Regionşünaslıq üzrə Azərbaycan bölməsi Sosial elmlər kafedrasının dosenti Şəfəq Abdullayeva abş iqtisadiyyatıYüklə 459,37 Kb.
səhifə2/4
tarix19.06.2018
ölçüsü459,37 Kb.
1   2   3   4

3-cü kurs

 1. sözönüilə qurulan cümlələr

 2. zərflikləri ilə qurulan müqayisə cümlələri

 3. 《一边……一边》konstruksiyasının istifadə qaydası

 4. müqayisə istifadə etmək üçün 《有\没有》 fellərin istifadəsi

 5. ritorik sual cümlələri

 6. nəticə bildirən nitq hissələrinin istifadəsi

 7. sifət və sifətlərin cümələdə təkrarlanması

 8. hissəciyin cümlədə istifadəsi

 9. Mövcudluq bildirən cümlələr

 10. 《又……又》konstruksiyasının istifadə qaydası

 11. Çin dilində söz quruluşu

 12. Say (10000 və yuxarı)

 13. 《只要……就……》konstruksiyasının istifadə qaydası

 14. 的,得,地 köməkçi sözlərinin istifadəsi

 15. Zərf və, zərflərinin istifadəsi

 16. 《既……,又……》konstruksiyasının istifadə qaydası

 17. İsimlərin, say sözlərinin cümlədə təkrarlanması

 18. Mübtəda+xəbər rolunda çıxış edən xəbər cümlələri

 19. Sual əvəzliklərinin istifadəsi

 20. hissəçiklərin cümlədə nəticə bildirən əlavə nitq hissəsi rolunda istifadəsi

 21. 《连……也\都》konstruksiyasının istifadə qaydası

 22. Kəsr sayları və faizlərin istifadə qaydası

 23. 《除了……以外,还,都,也》konstruksiyasının istifadə qaydası

 24. 《越……越》konstruksiyasının istifadə qaydası

 25. Müqaisə cümlələri()

 26. Hərəkətin istiqamətinin bildirən fellərin(起来,下去) cümlədə istifadə qaydası

IV k. Dövlət imt. İBRİ dili

 1. İbri əlifbası

 2. Sait səslər (hərəkələr) və Samitlər (əlyazma və çap forması)

 3. Samitlərin assimilyasiyası. Boğaz samitləri

 4. Beqad-kefat qrupuna aid olan samitlər

 5. Fonetik hadisələr. Heca. Vurğu. Sözlərdə vurğunun yeri

 6. Yazı və oxu qaydaları

 7. İsim. İsimlərin müəyyənliyi. İsimlərin cinsi və kəmiyyəti

 8. İsimlərin status konstrukts forması

 9. İsimlərin quruluşca növləri

 10. İbri dilində müəyyənlik. Artikl. Artiklın fonetik xüsusiyyətləri

 11. İbri dilində feil (bab) anlayışı. Kök və əsas anlayışı

 12. Feillərdə daxili fleksiya, geminasiya, affikslər

 13. Səlim feil tipləri. Səlim feillərin indiki, keçmiş və gələcək zaman forması

 14. Sifət anlayışı. Sifətlərin cinsi, kəmiyyəti, müəyyənliyi

 15. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb sifətlər

 16. Əvəzlik anlayışı. Şəxs, İşarə, sual, qeyri-müəyyənlik və təyin əvəzlikləri

 17. Bitişən əvəzliklər

 18. Saylar. Miqdar sayları. Miqdar saylarının kişi və qadın cinsi forması

 19. Ön qoşmalar. Sözə bitişik və sözdən ayrı yazılan ön qoşmalar

 20. Ön qoşaların bitişən əvəzliklə işlədilməsi

 21. “Və” bağlayıcısı və onun fərqli səsləndirilmə formaları və onun əsas funksiyası

 22. " של" (“şel”) mənsubiyyətlik bildirən hissəciyi, onun yerinə yetirdiyi funksiya və onun bitişən əvəzliklərlə işlədilməsi.

 23. Söz birləşmələri. Uzlaşan və uzlaşmayan təyini söz birləşmələri

 24. Feil babları və onlar haqqında ümumiməlumat

 25. Səlim və qeyri-səlim feillər

 26. Səlim feillərin Pa’al, Nif’al, Pi’el, Pu’al, Hif’il, Hof’al, Hitpa’el babında təsriflənməsi

 27. Feildən düzələn sifət formaları. Rəng və xüsusiyyət bildirən sifətlər

 28. Sifətlərin dərəcələri

 29. את” (et) təsirlik halı ifadə edən hissəcik və onun bitişən əvəzliklə işlədilməsi

 30. Cümlə üzvləri və onların düzgün sıralanması. Sadə və mürəkkəb cümlələr

II kurs

 1. Sinonim və antonimlər. Onların düzgün uzlaşdırılması

 2. Omonimlər

 3. Eynisəsli fərqli hərflərə görə mənası dəyişən sözlər

 4. Saylar. Sıra sayları

 5. Sıra sayları

 6. Sıra saylarının kişi və qadın cinsi forması

 7. היה” (haya) köməkçi feili. Onun məsdər forması və cümlədə işlənməsi

 8. היה” (haya) köməkçi feilinin indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

 9. I kök samiti boğaz samiti olan feillər

 10. II kök samiti boğaz samiti olan feillər

 11. III kök samiti boğaz samiti olan feillər

 12. I kök samiti boğaz samiti olan feillərin indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

 13. II kök samiti boğaz samiti olan feillərin indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

 14. III kök samiti boğaz samiti olan feillərin indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

 15. Pa’al babında olan feillərin isim forması

 16. Pa’al babında sonu “hey” ilə bitən feillərin isim forması

 17. יכול”(yaxol) köməkçi feili

 18. יכול”(yaxol) köməkçi feilinin indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

 19. “Pael” formasında işlənən və hal-vziyyət bildirən feillər

 20. Birinci kök samiti alef olan feillər və onların indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

 21. “Beynoni Paul”-Feli sifət forması və onun çəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi

 22. İkinci kök samiti yud və vav olan (ע"ו ע"י)feillər və onların indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

 23. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlər

 24. Xitablar və ara sözlər

 25. Cümlə əlavələri

 26. Vasitəli və vasitəsiz nitq

 27. צריך” (tsarix) köməkçi feili və ondan sonra işlənən feilin məsdər formada olması

 28. אל” (el) istiqamət bildirən hissəciyi və onun cümlədə düzgün işlədilməsi

 29. אין” (eyn) inkar hissəciyi və onun bitişən əvəzliklə işlənməsi

 30. על” (al) hissəciyi və onun bitişən əvəzliklə işlənməsi

III kurs

 1. Feillərin məlum və məchul növləri

 2. I kök samiti nun olan feillər

 3. I kök samiti nun olan feillərin müxtəlif bablarda işlənməsi

 4. I kök samiti nun olan feillərin indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

 5. I kök samiti yud olan feillər

 6. I kök samiti yud olan feillərin müxtəlif bablarda işlənməsi

 7. I kök samiti yud olan feillərin indiki, keçmiş və gələcək zamanda işlənməsi

 8. Paal, piel, Hifil babında I kök samiti boğaz samiti olan feillər

 9. Paal, piel, Hifil babında II kök samiti boğaz samiti olan feillər

 10. Paal, piel, Hifil babında III kök samiti boğaz samiti olan feillər

 11. Dördsamitli feillər

 12. Nifal və paul babları arasında fərqləri düzgün tənzimlənməsi

 13. Feillərin bitişən əvəzliklə işlənməsi

 14. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr

 15. Təktərkibli və cüttərkibli cümlələr

 16. Hitpael babında I kok samiti צ, ש, ס, ז (tsade, şin, samex və zayn) olan feillərdə baş verən dəyişikliklər

 17. Zaman zərfləri və onların düzgün işlənmə forması

 18. Səbəb, məqsəd və nəticə bildirən budaq cümlələri

 19. Smixut (isim+isim) birləşməsi

 20. isim+isim birləşməsi ilə isim+sifət birləşməsi arasında fəqrlər

 21. Smixutun müəyyən və qeyri-müyyənliyi

 22. Sadə smixut

 23. Sadə smixutun cəmlənməsi zamanı baş verən dəyişikliklər

 24. Mürəkkəb smixut

 25. İkiqat mürəkkəb smixut

 26. İkitərəfli isimlər, onların cəmlənməsi və bitişən əvəzliklə işlənməsi

 27. Slenqlər və onların dildə işlənməsi və qarşılığı

 28. İbri dilində atalar sözləri

 29. İbri dilindəki hərflərin say kimi işlənməsi

 30. Eyni köklü feiilərin müxtəlif bablarda fərqli mənalarda işlənməsi

IV k İndoneziya dili döv.imt.

I kurs

 • Sadə cümlənin quruluşu

 • İsim, sifət və fellərin inkarı

 • “Siapa, Apa, Kapan, Di Mana, Berapa” sual sözləri

 • Təyini ifadələr.

 • Yiyəlik bildirən ifadələr

 • Fel düzəldən “ber-” prefiksi

 • Fel düzəldən“meN-” prefiksi

 • Əmr cümlələr

 • Məlum və məchul növ cümlələr

 • İsim düzəldən “peN-” prefiksi

 • İsim düzəldən “pe-” prefiksi

 • Fel düzəldən“meN-kan” konfiksi

 • Fel düzəldən“meN-i” konfiksi

 • İsim düzəldən “-an” suffiksi

 • Məchul növ sual cümlələri

 • Fel düzəldən “ter-” prefiksi

 • İsim düzəldən “per-an” konfiksi

 • İsim düzəldən “peN-an” konfiksi

 • Fel düzəldən “memper-” prefiksi

 • Fel və sifəti substantivləşdirən “-nya” suffiksi

 • Reduplikasiya

 • İşarə əvəzlikləri

 • Şəxs əvəzlikləri

 • Xahiş cümlələri

 • Nida cümlələri

 • Sifətin müqayisə dərəcələriII kurs

 • Fel düzəldən“meN-” prefiksi

 • Fel düzəldən “ber-” prefiksi

 • İnkar cümlələr

 • Fel düzəldən “ter-” prefiksi

 • “se-” prefiksi

 • İsim düzəldən “-an” suffiksi

 • İsim düzəldən “pe-” prefiksi

 • Reduplikasiya

 • “ke-an” konfiksi

 • Fel düzəldən“ber-an” konfiksi

 • Fel düzəldən“ber-kan” konfiksi

 • Zaman göstəriciləri (“sudah”, “pernah”, “sedang”, “masih”, “akan”, “telah”)

 • Mürəkkəb cümlə

 • İsim düzəldən “per-an” konfiksi

 • İsim düzəldən “peN-an” konfiksi

 • “Yang” köməkçi sözü

 • Fel düzəldən “meN-kan” konfiksi


III kurs

 • Fel düzəldən “meN-kan” konfiksi

 • Fel düzəldən“meN-i” konfiksi

 • İsim düzəldən “-an” suffiksi və “ke-an” konfiksi

 • İsim düzəldən “per-an” konfiksi

 • İsim düzəldən “peN-an” konfiksi

 • Məlum və məchul növ cümlələr

 • İsim düzəldən “-wan”, “-man”, “-wati” şəkilçiləri

 • “se-” prefiksi

 • “se-nya” konfiksi

 • Fel düzəldən “memper-” və “diper-” prefiksi

 • Mürəkkəb cümlə

 • Bağlayıcılar “dan”, “karena”, “tetapi”, “agar” və “jika”

 • İsim düzəldən “pe-” prefiksi

 • Fel düzəldən“meN-kan” konfiksi

 • Fel düzəldən“meN-i” konfiksi

 • İsim düzəldən “pe-” prefiksi

 • Fel düzəldən“member-kan” konfiksi

 • İsim düzəldən “pember-an” konfiksi

 • Fel düzəldən“member-kan” konfiksi

 • Fel düzəldən “berke-an” konfiksi

 • Fel düzəldən “berpe-an” konfiksi

 • İsim düzəldən “keber-an” konfiksi

 • İsim düzəldən “keter-an” konfiksi

 • Bağlayıcılar

 • a-, tak-, tuna-, inter-antar- prefiksləri

 • Sifət düzəldən -i, -iah, -wi və -wiah suffiksləri

 • İsim düzəldən “-wan”, “-man”, “-wati” şəkilçiləri

 • -nya bitişik əvəzliyi


IV k. Dövlət imt. Ərəb dilindən mövzular

 1. Ərəb dili vıə yazı haqqında qısa məlumat

 2. Transkripsiya

 3. Müştərək sait və samitlər

 4. Tələffüzcə qismən fərqlənən sait və samitlər

 5. Uzun saitlər

 6. Uzun samitlər

 7. Heca

 8. Vurgu

 9. (ə) – (e) dəyişməsi

 10. Bəzi durğu işarələrinin yazılıması

 11. Köməkçi oxu işarələri

 12. Rəqəmlər

 13. Z, V samitləri

 14. ə- a və i-ı dəyişməsi

 15. ikişəkilli hərflər

 16. təşdid işarəsi

 17. tənvinlər

 18. (au) diftonqu

 19. Həmzə və məddə orfoqrafik işarələri

 20. Əlif hərfinin qrafik vəzifələri

 21. Vav hərfinin köməkçi vəzifələri

 22. Qrammatik cins

 23. Tənvinli isimlərin hallanması

 24. Bə, tə, sə hərflərinin yazılış qaydaları

 25. Zərfdüzəldici halda olan zərflər

 26. Dayaqsız həmzə

 27. Nisbi sifətlər

 28. Hə, nun və yə hərflərinin yazılışı

 29. Yə hərfinin köməkçi vəzifələri

 30. Kiçik əlif işarəsi

 31. Fə və qaf hərfləri

 32. Həmzə dayaqlarının işlədilməsi qaydaları

 33. Uzlaşan təyini söz birləşməsi

 34. İsmi cümlə

 35. Ləm, kəf və mim hərfləri

 36. Liqaturalar və liqaturvari hərf birləşmələri

 37. Müəyyənliyin ifadəsi

 38. Birləşdirici həmzə və vəslə işarəsi

 39. Nəqli ismi cümlə

 40. Sin, şin, sad və dad hərfləri

 41. Ön qoşmalar

 42. Xəbəri ön qoçmalı isimdən ibarət cümlə

 43. Birləşdirici həmzədən əvvəl hecanın fonetik dəyişmələri

 44. Sual ismi cümləsi

 45. Ta, za, ayn, ğayn hərfləri

 46. Şəmsiyyə samitlər

 47. İşarə əvəzliklərinin uzlaşan təyin kimi işlənməsi

 48. Bir neçə təyini olan uzlaşan təyini söz birləşməsi

 49. Cim, ha və xə hərfləri

 50. Ikihallı isimlər

 51. Rəng və fiziki nöqsan bildirən sifətlər

 52. Uzlaşmayan təyini söz birləşməsi

 53. Mübtəda və xəbərin təyini söz birləşməsi iloə ifadəsi

 54. Həmzə dayaqlarının orfoqrafiyası

 55. Qədim orfoqrafiyanın izləri

 56. Əlifbanın əlavə hərfləri, bəzi xarici sözlərin yazılışı

 57. Bəzi sözlərin ixtisarla yazılışı

 58. əbcəd hərfləri, əbcəd heszbı və riqqi xətti

 59. Fellərin keçmiş zaman məlum və məchul növləri

 60. Qrammatik cinsin leksik yolla ifadəsi

 61. Ad qruplu sözlərin təsniyəsi

 62. Bitişən əvəzliklər və onların kpməkçi nitq hissələri ilə işlədilməsi

 63. Zaman mənalı feli sifətlərin xəbər kimi işlədilməsi

 64. Xitab

 65. Ad qruplu sözlərin düzgün cəmi

 66. Cəmdə uzlaşmanın xüsusiyyətləri

 67. Feli cümlə

 68. Qarışıq təyini söz birləşməsi

 69. Bitişən əvəzliklərin fel və isimlə işlədilməsi

 70. Tərkibi vəziyyətdə hallanma

 71. ( li) ön qoşmasının işlədilməsi və mənaları

 72. Qrammatik cinsin morfoloji əlamətləri

 73. Daxili cəm

 74. Mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə

 75. ( min ) önqoşmasının işlədilməsi və mənaları

 76. “ O cümlədən “ məfhumunun ərəb dilində ifadəsi

 77. Elm adlarının ifadəsi

 78. (Yə), ( eyyuhə), və ( eyyətuhə ) xitab ədatlarının işlədilməsi

 79. Fellərin indik-gələcək zaman məlum və məchul növləri

 80. Nisbi sifətlər

 81. Sifət modülləri

 82. Sifət dərəcələdinin morfoloji yolla ifadəsi

 83. Bağlayıcısız təyoni budaq cümləsi

 84. ( mə) nin işlədilməsi və mənaları

 85. ( əmmə ... fə ) ifadəsi

 86. Sadə məsdərlər

 87. Müqayisə və üstünlük dərəcələrinin təsviri ifadəsi

 88. Miqdar sayları

 89. İl tarixlərinin ifadəsi

 90. Bağlayıcılı təyini budaq cümlə

 91. Üçüncü şəxs əvəzliklərinin xəbər şəkilçisi kimi işlədilməsi

 92. Ikihallı daxili cəm modelləri

 93. Üsamitli sadə fellərin fonütik-morfoloji növləri

 94. Sıra sayları

 95. Ay tarixlərinin ifadəsi

 96. Bəzi ikisamitli isimlərin tərkibi vəziyyətdə hallanması

 97. Mütləq inkar

 98. Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə

 99. Fellərin düzəltmə bablarının keçmiş zaman məlum və məchul növləri

 100. Şəxs adları olan xüsusi isimlər

 101. Kənə və leysə felləri

 102. Sifətin isimlə izafəti

 103. Səbəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə

 104. Düzəltmə məsdərlər

 105. Düzəltmə bab fellərinin indiki-gələcək zamanı

 106. Başlanğıc bildirən köməkçi fellər

 107. Miqdar saylarının ə\lkavə kimi işlədilməsi

 108. Sərbəst tamamlıq

 109. Cümləvari təyinlər

 110. İsmi üzvü təkrar edilən təyinlər

 111. Feli sifətlər və onların işlədilməsi

 112. Fellərin arzu forması

 113. Arzu formasının məsdər ( ən)-i ilə işlədilməsi

 114. Fellərin arzu formasının məqsəd budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələ\rdə işlədilməsi

 115. (Ələmrul-ləzi) ifadəsi

 116. Rütbə, mənsəb və müraciət bildirən isimlərin şəxs adları ilə işlədilməsi

 117. Fellərin şərt forması və işlədilmə şəraiti

 118. Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə

 119. (mə) və ( mən) – in tabeli mürəkkəb cümlələrdə nisbi əvəzlik kimi işlədilməsi

 120. Tərkibində( mə) nisbi əvəzliyi olan bəzi frazeoloji söz birləşmələri

 121. “ Həmçinin” məfhumunun ərəb dilində ifadəsi

 122. Fellərin əmr və qadağan formaları

 123. Kəsr sayları

 124. Saatların ifadəsi

 125. (mə) və ( mən) sözlərinin şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədə işlədilməsi

 126. Qiyasi modellər üzrə düzələn bəzi isim qrupları

 127. Ərəb dili lüğətlərindən istifadə qaydaları

 128. Həmzəli fellər

 129. Həmzəli fellərdən düzələn məsdər, ismi fail və ismi məfullar

 130. Feli cümlələrin subyektin iştirakına görə təsnifatı

 131. ( Küll) bildirən bəzi sözlərin köməkçi mənada işlkədilməsi

 132. (nəfsun), (zətun),( mucərrədun) və (vahdun) sözlərinin köməkçi mənalarda işlədilməsi

 133. Müdaaf fellər

 134. Müdaaf fellərdən düzələn məsdər, ismi fail və ismi məfullar

 135. Doqquzuncu bab

 136. Sifət tərkibləri və sifət tərkibli cümlələr

 137. İndiki – gələcək zamanla işlədilən ( qad) ədatı

 138. Partitivlik bildirən (min ) ön qoşmasının (mə) nisbi əvəzliyi ilə işlədilməsi

 139. Boş fellər

 140. Boş fellərin düzəltmə babları

 141. Boş fellərdən çoxişlənən sabit formalar üzrə isim və sifətlərin düzəldilməsi

 142. Köməkçi fellərin müxtəsər təsnifatı

 143. ( heysu ) sözünün işlədilməsi

 144. Misal fellər

 145. Misal fellərdən düzələn məsdər, ismi fail və ismi məfullar

 146. Birləşdirmə əlaqəli tabeli mürəkkəb cümlə

 147. Şəxs əvəzliklərinin məntiqi vurğu ilə işlədilməsi

 148. ( cəə), (vadaa), (vasaa) fellərinin küməkçi vəzifələri

 149. Naqis fellər

 150. Naqis fellərdən düzələn məsdər, ismi fail və ismi məfullar

 151. Naqis fellərdən qiyasi modellər üzrə düzələn digər isimlər

 152. “ Gah...gah da...” bildirən bəzi ifadələr

 153. “ Keçmişdə” və “ sonralar” bildirən bəzi ifadələr

 154. İki başlanğıcı olan cümlə

 155. Tərkibində həmzə samiti olmayan ikiqat qeyri – salim fellər

 156. Tərkibində həmzə samiti olmayan ikiqat qeyri – salim fellərdən düzələn məsdər, ismi fail və ismi məfullar

 157. Natamam təsrifli fellər

 158. Təəcüb bildirən xüsusi ifadə formaları

 159. (lau) sözünün müxtəlif mənalarda işlədilməsi

 160. “ Necə ki, bir...” bildirən bəzi ifadələr

 161. Kök hərflərindən biri həmzə samiti olan ikiqat qeyri-salim fellər

 162. Həmzə samiti olan ikiqat qeyri-salim fellərdən düzələn məsdər, ismi fail və ismi məfullar

 163. Mürəkkəb isimlər

 164. Alınma isimlər

 165. İsimlərin qrammatik cinsi

 166. Ədat kimi işlədilən ( mə)

 167. Əvəzlik kimi işlədilən ( mə)

 168. İsimlərin hallanma nıvlərinin təsnifatı

 169. Zərflər

 170. Ədatlar

 171. Bağlayıcılar

 172. Ön qoşmalar

 173. Üçsamitli fellərin azişlənən babları, onlardan qiyasi modellər üzrə düzələn məsdərlər, fail və məfullar

 174. Dördsamitli fellərin quruluşca növləri

 175. Dördsamitli fellərin düzəltmə babları və onlardan düzələn məsdər, fail və məfulları

 176. Çağırış bildirən bəzi sözlər

 177. Sadə və düzəltmə isimlər

 178. Fellərin təkid bildirən şəkilləri

 179. Emosional arzunun felin xəbər forması ilə ifadəsi

 180. Nand bildirən ifadələr

 181. Nidaların ifadə formaları

 182. İsimlərin təsniyəsi və xarici cəmi

 183. Fel və ön qoşmadan ibarət sabit leksik birləşmələr

 184. Bölüşdürmə və qat sayları

 185. İstisna ədatları və onların işlədilmə qaydaları

 186. İsimlərin daxili cəmi

 187. Sifətin mənaca və quruluşca növləri

 188. Əvəzliklərin növləri

 189. Müxtəsər oxu qaydaları

IV k.Dövlət imt. Alman dili

1Nəqli cümlə. Söz və sual cümləsi . Əmr cümləsi (nəzakət forması). Fellərin təsrifi, İndiki zaman ( Präsens)

2.Artikl , İnkar sözlər, Yiyəlik əvəzlikləri.

3. Təsirlik hal, Kök saitini dəyişən fellər, Modal fel möchten

4. Ayrilan və ayrilmayan ön şəkilçi fellər. Modal fellər: müssen, sollen, dürfen, können,wollen. Saat vaxtları.

5 İşarə əvəzlikləri. Məkan bildirən əvəzliklər.

6. Felin əmr forması ( 2-ci şəksin tək və cəmi ücün) Keçmiş saman forması

7 İstiqamət bildirən söz önləri. Şəxs əvəzlikləri təsirlik halda

8. Dəyişən sözönləri. Yönlük hal. Sifətin müqayisə və üstünlük dərəcəsi

9. İşarə əvəzlikləri təsirlik halda

!0 Yiyəlik hal

II KURS


1 Sifət, Artikli əvəz edən sözlər dieser, mancher,jeder, alle

2. Modal fellərin sadə keçmiş zaman forması. Budaq cümlələri.

3. Sözönülu qayidiş felləri . Sual sözləri və wofür, dafür əvəzlikli zərfliklər.

4. Sifətin dərəcələnməsi. Müqayisə dərəcəsi. Felin məchul növü.

5..Məsdərin zu ilə işlənməsi. Dass-la işləmən budaq çümləsi .

Sadə keçmiş zaman forması. Felər və tamamlamalar.Modal fellərin zu zu-suz işlənməsi

6. mitohne zu ilə işlənən modal felləri.

. Gələcək zaman forması. Sözönü ilə işlənən fellər. Əvəzlik zərflikləri və sual sözləri.

7. lassen, zum məsdər. Məsdər tərkibləri mit um....... zu damit. Budaq cümlələrinin növləri.

8. Sözönülər. İşlənən ifadələr

9. Gələcək zaman.

10. Partisip 1. 2.3 Kurs

 1. Fellin keçmiş zaman formaları. Artiklin hallanması

 2. Budaq cümləsi və onun növləri

 3. İsimlərin çəmlənməsi. Ayrılan və ayrılmayan ön şəkilçi fellər.

 4. Sual sözsüz sual çümlələri. Nətiçə budaq çümləsi


 5. Yüklə 459,37 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə