Raport de bilanţ 2008



Yüklə 240,17 Kb.
səhifə1/4
tarix26.07.2018
ölçüsü240,17 Kb.
#59207
  1   2   3   4

rAPORT DE BILANŢ AL JUDECĂTORIEI CARACAL

2015






RAPORT DE BILANŢ AL

JUDECĂTORIEI CARACAL PE ANUL 2015




INTRODUCERE – SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015
CAPITOLUL 1 STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015

I.1. – Activitatea instanţei în anul 2015

I.1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii/complete specializate/materii

I.1.2. Încărcătura pe judecător

I.1.3. Operativitatea

I.1.4. Managementul resurselor umane

I.1.4. Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă.

I.1.5. Probleme generale de management al instanţei
I.2. – Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei

I.3. – Calitatea actului de justiţie

I.3.1. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. Indicele de desfiinţare

I.3.2. Durata de soluţionare a cauzelor ( inclusiv pe materii)

I.3.3. Mecanisme de unificare a practicii judiciare

I.3.4.Soluţiile pronunţate în anul 2015 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, motivele care au determinat adoptarea acestora şi impactul acestora asupra sistemului judiciar

I.3.5. Pregătirea profesională a judecătorilor şi a personalului auxiliar.


CAPITOLUL II – PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE, CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂŢII INSTANŢEI ÎN CURSUL ANULUI 2015
CAPITOLUL III – INDEPENDENŢA ŞI RĂSPUNDEREA JUDECĂTORILOR
III.1. Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi a personalului auxiliar

III.2. Răspunderea penală a judecătorilor şi a personalului auxiliar



CAPITOLUL IV – ROLUL INSTANŢEI ÎN DEZVOLTAREA SPAŢIULUI EUROPEAN ŞI COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
CAPITOLUL V – RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANISME, PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVILĂ
CAPITOLUL VI – CONCLUZII

ANEXA - I -
ANEXA - II -

INTRODUCERE – SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015
Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în următoarele documente: Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.

    Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influenţe .

Judecătoria este instanţa aflată la baza sistemului judiciar românesc, ea deţinând în lumina dispoziţiilor Codurilor de procedură şi art. 38 din Legea nr. 304 din 2004, privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un rol important în exercitarea puterii judecătoreşti în cadrul ordinii constituţionale a Statului Român.

Judecătoria Caracal îşi desfăşoară activitatea în locaţia situată in municipiul Caracal str. Iancu Jianu, nr. 37 judeţul Olt, în raza teritoriala a Curţii de Apel Craiova si a Tribunalului Olt.

Judecătoria Caracal are arondate 2 oraşe respectiv Municipiul Caracal şi oraşul Drăgăneşti – Olt, şi 23 comune, deci, în total, 25 de unităţi administrativ teritoriale.

Judecătoria Caracal îţi desfăşoară activitatea într-o construcţie edificată special pentru activitatea de judecată, în stilul caracteristic clădirilor cu destinaţie de „Palat de Justiţie" , concepută şi formată din încăperi de tipul sălilor de şedinţe sau festivităţi , dar şi din spaţii adecvate pentru birouri, aşa încât atât personalul instanţei cât şi celelalte persoane şi instituiţii care concură la realizarea actului de justiţie îşi desfăşoară activitatea în condiţii optime.



CAPITOLUL 1 – STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015

I.1 – Activitatea instanţei în anul 2015

1.1 Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii/complete specializate/materii
1.1.1. Volumul de activitate
Măsurile organizatorice adoptate în anul 2015 la nivelul instanţei au urmărit două direcţii principale: reducerea duratei procedurilor în dosarele aflate pe rol, prin îmbunătăţirea activităţii de pregătire administrativ - jurisdicţională a dosarelor, astfel încât acestea să poată fi soluţionate la termenele de judecată alocate şi reducerea stocului de dosare existent .

In anul 2015, pe rolul instanţei noastre s-au înregistrat un număr total de 5837 cauze, dintre care 4846 constituie dosare nou intrate, iar 991 de dosare au reprezentat stocul anterior, constatat la data de 1 ianuarie 2015.

Din cele 4846 dosare înregistrate în cursul anului 2015, 4411 au reprezentat cauze civile din care: 594 cu minori şi de familie, 455 litigii cu profesionişti, 3362 drept civil comun, iar 435 cauze penale.

In cursul anului 2015, magistraţii instanţei au dispus suspendarea cauzelor în 140 cauze .




1.1.2. Volumul de activitate pe materii


De asemenea , în acelaşi an de referinţa au fost soluţionate un număr total de 4638 cauze, dintre care 4199 hotărâri civile si 439 hotărâri penale.

Rezultat al acestei activităţi de judecata, la finele anului 2015 a reieşit un stoc de 1199 cauze, incluzând cauzele suspendate ( 140 cauze) .

Referitor la numărul dosarelor soluţionate sau în curs de soluţionare şi durata medie a termenului stabilit pentru verificarea cererii de chemare în judecată/ a primului termen de judecată, reliefăm următoarele date:

1.Durată medie soluţionare cauze civile şi penale – 89 zile;

a. durată medie soluţionare cauze civile – 90 zile

- durată medie soluţionare cauze cu minori şi de familie -115 zile

- durată medie soluţionare cauze litigii cu profesionişti – 123 zile

b. durată medie soluţionare cauze penale - 76 zile;

Instanţa a funcţionat iniţial, în cursul anului 2015 cu 12 complete care au judecat atât cauze în materie civilă, litigii cu profesionişti cât şi în materie penală, 4 complete specializate în judecarea cauzelor cu minori şi familie, 3 complete specializate în judecarea fondului funciar, 2 complete specializate în judecarea cauzelor penale cu minori şi 12 complete pentru soluţionarea cererilor de încuviinţare a executării silite, dintr-o schemă totală de 13 judecători.

Ulterior numărul completelor de judecată în cursul anului a suferit modificări.

Astfel, prin Hotărârea de Colegiu nr.14/19.12.2014 începând cu data de 01 ianuarie 2015 a fost numit domnul judecător Daşu Gheorghe în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Caracal, ca urmare a promovării examenului în funcţii de conducere sesiunea septembrie – decembrie 2014. Începând cu data de 01.01.2015 prin Decret prezidenţial a fost eliberată din funcţie prin pensionare doamna judecător Teacu Ioana.

Începând cu data de 15 iunie 2015, urmare a promovării în funcţie de execuţie a fost transferat la Tribunalul Bucureşti domnul judecător Veselin Florin Cristian, iar prin Hotărârea de Colegiu nr.7/29.05.2015 s-a pus în discuţie problema privind completele specializate existente la Judecătoria Caracal, faţă de situaţia nou creată prin plecarea domnului judecător Veselin Florin Cristian, cât şi de natura cauzelor ce au fost înregistrate în ultima perioadă pe rolul Judecătoriei Caracal.

Astfel, constatându-se o scădere a numărului cauzelor de minori şi familie, a cauzelor funciare, a cauzelor penale cu minori, s-a hotărât desfiinţarea completele specializate existente la Judecătoria Caracal, în respectivele materii, începând cu data de 1 iunie 2015, urmând ca toate completele să soluţioneze astfel de cauze.

De asemenea, prin Hotărârea de Colegiu nr.10/01.09.2015 s-a desfiinţat completul de judecată C7, prezidat de domnul judecător Rezeanu Ion, având în vedere Hotărârea nr.717/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători prin care a fost aprobată cererea de pensionare formulată de domnul judecător începând cu data de 10 august 2015, iar în baza aceşti hotărâri a fost semnat Decretul nr.633/06.07.2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător publicat în M.O. nr.512/ 09.07.2015.

Începând cu data de 11.02.2015 până la 31.12.2015 a fost suspendată temporar activitatea doamnei judecător Bălan Lidia, ca urmare a intrării acesteia în concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului minor.

Deci, dintr-un număr de 13 judecători la nivelul instanţei noastre începând cu data de 11.08.2015 au mai rămas decât un număr de 10 judecători, în activitate, dintr-o schemă de 11 posturi.


1.2. Încărcătura pe judecător

În ceea ce priveşte volumul de activitate, de încărcătura pe fiecare judecător situaţia se prezintă, în cursul anului 2015 astfel :




Judecator

Cauze repartizate spre soluţionare

Buzatu Victoria

498

Defta Doina

556

Galetan Lucia

578

Grozăvescu Ion

514

Ivan Marian

495

Măceşeanu Constantin

574

Miu Matei

489

Rezeanu Ion

228

Soare Daniela

500

Stoicea Mihaela

564

Daşu Gheorghe

483

Veselin Florin

177

Bălan Lidia

0

Precizăm că, în cazul încărcăturii pe fiecare judecător au fost incluse şi cauzele suspendate.



1.3. Operativitatea

1.3.1. Indicele general de operativitate al instanţei

Procedând la stabilirea indicilor generali de operativitate al instanţei pentru anul de referinţă 2015, trebuie să distingem următorul aspect : începând cu data de 11 decembrie 2015 , magistraţii instanţei nu au mai desfăşurat activitate de judecata, conform programării stabilite, urmând a-şi efectua zilele de concediu aferente anului în curs însă, în toata aceasta perioadă, până la sfârşitul anului, respectiv 31 decembrie 2015 pe rolul Judecătoriei au fost înregistrate un număr de 266 cauze, din care: 230 dosare civile şi 36 dosare penale, cu dată recomandată în anul 2016.

De arătat că, urmare a intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă un număr 422 dosare nu au avut ca prim termen de judecată în anul 2015, acestea aflându-se în etapa verificării şi regularizării cererilor, conform art.200 NCPC.

In atare condiţii, în vederea reflectării reale a rezultatelor muncii in datele statistice prezentate, înţelegem să evaluam indicele de operativitate, pornind de la aceasta situaţie, în care se va reflecta şi operativitatea fără dosarele aflate în etapa verificării şi regularizării cererilor.

Rezulta, aşadar, un indice general de operativitate de 88,26% , 1a nivelul instanţei, prin raportare la numărul total de cauze înregistrate, şi care au primit termen de judecata în anul 2015 şi 2016, incluzând, astfel, acele cauze ce au fost înregistrate pe rolul instanţei noastre la finele anului 2015 si al căror prim termen de judecată a fost in anul 2016.
1.3.2. Operativitatea pe materii
In condiţiile în care, indicele general de operativitate va fi calculat ţinând cont de numărul total al cauzelor înregistrate pana la 31 decembrie 2015 rezultatul este de 81,41%, din care în cauzele civile de drept comun este de 83,63%, în cauzele cu minori şi de familie 70,68%, în litigiile cu profesionişti 77,44% iar în cauzele penale este de 83,94 %.
1.3.3. Operativitatea pe judecători

Precizam că vom prezenta, în continuare, aceeaşi modalitate de calcul a indicelui de operativitate, raportându-ne la cele două situaţii distincte, respectiv operativitatea ce rezulta prin includerea în numărul cauzelor repartizate fiecărui judecător şi a acelor cauze înregistrate până la 31 decembrie 2015, dar care au primit prim termen de judecata în anul 2016, precum şi situaţia în care asemenea cauze vor fi excluse din calcul.

Prin urmare, pentru fiecare judecător se va evidenţia un indice de operativitate, în cele doua cazuri.


Judecător

Operativitate total dosare

Operativitate fără dosare cu prim termen in 2016

VESELIN FLORIN CRISTIAN

100%

100%

IVAN MARIAN

79,51%

84,16%

DAŞU GHEORGHE

85,39%

87,02%

MĂCEŞEANU CONSTANTIN

73,87%

81,41%

DEFTA DOINA

78,64%

86,44%

STOICEA MIHAELA

81,75%

88,89%

REZEANU ION

100 %

100%

BUZATU VICTORIA

74,59%

84,45%

SOARE DANIELA

77,30%

85,14%

MIU MATEI

79,53%

87,56%

GROZĂVESCU ION

81,60%

88,35%

GALETAN LUCIA

84,42%

88,93%

BĂLAN LIDIA

100%

100%


1.4. Managementul resurselor umane
In anul 2015 managementul instanţei a avut în vedere desfăşurarea unei activităţi susţinute, eficiente, calitative, dar care, în acelaşi timp să asigure un climat de ordine si disciplina, o colaborare corespunzătoare între compartimentele instituţiei, îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către fiecare persoana, o repartizare raţionala si echilibrata a volumului de munca şi a sarcinilor ce excedau activităţii de judecata - atât in rândul judecătorilor, cât al personalului auxiliar de specialitate, ţinând cont de complexitatea acestor sarcini, de pregătirea si experienţa celor cărora le-au fost atribuite.

De asemenea, s-a urmărit în permanenţă ca schema prevăzută la nivelul instanţei atât în ceea ce priveşte numărul judecătorilor cât şi a personalului auxiliar să fie completă.

Instanţa a funcţionat până la data de 01 iunie 2015, cu complete de judecată în materie penală şi civilă, respectând numărul completelor specializate aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii în domeniul cauzelor cu minori şi de familie, a cauzelor funciare, a cauzelor penale cu inculpaţi minori şi părţi vătămate minore.

In mod concret, la Judecătoria Caracal au funcţionat până la data de 01 iunie 2015, complete care au judecat cauze atât în materie civilă, litigii cu profesionişti cât şi penală, 4 complete specializate în soluţionarea cauzelor de minori şi familie – civil, 2 complete în soluţionarea cauzelor cu minori – penal, 3 complete specializate în soluţionarea cauzelor de fond funciar.

Astfel, la nivelul Judecătoriei Caracal a existat stabilitate în cursul anului 2015, ceea ce şi-a pus amprenta atât asupra numărului de dosare soluţionate, cât şi, într-o anumită măsură, asupra calităţii soluţiilor pronunţate.

Prin Hotărârea de Colegiu nr.14/19.12.2014 începând cu data de 01 ianuarie 2015 a fost numit domnul judecător Daşu Gheorghe în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Caracal, ca urmare a promovării examenului în funcţii de conducere sesiunea septembrie – decembrie 2014, iar începând cu data de 01.01.2015, prin Decret prezidenţial a fost eliberată din funcţie prin pensionare doamna judecător Teacu Ioana.

Începând cu data de 15 iunie 2015, urmare a promovării în funcţie de execuţie a fost transferat la Tribunalul Bucureşti domnul judecător Veselin Florin Cristian, iar prin Hotărârea de Colegiu nr.7/29.05.2015 s-a pus în discuţie problema privind completele specializate existente la Judecătoria Caracal, faţă de situaţia nou creată prin plecarea domnului judecător Veselin Florin Cristian, cât şi de natura cauzelor ce au fost înregistrate în ultima perioadă pe rolul Judecătoriei Caracal.

Astfel, constatându-se o scădere a numărului cauzelor de minori şi familie, a cauzelor funciare, a cauzelor penale cu minori, s-a hotărât desfiinţarea completele specializate existente la Judecătoria Caracal, în respectivele materii, începând cu data de 1 iunie 2015, urmând ca toate completele să soluţioneze astfel de cauze.

De asemenea, prin Hotărârea de Colegiu nr.10/01.09.2015 s-a desfiinţat completul de judecată C.7, prezidat de domnul judecător Rezeanu Ion, având în vedere Hotărârea nr.717/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători prin care a fost aprobată cererea de pensionare formulată de domnul judecător începând cu data de 10 august 2015, iar în baza aceşti hotărâri a fost semnat Decretul nr.633/06.07.2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător publicat în M.O. nr.512/ 09.07.2015.

Începând cu data de 11.02.2015, până la 31.12.2015, a fost suspendată temporar activitatea doamnei judecător Bălan Lidia, ca urmare a intrării acesteia în concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului minor.

Deci, dintr-un număr de 13 judecători la nivelul instanţei noastre începând cu data de 11.08.2015 au mai rămas decât un număr de 10 judecători, în activitate, dintr-o schemă de 11 posturi.

Personalul auxiliar de specialitate, constituit din grefieri a desfăşurat o activitate, în ansamblu, corespunzătoare, cu rezultate net superioare faţă de anul 2014.

Activitatea întregului personal auxiliar de specialitate a fost coordonata cu responsabilitate, conştiinciozitate de grefier şef Buturoagă Dorina, pe parcursul întregului an.

Trebuie să menţionam ca întreaga activitate a grefierului sef s-a înscris în mod strict în dispoziţiile Regulamentului de ordine interioara, atribuţiile specifice fiind îndeplinite în mod responsabil şi, mai mult decât atât, climatul de lucru instituit în rândul personalului auxiliar fiind unul adecvat desfăşurării unei activităţi eficiente, pe principii de respect şi înţelegere. De asemenea, raporturile dintre corpul magistraţilor si personalul auxiliar de specialitate precum si personalul colaborator au fost dintre cele mai bune, contribuind la îmbunătăţirea actului de justiţie.

La Judecătoria Caracal există un nr.23 de angajaţi ca personal auxiliar de specialitate, schema instanţei fiind completă, respectiv:


 • Buturoagă Dorina Marieta – grefier şef

 • Rotaru Violeta – grefier

 • Bîzganu Nicolina – grefier

 • Drăghici Denisa – grefier

 • Preda Mirela – grefier

 • Chircu Giorgiana – grefier

 • Podeanu Maria – grefier

 • Asan Liliana – grefier

 • Chiriţă Ioana – grefier

 • Vasile Daniela – grefier

 • Fieraru Daniel – grefier

 • Duică Daniel – grefier

 • Andrei Dan – grefier

 • Savu Mariana – grefier

 • Pascu Elena – grefier

 • Pistol Mihaela – grefier

 • Pătru Elena – grefier dactilograf

 • Grigorie Marinela – grefier dactilograf

 • Belu Gabriela – grefier dactilograf

 • Ştefan Maria – grefier dactilograf

 • Micuţă Florenţa – grefier arhivar

 • Ciocea Floarea – grefier arhivar

 • Diaconu Costinel – grefier registrator

La instanţa noastră există un număr de 4 angajaţi personal conex, schema fiind complet ocupată, respectiv:

 • Costea Antoaneta – agent procedural

 • Brătan Alexandra – aprod

 • Ene Maria – aprod

 • Măzdrăgună Ionel – şofer

De asemenea la Judecătoria Caracal există un nr.2 de angajaţi ca personal contractual, schema instanţei fiind complet ocupată, Stancu Gheorghe, Ştefănache Marin – muncitori.

La această instanţă există un nr.6 compartimente:



 • Grefă – grefier şef Buturoagă Dorina Marieta, şi un nr. de 14 grefieri de şedinţă

 • Arhivă – judecător delegat Ivan Marian ; grefieri Micuţă Florenţa, Ciocea Floarea şi Diaconu Valentin ;

 • Executări penale – judecător delegat Grozăvescu Ion ; grefier Preda Mirela ;

 • Executări civile – judecător delegat Buzatu Victoria şi Soare Daniela ; grefieri Podeanu Maria, Pascu Elena şi Asan Liliana;

 • Înregistrarea şi evidenţa persoanelor juridice ; judecători delegaţi Măceşeanu Cristinel şi Ivan Marian - grefieri Podeanu Maria şi Fieraru Daniel

 • Biroul de informare şi relaţii publice - judecător delegat Stoicea Mihaela – purtător de cuvânt al instanţei; grefieri Drăghici Denisa şi Vasile Daniela.


1.5. Analiza activităţii instanţei din perspective indicatorilor de eficienţă
Prin Hotărârea nr.1305/2014 a C.S.M. – Secţia pentru judecători, a fost aprobat raportul privind eficienţa activităţii instanţelor.

Indicatorii de eficienţă a activităţii instanţei sunt:

Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate - reprezintă raportul dintre dosarele nou intrate în perioada de referinţă şi dosarele finalizate în aceeaşi perioadă, exprimat procentual;

Stocul de dosare - se calculează ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele perioadei de referinţă şi nefinalizate.

Ponderea dosarelor închise într-un an - reprezintă suma dosarelor finalizate în termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportată la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă, exprimată procentual;

Durata medie de soluţionare, pe materii sau obiecte (numai pentru stadiul procesual fond şi mai puţin pentru curţile de apel) - reprezintă timpul mediu scurs între data înregistrării dosarului şi data emiterii documentului final;

Redactările peste termenul legal, reprezintă raportul dintre dosarele redactate peste termenul prevăzut de lege şi dosarele finalizate de instanţă prin pronunţarea soluţiei care dezinvesteşte instanţa.

Raportat la cei 5 indicatori de eficienţă a activităţii instanţei pe anul 2015, Judecătoria Caracal s-a încadrat în gradul de performanţă de Foarte Eficient, aceştia fiind:



 1. Rata de soluţionare – 96,26% - Satisfăcător

 2. Vechimea dosarelor în stoc – 0,64% - Foarte Eficient

 3. Ponderea dosarelor închise într-un an – 97,03% - Foarte Eficient

 4. Durata medie de soluţionare - Foarte Eficient

Civil – 2,98 – Foarte Eficient

Penal – 2,48 – Foarte Eficient



 1. Hotărâri redactate peste termen – 1,78% - Foarte Eficient

Peste termen – 51 hotărâri

Media depăşirii - 18,73 zile

6. Indicativ eficienţă general – Foarte Eficient

Explicaţii obiective privind alocarea indicatorului de Satisfăcător, la indicatorul Rata de soluţionare s-a datorat faptului că, în luna martie 2015 un număr de 8 judecători, au fost înscrişi la concursul de promovare în funcţii de execuţie situaţie în care fiecare judecător şi-a luat concediu de studii de 10 zile lucrătoare, iar un judecător se afla în concediu post natal, aşa încât în perioada menţionată, instanţa a funcţionat cu un număr de 4 judecători din cei 13 prevăzuţi în schema de funcţionare.

De asemenea, o altă cauză pentru care la indicatorul sus menţionat s-a alocat de către aplicaţia Statis calificativul satisfăcător se datorează faptului că

începând cu data de 11 decembrie 2015 , magistraţii instanţei nu au mai desfăşurat activitate de judecata, conform programării stabilite, urmând a-şi efectua zilele de concediu aferente anului în curs însă, în toata aceasta perioadă, până la sfârşitul anului, respectiv 31 decembrie 2015 pe rolul Judecătoriei au fost înregistrate un număr de 266 cauze, din care: 230 dosare civile şi 36 dosare penale, cu dată recomandată în anul 2016, iar un număr de 422 dosare care au fost înregistrate în ultima perioadă a anului 2015 nu au avut fixat termen de judecată în anul 2015, dosarele aflându-se în procedura de regularizare, dar toate aceste dosare fiind nou intrate au fost avute în vedere de aplicaţia Statis pentru calcularea indicatorului privind rata de soluţionare.



Kataloq: 207 -> Documents
Documents -> Raport de bilanţ 2008
Documents -> Yusif Vəzir Çəmənzəminli 130
Documents -> Kitabxanalarda uşaq ədəbiyyatının təbliği və müasir dövrdə kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, onların işində yeni metodların tətbiq edilməsi istiqamətində kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr
Documents -> Böyük şair və mütəfəkkir İmadəddin Nəsiminin vəfatının 600-cü ildönümü ilə əlaqədar kitabxanalar qarşısında duran vəzifələr
Documents -> Qara Qarayev-100 (1918 1982)
Documents -> Ağdaş 018 azərbaycan xalq cümhuriYYƏTİ – ŞƏrqdə İlk parlamentli respublika
Documents -> Uşaq Hüquqları aylığı ( 20 oktyabr-20 noyabr) ilə əlaqədar kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr
Documents -> Cəmil Əlibəyov -90
Documents -> Hüseyn Cavid 135 (1882-1941)

Yüklə 240,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə