelor
attachments -> Informaţie operativă cu privire la evoluţia social economică a Republicii Moldova
attachments -> Aprobat viceprim-ministru, ministru al economiei Octavian calmîC
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova

Yüklə 128,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə