Raport de bilanţ 2008Yüklə 213,81 Kb.
səhifə1/4
tarix27.10.2017
ölçüsü213,81 Kb.
  1   2   3   4

rAPORT DE BILANŢ AL JUDECĂTORIEI CARACAL

2014


RAPORT DE BILANŢ AL

JUDECĂTORIEI CARACAL PE ANUL 2014
INTRODUCERE – SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014
CAPITOLUL 1 – STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014

Secţiunea I – Activitatea instanţei în anul 2014
1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei

1.1.1. Volumul de activitate

1.1.2. Volumul de activitate pe materii
1.2. Încărcătura pe judecător
1.3.- Operativitatea

1.3.1. Indicele general de operativitate al instanţei

1.3.2. Operativitatea pe materii

1.3.3. Operativitatea pe judecători


1.4. Managementul resurselor umane

1.5. Probleme de management al instanţei


Secţiunea a 2-a – Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei
Secţiunea a 3- a – Calitatea actului de justiţie

3.1. Ponderea atacabilităţii hotărârilor. Indicele de desfiinţare

3.2. Durata de soluţionare a cauzelor ( inclusiv pe materii)

3.3. Mecanisme de unificare a practicii judiciare

3.4.Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor şi personalului auxiliar
CAPITOLUL II – PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE, CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂŢII INSTANŢEI ÎN CURSUL ANULUI 2014
CAPITOLUL III – RĂSPUNDEREA JUDECĂTORILOR ŞI PERSONALULUI AUXILIAR
III.1. Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi a personalului auxiliar

III.2. Răspunderea penală a judecătorilor şi a personalului auxiliar

CAPITOLUL IV – ROLUL INSTANŢEI ÎN DEZVOLTAREA SPAŢIULUI EUROPEAN ŞI COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
CAPITOLUL V – RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANISME, PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVILĂ
CAPITOLUL VI – CONCLUZII

ANEXA - I -
ANEXA - II -

INTRODUCERE – SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014
Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în următoarele documente: Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.

    Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influenţe extranee.

Judecătoria este instanţa aflată la baza sistemului judiciar românesc, ea deţinând în lumina dispoziţiilor Codului de procedură civilă şi art. 38 din Legea nr. 304 din 2004, privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un rol important în exercitarea puterii judecătoreşti în cadrul ordinii constituţionale a Statului Român.

Judecătoria Caracal îşi desfăşoară activitatea în locaţia situată in municipiul Caracal str. Iancu Jianu , nr. 37 judeţul Olt, în raza teritoriala a Curţii de Apel Craiova si a Tribunalului Olt.

Judecătoria Caracal are arondate un număr de 25 localităţi , dintre care municipiul Caracal, oraşul Drăgăneşti - Olt precum si 23 comune.

Cei chemaţi să înfăptuiască actul de justiţie ori sa contribuie la înfăptuirea lui, in cadrul instanţei noastre, beneficiază de condiţii optime de desfăşurare a activităţii, construcţia in care se afla sediul judecătoriei Caracal fiind concepută in stilul caracteristic clădirilor cu destinaţie de „Palat de Justiţie" , formată din încăperi de tipul sălilor de şedinţe sau festivităţi , dar si din spatii adecvate pentru birouri.


CAPITOLUL 1 – STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014

Secţiunea I – Activitatea instanţei

1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei


1.1.1. Volumul de activitate

1.1.2. Volumul de activitate pe materii


Măsurile organizatorice adoptate în anul 2014 la nivelul instanţei au urmărit două direcţii principale: reducerea duratei procedurilor în dosarele aflate pe rol, prin îmbunătăţirea activităţii de pregătire administrativ - jurisdicţională a dosarelor, astfel încât acestea să poată fi soluţionate la termenele de judecată alocate şi reducerea stocului de dosare existent .

In anul 2014, pe rolul instanţei noastre s-au înregistrat un număr total de 6703 cauze, dintre care 5182 constituie dosare nou intrate, iar 1521 de dosare au reprezentat stocul anterior, constatat la data de 1 ianuarie 2014.

Din cele 5182 dosare înregistrate in cursul anului 2014, 4710 au reprezentat cauze civile din care: 465 cu minori şi de familie, 626 litigii cu profesionişti, 3619 drept civil comun iar 472 cauze penale.

In cursul anului 2014, magistraţii instanţei au dispus suspendarea cauzelor in 143 cauze .


De asemenea , in acelaşi an de referinţa au fost soluţionate un număr total de 5712 cauze ,dintre care 5258 hotărâri civile si 454 hotărâri penale.

Rezultat al acestei activităţi de judecata, la finele anului 2014 a reieşit un stoc de 991 cauze, incluzând cauzele suspendate ( 143 cauze) .

Referitoar la numărul dosarelor soluţionate sau în curs de soluţionare şi durata medie a termenului stabilit pentru verificarea cererii de chemare în judecată/ a primului termen de judecată, reliefăm următoarele date:

1.Durată medie soluţionare cauze civile şi penale – 137 zile;

a. durată medie soluţionare cauze civile – 133 zile

- durată medie soluţionare cauze cu minori şi de familie -167 zile

- durată medie soluţionare cauze litigii cu profesionişti – 145 zile

b. durată medie soluţionare cauze penale - 121 zile;

Instanţa a funcţionat iniţial, în cursul anului 2014 cu 13 complete care au judecat atât cauze în materie civilă, litigii cu profesionişti cât şi în materie penală, 4 complete specializate în judecarea cauzelor cu minori şi familie, 3 complete specializate în judecarea fondului funciar, 2 complete specializate în judecarea cauzelor penale cu minori şi 13 complete pentru soluţionarea cererilor de încuviinţare a executării silite.

Ulterior numărul completelor de judecată în cursul anului nu a suferit modificări.

1.2. Încărcătura pe judecător

În ceea ce priveşte volumul de activitate, de încărcătura pe fiecare judecător situaţia se prezintă, în cursul anului 2014 astfel :
Judecator

Cauze repartizate spre solutionare

Buzatu Victoria

445

Defta Doina

514

Galetan Lucia

557

Grozăvescu Ion

446

Ivan Marian

519

Măceşeanu Constantin

636

Miu Matei

476

Rezeanu Ion

482

Soare Daniela

484

Stoicea Mihaela

567

Teacu Ioana

488

Veselin Florin

520

Bălan Lidia

322

Precizăm că, în cazul încărcăturii pe fiecare judecător au fost incluse şi cauzele suspendate.

În cursul anului 2014 numărul completelor de judecată nu a suferit modificări .
1.3. Operativitatea

1.3.1. Indicele general de operativitate al instanţei

1.3.2. Operativitatea pe materii

1.3.3. Operativitatea pe judecători

Procedând la stabilirea indicilor generali de operativitate al instanţei pentru anul de referinţă 2014 trebuie să distingem următorul aspect : începând cu data de 12 decembrie 2014 , magistraţii instanţei nu au mai desfăşurat activitate de judecata, conform programării stabilite, urmând a-şi efectua zilele de concediu aferente anului în curs însă, în toata aceasta perioadă, până la sfârşitul anului, respectiv 31 decembrie 2014 pe rolul Judecătoriei au fost înregistrate un număr de 139 cauze, din care: 130 dosare civile şi 9 dosare penale, cu dată recomandată în anul 2015

De arătat că, urmare a intrării în vigoare începând cu data de 15.02.2013 a Noului Cod de procedură civilă un număr 358 dosare din care : 332 dosare civile şi un număr de 26 dosare penale (procedură prealabilă) nu au avut ca prim termen de judecată în anul 2014, acestea aflându-se în etapa verificării şi regularizării cererilor, conform art.200 NCPC.

In atare condiţii, în vederea reflectării reale a rezultatelor muncii in datele statistice prezentate, înţelegem să evaluam indicele de operativitate, pornind de la aceasta situaţie , în care se va reflecta şi operativitatea fără dosarele aflate în etapa verificării şi regularizării cererilor.

Rezulta, aşadar, un indice general de operativitate de 88,54% , 1a nivelul instanţei, prin raportare la numărul total de cauze înregistrate, şi care au primit termen de judecata în anul 2014 şi 2015, incluzând, astfel, acele cauze ce au fost înregistrate pe rolul instanţei noastre la finele anului 2014 si al căror prim termen de judecată a fost in anul 2015.

In condiţiile în care, indicele general de operativitate va fi calculat ţinând cont de numărul total al cauzelor înregistrate pana la 31 decembrie 2014, rezultatul este de 87,07% , din care în cauzele civile de drept comun este de 88,83 % , în cauzele cu minori şi de familie 80,89% , în litigiile cu profesionişti 84,14%, iar în cauzele penale este de 83,76 %.Operativitatea pe judecători

Precizam că vom prezenta, în continuare, aceeaşi modalitate de calcul a indicelui de operativitate, raportându-ne la cele două situaţii distincte, respectiv operativitatea ce rezulta prin includerea în numărul cauzelor repartizate fiecărui judecător şi a acelor cauze înregistrate până la 31 decembrie 2014, dar care au primit prim termen de judecata în anul 2015, precum şi situaţia în care asemenea cauze vor fi excluse din calcul.Prin urmare, pentru fiecare judecător se va evidenţia un indice de operativitate, în cele doua cazuri .


Judecator

Operativitate total dosare

Operativitate fara dosare cu prim termen in 2015

VESELIN FLORIN CRISTIAN

87,72%

89,29%

IVAN MARIAN

83,04 %

84,69%

TEACU IOANA

85,39%

87,02%

MĂCEŞEANU CONSTANTIN

87,56%

89,00%

DEFTA DOINA

86,90 %

88,66%

STOICEA MIHAELA

82,70 %

83,92%

REZEANU ION

87,55 %

89,25%

BUZATU VICTORIA

86,41 %

87,62%

SOARE DANIELA

87,53 %

89,61%

MIU MATEI

86,61 %

89,31%

GROZĂVESCU ION

90,25%

90,66%

GALETAN LUCIA

83,76%

85,02%

BĂLAN LIDIA

94,57%

94,57%


1.4. Managementul resurselor umane
In anul 2014 managementul instanţei a avut în vedere desfăşurarea unei activităţi susţinute, eficiente, calitative, dar care, în acelaşi timp să asigure un climat de ordine si disciplina, o colaborare corespunzătoare între compartimentele instituţiei, îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către fiecare persoana, o repartizare raţionala si echilibrata a volumului de munca şi a sarcinilor ce excedau activităţii de judecata - atât in rândul judecătorilor, cât al personalului auxiliar de specialitate, ţinând cont de complexitatea acestor sarcini, de pregătirea si experienţa celor cărora le-au fost atribuite.De asemenea s-a urmărit în permanenţă ca schema prevăzută la nivelul instanţei atât în ceea ce priveşte numărul judecătorilor cât şi a personalului auxiliar să fie completă.

Instanţa noastră a funcţionat în cursul anului 2014 cu complete de judecată în materie penală şi civilă, respectând numărul completelor specializate aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii în domeniul cauzelor cu minori şi de familie, a cauzelor funciare, a cauzelor penale cu inculpaţi minori şi părţi vătămate minore, precum şi a cauzelor de corupţie.

Creşterea gradului de specializare în activitatea judiciară reprezintă o coordonată prioritară a reformei sistemului judiciar, iar impactul funcţionării completelor specializate asupra activităţii instanţei este unul pozitiv. Trebuie să recunoaştem că rezultatele pe care instanţa noastră le-a obţinut în condiţiile funcţionării unor complete mixte au fost superioare celor pe care le-am obţinut în urma structurării separate( specializate) a completelor de judecată în materie civilă şi penală existentă în anul 2007 şi anterior.

Colegiul de conducere al Judecătoriei Caracal, pentru a fi respectată necesitatea asigurării unei repartizări echilibrate a volumului de activitate pe fiecare judecător, pentru anul 2014, prin Hotărârea nr.18/05.12.2011 a aprobat planificarea completelor de judecată ce urmează a soluţiona în materie civilă, litigii cu profesionişti şi penală, dar şi cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 144 /16 . 11.2005, referitoare la înfiinţarea completelor specializate în materia cauzelor cu minori şi familie, şi a cauzelor funciare, precum şi a Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr.299/18.09.2006 referitoare la înfiinţarea completelor specializate pentru soluţionarea cauzelor de corupţie.

In mod concret, la Judecătoria Caracal au funcţionat în cursul anului 2014 complete care au judecat cauze atât în materie civilă, litigii cu profesionişti cât şi penală , 4 complete specializate în soluţionarea cauzelor de minori şi familie – civil, 2 complete în soluţionarea cauzelor cu minori – penal, 3 complete specializate în soluţionarea cauzelor de fond funciar .

S-a considerat, că printr-o astfel de restructurare, dar şi cu respectarea numărului de complete specializate, aprobate spre funcţionare Judecătoriei Caracal de către Consiliul Superior al Magistraturii, se putea realiza o justă repartizare a cauzelor, precum şi un volum de activitate echilibrat pentru judecătorii instanţei şi, în acelaşi timp, se înfăptuia şi unul din dezideratele majore ale reformei sistemului judiciar şi anume, acela ar creşterii gradului de specializare a magistraţilor instanţei.

In acest context, se impune să precizăm că, aşa cum s-a menţionat anterior în tot cursul anului 2014 schema de judecători a fost completă.

După cum se observă, la nivelul Judecătoriei Caracal a existat stabilitate în cursul anului 2014, ceea ce şi-a pus amprenta atât asupra numărului de dosare soluţionate cât şi, într-o anumită măsură, asupra calităţii soluţiilor pronunţate.

În prezent, la Judecătoria Caracal funcţionează un număr de 13 judecători, dintr-o schemă de 13 judecători.

Personalul auxiliar de specialitate constituit din grefieri a desfăşurat o activitate, în ansamblu, corespunzătoare, cu rezultate net superioare faţă de anul 2013.

Activitatea întregului personal auxiliar de specialitate a fost coordonata cu responsabilitate, conştiinciozitate de grefier şef Buturoagă Dorina, pe parcursul întregului an.

Trebuie sa menţionam ca întreaga activitate a grefierului sef s-a înscris în mod strict în dispoziţiile Regulamentului de ordine interioara, atribuţiile specifice fiind îndeplinite în mod responsabil şi, mai mult decât atât, climatul de lucru instituit în rândul personalului auxiliar fiind unul adecvat desfăşurării unei activităţi eficiente, pe principii de respect si înţelegere . De asemenea, raporturile dintre corpul magistraţilor si personalul auxiliar de specialitate precum si personalul colaborator au fost dintre cele mai bune, contribuind la îmbunătăţirea actului de justiţie.

La Judecătoria Caracal există un nr.27 de angajaţi ca personal auxiliar de specialitate, schema instanţei fiind completă, respectiv:


 • Buturoagă Dorina Marieta – grefier şef

 • Rotaru Violeta – grefier

 • Bîzganu Nicolina – grefier

 • Drăghici Denisa – grefier

 • Preda Mirela – grefier

 • Chircu Giorgiana – grefier

 • Podeanu Maria – grefier

 • Asan Liliana – grefier

 • Chiriţă Ioana – grefier

 • Vasile Daniela – grefier

 • Fieraru Daniel – grefier

 • Duică Daniel – grefier

 • Andrei Dan – grefier

 • Savu Mariana – grefier

 • Pascu Elena – grefier

 • Pătru Elena – grefier dactilograf

 • Grigorie Marinela – grefier dactilograf

 • Belu Gabriela – grefier dactilograf

 • Ştefan Maria – grefier dactilograf

 • Pistol Mihaela – grefier

 • Micuţă Florenţa – grefier arhivar

 • Ciocea Floarea – grefier arhivar

 • Diaconu Costinel – grefier registrator - începând cu data de 01 noiembrie 2014 urmare a transferării d-nei Zamfirache Andreea la Judecătoria Slatina

 • Costea Antoaneta – agent procedural

 • Datcu Floarea – aprod

 • Ene Maria – aprod

 • Oacă Alexandru – şofer

 • Măzdrăgună Ionel – şofer

La Judecătoria Caracal există un nr.2 de angajaţi ca personal contractual, schema instanţei fiind complet ocupată, Stancu Gheorghe , Ştefănache Marin – muncitori.

La această instanţă există un nr.6 compartimente: • Grefă – grefier şef Buturoagă Dorina Marieta, şi un nr. de 12 grefieri de şedinţă

 • Arhivă – judecător delegat Ivan Marian ; grefieri Micuţă Florenţa şi Fieraru Daniel ;

 • Executări penale – judecător delegat Teacu Ioana ; grefier Preda Mirela ;

 • Executări civile – judecător delegat Buzatu Victoria ; grefieri Duică Daniel şi Pascu Elena ;

 • Înregistrarea şi evidenţa persoanelor juridice ; judecători delegaţi Măceşeanu Cristinel , Rezeanu Ion şi Ivan Marian - grefier Podeanu Maria ;

 • Biroul de informare şi relaţii publice - judecător delegat Stoicea Mihaela – purtător de cuvânt al instanţei ; grefier Drăghici Denisa ;


1.5. Probleme de management ale instanţei
La finele anului 2014, la capitolul ce vizează gestionarea resurselor, referindu-ne la resursele umane aflate la dispoziţia instanţei, ne exprimăm dorinţa ca schema să fie suplimentată cu încă doua posturi de grefier, două post de grefier – arhivar şi un post de informatician.

Cu privire la acest ultim aspect, menţionăm totuşi că, în cursul anului 2014 instanţa a beneficiat de prezenta unui informatician delegat din cadrul Tribunalului Olt, patru din cele cinci zile ale săptămânii, iar prezenta sa este de un real folos în funcţionarea corecta a aplicaţiei Ecris.

Încercând o evaluare temeinică şi obiectivă a factorilor ce au concurat la obţinerea rezultatelor, apreciem că, acestea sunt perfectibile, în sensul că, o repartizare echilibrată în mod real, a cauzelor prin asigurarea fiecărui judecător a unui volum de activitate corespunzător, fără crearea unor diferenţe majore între magistraţi, din acest punct de vedere nu pot fi realizate decât prin revenirea la structura completelor stabilite pentru această instanţă, atât în materie penală, cât şi în materie civilă.

Acesta a fost şi considerentul ce a condus la structurarea completelor de judecată, în viziunea anului 2014, pe criteriul completelor mixte.

Desigur, devine discutabil aspectul creşterii gradului de specializare a judecătorilor noştri în activitatea judiciară, însă dincolo de toate argumentele ce pot fi aduse în sprijinul necesităţii specializării magistratului, procedând la o evaluare de ansamblu a activităţii instanţei noastre, apare determinant şi prioritar efectul, impactul pe care funcţionarea completelor de judecată trebuie să o aibă asupra rezultatelor globale obţinute.

Acest aspect a fost subliniat şi de Inspecţia Judiciară cu ocazia controlului de fond efectuat la instanţa noastră, când s-a precizat că, în ceea ce priveşte creşterea gradului de specializare a judecătorului, nu trebuie să presupună, în mod direct, implicit şi întotdeauna specializarea sa în cadrul activităţii de judecată, ci, atunci când interesul general al unei instanţe impune structurarea funcţionării completelor de judecată în sensul completelor mixte, specializarea judecătorului ocupă un loc secundar.

Conducerea instanţei a fost asigurata de preşedinte – judecător Ion Grozăvescu respectiv vicepreşedinte - judecător Defta Doina.

Conducerea instanţei s-a preocupat in mod permanent de crearea si menţinerea unei atmosfere propice obţinerii unei activităţi eficiente.

Colegiul de conducere al Judecătoriei Caracal, constituit din preşedintele instanţei - judecător Grozăvescu Ion , şi domnii judecători Doina Defta şi Matei Miu, a luat hotărâri, întrunind de fiecare data unanimitate de voturi, iar din acest punct de vedere colaborarea a fost una foarte buna.

De câte ori s-a impus, Colegiul de conducere a dezbătut problemele generale ale instanţei, adoptând hotărâri menite să asigure buna organizare si funcţionare a acesteia , şi în vederea menţinerii unei atmosfere colegiale, bazata pe principii de respect intre magistraţii instanţei şi nu de puţine ori - deşi Regulamentul de ordine interioara nu prevede s-a procedat la consultarea larga a întregii Adunări Generale a judecătorilor.

În cursul anului 2014 pentru o bună organizare şi funcţionare a instanţei s-au adoptat un nr. de 14 Hotărâri de Colegiu.


Kataloq: 207 -> Documents
Documents -> Yusif Vəzir Çəmənzəminli 130
Documents -> Kitabxanalarda uşaq ədəbiyyatının təbliği və müasir dövrdə kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, onların işində yeni metodların tətbiq edilməsi istiqamətində kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr
Documents -> Böyük şair və mütəfəkkir İmadəddin Nəsiminin vəfatının 600-cü ildönümü ilə əlaqədar kitabxanalar qarşısında duran vəzifələr
Documents -> Qara Qarayev-100 (1918 1982)
Documents -> Ağdaş 018 azərbaycan xalq cümhuriYYƏTİ – ŞƏrqdə İlk parlamentli respublika
Documents -> Uşaq Hüquqları aylığı ( 20 oktyabr-20 noyabr) ilə əlaqədar kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr
Documents -> Cəmil Əlibəyov -90
Documents -> Raport de bilanţ 2008
Documents -> Hüseyn Cavid 135 (1882-1941)

Yüklə 213,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə