Raport o stanie


Harmonogram realizacji Lokalnej Strategii RozwojuYüklə 1,77 Mb.
səhifə20/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   38

10.3. Harmonogram realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Pierwszy nabór wniosków odbył się w terminie 30 grudnia 2009 roku - 28 stycznia 2010 roku i dotyczył wniosków na Małe projekty oraz Odnowę i rozwój wsi. II nabór wniosków odbył się w terminie 10 maja - 9 czerwca 2010 roku i dotyczył działań: Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. III Nabór wniosków odbył się w terminie 14 listopada – 13 grudnia 2011 roku. Dotyczył działań Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi.

- IV nabór wniosków odbył się w drugim półroczu 2012 r. (8-28 listopada), V i VI nabór odbędą się w drugim półroczu 2013 roku. Dotyczyć one będą następujących działań: Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi.

10.4. Procedura zmian budżetu

W przypadku, gdyby nastąpiły zmiany dostępnych Lokalnej Grupie Działania kwot, zaplanowano procedurę zmian w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszelkie zmiany będą dokonywane na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po uprzednim przygotowaniu harmonogramu zmian przez pracowników Biura. Harmonogram będzie uwzględniał nowe możliwości finansowania działania w ramach obowiązujących przepisów prawa. O zmianę mogą wnioskować: • Członkowie/Partnerzy Stowarzyszenia,

 • Zarząd Stowarzyszenia,

 • Rada Stowarzyszenia,

 • Dyrektor Biura Stowarzyszenia,

 • Komisja Rewizyjna.

Każdy wniosek o zmianę budżetu LSR musi zawierać szczegółowe uzasadnienie.

11. PROCES PRZYGOTOWYWANIA LSR


Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana przez specjalny Zespół Roboczy ds. LSR przy Lokalnej Grupie Działania Lider Zielonej Wielkopolski, przy aktywnym współudziale mieszkańców z terenu całej grupy. Zewnętrznymi ekspertami, którzy dbali o zachowanie merytorycznych parametrów Strategii i zgodność z przepisami prawa, byli konsultanci WOKiSS: Maciej Pietrzykowski, Radosław Szarleja.11.1. Podstawy prawne Lokalnej Strategii Rozwoju

Podstawy prawne sporządzonego dokumentu, stanowią:  1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

  2. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

  3. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,

  4. Ustawa z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

  5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), z lipca 2007 roku,

  6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

  7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

  8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

  9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

  10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

  11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

  12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

  13. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682),

  14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 129 poz.844 z 1997 roku,

  15. Statut Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski.


11.2. Etapy opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju
11.2.1. Etap wstępny

Proces przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju został poprzedzony zawiązaniem i rejestracją Stowarzyszenia „Lider Zielonej Wielkopolski”. W tym celu w dniu 27 czerwca 2007 roku w Hotelu „Jarota” w Jarocinie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Lider Zielonej Wielkopolski”. W skład członków założycieli weszli przedstawiciele - osoby fizyczne z sześciu gmin. Byli to przedstawiciele gmin: Jarocin, Jaraczewo, Środa Wielkopolska, Krzykosy, Książ Wielkopolski i Zaniemyśl. Już w trakcie zebrania założycielskiego trwały intensywne rozmowy i dyskusje na temat wizji Lokalnej Strategii Rozwoju. Na tym etapie Stowarzyszenie liczyło 70 członków zwyczajnych. Stowarzyszenie uzyskało w dniu 5 września 2007 roku osobowość prawną, gdyż zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Numer KRS 0000287505.


W dniu 7 marca 2008 roku na roboczym spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia z Wójtami i Burmistrzami sześciu gmin debatowano między innymi na temat planów strategicznych Stowarzyszenia w zakresie obszaru działania. Wstępnie przyjęto możliwość rozszerzenia Stowarzyszenia i przyjęcia w poczet członków gmin: Dominowo, Kórnik i Śrem, które wykazały zainteresowanie wstąpieniem w szeregi „Lidera Zielonej Wielkopolski”. Debatowano również o konieczności powołania w Stowarzyszeniu Organu Decyzyjnego w postaci Rady Stowarzyszenia. Na wniosek zainteresowanych wstąpieniem do stowarzyszenia Gmin, członkowie Zarządu wzięli udział w spotkaniach informacyjnych w tych Gminach, zorganizowanych w celu zapoznania lokalnych społeczności z programem LEADER oraz rozeznania potrzeb i oczekiwań, związanych z budowaniem partnerstwa w tym również Lokalnej Strategii Rozwoju.
Na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Lider Zielonej Wielkopolski” 28 marca 2008 roku przyjęto w poczet członków przedstawicieli kolejnych trzech gmin - Dominowo, Kórnik i Śrem. Po raz kolejny dyskutowano o wizji Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto zmieniono Statut Stowarzyszenia, przystosowując go do wymagań Lokalnej Grupy Działania, między innymi poprzez powołanie Rady Stowarzyszenia, zmianę Organu Nadzoru ze Starosty Średzkiego na Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Podjęto również decyzję o przyspieszeniu prac nad LSR.
Ostatnim krokiem w etapie wstępnym było skierowanie dwóch przedstawicieli Zarządu w dniach 27-28 maja 2008 roku do  Krakowa na II Ogólnokrajową Konferencję pod nazwą "Leader w Polsce - doświadczenia i przyszłość", realizowaną w ramach projektu "Krajowa Sieć Leader+" przez konsorcjum, w którego skład weszli: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. Konferencja poświęcona była w głównej mierze podsumowaniu Pilotażowego Programu Leader+ a także wnioskom jakie wypłynęły z realizacji I i II Schematu.
Zgodnie z § 23 ust. 8 Statutu do zadań Zarządu należy opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Zarząd rozważał różne warianty opracowania dokumentu. Ostatecznie postanowiono zatrudnić dwóch zewnętrznych ekspertów, którzy przygotowali dokument, dbając o to, aby spełniał wymogi formalne.

11.2.2. Prace zasadnicze nad strategią

Zasadnicze prace nad Strategią Rozwoju Lokalnego rozpoczęły się od zebrania materiału statystycznego, który posłużył do opracowania diagnozy stanu obszaru LGD oraz wychwycenia cech spójnych i jego specyfiki.


Dalszym działaniem było przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat oczekiwań, związanych z LSR podczas debat gminnych w terminach:

 • 27 maja 2008 roku - Jaraczewo,

 • 28 maja 2008 roku - Środa Wielkopolska,

 • 28 maja 2008 roku - Jarocin,

 • 3 czerwca 2008 roku - Krzykosy,

 • 4 czerwca 2008 roku - Śrem,

 • 5 czerwca 2008 roku - Kórnik

 • 10 czerwca 2008 roku - Dominowo,

 • 11 czerwca 2008 roku - Książ Wielkopolska,

 • 12 czerwca 2008 roku - Zaniemyśl.

Na debatach gminnych omówiono podstawowe potrzeby oraz problemy społeczności poszczególnych Gmin. Aby móc usystematyzować i uszczegółowić omawiane zagadnienia, opracowano i rozdano przybyłym na debaty ankiety, które po wypełnieniu stanowiły podstawowe dane dla twórców Strategii. Zebrane wnioski ze spotkań oraz wyniki ankiet omówiono i przedstawiono do konsultacji z Wójtami i Burmistrzami dziewięciu gmin, które odbyło się w dniu 1 lipca 2008 roku. Włodarze gmin zaaprobowali wnioski, jakie zostały utworzone w wyniku debat.


W ramach programu pod nazwą „Organizacja i przeprowadzanie spotkań szkoleniowo informacyjnych, skierowanych do mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Lider Zielonej Wielkopolski”, dotyczących zasad i możliwości dofinansowania przedsięwzięć z programu LEADER”, w dniach 2-3 września 2008 roku w Mechlinie przeprowadzono dwudniowe szkolenie dla Zarządu z zakresu opracowania Lokalnej Strategii Działania. Ponadto w okresie od września do października 2008 roku zorganizowano we wszystkich Gminach szkolenia dla zainteresowanych, które odbyły się w dniach:

 • 30 września – Środa Wielkopolska,

 • 2 października – Jaraczewo,

 • 3 października – Kórnik,

 • 6 października – Książ Wielkopolski,

 • 7 października – Jarocin,

 • 8 października – Śrem,

 • 9 października – Dominowo,

 • 10 października – Krzykosy,

 • 13 października – Zaniemyśl.

W ramach doskonalenia umiejętności oraz ugruntowania wiedzy na temat LSR w dniach 16-17 września 2008 roku skierowano do udziału w warsztatach szkoleniowych z zakresu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Rokosowie, dwóch przedstawicieli Rady Stowarzyszenia.


W dniach 22 i 23 września 2008 roku przeprowadzono szkolenia dla członków Rady Stowarzyszenia pt. „Opracowanie i dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju do wymogów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013”.
W dniach 12-14 listopada 2008 roku przeprowadzono warsztaty w Rokosowie, których celem było opracowanie i przyjęcie założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju. W intensywnych obradach wzięli udział przedstawiciele wszystkich Gmin, wchodzących w skład Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski. Moderatorami warsztatów byli członkowie Fundacji "Partnerzy dla Samorządu".
Kolejnym etapem budowy LSR były działania, związane z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach złożonego wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pod nazwą „Bądź aktywny, zostań lokalnym liderem. Wsparcie LGD Lider Zielonej Wielkopolski w przygotowaniu LSR”, został zakwalifikowany do dofinansowania. W ramach tego programu w styczniu 2009 roku w ośmiu gminach oraz w gminie dziewiątej w dniu 2 lutego 2009 roku odbyły się kolejne konsultacje, związane z opracowaną propozycją LSR.

11.2.3. Etap konsultacji

Robocza wersja Strategii była szeroko konsultowana w gminach. Podczas konsultacji zaproponowano zmiany niektórych punktów, opisów i procedur. Po etapie konsultacji zewnętrzni eksperci dopracowali dokument do ostatecznej wersji.


Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə