Raport o stanie


Opis i uzasadnienie przedsięwzięćYüklə 1,77 Mb.
səhifə12/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
#39700
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   38

4.4. Opis i uzasadnienie przedsięwzięćPrzedsięwzięcie 1. Czynny wypoczynek w Zielonej Krainie
Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji:

 • Celu ogólnego 1 Rozwój turystyki i rekreacji

 • Celu szczegółowego 1.1. Poprawa infrastruktury

 • Celu szczegółowego 1.2. Promocja.

Zielona Kraina to obszar atrakcyjny turystycznie i rekreacyjnie. Opisywane przedsięwzięcie jest elementem szerokiej koncepcji tworzenia klastera turystyczno-rekreacyjnego. Stowarzyszenie LGD Lider Zielonej Wielkopolski będzie rozwijać infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną, usługi turystyczne oraz intensywnie promować tworzony klaster. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy skorzystać będą mogli oczywiście również w sposób bezpośredni, sami korzystając z wytworzonych dóbr.


Grupy beneficjentów
Rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy i członkowie LGD, samorządy i inne jednostki im podległe, organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, związki wyznaniowe.
Czas realizacji
Wszystkie operacje dla Przedsięwzięcia 1 będą realizowane w latach 2009-2015.
Dla przedsięwzięcia zaproponowano szereg wskaźników, których zestawienie prezentuje Tabela 4.1.
Przedsięwzięcie 2 Dziedzictwo kulturowe Zielonej Krainy
Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji:

 • Celu ogólnego 1 Rozwój turystyki i rekreacji

 • Celu szczegółowego 1.1. Poprawa infrastruktury

 • Celu szczegółowego 1.2. Promocja

Na obszarze LGD Lider Zielonej Wielkopolski znaleziono ślady początków państwowości polskiej. Na tym obszarze miały miejsce różne ważne dla historii Polski wydarzenia. Dlatego istnieją przesłanki, aby to posiadane niewątpliwe dziedzictwo wykorzystać z jednej strony do osiągnięcia celów materialnych w postaci rozwoju gospodarczego, z drugiej strony do osiągnięcia celów społecznych w postaci podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa, zwiększenia wrażliwości społecznej w tym kulturalnej, rozwoju patriotyzmu, itp.


Grupy beneficjentów
Rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy i członkowie LGD, samorządy i inne jednostki im podległe, organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, związki wyznaniowe.
Czas realizacji
Wszystkie operacje dla Przedsięwzięcia 2 będą realizowane w latach 2009-2015.
Dla przedsięwzięcia zaproponowano szereg wskaźników, których zestawienie prezentuje Tabela 4.1.

Przedsięwzięcie 3. Zielona Kraina naszą małą ojczyzną

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji: • Celu ogólnego 2 Zrównoważony rozwój społeczny

 • Celu szczegółowego 2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej

Dla prawidłowego i zrównoważonego rozwoju społecznego niezwykle ważne jest prowadzenie zdrowego i aktywnego trybu życia. Liderzy LGD chcieliby, aby mieszkańcy kultywowali i rozwijali tradycje sportowe obszaru. W ramach przedsięwzięcia liczyć się będą nie tylko operacje zmierzające do poprawy infrastruktury sportowej, ale również wszelkie operacje, które będą promować aktywny, zdrowy tryb życia, które będą prowadziły również do integracji społecznej. Nie od dzisiaj wiadomo, że sport jest doskonałym budulcem więzi społecznych, kształtowania kultury, tworzenia wzorców zachowań społecznych oraz rozwijania tożsamości lokalnej. Rozwijanie sportu i zachowań sportowych służy również budowaniu ducha współzawodnictwa i konkurencji, które przekazane młodemu pokoleniu i przyswojone w wersji fair play tworzyć będą znakomite warunki i podstawy dla rozwoju gospodarczego obszaru i zrównoważonego rozwoju społecznego.


Grupy beneficjentów
Rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy i członkowie LGD, samorządy i inne jednostki im podległe, organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, związki wyznaniowe.
Czas realizacji
Wszystkie operacje dla Przedsięwzięcia 3 będą realizowane w latach 2009-2015.
Dla przedsięwzięcia zaproponowano szereg wskaźników, których zestawienie prezentuje Tabela 4.1.
Przedsięwzięcie 4. Zielona Kraina otwarta na integrację i rozwój
Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji:

 • Celu ogólnego 2 Zrównoważony rozwój społeczny

 • Celu szczegółowego 2.2. Wspomaganie integracji, inicjatyw lokalnych i rozwoju przedsiębiorczości

Jedną z metod obrony przed globalizacją i standaryzacją zachowań społecznych są wszelkiego rodzaju regionalizmy. Regionalizmy te mogą mieć negatywny charakter w postaci zamykania się na świat, na przenikanie i internacjonalizację kultur, ale mogą mieć charakter pozytywny w postaci rodzenia się lokalnych struktur społecznych, zintegrowanych wewnętrznie popartych poczuciem lokalnej tożsamości. Opisywane przedsięwzięcie ma doprowadzić do zwiększenia skali zaangażowania mieszkańców LGD w rozwój społeczny w dziedzinie kultury, tradycji, sportu, a także do poszerzania swoich zainteresowań, umiejętności, wreszcie do zwiększenia możliwości podejmowania inicjatyw lokalnych i prowadzenia działalności gospodarczej (także pozarolniczej) na terenach wiejskich i, tym samym, większej mobilności w sferze przedsiębiorczości. Zrealizowanie przedsięwzięcia ma na celu scementowanie poczucia tożsamości lokalnej, budowę pełnowartościowej wspólnoty społecznej gotowej kooperować z sobą na każdym możliwym poziomie, co będzie miało przełożenie na zrównoważony rozwój społeczny. W procesie realizacji zadania wykorzystane będą wszelkie możliwe instrumenty, które doprowadzą do tego, że mieszkańcy poczują, iż Zielona Kraina jest w pełni zintegrowana i podlega prężnemu, permanentnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu.


Grupy beneficjentów
Rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy i członkowie LGD, samorządy i inne jednostki im podległe, organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, związki wyznaniowe.
Czas realizacji
Wszystkie operacje dla Przedsięwzięcia 4 będą realizowane w latach 2009-2015.
Dla przedsięwzięcia zaproponowano szereg wskaźników, których zestawienie prezentuje Tabela 4.1
Tabela 4.1. Wskaźniki celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć LSR Lider Zielonej Wielkopolski
Stan początkowy wskaźników wynosi 0 (zero) w odniesieniu do % (procentów) i ilości


Cel strategiczny

Wskaźnik oddziaływania

Uzasadnienie

Cel szczegółowy

Wskaźnik rezultatu

Uzasadnienie

Przedsięwzięcie

Wskaźnik produktu

Uzasadnienie

I. Rozwój turystyki i rekreacji


Wzrost liczby osób deklarujących chęć ponownego odwiedzenia obiektów kulturalnych i korzystania z obiektów turystyczno-rekreacyjnych o minimum 20 %


Dzięki poprawie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzrośnie liczba osób deklarujących chęć ponownego odwiedzenia obiektów kulturalnych i korzystania z obiektów turystyczno-rekreacyjnych, co przyczyni się do realizacji celu- Rozwój turystyki i rekreacji

  1. Poprawa infrastruktury

-Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej o minimum 20%

Operacje wybrane do finansowania przez Radę- przyczyniające się do zrealizowania wskaźników produktu w przedsięwzięciu nr 1. Zwiększą liczbę osób korzystających z infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

1. Czynny wypoczynek w Zielonej Krainie

-Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych placów zabaw na terenie LGD –7
-Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystyczno-rekreacyjnych- 8
-Liczba wspartych gospodarstw i działalności agroturystycznych na terenie LGD- 4
-Liczba zmodernizowanych obiektów małej architektury turystycznej na terenie LGD- 2

Są to wskaźniki, które przyczynią się do realizacji przedsięwzięć i osiągnięcia założonych celów szczegółowych i strategicznych- znakomicie oddają założenia operacji, które na terenie LGD Lider Zielonej Wielkopolski są typami preferowanymi do wyboru przez Radę StowarzyszeniaDziałania PROW

Odnowa i rozwój wsi

Minimalna liczba operacji 3
Małe projekty

Minimalna liczba operacji 12

Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw

Minimalna liczba operacji 1

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Minimalna liczba operacji 1

Funkcjonowanie LGD- nabywanie umiejętności i aktywizacja

Minimalna liczba operacji 3

Promocja obszaru LGD jako terenu atrakcyjnego pod względem oferty turystycznej i kulturalnej wpłynie pozytywnie na przyciągnięcie nowych odwiedzających lub zachęcenie przebywających tu turystów do ponownego odwiedzenie obszaru LGD

  1. Promocja

-Wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej o minimum 10%
-Odsetek mieszkańców deklarujących poprawę jakości oferty kulturalnej o minimum 10%

Sfinansowanie operacji przyczyniających się do zrealizowania wskaźników produktu w przedsięwzięciu nr 2 spowoduje znaczny wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej dzięki zwiększeniu jej atrakcyjności poprzez poszerzenie gamy obiektów, imprez i produktów lokalnych oraz wsparcie lokalnego folkloru i, tym samym, rozbudzenie zainteresowań o charakterze kulturalno-folklorystycznym

2.Dziedzictwo Kulturowe Zielonej Krainy

-Liczba wydań publikacji lub folderów informacyjnych dotyczących regionu dostępnych na terenie LGD- 5
-Liczba zmodernizowanych świeckich i sakralnych obiektów zabytkowych na terenie LGD- 5
-Liczba wspartych zespołów folklorystycznych i zespołów kulturalnych- 4
-Liczba powstałych lub doposażonych obiektów służących rozwojowi tradycji i kultury-5
-Liczba imprez i kampanii promujących produkty lokalne i miejscową kulturę- 10

Działania PROW

Odnowa i rozwój wsi

Minimalna liczba operacji 3

Małe projekty

Minimalna liczba operacji 12

Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw

Minimalna liczba operacji 1

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Minimalna liczba operacji 1

Funkcjonowanie LGD- nabywanie umiejętności i aktywizacja

Minimalna liczba operacji 3

II. Zrównoważony rozwój społeczny

-Odsetek osób deklarujących poczucie więzi z miejscem zamieszkania –minimum 40%

Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej przyczyni się do zwiększenia poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców regionu poprzez identyfikację z własnym regionem oraz wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich

2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej

-Odsetek mieszkańców deklarujących poprawę estetyki własnej miejscowości- minimum 30%

Operacje wybrane do sfinansowania przez Radę – przyczyniające się do zrealizowania wskaźników produktu w przedsięwzięciu nr 3. Wpłynie na poprawę jakości życia, pracy i zabawy społeczności wiejskich oraz będzie zachętą do zasiedlania terenów wiejskich w regionie

3. Zielona Kraina Naszą Małą Ojczyzną

-Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych świetlic wiejskich na terenie LGD- 18
-Liczba doposażonych świetlic wiejskich i obiektów pełniących funkcje świetlic wiejskich na terenie LGD- 10
-Liczba projektów, których celem jest zagospodarowanie lub poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej terenu LGD- 9
-Liczba wybudowanych lub doposażonych obiektów sportowych na terenie LGD- 4

Są to wskaźniki, które przyczynią się do realizacji przedsięwzięć i osiągnięcia założonych celów szczegółowych i strategicznych- znakomicie oddają założenia operacji, które na terenie LGD Lider Zielonej Wielkopolski są typami preferowanymi do wyboru przez Radę StowarzyszeniaDziałania PROW

Odnowa i rozwój wsi

Minimalna liczba operacji 8
Małe projekty

Minimalna liczba operacji 13

Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw

Minimalna liczba operacji 1

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Minimalna liczba operacji 1

Funkcjonowanie LGD- nabywanie umiejętności i aktywizacja

Minimalna liczba operacji 1

Osiągnięcie celu szczegółowego 2.2. wiąże się z realizacją zadań dotyczących wspierania integracji i ingerowania w wszechstronny rozwój lokalnych społeczności, wyczulenie na wartość tradycji, kultury ludycznej, sportu i edukacji.

2.2. Wspomaganie integracji, inicjatyw lokalnych i rozwoju przedsiębiorczości

-Wzrost liczby osób aktywnie uczestniczących w inicjatywach społecznych o minimum 20%
-Wzrost liczby spotkań lokalnych społeczności o minimum 20%
-Wzrost liczby możliwości wsparcia przedsiębiorców na terenie LGD o minimum 20%

Sfinansowanie operacji przyczyniających się do zrealizowania wskaźników produktu w przedsięwzięciu nr 4 wpłynie na zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców terenów wiejskich poprzez uczestnictwo w spotkaniach, imprezach, szkoleniach i warsztatach

4. Zielona Kraina otwarta na integrację i rozwój

-Liczba imprez o charakterze integracyjnym na terenie LGD- 13
-Liczba imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym na terenie LGD- 6
-Liczba imprez o charakterze tradycyjnym na terenie LGD- 14
-Liczba szkoleń o charakterze edukacyjnym na

terenie LGD- 8


-Liczba szkoleń/ warsztatów zagospodarowujących czas wolny mieszkańców LGD-7
-Liczba wspartych działalności gospodarczych i przedsiębiorczości mieszkańców LGD 15
Działania PROW

Odnowa i rozwój wsi

Minimalna liczba operacji 1
Małe projekty

Minimalna liczba operacji 12
Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw

Minimalna liczba operacji 1
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Minimalna liczba operacji 1

Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə