Raport o stanie


Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Programem Operacyjnym Infrastruktura i ŚrodowiskoYüklə 1,77 Mb.
səhifə34/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

14.13. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Celem Programu Infrastruktura i Środowisko jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,23 % całości wydatków ze środków unijnych.

W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów:


    1. Gospodarka wodno-ściekowa

 1. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

 2. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

 3. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

 4. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

 5. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

 6. Transport przyjazny środowisku

 7. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

 8. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

 9. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii

 10. Kultura i dziedzictwo kulturowe

 11. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

 12. Infrastruktura szkolnictwa wyższego

 13. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 14. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności


Tabela 14.13. Zgodność Lokalnej Strategii Rozwoju LGD LZW z Priorytetami PO Innowacyjna Gospodarka

Cel/Przedsięwzięcie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lider Zielonej Wielkopolski

Priorytet PO I i Ś

1.1. Poprawa infrastruktury

Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa

Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

Priorytet VII Transport przyjazny środowisku

Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii


1.2. Promocja

Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej

Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego2.2. Wspomaganie integracji, inicjatyw lokalnych i rozwoju przedsiębiorczości

Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

P1. Czynny wypoczynek w Zielonej Krainie

Priorytet VII Transport przyjazny środowisku

Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturoweP2. Dziedzictwo kulturowe Zielonej Krainy

Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe


P3. Zielona Kraina naszą małą ojczyzną

Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetycznaNabywanie umiejętności i aktywizacja

Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe


Źródło: Opracowanie własne

15. DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE LGD15.1. Inne działania podejmowane na terenie LGD Lider Zielonej Wielkopolski

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski planuje ubiegać się o wsparcie i realizować projekty komplementarne do realizowanych w ramach PROW, finansowane z innych źródeł. Wykaz źródeł finansowania zawiera poniższe zestawienie: • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego,

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

 • Program Operacyjny Pomoc techniczna,

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 • Inne krajowe i zagraniczne źródła finansowania.

Członkowie Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski przygotowali cztery projekty programów, które w dniu 5 stycznia 2009 roku złożone zostały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Łączna suma wnioskowanej dotacji to kwota 211.623 zł. Były to następujące projekty:
 1. W ramach programu „Realizacja zadań, których celem jest popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa kulturowego oraz postaci wybitnych Wielkopolan” LGD złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego pod nazwą „ŚLADAMI WIELKOPOLSKICH PATRIOTÓW – gen. Stanisława Taczaka, Edwarda Raczyńskiego i rodzin Działyńskich i Zamoyskich”. Termin realizacji zadania od 10 marca do 30 października 2009 roku. Projekt obejmował między innymi: konkursy tematyczne, rajdy rowerowe, sesje popularno-naukowe, wydanie płyty CD itp. Wnioskowana kwota dotacji 60.000,00 zł.

 2. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach programu „Realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, uwzględniająca wyjazdowe formy pracy z dziećmi i młodzieżą”. Projekt LGD nosił nazwę – „Jedziemy po wypoczynek i wiedzę - kolonie letnie dla dzieci z terenu Gmin Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Krzykosy, Książ Wlkp., Kórnik, Śrem, Środa Wlkp., Zaniemyśl”. Wypoczynek przewidziany był dla 90 dzieci. Termin realizacji w wakacje 2009 roku. Projekt wygrał konkurs. Z każdej gminy z terenu LGD na kolonie do Młodzikowa (gmina Krzykosy) pojechało 10 dzieci.

 3. Wiosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach programu „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie”. Wniosek LGD nosił nazwę – Zimowisko: „Jeździectwo, zabawa, wiedza – alternatywa dla uzależnień” dla dzieci z Gmin Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Krzykosy, Książ Wlkp., Kórnik, Śrem, Środa Wlkp., Zaniemyśl. Zimowisko przewidziane było dla 45 dzieci. Termin realizacji 24.02-01.03.2009. Wnioskowana kwota dotacji 27.765,00 zł. Projekt zrealizowano zgodnie z umową.

 4. Realizacja zadania publicznego –„ Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu subregionalnym na terenie województwa wielkopolskiego”. Oferta LGD obejmowała zadanie pod nazwą: „Organizacja turnieju sportowego Gmin zrzeszonych w rejonie działania Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski”. Turniej, w przypadku otrzymania grantu, miał polegać na organizacji na terenie każdej gminy partnerskiej jednej dyscypliny sportowej, w której miały wziąć udział reprezentacje wszystkich dziewięciu gmin. Zaproponowane dyscypliny sportowe to: piłka nożna, siatkówka plażowa, koszykówka, pływanie na odcinku 100 m, amatorskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody, szachy, tenis ziemny, strzelanie z pistoletu pneumatycznego i tenis sportowy. Termin realizacji zadania 01.04.2009 – 30.10.2009 r. Wnioskowana kwota dofinansowania zadania - 42.300,00 zł.

 5. Ponadto Gmina Książ Wlkp. poprzez Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departamentu Sportu Powszechnego na zadanie "Pływać każdy może - trochę lepiej lub trochę gorzej". Planowany okres realizacji zadania - styczeń - maj 2009. Całkowity koszt zadania 126.600,00 zł, w tym 20% wkładu własnego 25.120,00 zł.

W roku 2010 członkowie Stowarzyszenia aktywnie przygotowywali i składali kolejne wnioski w celu pozyskania zewnętrznych środków na realizację zadań statutowych. Były to:
    1. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - dotacja w wysokości 31 505,00 zł. na zorganizowanie i przeprowadzenie zadania publicznego „Ferie w siodle – zajęcia sportowo – rekreacyjne jako alternatywa dla uzależnień” Zimowisko dla dzieci z gmin Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Krzykosy, Książ Wlkp., Kórnik, Śrem, Środa Wlkp., Zaniemyśl dla 45 dzieci (5 osób na gminę) z wszystkich 9 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski. Zadanie to zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 8/DZ.III/2010 zawartej w dniu 20 stycznia 2010r. Projekt został zrealizowany w okresie od 24.01.2010r. do 30.01.2010r. w obiekcie agroturystycznym „Dwór Andrzejówka” w Mechlinie.

    2. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na kwotę 40 615,00 zł. na zorganizowanie i przeprowadzenie zadania publicznego – kolonii letnich, pt. „Socjoterapeutyczne formy terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z województwa wielkopolskiego” dla 45 dzieci (5 osób na gminę) z wszystkich 9 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski nie uzyskał dofinansowania.

    3. W dniu 30 września złożono wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wniosek nosił nazwę „Możliwości pozyskania (źródła) dodatkowych dochodów przez rodziny rolnicze i mieszkańców wsi” i powstał we współpracy z Gminą Środa Wlkp. Zakres rzeczowy projektu obejmował m.in. Forum Odnawialne Źródła Energii, Forum Ekologiczne, Forum Agroturystyczne, 2 wyjazdy studyjne łącznie dla 94 osób. Wartość projektu oszacowano na kwotę: 50 000,00 zł. Wniosek nie został rozpatrzony z powodu zawieszenia konkursu przez Wojewódzki Urząd Pracy.

    4. W dniu 13 września do Wojewódzkiego Urzędu Pracy został złożony wniosek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IX, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pod nazwą „Agroturystyka szansą rozwoju wielkopolskiej wsi – szkolenia dla mieszkańców terenów wiejskich powiatu średzkiego”, Projekt powstał we współpracy z Gminą Zaniemyśl i obejmował między innymi: kurs z zakresu obsługi Internetu i prowadzenie stron WWW, szkolenie wyjazdowe dla 25 osób z terenów wiejskich do wzorcowego gospodarstwa agroturystycznego, kurs z zakresu obsługi księgowej w działalności gospodarczej, przygotowanie pięciu stron internetowych z panelem do samodzielnej edukacji. Wnioskowana kwota dofinansowania to 50 000,00 zł. Wniosek z dniem 7 października został przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów powołaną dla Działania 9.5 PO KL.

    5. Zadanie „Śladami wybitnych wielkopolskich patriotów – gen. Stanisława Taczaka, Edwarda Raczyńskiego i rodzin Działyńskich i Zamoyskich” złożone do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania zadania: Popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa kulturowego oraz postaci wybitnych Wielkopolan. Wnioskowana kwota dotacji to 60 000,00 zł.

W roku 2011 członkowie Stowarzyszenia aktywnie przygotowali i składali kolejne wnioski w celu pozyskania zewnętrznych środków na realizację zadań statutowych. Były to:
       1. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Śladami wybitnych Wielkopolan-gen. Stanisława Taczaka, Edwarda Raczyńskiego i rodzin Działyńskich i Zamoyskich” w ramach zadania publicznego Popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa kulturowego oraz postaci wybitnych Wielkopolan. Wnioskowana kwota pomocy 60 000 zł.

       2. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Ferie na końskim grzbiecie - TAK dla życia bez uzależnień. Zimowisko dla dzieci z gmin Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Krzykosy, Książ Wlkp., Kórnik, Śrem, Środa Wlkp., Zaniemyśl” w ramach zadania publicznego Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych) połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie. Wnioskowana kwota pomocy 31 025 zł.

       3. Wniosek o udzielenie grantu złożony w Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie „Nasza pierwsza mini pracownia komputerowa - program edukacyjny dla dzieci z Ochronki im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Zaniemyślu”. Wnioskowana kwota dotacji 10 000 zł.

       4. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch - TAK dla życia bez uzależnień. Kolonie letnie dla dzieci z gmin Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Krzykosy, Książ Wlkp., Kórnik, Śrem, Środa Wlkp., Zaniemyśl” w ramach zadania publicznego Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii letnich) połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień. Wnioskowana kwota pomocy 93 160 zł.

W roku 2012 członkowie Stowarzyszenia przygotowali i składali kolejne wnioski w celu pozyskania zewnętrznych środków na realizację zadań statutowych. Były to:

1. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Pasja i hobby jako alternatywa dla uzależnień. Profilaktyczny letni obóz dla dzieci z gmin Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Krzykosy, Książ Wlkp., Kórnik, Śrem, Środa Wlkp., Zaniemyśl” w ramach zadania publicznego Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii letnich) połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień. Wnioskowana kwota pomocy 67 970 zł.
Z powyższego zestawienia wynika, że w swoich działaniach Stowarzyszenie koncentruje się na szeroko rozumianej aktywizacji mieszkańców poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
Grupami, na rzecz których LGD pragnie szczególnie pracować to dzieci i młodzież, szczególnie z rodzin patologicznych.
Ponadto pozyskiwane fundusze mają służyć realizacji innych typów takich przedsięwzięć, takich jak:


 1. Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,

 2. Promocja integracji społecznej,

 3. Przeprowadzanie szkoleń dla mieszkańców obszaru objętego LSR, dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem programu LEADER.

 4. Wydawanie publikacji informacyjno-promocyjnych, mających propagować ideę partnerstwa w ramach LGD oraz zachęcać do odwiedzania obszaru LGD.

Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə