Raport o stanie


PROCEDURY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD ORAZ ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGOYüklə 1,77 Mb.
səhifə17/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   38

9. PROCEDURY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD ORAZ ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO


W celu stworzenia systemu rozdysponowywania budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju opracowano następujący zestaw procedur: • procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach SLR,

 • procedura wyboru operacji i zatwierdzania jej przez organ decyzyjny:

 • ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju,

 • ocena operacji według ustalonych i opisanych w LSR kryteriów,

 • procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru,

 • procedura odwoławcza potencjalnych Beneficjentów,

 • procedura wykluczenia członka Rady z procesu oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji oraz procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego LGD w sprawie wyboru operacji w razie wystąpienia okoliczności, mogących wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

Wybór operacji, zgodnie z §24 ust. 10 Statutu LGD Lider Zielonej Wielkopolski, należy do wyłącznej kompetencji Rady (co jest zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE l277 z 21.10.2005 r. str.1).
9.1. Procedura przyjmowania wniosków

 1. Ogłoszenie konkursu dokonuje organ samorządu województwa właściwy ze względu na siedzibę LGD wybranej do realizacji LSR, na jej wniosek. Termin trwania konkursu nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. Bieg terminu składania wniosków zaczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tej wiadomości

 2. Informacje o możliwości składania wniosków zamieszcza się na stronie internetowej oraz w siedzibie LGD w terminie minimum 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem naboru wniosków. Zawartość ogłoszenia:

 • nazwa LGD ogłaszającej nabór,

 • nazwa działania, którego dotyczy konkurs,

 • termin i miejsce składania dokumentacji konkursowej (nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni – rozpoczynający bieg nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tej informacji),

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

 • kryteria wyboru projektów przez LGD, określone w LSR,

 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD,

 • limit dostępnych środków,

 • wszystkie zasady ubiegania się o wsparcie z danego działania,

 • kwota wsparcia, przeznaczona w danym naborze,

 • informacja o punkcie kontaktowym i miejscu, w którym można otrzymać informacje dodatkowe,

 • informacja, gdzie można pobrać dokumenty konkursowe,

 • informacja o ważnych dokumentach, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem dokumentacji.

 • Informacja może zawierać wskazanie tematycznego zakresu operacji

 1. Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie pomocy (2 egzemplarze) do właściwego podmiotu wdrażającego za pośrednictwem LGD wdrażającej LSR, w ramach której ma być realizowana operacja. Wnioski należy składać osobiście. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych lub wniosek dotyczy projektu, który nie został wybrany przez LGD, właściwy organ samorządu województwa pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

 2. Wnioski muszą być złożone w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach. Wnioski zostają w Biurze LGD na czas rozpatrywania, następnie oryginał przekazywany jest do Instytucji Wdrażającej- odpowiednio UMMM lub ARiMR. Kopia pozostaje w Biurze LGD.

 3. Do wniosku na małe projekty dołącza się ten wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

 4. LGD wydaje wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku albo przyjęcia przesyłki.

 5. W terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie informację na temat liczby złożonych w terminie wniosków oraz łączną wnioskowaną kwotę.

Wzór karty przyjęcia wniosku został przedstawiony w Załączniku nr 3 do niniejszego dokumentu.
9.2. Procedura oceny wniosków

 1. Przewodniczący Rady w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków, wyznacza termin, miejsce i porządek posiedzenia Rady w celu oceny złożonych w terminie wniosków. Biuro LGD niezwłocznie wysyła stosowne zawiadomienia członkom Rady.

 2. Informacja o posiedzeniu Rady jest także podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w siedzibie LGD.

 3. Członkowie Rady wraz z zaproszeniem otrzymują niezbędne i ułatwiające ocenę wniosków informacje o operacjach podlegających ocenie, liczbę złożonych wniosków w poszczególnych działaniach w wersji elektronicznej (drogą mailową lub na płycie CD/DVD), są one także udostępnione w Biurze LGD, z wymogiem zachowaniem prawa wynikającego z:

   • Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

   • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 1000, poz. 1024)

Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania tajemnicy informacji objętych wnioskiem.

 1. Omawianie wniosków odbywa się podczas posiedzenia Rady z wykorzystaniem prezentacji w wersji elektronicznej.

 2. W dniu posiedzenia Rady, członkowie składają stosowne:

 • Zobowiązanie do zachowania tajemnicy informacji objętych wnioskiem,

 • Zobowiązanie do bezstronnej i obiektywnej oceny,

  • Oświadczenie o braku konfliktu interesu z ocenianymi potencjalnymi beneficjentami (wzór stanowi załącznik do LSR).

 1. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, członek Rady nie uczestniczy w procesie oceny danego wniosku.

 2. W sytuacji, gdy w przypadku omawiania danego wniosku liczba wykluczonych członków Rady spowoduje, że na sali nie będzie quorum, niezbędnego do podejmowania uchwał (por. § 10 Regulaminu pracy Rady Stowarzyszenia), wniosek ten zostanie rozpatrzony na kolejnym, niezwłocznie zwołanym posiedzeniu Rady, zachowując termin 21-dniowy liczony od dnia zakończenia naboru na sporządzenie listy ocenionych operacji.”

 3. Zgodność omawianej operacji z LSR odbywa się drogą głosowania poprzez wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, której wyniki są zliczane przez Komisję Skrutacyjną.

 4. LGD dokonuje wyboru małych projektów zgodnie z art.62 ust.4 rozporządzenia nr 1698/2005 spośród małych projektów które są zgodne z LSR, zostały złożone w miejscu i terminie wskazanych w informacji o naborze, których zakres tematyczny jest zgodny z tematycznym zakresem operacji o naborze- o ile w tej informacji został wskazany zakres operacji.

 5. LGD wybiera operacje spośród małych projektów do wysokości limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o naborze. W przypadku gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni LGD wybiera małe projekty do wysokości 120 % limitu dostępnych środków wskazanego w tej informacji.

 6. Ocena operacji według lokalnych kryteriów odbywa się poprzez wpisanie liczby punktów w odpowiedniej kratce karty oceny. Następnie Komisja Skrutacyjna sumuje oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji „Razem” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów. Operacja zatwierdzona do realizacji musi uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

 7. Uchwały podjęte przez Radę są niezwłocznie przekazywane Zarządowi, nie później niż w terminie 3 dni.

 8. W terminie do 21 dni od zakończenia konkursu dokonuje się oceny złożonych wniosków pod względem zgodności z LSR oraz spełnienia kryteriów wyboru projektów. Sporządza się listę ocenionych projektów, ustalając kolejność według liczby uzyskanych punktów, wraz z podaniem informacji o wnioskach, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków określonego w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy. Wnioskodawcom zostaje przekazana informacja na piśmie o:

 • zgodności projektu z LSR albo jego niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności,

 • liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych projektów,

 • możliwości złożenia odwołania od wyników oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR.

 1. Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma z informacją o decyzji Rady może złożyć w biurze LGD odwołanie od decyzji Rady. Odwołanie będzie rozpatrzone wyłącznie w wypadku, kiedy opisano w nim zastrzeżenia do oceny konkretnego kryterium (kryteriów).

 2. W przypadku wpłynięcia odwołań Przewodniczący Rady niezwłocznie zwołuje posiedzenie Rady w celu ponownego rozpatrzenia wniosku.

 3. W terminie do 45 dnia od zakończenia konkursu sporządza się listy:

 • projektów, które zostały wybrane, uwzględniając wyniki oceny małych projektów dokonanej na skutek złożonych odwołań, ustalając ich kolejność wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów - pomoc na projekty przysługuje wg kolejności na liście,

 • projektów, które nie zostały wybrane - uwzględniając wyniki oceny projektów dokonanej na skutek złożonych odwołań. Odwołania mogą dotyczyć również listy wybranych projektów.

  1. Listy projektów zawierają dane umożliwiające identyfikację małego projektu, wnioskowaną kwotę pomocy, a lista, o której mowa w punkcie 16:

   • sporządzona w przypadku gdy informacja o możliwości składani wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni- zawiera dodatkowo wskazanie małych projektów, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków, wskazanego w informacji o naborze;

   • zawiera dodatkowo wskazanie małych projektów, które w wyniku oceny pod względem oceny z LSR zostały uznane za zgodne z LSR, niezgodne z LSR, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o naborze, których zakres tematyczny nie jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w informacji o naborze, w przypadku gdy ta informacja zawierała wskazanie tego zakresu.

  2. W terminie do 45 dnia od zakończenia konkursu LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o:

 • wybraniu projektu lub jego niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania,

 • liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny projektów pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów lub miejscu na liście projektów, które zostały wybrane,

 • możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu wdrażającego – w przypadku wnioskodawcy, którego operacja nie została wybrana,

 • w roku, w którym po raz ostatni zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków, LGD informując wnioskodawcę o wybraniu projektu, wskazuje również, czy projekt ten mieści się w ramach 120% limitu dostępnych środków”.

  1. Szczegółowe rozbicie punktów pod względem każdego z kryteriów oceny operacji udostępniane jest na wniosek wnioskodawcy w biurze.

  2. W terminie do 45 dnia od zakończenia konkursu przekazuje się właściwemu podmiotowi wdrażającemu listy o których mowa w pkt. 14 oraz uchwały właściwego organu LGD w sprawie wyboru projektów wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty” do samorządu województwa, a w przypadku działania „Różnicowanie …” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” do ARiMR).

  3. Właściwy podmiot wdrażający może wzywać LGD do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia list, uchwał lub złożonych wniosków o przyznanie pomocy na projekty, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej przyznania pomocy na projekt.9.2.1. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

 1. Członkowie Rady otrzymują karty oceny zgodności operacji z wypełnioną metryczką i instrukcją.

 2. Członkowie Rady dokonują oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie karty oceny zgodności.

 3. Członkowie Rady oceniają osobno zgodność operacji z:

 • celami ogólnymi,

 • celami szczegółowymi,

 • przedsięwzięciami,

stawiając znak X w odpowiedniej kratce arkusza oceny.

 1. Operacja zostaje uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, jeżeli będzie zgodna z:

 1. co najmniej jednym celem ogólnym,

 2. oraz z co najmniej jednym celem szczegółowym,

 3. oraz z co najmniej jednym przedsięwzięciem.

 1. Następnie członkowie Rady zaznaczają kratkę „TAK” lub „NIE” przy punkcie „Uznaję operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju”.

 2. Korekta błędu na karcie oceny powinna polegać na skreśleniu wpisanej treści niewłaściwej i umieszczenie obok treści właściwej (np. wartości oceny) oraz parafowaniu tak dokonanej poprawki przez Członka Rady wypełniającego kartę.

 3. Każdy Członek Rady podpisuje się na karcie oceny zgodności operacji z LSR.

 4. Zebrania i przeliczenia wyników dokonuje Komisja Skrutacyjna.

 5. O akceptacji zgodności operacji z LSR decyduje uzyskanie zwykłej większości głosów „TAK”, zgodnie z zasadami głosowania, określonymi w Regulaminie pracy Rady.

 6. Karty oceny zgodności operacji zostają zebrane i zarchiwizowane.

 7. Operacja, która została uznana za zgodną z LSR, przechodzi do dalszej procedury oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

 8. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie Każdorazowe decyzje Rady podejmowane będą w formie uchwał.

Załącznikiem do niniejszej procedury jest karta oceny zgodności operacji z LSR, przedstawiona w Tabeli 9.1.Tabela 9.1. Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Wniosek nr:
Złożony przez:
Tytuł operacji:
Działanie PROW:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw


Odnowa i rozwój wsi


Małe projektyArkusz oceny

TAK

NIE

1. Czy realizacja operacji przyczynia się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?
Cel 1 Rozwój turystyki i rekreacji
Cel 2 Zrównoważony rozwój społeczny

2. Czy realizacja operacji przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?
Cel 1.1. Poprawa infrastruktury
Cel 1.2. Promocja
Cel 2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej
Cel 2.2. Wspomaganie integracji, inicjatyw lokalnych i rozwoju przedsiębiorczości

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?
Przedsięwzięcie 1 Czynny wypoczynek w Zielonej Krainie
Przedsięwzięcie 2 Dziedzictwo kulturowe Zielonej Krainy
Przedsięwzięcie 3 Zielona Kraina naszą małą ojczyzną
Przedsięwzięcie 4 Zielona Kraina otwarta na integrację i rozwój

Uznaję operację za zgodną z Lokalną strategią Rozwoju

Data:
Imię i nazwisko oceniającego:
Podpis:
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników warsztatów strategicznych, Rokosowo 12-14 listopada 2008
Instrukcja wypełnienia karty


 1. W odniesieniu do każdego celu ogólnego, celu szczegółowego i przedsięwzięcia, wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 3 należy wybrać i zaznaczyć odpowiedź „TAK” lub „NIE” przez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu.

 2. Operację uznaje się za zgodną z LSR, jeżeli zaznaczono odpowiedź „TAK” dla co najmniej jednego celu ogólnego (punkt 1) oraz co najmniej jednego celu szczegółowego (punkt 2) oraz co najmniej jednego przedsięwzięcia (punkt 3) – wówczas należy postawić znak „X” w polu „TAK” przy sformułowaniu „Uznaję operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju”.

 3. Jeżeli nie zostały spełnione warunki, określone w powyższym punkcie, należy postawić znak „X” w polu „NIE” przy sformułowaniu „Uznaję operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju”.9.2.2. Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski opracowała zestaw lokalnych kryteriów, na podstawie których oceniana będzie każda operacja zgłoszona do wsparcia z funduszy PROW na lata 2007-2013. Z uwagi na różny charakter działań, do każdego z nich zostały opracowane różne kryteria wyboru.
 1. Członkowie Rady otrzymują karty oceny operacji według lokalnych kryteriów zgodne z konkretnym działaniem PROW.

 2. Omawianie wniosków odbywa się według kolejności ich wpływu za pomocą wyświetlanej na ekranie prezentacji przez Przewodniczącego Rady lub wyznaczoną przez niego osobę.

 3. Po omówieniu wniosku, członkowie Rady dokonują oceny operacji poprzez wpisanie liczby punktów w odpowiedniej kratce karty oceny.

 4. Korekta błędu na karcie oceny powinna polegać na skreśleniu wpisanej treści niewłaściwej i umieszczenie obok treści właściwej (np. wartości oceny) oraz parafowaniu tak dokonanej poprawki przez Członka Rady wypełniającego kartę.

 5. Następnie Komisja Skrutacyjna sumuje oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji „Razem” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów.

 6. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

 7. Na podstawie wyników głosowania sporządza się listę operacji wybranych do finansowania.

 8. Operacja musi uzyskać, co najmniej 60% ogólnej liczb punktów, aby zostać zaakceptowaną.

 9. W przypadku, gdy operacje uzyskają taką samą liczbę punktów, decyzje o kolejności na liście decyduje wnioskowana kwota na realizację operacji – im wyższa kwota tym wyższe miejsce na liście operacji wybranych do finansowania.

 10. Oceniający podpisują się na kartach, które zostają następnie zarchiwizowane. Każdorazowe decyzje Rady podejmowane będą w formie uchwał. Każda uchwała zawiera:

 • informacje o Wnioskodawcy (imię, nazwisko/nazwa, adres/siedziba, nr identyfikacyjny),

 • tytuł operacji,

 • kwotę pomocy o jaką ubiegał się Wnioskodawca,

 • decyzję Rady w sprawie zgodności / niezgodności z LSR,

 • liczbę punktów i miejsce na liście,

 • postanowienie Rady o wybraniu operacji do finansowania.

Załącznikiem do niniejszej procedury jest karta oceny operacji, której kształt przybliżają Tabele 9.2.-9.5.Tabela 9.2. Karta oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Karta oceny operacji

Wniosek nr:
Złożony przez:
Tytuł operacji:


Działanie

PROW

Lokalne kryteria oceny projektu

Przyznana ocena

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

1. Wnioskodawca ma doświadczenie w pozyskiwaniu bezzwrotnych środków zewnętrznych w ostatnich 5 latach z wyłączeniem płatności bezpośrednich w ostatnim roku (weryfikowanie na podstawie oświadczenia):

 • Nie pozyskał środków - 0 punktów,

 • Pozyskał 1-2 dotację - 1 punkt,

 • Pozyskał 3-5 dotacji - 2 punkty,

 • Pozyskał powyżej 5 dotacji – 3 punkty
2. Powierzchnia gospodarstwa (które beneficjent posiada lub w którym pracuje):

 • Powyżej 30 ha – 0 punktów

 • Powyżej 25-30 ha – 1 punktów

 • Powyżej 15 do 25 ha - 2 punkty

 • Do 15 ha włącznie – 3 punkty
3. Wnioskowana kwota:

 • Poniżej 10.000 zł – 0 punktów,

 • Od 10.000 do 30.000 zł (włącznie) – 1 punkt,

 • Od 30.000 do 50.000 zł (włącznie) – 2 punkty,

 • Powyżej 50.000 zł – 3 punkty
4. Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy (w przeliczeniu na etaty średnioroczne), w tym samozatrudnienie:

 • 0 etatów – 0 punktów,

 • Do 1 etatu (włącznie) – 1 punkt

 • Do 3 etatów (włącznie) – 2 punkty,

 • Powyżej 3 etatów – 3 punkty
5. Wnioskodawca:

 • Nie jest członkiem organizacji pozarządowej – 0 punktów,

 • Jest członkiem organizacji pozarządowej – 3 punkty
6. Operacja jest realizowana w miejscowości:

 • Powyżej 5000 mieszkańców do 20 000 mieszkańców – 1 punkt,

 • Od 3000-4999 mieszkańców – 3 punkty

 • Poniżej 3000 mieszkańców – 5 punktów
7. Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze LGD:

 • Mały – 0-2 punktów,

 • Średni – 3-5 punktów,

 • Znaczący – 6-8 punktów

Uzasadnienie ocen

0) Operacja typowa, szablonowa, której temat występuje już w przedsięwzięciach na obszarze LG, nie jest novum na obszarze.

1) Operacja ma elementy innowacyjności, ale zakres rzeczowy operacji nie odzwierciedla w pełni innowacyjnego charakteru

2) Operacja ma elementy innowacyjności, ale na obszarze LGD może okazać się ryzykowna ze względu na brak popytu

3) Operacja ma elementy innowacyjne, pojawia się dość często na obszarze LGD, ale wciąż stanowi novum na tym obszarze

4) Operacja ma elementy innowacyjne, na obszarze LGD temat taki realizowany jest rzadko

5) Operacja ma elementy innowacyjne, opisano jej nowatorskie zastosowania

6) Operacja jest innowacyjna na obszarze LGD, ma nową niespotykaną formę

7) Operacja jest bardzo innowacyjna na obszarze LGD, zapotrzebowanie na ten typ operacji jest na obszarze LGD bardzo duże

8) Operacja jest bardzo innowacyjna, w tej formie nie pojawiła się nigdy na obszarze LGD i może przyczynić się do promocji całego obszaru


Inne: /wpisać jakie/…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

RAZEM
Imię i nazwisko oceniającego:

Data i podpis:


Instrukcja wypełnienia karty:


 1. Wnioskowaną operację należy ocenić według 7 powyższych kryteriów, wpisując przyznaną liczbę punktów w rubryce „Przyznana ocena”.

 2. Następnie w rubryce „Razem” należy wpisać sumę z pozycji od 1 do 7.


Tabela 9.3. Karta oceny operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Karta oceny operacji

Wniosek nr:
Złożony przez:
Tytuł operacji:


Działanie

PROW


Lokalne kryteria oceny projektu

Przyznana ocena

Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw

1. Wnioskodawca w ostatnim roku przed złożeniem wniosku ( weryfikowanie na podstawie oświadczenia):

 • Nie miał zarejestrowanej działalności gospodarczej - 0 punktów,

 • Miał zarejestrowaną działalność gospodarczą - 3 punkty,
2. Wnioskodawca w ostatnim roku przed złożeniem wniosku:

 • Zatrudniał średniorocznie powyżej 5 pracowników – 0 punktów,

 • Zatrudniał średniorocznie powyżej 4 do 5 pracowników (włącznie) – 1 punkt,

 • Zatrudniał średniorocznie powyżej 3 do 4 pracowników (włącznie) – 2 punkty,

 • Zatrudniał średniorocznie do 3 pracowników (włącznie) – 3 punkty
3. Wnioskowana kwota:

 • Poniżej 50.000 zł – 1 punkt,

 • Od 50.000 do 100.000 zł – 2 punkty

 • Powyżej 100.000 do 200.000 zł – 3 punkty

 • Powyżej 200.000 do 300.000 zł (włącznie) – 4 punkty
4. Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy (w przeliczeniu na etaty średnioroczne), wliczając samozatrudnienie:

 • 0 etatów – 0 punktów,

 • Do 1 etatu (włącznie) – 1 punkt,

 • Do 3 etatów (włącznie) – 2 punkty,

 • Powyżej 3 etatów – 3 punkty
5. Wnioskodawca:

 • Nie jest członkiem organizacji pozarządowej – 0 punktów,

 • Jest członkiem organizacji pozarządowej – 3 punkty
6. Operacja jest realizowana w miejscowości:

 • Powyżej 5000 mieszkańców do 20 000 mieszkańców – 1 punkt,

 • Od 3000-4999 mieszkańców – 3 punkty

 • Poniżej 3000 mieszkańców – 5 punktów
7. Operacja nawiązuje do tradycyjnych zawodów, obrzędów, tradycji lokalnych w sposób:

 • Mały – 0-1 punktów,

 • Średni – 2-3 punktów,

 • Znaczący – 4-5 punktów


Uzasadnienie ocen

0) Operacja nie nawiązuje swym tematem i zakresem do tradycji/ obrzędów obszaru

1) Operacja ma elementy tradycji/obrzędowości, ale zakres rzeczowy operacji ściśle do nich nie nawiązuje

2) Operacja jest związana z tradycją/obrzędowością, ale zastosowanie tych elementów i użyte formy przekazu są szablonowe

3) Operacja ma elementy tradycji/obrzędowości, ale nie są one związane typowo z regionem


4) Operacja jest związana z tradycją/ obrzędowością w swojej pierwotnej niezmienionej formie, forma przekazu jest atrakcyjna dla odbiorców

5) Operacja jest związana z tradycją i obrzędowością (jak wyżej), a dodatkowo, dzięki swej formie, może przyczynić się do promocji obszaru LGD

Inne:/wpisać jakie/……………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

8. Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze LGD:

 • Mały – 0-2 punktów,

 • Średni – 3-5 punktów,

 • Znaczący – 6-8 punktów


Uzasadnienie ocen

0) Operacja typowa, szablonowa, której temat występuje już w przedsięwzięciach na obszarze LG, nie jest novum na obszarze.

1) Operacja ma elementy innowacyjności, ale zakres rzeczowy operacji nie odzwierciedla w pełni innowacyjnego charakteru

2) Operacja ma elementy innowacyjności, ale na obszarze LGD może okazać się ryzykowna ze względu na brak popytu

3) Operacja ma elementy innowacyjne, pojawia się dość często na obszarze LGD, ale wciąż stanowi novum na tym obszarze4) Operacja ma elementy innowacyjne, na obszarze LGD temat taki realizowany jest rzadko

5) Operacja ma elementy innowacyjne, opisano jej nowatorskie zastosowania

6) Operacja jest innowacyjna na obszarze LGD, ma nową niespotykaną formę

7) Operacja jest bardzo innowacyjna na obszarze LGD, zapotrzebowanie na ten typ operacji jest na obszarze LGD bardzo duże

8) Operacja jest bardzo innowacyjna, w tej formie nie pojawiła się nigdy na obszarze LGD i może przyczynić się do promocji całego obszaru
Inne: /wpisać jakie/…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

RAZEM
Imię i nazwisko oceniającego:

Data i podpis
Tabela 9.4. Karta oceny operacji Odnowa wsiKarta oceny operacji

Wniosek nr:
Złożony przez:
Tytuł operacji:


Działanie

PROW

Lokalne kryteria oceny projektu

Przyznana ocena

Odnowa i rozwój wsi

1. Wnioskodawca ma doświadczenie w pozyskiwaniu bezzwrotnych środków zewnętrznych w ostatnich 5 latach( weryfikowanie na podstawie oświadczenia):

 • Nie pozyskał środków - 0 punktów,

 • Pozyskał 1 dotację - 1 punkt,

 • Pozyskał do 3 dotacji – 1 punkt

 • Pozyskał od 4-6 dotacji – 2 punkty

 • Pozyskał 7 i więcej dotacji – 3 punkty
2. Wnioskowana kwota:

 • Poniżej 50.000 zł – 1 punkt,

 • Od 50.000 do 100.000 zł (włącznie) – 2 punkty,

 • Od 100.000 do 200.000 zł (włącznie) – 3 punkty,

 • Od 200.000 do 300.000 zł (włącznie) – 4 punkty,

 • Powyżej 300.000 zł – 5 punktów
3. Operacja jest realizowana w miejscowości:

 • Powyżej 3 do 5 tys. mieszkańców – 2 punkty,

 • Do 3 tys. mieszkańców (włącznie) – 5 punktów
4. Operacja przyczynia się do budowania tożsamości lokalnej w sposób:

 • Mało znaczący – 0-2 punktów,

 • Średnio znaczący – 3-5 punktów,

 • Bardzo znaczący – 6-7 punktów


Uzasadnienie ocen

0) Operacja nie przyczynia się do budowania tożsamości lokalnej

1) Operacja może przyczyniać się do budowy tożsamości lokalnej, ale zakres rzeczowy operacji na to jednoznacznie nie wskazuje

2) Operacja może przyczyniać się do budowania tożsamości lokalnej, ale na obszarze miejscowości już istnieje podobna inwestycja

3) Operacja przyczynia się do budowania tożsamości lokalnej, ale skierowana jest do wąskiej grupy odbiorców

4) Operacja przyczynia się do budowania tożsamości lokalnej, ale tylko na płaszczyźnie wizualno-estetycznej miejscowości

5) Operacja przyczynia się do budowania tożsamości lokalnej - zwiększa autonomiczność funkcjonalną miejscowości

6) Operacja, dzięki swym elementom, ma szansę przyczynić się do budowania tożsamości lokalnej na różnych płaszczyznach (wiele płaszczyzn oddziaływania)

7) Operacja w tej formie buduje tożsamość lokalną i dodatkowo może przyczynić się do promocji obszaru LGD

Inne: /wpisać jakie/………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

RAZEM
Imię i nazwisko oceniającego:Data i podpis:Tabela 9.5. Karta oceny operacji Małe projektyKarta oceny operacji

Wniosek nr:
Złożony przez:
Tytuł operacji:


Działanie

PROW

Lokalne kryteria oceny projektu

Przyznana ocena

Małe projekty

1. Wnioskodawca ma doświadczenie w pozyskiwaniu bezzwrotnych środków zewnętrznych w ostatnich 5 latach (weryfikowanie na podstawie oświadczenia):

 • Pozyskał od 0-1 dotacji – 3 punkty

 • Pozyskał od 2-4 dotacji – 2 punkty

 • Pozyskał 5 i więcej dotacji – 1 punkt
2. Wnioskodawca:

 • Nie jest członkiem organizacji pozarządowej – 0 punktów,

 • Jest członkiem organizacji pozarządowej – 3 punkty
3. Operacja nawiązuje do tradycyjnych zawodów, obrzędów, tradycji lokalnych w sposób:

 • Mało znaczący – 0-1 punktów,

 • Średnio znaczący – 2-3 punktów,

 • Bardzo znaczący – 4-5 punktów


Uzasadnienie ocen

0) Operacja nie nawiązuje swym tematem i zakresem do tradycji/ obrzędów obszaru

1) Operacja ma elementy tradycji/obrzędowości, ale zakres rzeczowy operacji ściśle do nich nie nawiązuje

2) Operacja jest związana z tradycją/obrzędowością, ale zastosowanie tych elementów i użyte formy przekazu są szablonowe

3) Operacja ma elementy tradycji/obrzędowości, ale nie są one związane typowo z regionem

4) Operacja jest związana z tradycją/ obrzędowością w swojej pierwotnej niezmienionej formie, forma przekazu jest atrakcyjna dla odbiorców

5) Operacja jest związana z tradycją i obrzędowością (jak wyżej), a dodatkowo, dzięki swej formie, może przyczynić się do promocji obszaru LGD

Inne:/wpisać jakie/……………………………………………………………


………………………………………………………………………………….

4. Operacja jest realizowana w miejscowości:

 • Powyżej 5 tys. mieszkańców- 1 punkt

 • Powyżej 3 do 5 tys. mieszkańców – 2 punkty,

 • Do 3 tys. mieszkańców (włącznie) – 5 punktów
5. Operacja integruje różne środowiska lokalne na obszarze LGD w sposób:

 • Mało znaczący – 0-2 punktów,

 • Średnio znaczący – 3-4 punktów,

 • Bardzo znaczący – 5-8 punktów


Uzasadnienie ocen

0) Operacja nie wpływa na integrację różnych środowisk na obszarze LGD

1) Operacja ma związek z integracją środowisk, ale zakres rzeczowy operacji nie odzwierciedla w pełni charakteru integracyjnego

2) Operacja integruje społeczność lokalną, ale tylko z jednej grupy społecznej/zawodowej/problemowej/wiekowej

3) Operacja integruje społeczność lokalną, ale w większości tylko jedno środowisko i ma mały zasięg obszarowy - mało odbiorców

4) Operacja integruje społeczność lokalną, w większości tylko jedno środowisko, ale ma duży zasięg obszarowy - dużo odbiorców

5) Operacja przyczynia się do integracji różnych środowisk – reprezentanci różnych środowisk biorą udział w projekcie

6) Operacja przyczynia się do integracji różnych środowisk - reprezentanci różnych środowisk współpracują ze sobą aktywnie podczas realizacji operacji

7) Operacja przyczynia się do integracji środowisk - dzięki operacji możliwe jest utrwalenie podstaw do dalszych efektów i integracji środowisk (wartość dodana, trwałość projektu)

8) Operacja przyczynia się do integracji różnych środowisk, a dzięki niespotykanej formie może przyczynić się do promocji obszaru LGD


Inne: /wpisać jakie/……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………6.Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze LGD

 • Mały – 0-2 punkty

 • Średni – 3-4 punkty

 • Znaczący - 5-6 punktów


Uzasadnienie ocen

0) Operacja typowa, szablonowa, której temat występuje już w przedsięwzieciach na obszarze LG, nie jest novum na obszarze.

1) Operacja ma elementy innowacyjności, ale zakres rzeczowy operacji nie odzwierciedla w pełni innowacyjnego charakteru

2) Operacja ma elementy innowacyjności, ale na obszarze LGD może okazać się ryzykowna ze względu na brak popytu

3) Operacja ma elementy innowacyjne, pojawia się dość często na obszarze LGD, ale wciąż stanowi novum na tym obszarze4) Operacja ma elementy innowacyjne, na obszarze LGD temat taki realizowany jest rzadko

5) Operacja ma elementy innowacyjne, opisano jej nowatorskie zastosowania

6) Operacja jest innowacyjna na obszarze LGD, ma nową niespotykaną formę

7) Operacja jest bardzo innowacyjna na obszarze LGD, zapotrzebowanie na ten typ operacji jest na obszarze LGD bardzo duże

8) Operacja jest bardzo innowacyjna, w tej formie nie pojawiła się nigdy na obszarze LGD i może przyczynić się do promocji całego obszaru
Inne: /wpisać jakie/…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

RAZEM
Imię i nazwisko oceniającego:


Data i podpis


Procedury zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji w formie tabelarycznej i graficznej zostały przedstawione w Załączniku nr 4 do niniejszego dokumentu.Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə