Raport privind rezultatele misiunii de audit al performanţEI,,realizări și contraperformanțE În implementarea reformelor în domeniul managementului finanțelor publice, oportunităȚi de îmbunăTĂȚire”Yüklə 0,54 Mb.
səhifə1/11
tarix18.01.2019
ölçüsü0,54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


RAPORT AL AUDITULUI PERFORMANŢEI ,,REALIZĂRI ȘI DEFICIENȚE ÎN IMPLEMENTAREA REFORMELOR ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI FINANȚELOR PUBLICE, OPORTUNITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE”.CUPRINS

SINTEZA 6

Deşi în cadrul PMFP s-au implementat un şir de instrumente, este necesar de menţionat că una dintre sarcinile de bază ale acestuia nu a fost realizată. Astfel, neimplementarea pînă în prezent a SIMF predispune Proiectul în ansamblu unui risc major de eşuare. În acest context, mijloacele provenite din împrumut pentru implementarea PMFP îşi pierd destinaţia şi, respectiv, eficienţa. 7

INTRODUCERE 10

Componenta 1 „ Sistemul de planificare şi executare a bugetului” – abordarea planificării bugetului şi executării acestuia prin îmbunătăţirea politicilor de cheltuieli pe termen mediu, modernizarea clasificaţiei bugetare şi introducerea planului unic de conturi pentru sectorul public, compatibil cu standardul FMI Statistica Finanţelor de Stat 2001, precum şi implementarea unui Sistem Informaţional de Management Financiar integrat. 12

Componenta 2 „Controlul şi auditul intern” – crearea unui sistem de CFPI în autorităţile administraţiei de stat în conformitate cu cele mai bune practici şi standarde internaţionale. 13

Progresul spre gestionarea efectivă a Proiectului a fost monitorizat cu ajutorul indicatorilor de performanţă stabiliţi pentru fiecare componentă. 13

În scopul gestionării mai eficiente a proiectului de reformă a sistemului finanţelor publice, coordonării şi monitorizării procesului de implementare a acestuia, prin Hotărîrea Guvernului nr.18 din 04.01.2007, a fost instituit Comitetul de supraveghere din cadrul Proiectului, cu următoarea componenţă nominală: ministrul finanţelor, viceministrul economiei, viceministrul finanţelor, viceguvernatorul BNM, managerul Oficiului PMFP. 13

Pentru realizarea obiectivelor şi monitorizarea activităţilor preconizate în cadrul celor 4 componente, prin ordinele ministrului finanţelor, au fost create grupurile de lucru ale PMFP. 13

SFERA ŞI ABORDAREA AUDITULUI 13

CONSTATĂRILE AUDITULUI 15

1.Acţiunile întreprinse de către AAPC în vederea îmbunătăţirii managementului finanţelor publice nu sînt concludente şi suficiente. 15

1.1. Consolidarea managementului finanţelor publice - ţinta principală a mai multor reforme din ultimii ani 15

În cadrul AAPC, managementul finanţelor publice urma să fie îmbunătăţit prin acţiuni care vizau crearea unui sistem eficient şi durabil de interacţiune a procesului de elaborare a politicilor sectoriale cu procesul bugetar, inclusiv prin crearea DAMEP pentru coordonarea politicilor sectoriale, iar la nivelul MF – prin modernizarea Clasificaţiei bugetare şi introducerea Planului unic de conturi pentru sectorul public, compatibil cu standardul FMI Statistica Finanţelor de Stat 2001, perfecţionarea cadrului metodologic privind elaborarea şi executarea bugetului, precum şi implementarea unui Sistem Informaţional de Management Financiar (SIMF) integrat. 16

1.2. Deşi capacităţile de planificare strategică ale AAP au fost dezvoltate, acestea sînt afectate de existenţa unor nereguli şi deficienţe. 16

1.2.1. Eficientizarea modului de alocare a resurselor în baza unor instrumente moderne de management financiar a înregistrat un progres foarte lent. 19

2.Perfecţionarea sistemelor de management financiar n-a contribuit în mod semnificativ la eficientizarea utilizării mijloacelor publice. 24

2.2. Prognozarea macroeconomică încă nu a devenit un instrument eficient al politicii strategice. 25

Analiza prognozelor macroeconomice prezentate de către ME a relevat că, pentru unele categorii de indicatori macroeconomici, atît pînă la, cît şi după perfecţionarea metodologiei şi instrumentelor de prognozare, devierile între nivelul prognozat şi cel efectiv se menţin. Astfel, dacă pentru perioada anilor 2006-2009 prognozele elaborate pentru indicatorul PIB au înregistrat devieri cuprinse între 0,6 mild.lei – 10,1 mild.lei, prognoza pentru anii 2010-2011 indică o diferenţă între 7,5 mild.lei şi 9,3 mild.lei. O influenţă majoră asupra prognozelor respective a avut şi efectul crizei economico-financiare mondiale. 26

S-au înregistrat devieri şi pentru alţi indicatori prognozaţi. În acest context, se relevă că prognoza indicatorului ,,soldul balanţei comerciale” pentru perioada anilor 2006 -2009 a înregistrat un decalaj substanţial, cuprins între 0,5 mild. dolari SUA şi 2,4 mild. dolari SUA. Pentru perioada anilor 2010-2011, decalajul prognozat s-a micşorat, alcătuind 0,1 mild. dolari SUA şi, respectiv, 0,25 mild. dolari SUA. 26

2.3. Perfecţionarea cadrului strategic de planificare bugetară a dus la sporirea utilităţii bugetului, însă există oportunităţi de îmbunătăţire. 27

2.4. Metodologia de elaborare şi executare bugetară, deşi a fost modificată, nu este aplicabilă 34

2.4.1. Clasificaţia bugetară şi Planul de conturi au fost aprobate cu întîrziere şi nu sînt puse în aplicare 34

2.4.2. Aprobarea ghidurilor metodologice privind elaborarea şi executarea bugetului, revizuirea legislaţiei privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nu au întrunit exigenţele de rigoare 35

1. Reorganizarea controlului financiar într-o funcţie de audit intern a fost marcată de unele dificultăţi. 43

3. Transformarea controlului financiar în funcţia de audit intern şi extinderea auditului intern către AAPC şi autorităţile locale se realizează necorespunzător şi cu deficienţe. 46

La nivel naţional 47

În domeniul auditului intern : 47

Nu s-a reuşit realizarea integrală a obiectivelor Strategiei de dezvoltare a CFPI, din cauza nerespectării termenelor iniţial stabilite pentru implementare (care erau irealizabile), ceea ce a determinat adoptarea cu întîrziere a cadrului legislativ ce ţinea de implementarea acesteia. Ca urmare, în anul 2010, a fost iniţiat un nou plan strategic – Programul de dezvoltare a CFPI; 47

N-au fost executate prevederile privind crearea unităţilor de audit intern în cadrul organelor de specialitate ale AAPC. Nu este creată unitatea de audit intern la MJ, iar 8 unităţi (sau 16 % din numărul total al unităţilor de audit intern create) nu au personal încadrat şi nu funcţionează, dintre care: MA (din anul 2007), Inspectoratul Ecologic de Stat (din anul 2008), MEd (din anul 2011), Biroul Relaţii Interetnice (din anul 2010), Agenţia Turismului (din anul 2009); 47

N-a fost realizat planul privind instituirea în anul 2011 a unităţilor de audit intern în toate autorităţile locale de nivelul al doilea. Astfel, din 36 de instituţii pasibile, dispun, conform statelor de personal, de unităţi de audit intern doar 6. Totodată, dintre acestea nu au angajat personal 3 unităţi: CM Bălţi, CR Cahul, CR Ocniţa. 47

Evaluarea activităţii unităţilor de audit intern la 8 entităţi a relevat existenţa unor deficienţe, care limitează eficacitatea misiunilor realizate, inclusiv: 48

CONCLUZII GENERALE PRIVIND IMPLEMENTAREA PMFP 56

Anexa nr. 1 57

Anexa nr. 2 58

Domeniul de aplicare a auditului şi metodologia 58

Anexa nr.3 61
LISTA ABREVIERILOR


Abrevierea

Termenul abreviat

AAP

Autoritate a administraţiei publice

AAPC

Autoritate a administraţiei publice centrale

AAPL

Autoritate a administraţiei publice locale

AI

Audit intern

APC

Administraţia publică centrală

ARFC

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

AŞM

Academia de Ştiinţe a Moldovei

AT

Agenţia Turismului

BASS

Bugetul asigurărilor sociale de stat

BM

Banca Mondială

BNM

Banca Naţională a Moldovei

BNS

Biroul Naţional de Statistică

BRI

Biroul Relaţii Interetnice

CBTM

Cadrul bugetar pe termen mediu

CCTM

Cadrul de cheltuieli pe termen mediu

CFPI

Control financiar public intern

CM

Consiliul municipal

CNAM

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

CNAS

Casa Naţională de Asigurări Sociale

CR

Consiliul raional

DAMEP/Unitate

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

DCFR

Departamentul control financiar şi revizie

DEP

Document de evaluare a proiectului

DFID

Departamentul Marii Britanii pentru dezvoltarea internaţională

FAOAM

Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

FMI

Fondul Monetar Internaţional

,,HP”

Hewlett – Packard International Trade BV

IMCL” şi „C2C”

International Management Consultants Limited and Change-to-Challenge

IMSP „ ICŞDOS M şi C”

Instituţia medico-sanitară publică „Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului”

Î.S. „CREPOR”

Întreprinderea de stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”

MA

Ministerul Apărării

MAI

Ministerul Afacerilor Interne

MAIA

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

MDRC

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

ME

Ministerul Economiei

MEd

Ministerul Educaţiei

MF

Ministerul Finanţelor

MFC

Managementul financiar şi control

MFP

Managementul finanţelor publice

mild.

Miliarde

MJ

Ministerul Justiţiei

MM

Ministerul Mediului

MMPSF

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

MS

Ministerul Sănătăţii

MTID

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

MTS

Ministerul Tineretului şi Sportului

NMAISP

Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public

PDI

Planul de Dezvoltare Instituţională

PEFA

Public Expenditure and Financial Accountability – Rapoartele privind evaluarea Cheltuielilor Publice şi a Responsabilităţii Financiare

PIB

Produsul intern brut

PMFP

Proiectul „Managementul Finanţelor Publice”

RAPC

Reforma administraţiei publice centrale

SCFR

Serviciul control financiar şi revizie

SCERS

Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei

SIMF

Sistemul informaţional de management financiar

SNAI

Standardele Naţionale de Audit Intern

SNCI

Standardele Naţionale de Control Intern

SUA

Statele Unite ale Americii

UAI

Unitatea de audit intern

UAT

Unitate administrativ – teritorială

UCA

Unitatea centrală de armonizare – Direcţia de armonizare a sistemului de control financiar public internKataloq: public -> auditfiles
auditfiles -> Chişinău, 2010 sumar lista abrevierilor aap
auditfiles -> Aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi Nr. 19 din 15. 04. 2013
auditfiles -> Aprobat prin
auditfiles -> „Necesită o regîndire strategică și eficientizare procesul investițional în cadrul autorităților publice locale din mun. Chișinău?”
auditfiles -> Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către „Banca de Economii”
auditfiles -> Aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 28 din 18 mai 2007
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova
auditfiles -> Propuneri la Proiectul de Hotărîre privind rezultatele controlului corectitudinii şi eficienţii cheltuielilor pentru Îninvestiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2004
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova

Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə