Raport o stanie


Struktura organów Lokalnej Grupy DziałaniaYüklə 1,77 Mb.
səhifə4/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

1.4. Struktura organów Lokalnej Grupy Działania

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, władzami LGD są: 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 2. Zarząd Stowarzyszenia,

 3. Rada Stowarzyszenia,

 4. Komisja Rewizyjna.

Organem, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, jest Rada Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia pełni funkcje wykonawcze. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata, są one jednak zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
Rada Stowarzyszenia liczy od 7 do 15 osób, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Obecny skład stanowią:

 1. Justyna Dąbrowska – Przewodnicząca Rady (gmina Zaniemyśl, sektor gospodarczy),

 2. Bogdan Woliński – Wiceprzewodniczący Rady (gmina Książ Wlkp., sektor gospodarczy),

 3. Anna Śniegocka – Sekretarz Rady (gmina Śrem, sektor społeczny),

 4. Renata Ratajczak Członek Rady (gmina Brodnica, sektor społeczny),

 5. Marek Kistowski – Członek Rady (gmina Dominowo, sektor społeczny),

 6. Jerzy Jakubowski - – Członek Rady (gmina Jaraczewo, sektor społeczny)

 7. Janusz Michałowicz – Członek Rady (gmina Jarocin, sektor społeczny),

 8. Maciej Skowron – Członek Rady (gmina Kotlin, sektor społeczny),

 9. Emilia Weinert – Członek Rady (gmina Kórnik, sektor społeczny),

 10. Zbigniew Antkowiak Członek Rady (gmina Krzykosy, sektor gospodarczy),

 11. Karolina Adamczyk- Członek Rady (gmina Mosina, sektor publiczny),

 12. Ernest Iwańczuk – Członek Rady (gmina Środa Wlkp., sektor publiczny).

W skład Zarządu wchodzi od 7 do 15 osób wybieranych i powoływanych przez Walne Zebranie Członków. Obecnie w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: 1. Dariusz Tomaszewski – Prezes Zarządu (gmina Zaniemyśl, sektor społeczny),

 2. Kazimierz Balcerak- Wiceprezes Zarządu (gmina Brodnica, sektor publiczny),

 3. Halina Biechowiak-Drożak – Skarbnik Stowarzyszenia (gmina Środa Wlkp., sektor społeczny),

 4. Halina Dziwińska – Sekretarz Zarządu (gmina Dominowo, sektor społeczny),

 5. Agnieszka Rybacka – Członek Zarządu (gmina Jarocin, sektor gospodarczy),

 6. Olga Kaczmarek – Członek Zarządu (gmina Jaraczewo, sektor publiczny),

 7. Mirosław Paterczyk – Członek Zarządu (gmina Kotlin, sektor publiczny)

 8. Anna Biernacka – Członek Zarządu (gmina Kórnik, sektor społeczny),

 9. Andrzej Janicki – Członek Zarządu (gmina Krzykosy, sektor publiczny),

 10. Agata Weiss-Nowak – Członek Zarządu (gmina Książ Wlkp., sektor publiczny),

 11. Magdalena Olejniczak-Salewicz - Członek Zarządu (gmina Mosina, sektor gospodarczy)

 12. Marcin Chwałczyński – Członek Zarządu (gmina Śrem, sektor gospodarczy).


Komisja Rewizyjna liczy od 7 do 15 osób, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą obecnie:

 1. Wioletta Ritter – Przewodnicząca Komisji (gmina Zaniemyśl, sektor społeczny),

 2. Romuald Pawlik – Wiceprzewodniczący Komisji (gmina Krzykosy, sektor gospodarczy),

 3. Ewa Lisek – Sekretarz Komisji (gmina Brodnica, sektor publiczny),

 4. Hanna Frąckowiak – Członek Komisji (gmina Dominowo, sektor społeczny),

 5. Roman Skrzypczak – Członek Komisji (gmina Jaraczewo, sektor społeczny),

 6. Kazimierz Wieczorek – Członek Komisji (gmina Jarocin, sektor społeczny),

 7. Krzysztof Szyszka – Członek Komisji (gmina Kotlin, sektor społeczny),

 8. Kamila Pawłowicz-Rolnik.– członek Komisji (gmina Kórnik, sektor publiczny),

 9. Grzegorz Rabczewski – Członek Komisji (gmina Książ Wlkp., sektor publiczny),

 10. Małgorzata Kasprzyk - Członek Komisji (gmina Mosina, sektor publiczny),

 11. Piotr Mieloch – Członek Komisji (gmina Środa Wlkp., sektor publiczny),

 12. Violetta Napieraj – Członek Komisji (gmina Śrem, sektor społeczny).

Wartości obliczone na podstawie deklaracji członkowskich, po dodaniu osób rekomendowanych do organów LGD.
Tabela 1.2. Procentowy udział sektorów w organach decyzyjnych LGD

Wyszczególnienie

Sektor publiczny

Sektor gospodarczy

Sektor społeczny

Rada Stowarzyszenia

16,67%

25,00%

58,33%

Zarząd Stowarzyszenia

41,67%

25,00%

33,33%

Komisja Rewizyjna

41,67%

8,33%

50,00%

Źródło: Opracowanie własne
Zgodnie ze statutem LGD członkowie danego organu decyzyjnego nie mogą pozostawać z członkami innych organów decyzyjnych w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Mają również zakaz zasiadania w innych strukturach decyzyjnych LGD (§ 24, ust. 13 Statutu). Członkowie organów decyzyjnych nie mogą również być pracownikami Biura (§ 1 pkt. 6 Regulaminu Rady). Zgodnie z procedurami, określonymi w Rozdziale 9 niniejszego dokumentu, każdy członek Rady przystępując do oceny operacji, musi wypełnić oświadczenie o bezstronności. W przypadku zaistnienia konfliktu, następuje uruchomienie procedury wyłączenia danego członka z procesu oceny operacji.

Procedurę opisano w Rozdziale 9.2., natomiast wzór oświadczenia przedstawiono w Załączniku nr 5 do niniejszego opracowania.1.5. Zasady i procedury funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania oraz organu decyzyjnego

1.5.1. Sposób powoływania i zmian w składzie organu decyzyjnego LGD

Członkowie Władz Stowarzyszenia obejmują swe funkcje z chwilą powołania ich przez organ uprawniony. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków tego zebrania.


Członkostwo we władzach Stowarzyszenia ustaje z chwilą upływu kadencji, śmierci, ustania członkostwa w Stowarzyszeniu bądź odwołania w drodze uchwały, podjętej przez organ uprawniony do odwołania.
Odwołanie z funkcji członka Rady (a także innego organu kolegialnego lub innej pełnionej funkcji) następuje w przypadku: złożenia rezygnacji, choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, naruszenia postanowień Statutu, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności, systematycznego uchylania się od pracy w organach kolegialnych.
W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.


1.5.2. Procedury funkcjonowania organu decyzyjnego oraz pozostałych organów LGDa) Walne Zebranie Członków
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, najwyższą władzą LGD jest Walne Zebranie Członków. Podstawowe zasady funkcjonowania Stowarzyszenia przedstawia dalszy opis.
Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków przynajmniej raz do roku, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 liczby członków Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje w pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów (z wyjątkami określonymi w Statucie) w głosowaniu jawnym, (chyba, że Statut stanowi inaczej). Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

  • uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

  • ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,

  • wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,

  • zatwierdzenie wyboru przez Zarząd Stowarzyszenia: Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezesa Stowarzyszenia, Skarbnika Stowarzyszenia i Sekretarza Stowarzyszenia, przez Radę Stowarzyszenia: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady, przez Komisję Rewizyjną: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Sekretarza Komisji Rewizyjnej,

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR,

  • udzielenie absolutorium Zarządowi,

  • uchwalanie zmian Statutu,

  • podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

  • podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,

  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

  • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

  • zatwierdzanie projektu LSR opracowanego przez Zarząd,

  • opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów strategicznych Stowarzyszenia, na których realizację Stowarzyszenie zamierza pozyskać zewnętrzne dofinansowanie,

  • nadawanie tytułów honorowych, przyznawanie nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia,

  • podejmowanie uchwał w zakresie rozszerzenia bądź zawężenia obszaru objętego LSR,

  • ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych.


b) Zarząd Stowarzyszenia – organ wykonawczy
Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 7 do 15 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w sposób zapewniający równą reprezentację przedstawicieli gmin. Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza, wybór ten wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

Zarząd działa na podstawie Regulaminu pracy, który uwzględnia zasady przejrzystości, demokratyczności i jawności podejmowania decyzji.


Członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie, ponadto musi:

  • posiadać wykształcenie wyższe lub średnie,

  • ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich,

  • uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Zarząd składa się, z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia, wskazanych przez poszczególne podmioty, będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, a działającymi na obszarze, którego dotyczy Lokalna Strategia Rozwoju (parytet równowagi sektorów), przy czym w składzie Zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn (parytet równowagi płci).


Do kompetencji Zarządu należy:

   • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

   • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

   • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

   • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

   • ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków wspierających oraz jednorazowej opłaty z tytułu wstąpienia do Stowarzyszenia przez jednostki samorządu terytorialnego,

   • powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,

   • ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,

   • ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,

   • opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,

   • przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

   • realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,

   • opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,

   • wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

   • nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej Strategii,

   • do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes jednoosobowo lub Wiceprezes Stowarzyszenia z innym członkiem Zarządu działający łącznie,

   • do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 1.000 zł wymagana jest zgoda Skarbnika.c) Rada Stowarzyszenia – organ decyzyjny
W skład Rady Stowarzyszenia wchodzi od 7 do 15 osób, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w sposób, zapewniający równą reprezentację przedstawicieli gmin. Ze swego grona Rada wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, których wybór musi zatwierdzić Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
Rada działa na podstawie regulaminu, który uwzględnia zasady przejrzystości, demokratyczności i jawności podejmowania decyzji. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
Rada składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia, wskazanych przez poszczególne podmioty, będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, a działającymi na obszarze, którego dotyczy Lokalna Strategia Rozwoju (parytet równowagi sektorów), przy czym w składzie Rady nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn (parytet równowagi płci).
Rada składa się, z co najmniej 50% członków zwyczajnych, którzy posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, współfinansowanych ze środków unijnych. Co najmniej jedna osoba spośród członków Rady powinna posiadać udokumentowaną znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, francuski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się.
Co najmniej 50% członków Rady powinno zamieszkiwać obszar, objęty działalnością LSR przynajmniej 5 lat przed ich powołaniem.
Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada wybiera operację zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. (§ 24, ust. 10 i 11 Statutu).
W celu zapewnienia bezstronności procesu wyboru operacji, w Regulaminie Rady (§ 14 oraz załącznik do Regulaminu) znalazły się następujące procedury:

   1. Procedura wykluczenia przy ocenie zgodności i wyboru operacji

   2. Procedura wykluczenia przy odwoływaniu się od rozstrzygnięć Rady

   3. Procedura postępowania, mająca na celu zapewnienie niezbędnej liczby głosów podczas głosowania nad wyborem operacji.


Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Rady powinni spełniać następujące wymogi:

   • posiadać wykształcenie wyższe lub średnie,

   • ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader,

   • uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu oraz członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Odwołanie z funkcji członka Rady następuje w przypadku: • złożenia rezygnacji,

 • choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

 • naruszenia postanowień Statutu,

 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności,

 • systematycznego uchylania się od pracy w Radzie.

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.


d) Komisja Rewizyjna – organ kontrolny
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 7 do 15 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w sposób zapewniający równą reprezentację przedstawicieli gmin. Komisja Rewizyjna może ze swego grona wybrać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej, ich wybór wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
Komisja działa na podstawie Regulaminu, który uwzględnia zasady przejrzystości, demokratyczności i jawności podejmowania decyzji. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia, wskazanych przez poszczególne podmioty, będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, a działającymi na obszarze, którego dotyczy lokalna strategia rozwoju (parytet równowagi sektorów).
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni ponadto spełniać następujące wymogi:

 • posiadać wykształcenie wyższe lub średnie,

 • ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich,

 • uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: • kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,

 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

W celu wymiany poglądów między członkami Stowarzyszenia oraz poszukiwania wśród nich inicjatyw oddolnych można utworzyć następujące zespoły robocze: • ds. bezpieczeństwa mieszkańców i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

 • ds. edukacji i rozwoju zasobów ludzkich, kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego,

 • ds. infrastruktury,

 • ds. przedsiębiorczości,

 • ds. rolnictwa i ochrony środowiska,

 • ds. społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,

 • ds. turystyki, sportu i rekreacji.

Zespoły robocze są forum wymiany podglądów między członkami Stowarzyszenia.


1.5.3. Biuro LGD

Zgodnie z § 5, ust. 15 i 16 Regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia, powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura należy do zadań Zarządu Stowarzyszenia.


Załącznik nr 1 do Regulaminu „Procedura naboru pracowników Biura Stowarzyszenia” szczegółowo określa takie kwestie, jak:

 • liczba i nazwy stanowisk pracy w Biurze,

 • wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy na poszczególnych stanowiskach,

 • opisy stanowisk, precyzujące zakres obowiązków i odpowiedzialności,

 • procedurę naboru pracowników,

 • procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników spełniających wymagania konieczne.  1. Opis stanowisk

Do obsługi działalności Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski zostało powołane Biuro, do którego zostanie zatrudniony personel. W Biurze funkcjonować będą następujące stanowiska: • Dyrektor Biura,

 • Księgowa,

 • Specjalista ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 • Specjalista ds. wdrażania LSR

 • Pracownik administracyjno-biurowy,

 • Radca prawny

Każde stanowisko ma przydzielony określony zakres odpowiedzialności, który jest określony szczegółowo w umowie o pracę. Najważniejsze zadania mieszczące się w zakresie odpowiedzialności każdego z etatowych pracowników Biura zostały sprecyzowane w Tabeli 1.3.
Tabela 1.3. Opis stanowisk Biura

L.p.

Stanowisko

Zakres obowiązków i odpowiedzialności

1.

Dyrektor Biura

Bieżące zarządzanie Biurem, zwierzchnictwo nad personelem, kształtowanie polityki kadrowej, reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, podpisywanie korespondencji w granicach odpowiedzialności, samodzielne zakupy do kwoty 5.000 zł, współdziałanie ze społecznością lokalną oraz mediami, koordynowanie realizowanych projektów, operacji, prac zespołów roboczych, podejmowanie decyzji związanych z działalnością Stowarzyszenia nie zastrzeżone przepisami prawa na rzecz innych organów, nadzór nad realizacją LSR, promocja LGD i LSR

2.

Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich

Przeprowadzanie analiz potrzeb inwestycyjnych na obszarze LGD, przygotowywanie sprawozdań na potrzeby organów decyzyjnych Stowarzyszenia, pomoc beneficjentom w przygotowywaniu dokumentacji projektowej, w rozliczaniu projektów, sprawowanie kontroli nad procesem aplikacyjnym, prowadzenie działań związanych z promocją LSR i LGD, doradztwo na rzecz beneficjentów z zakresu PROW, Oś IV LEADER

3.

Specjalista ds. wdrażania LSR

Obsługa naboru wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, sprawowanie kontroli nad procesem aplikacyjnym, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z LSR i LGD, współudział w opracowywaniu planów działań LGD na poszczególne lata, monitoring wdrażania LSR, w tym kontrola osiągania założonych w LSR wskaźników realizacji Strategii, przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi oraz ich realizacja i rozliczanie, aktualizowanie danych na stronie internetowej LGD, współpraca z mediami, wykonywanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD zleconych przez Dyrektora.

4.

Pracownik administracyjno-biurowy

Prowadzenie prac biurowych, bieżąca obróbka i archiwizowanie dokumentów, informowanie beneficjentów o wszystkich sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia, prowadzenie korespondencji, przygotowywanie techniczne spotkań organów decyzyjnych, pomoc innym pracownikom Biura w realizacji powierzonych im zadań

Źródło: Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia, Załącznik nr 1
b) Procedura rekrutacji pracowników
Zarząd Stowarzyszenia powołuje Dyrektora Biura, który prowadzi na jego zlecenie i w uzgodnieniu z nim polityką kadrową. Każdy pracownik, w tym Dyrektor, musi uzyskać akceptację bezwzględnej większości członków Zarządu. Pracownicy rekrutowani są w ramach procedury konkursowej. Procedura naboru pracowników jest określona przez Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia, który nadaje stosowne kompetencje do zatrudniania pracowników oraz sposoby postępowania w przypadku pojawienia się trudności z rekrutacją pracowników, warunki wynagradzania pracowników oraz reagowanie w przypadku konieczności zwolnienia pracownika lub jego odejścia. Regulamin określa również zasady podejmowania pracy przez wolontariuszy. Procedura zatrudnienia pracownika Biura określa w szczególności:

 • sposób informowania o naborze – ogłoszenia publikowane będą w prasie lokalnej wydawanej na terenie działania LGD,

 • wzór informacji o naborze – standardowe ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników oraz kwalifikacjach niezbędnych i pożądanych,

 • sposób selekcji zgłoszeń kandydatur – powołana 3-osobowa komisja ze składu Zarządu,

 • tryb i zakres przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych – komisja przeprowadzi rozmowy ze wszystkimi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne,

 • kryteria oceny - zostaną opracowane przed ogłoszeniem konkursu,

 • wybór kandydata - komisja wybiera kandydata o najwyższych kwalifikacjach i przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi,

 • sposób informowania kandydatów o rezultacie prowadzonej rekrutacji – na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura oraz na stronie WWW.,

 • tryb odwoławczy i sposób rozpatrywania odwołań – wszystkie osoby biorące udział w naborze zostaną poinformowane o możliwości złożenia zażalenia do Zarządu Stowarzyszenia na każdym etapie naboru.

Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia jest załącznikiem do niniejszego dokumentu.
W trakcie realizacji procedury naboru pracowników będą poszukiwani kandydaci spełniający wymagania, które zostały określone w Tabeli 1.4.
Tabela 1.4. Wymagania wobec pracowników Biura

L.p.

Stanowisko

Wymagania konieczne

Wymagania pożądane

1.

Dyrektor Biura

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub pokrewne; znajomość Programu LEADER, min. 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektem, udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych, znajomość aplikacji biurowych.

Umiejętności analizy inwestycyjnej, doświadczenie w pracy w sektorze samorządowym/organizacjach pozarządowych/administracji publicznej.

2.

Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich

Wykształcenie średnie albo wyższe, doświadczenie w pracy o podobnym charakterze, znajomość procedur PROW, znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, znajomość procedur wdrażania projektów finansowych ze środków strukturalnych.

Doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowych z funduszy strukturalnych, doświadczenie w pracy w sektorze samorządowym/organizacjach pozarządowych/administracji publicznej.

3.

Specjalista ds. wdrażania LSR

wykształcenie wyższe, znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, doświadczenie w pracy o podobnym charakterze, znajomość procedur PROW umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, biegła obsługa komputera i pakietu Office oraz Internetu.

doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, doświadczenie w pracy w sektorze samorządowym/organizacjach pozarządowych/administracji publicznej, prawo jazdy kat. B.


4.

Pracownik administracyjno-biurowy

Wykształcenie średnie albo wyższe, dobra znajomość języka angielskiego, znajomość aplikacji biurowych, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Znajomość języków obcych poza angielskim, bezwzrokowe pisanie na komputerze, doświadczenie w pracy w sektorze samorządowym/organizacjach pozarządowych/administracji publicznej.

Źródło: Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia, Załącznik nr 1
c) Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników spełniających wymagania konieczne
Zgodnie z punktem 5 Załącznika do Regulaminu pracy Zarządu, w przypadku wystąpienia zakłóceń związanych z procesem naboru, spowodowanym brakiem chętnych do podjęcia pracy o określonych wyżej kwalifikacjach – pierwszym krokiem jest powtórne ogłoszenie naboru.
W przypadku dalszego niepowodzenia Zarząd, do kolejnego naboru, obniży poziom wymagań koniecznych oraz przedłuży w tym przypadku czasookres zatrudnienia na okres próbny.
d) Warunki techniczne i lokalowe Biura
Biuro Stowarzyszenie zlokalizowane jest w Środzie Wlkp. Obok budynku znajdują się miejsca parkingowe, umożliwiające klientom pozostawienie samochodów w pobliżu biura. Budynek jest wyposażony w pełne przyłącza: sieć energetyczną, wod.- kan, sieć ciepłowniczą, dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Na wyposażeniu Biura znajdują się:

 • sekretariat

 • sala narad na 20-30 osób

 • gabinety specjalistów

 • gabinet Dyrektora Biura

 • archiwum.

Przyjęcia klientów będą odbywać się, w zależności od celu i liczby osób, w salce narad lub w gabinetach Dyrektora i specjalistów.


Biuro będzie dostępne przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie.

Zasady funkcjonowania Biura
Do podstawowych zadań Biura należą:

 • obsługa bieżąca organów decyzyjnych Stowarzyszenia,

 • obsługa procesu wdrażania LSR, w tym procesu dokonywania naborów wniosków,

 • pośredniczenie między mieszkańcami a organami decyzyjnymi Stowarzyszenia,

 • prowadzenie działań informacyjnych i szkoleniowych.1.5.4. Inne kwestie związane z funkcjonowaniem LGD

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. Wysokość rocznej składki dla członków zwyczajnych i jednostek samorządu terytorialnego ustala Walne Zebranie Członków. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.


Obszar objęty LSR może ulec rozszerzeniu bądź zawężeniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Z inicjatywą zmiany mogą wystąpić jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne, w szczególności wykazywać spójność obszaru, o który zostanie poszerzony obszar objęty LSR. Wniosek składa się Zarządowi, który ma obowiązek przedstawić go na najbliższym Walnym Zebraniu.
Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach i ustawy z 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə