Regionşünaslıq üzrə Azərbaycan bölməsi Sosial elmlər kafedrasının dosenti Şəfəq Abdullayeva abş iqtisadiyyatıYüklə 459,37 Kb.
səhifə3/4
tarix19.06.2018
ölçüsü459,37 Kb.
1   2   3   4

Mitohne zu ilə işlənən modal felləri

 • Gələcək zaman forması. Sözönlü fellər.

 • Gayıdış əvəzlikləri

 • Məkan bildirən sözönlər. Dəyişkən söz önləri. Felin arzu forması

 • Zaman budaq cümləsi

  10.Zaman budaq cümləsində işlənən nachdem bağlayıcısı

  Norveç dilindən mövzular

  1-ci kurs Dərslik: På vei (A1 və A2 səviyyəsi)

  1. İsim və artikl

  2. Det- tipli cümlələr

  3. Əvəzliklər. Şəxs əvəzliklərinin adlıq halı.

  4. Felin indiki zaçanda –r sonluğu qəbul etməsi

  5. Say. Miqdar və sıra sayı

  6. Əvəzliyin adlıq və obyekt halı

  7. Ismin qeyri müəyyən formada təki və cəmi, qrammatik cinsi

  8. Ismin müəyyən formada təki və cəmi, qrammatik cinsi

  9. Xüsusi hallanan isimlər

  10. DenDet əvəzlikləri

  11. Norveç dilində vaxtın ifadə olunması

  12. Modal feillərlə məsdərin işlənməsi (kan, skal, må, vil, bør)

  13. Feilin å məsdərlə işlənməsi

  14. Qayıdış əvəzlikləri və onlarla işlənən bəzi ifadələr

  15. Om+müəyyən tipli isim formasındakı zaman zərfləri

  16. Feilin keçmiş zaman forması

  17. Sifət və onun aid olduğu ismin cinsinə görə hallanması

  18. Hvilken, Hvilket, Hvilke tipli suallar

  19. Feilin əmr forması

  20. Derfor, fordi, sier at, spør om tipli sözlərin işlənmə qaydaları

  21. Yiyəlik halı və əvəzlikləri

  22. Zərf

  23. Synes və tror arasında fərq

  24. İndiki bitmiş zaman

  25. Keçmiş zaman və zərfləri

  26. Norveç dilində zaman uzlaşması

  27. Mange və mye

  28. Sözönləri

  29. Sifətin müqayisə və üstünlük dərəcəsi

  30. Som bağlayıcısının cümlədə işlənməsi

  31. Sifətin müəyyən forması

  32. Budaq cümlələr: zaman və şərt budaq cümlələri

  33. Mürəkkəb isim

  34. Cümlələr. Cümlədə söz sırası. Baş və budaq cümlələr.

  35. Konjunksjoner

  36. Norveç dilindəki idiomatik ifadələr

  2-ci kurs Dərslik: Stein på stein (B1 səviyyəsi)

  1. Felin indiki və indiki bitmiş zaman formaları

  2. Felin keçmiş zaman forması

  3. Feilin pluskvamperfektum zaman forması

  4. Gələcək zaman ifadə edən söz birləşmələri: kommer til å, har tenkt å

  5. Modal feillər

  6. Være-bli / ha-få fellərinin işlənməsi

  7. Tabeli və tabesiz mürəkkək cümlələr. Helsetninger og leddsetninger.

  8. Som ilə işlənən budaq cümlələri

  9. Hvis və om ilə işlənən budaq cümlələri

  10. Bağlayıcılar və onların işlənmə formaları. Konjuksjoner og subjunksjoner

  11. Əmr və sual cümlələri

  12. Cümlələrdə vergül qaydaları

  13. Synestror feillərinin müqayisəsi

  14. Əvəzliyin yiyəlik və qayıdış növləri

  15. III şəxsdə əvəzlik forması: sin

  16. Sifət. Saya və cinsə görə hallanma.

  17. Müəyyən və qeyri-müəyyən sifətlər.

  18. Sifətin müqayisə və üstünlük dərəcələri.

  19. Sifətin isim kimi işlənməsi

  20. Hvorfor, fordiderfor tipli sözlərin işlənmə qaydaları

  21. Nede-ned, oppe-opp, inne-inn, ute-ut, hjemme-hjem sözlərinin müqayisəsi

  22. Mangemye say sözlərinin işlənmə qaydaları

  23. Qeyri-müəyyən isim formaları.

  24. Müəyyən isim formaları.

  25. Mürəkkəb isimlər.

  26. Zərf. Zərfin müqayisə və üstünlük dərəcəsi.

  27. Budaq cümlələrdə adverbiallar-ın işlənmə yeri

  28. Langlenge sifət/zərflərinin müqayisəsi

  29. Məchul növ. İndiki bitmiş və pluskvamperfektum feil zamanlarında məchul növün işlənməsi

  30. Məchul növ å bli

  31. Məchul növ, s-passiv

  3-cü kurs Dərslik: Her på berget (B2 səviyyəsi)

  1. Sifət: müəyyən forması, cinsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi, müqayisə və üstünlük dərəcəsi, sifətin isimləşməsi, milliyət bildirən sözlər

  2. Zərf: səbəb və nəticə zərfləri, təzad bildirən zərflər və modifiserende zərflər

  3. Tabesiz mürəkkəb cümlələr

  4. Det- tipli cümlələr

  5. Sual cümlələri

  6. Bağlayıcılar: Konjunksjoner

  7. Sıra və miqdar sayları

  8. Tabeli budaq cümlələr

  9. At- tipli cümlələr

  10. Şərt və təzadlıq bildirən cümlələr

  11. Zaman, səbəb və nəticə tabeli mürəkkəb cümlələri

  12. Som-tipli cümlələr

  13. Milliyət bildirən sifətlər

  14. Feili sifətlər

  15. Bli və feili sifətin işlənməsi

  16. Məlum və məchul növ feili sifətlər

  17. Yiyəlik hal və əvəzlikləri

  18. Qayıdış əvəzlikləri

  19. Subjunksjoner

  20. İsim: artikl, cəmdə, mürəkkəb isimlər

  21. Mətni bağlayan söz və ifadələr

  22. Feil: məsdər, indiki, gələcək və indiki bitmiş zaman formaları və zaman zərfləri

  23. Keçmiş, keçmiş bitmiş və keçmişə nəzərən gələcək zaman

  24. Köməkçi feillər

  25. Məchul növ

  26. S- tipli məchul növ feillər

  27. Şərt budaq cümlələri

  28. Qayıdış feilləri

  29. Mürəkkəb feillər

  30. Annen, begge, egen və enig tipli sözlər

  31. İdiomatik ifadələr

  IV k. Dövlət imtahanı

  Ingilis dilindən mövzular

  I kurs

  New English File

  Unit 1


  1. sual cümlələrində söz sırası

  2. indiki sadə zaman forması

  3. indiki davamedici zaman forması

  4. təyin budaq cümlələri

  Unit 2

  1. keçmiş sadə zaman formasında qaydalı və qaydasız fellər

  2. keçmiş davamedici zaman forması

  3. köməkçi fel ilə düzələn sual cümlələri, köməkçi felsiz düzələn sual cümlələri

  4. bağlayıcılar: so,because,although

  Unit 3

  1. indiki davamedici zaman forması (planlaşdırılmış hərəkətləri bildirən- going to)

  2. ehitmal bildirən will/won’t

  3. təklif, qərar və vəd bildirən will/won’t

  4. zamanların təkrarı: indiki, keçmiş və gələcək zaman

  Unit 4

  1. indiki bitmiş zaman forması (ever, never). İndiki bitmiş və ya keçmiş sadə zaman forması?

  2. indiki bitmiş zaman forması ( yet, just, already)

  3. müqayisə dərəcəsi: as....as, less.....than

  4. üstünlük dərəcəsi (ever + indiki bitmiş zaman forması

  Unit 5

  1. məsdərin işlənməsi ( “to” hissəciyi ilə)

  2. fel +ing şıkilçisi

  3. have to, don’t have to, must, mustn’t modal felləri

  4. hərəkət bildirən fellər

  Unit 6

  1. if + indiki sadə zaman forması; will + məsdər ( felin Ι şərt şəkili)

  2. if + keçmiş sadə zaman forması; would + məsdər (felin ΙΙ şərt şəkili)

  3. may /might modal feli

  4. should/ shouldn’t modal feli

  Unit 7

  1. indiki bitmiş zaman forması + for və since

  2. indiki bitmiş və ya keçmiş sadə zaman forması?

  3. “used to” ifadəsi

  4. məchul növ

  Unit 8

  1. something, anything, nothing əvəzlikləri

  2. dərəcə bildirən zərflər: too, not enough

  3. frazeoloji fellərin söz sırası

  4. so, neither + köməkçi fellər

  Unit 9

  1. keçmiş bitmiş zaman forması

  2. vasitəsiz nitq

  II kurs

  New English File  1. 1.NEF.Unit-A -İndiki sadə və davamedici zaman

  2. Unit-B -Keçmiş zaman formaları:sadə,davamedici,bitmiş

  3. Unit-C -Gələcək zaman formaları:going to,indiki davamedici,Will/shall

  4. 2. Unit-A -İndiki bitmiş və keçmiş sadə zaman

  5. Unit-B -İndiki bitmiş davamedici zaman

  6. Unit-C -Müqayisə və üstünlük dərəcələri

  7. 3.Unit-A –Modal fellər must,have to,should(məcburiyyət mənasında)

  8. Unit-B - Modal fellər must,may,might,can't(əminlik mənasında)

  9. Unit-C -Modal fellər can,could,be able to (bacarıq və mümkünlük mənasında)

  10. 4. Unit-A -I şərt budaq cümlələri və gələcək zaman budaq cümlələri +When, untill,etc

  11. Unit-B -II şərt budaq cümlələri

  12. Unit-C - Usually and used to-nun işlənmə qaydası

  13. 5. Unit-A - Qeyri-müəyyən miqdar sayları

  14. Unit-B -Artikllar:a/an,the,no

  15. Unit-C - Cerund və məsdər

  16. 6. Unit-A - Vasitəli nitq:nəqli,sual və əmr formalarında

  17. Unit-B - Passiv:be+ keçmiş feli sifət

  18. Unit-C - Təyin budaq cümlələri:təyinedici və qeyri-müəyyən

  19. 7. Unit-A - III şərt budaq cümlələri

  20. Unit-B - Vasitəsiz nitq

  21. Unit-C - Frazeoloji fellər

  III kurs (Rus bölməsi)

  NEW ENGLISH FILE

  Образование вопросительных предложений;

  Вспомогательные глаголы;

  The ...the...+ сравнительная степень прилагательных;

  Настоящее совершенное время (простое и продолженное).

  Использование прилагательных как существительных;

  Порядок прилагательных

  Нарративные времена;

  Прошедшее совершенное продолженное время;

  so / such … that (такой … что)

  Наречия и обстоятельственные обороты.

  Пассивный залог (все временные формы) it is said that…, he is thought to… и т.д.;

  Будущее совершенное и будущее продолженное время;

  Условное наклонение и придаточные предложения будущего времени;

  Вероятно и возможно

  Условные предложения несоответствующие реальности;

  Модальные глаголы в прошедшем времени;

  would rather, had better;

  Глаголы чувств и восприятия.

  Герундий и инфинитив;

  used to (иметь обыкновение делать что-либо в прошлом), be used to (иметь обыкновение делать что-либо), get used to (привыкнуть к чему-либо);

  Глаголы, используемые в косвенной речи;

  As (так как).

  Артикли;

  Неисчисляемые существительные во множественном числе;

  have something done ();

  Квантификаторы all / every (все / каждый).

  Структуры после wish: wish + past simple and would (wish + прошедшее простое время и would), wish + past perfect (wish + прошедшее совершенное время);

  Придаточные предложения контраста и цели;

  Что-либо, где-либо и т.д. (whatever, whenever, etc.);

  Определительные придаточные предложения.

  Question formation; auxiliary verbs;

  The...the...+ comparatives;

  Present perfect (simple and continuous);

  Using adjectives as nouns;

  Adjective order;

  Narrative tenses: past perfect continuous;

  So / such … that;

  Adverbs and adverbial phrases;

  Passive (all forms), it is said that…, he is thought to…, etc.;

  Future perfect and future continuous;

  Conditionals and future time clauses: likely and probably;

  Unreal conditionals;

  Past modals;

  Would rather, had better;

  Verbs of the senses;

  Gerunds and infinitives;

  Used to, be used to, get used to;

  Reporting verbs;

  As;


  Articles;

  Uncountable and plural nouns;

  Have something done;

  Quantifiers: all / every etc.

  Structures after wish: wish + past simple and would, wish + past perfect;

  Clauses of contrast and purpose;

  Whatever, whenever, etc.;

  Relative clauses.  III kurs Az.bölməsi

  (New English File –Upper -Intermediate)

  Unit 1.


  1. Sual Formaları

  2. Köməkçi fellər

  3. İndiki bitmiş zaman (sadə və davamedici formaları)

  Unit 2.

  1. İsimləşmiş sifətlər, sifətlərin sıralanması

  2. Keçmiş Bitmiş Davamedici Zaman

  So / such ... that

  1. Zərf

  Unit 3.

  1. Məchul növ (bütün zanmanların)

  2. Gələcək Bitmiş / Gələcək Davamedici Zaman

  3. Şərt budaq cümləsi

  Unit 4.

  1. Qeyri-real şərt budaq cümləsi

  2. Modal fellər: indiki və keçmiş zaman

  3. Hiss bildirən fellər

  Unit 5.

  1. Gerund və Məsdər

  2. Used to, be used to, get used to ifadələri

  3. Vasitəli nitq

  Unit 6.

  1. Artikl

  2. Sayılan və cəm isimlər

  3. Kəmiyyət bildirən sözlər

  Unit 7

  A."Wish " feli ilə olan ifadələr  B.Budaq cümlələr

  ORUCOVA YEGANƏ

  Fransız dili

  I KURS Alter ego 1 +

  Dossier 0.

  1. Milliyyət bildirən sifətlər (kişi və qadın cinsi)

  2. Müəyyən artikl.

  3. Ölkə adlarının cins kateqoriyası.

  Dossier 1.

  1. Fellərin indiki zamanda təsrifi (présent de l`indicatif).

  2. Yiyəlik əvəzlikləri.

  3. İnkar forma (ne...pas).

  4. Qeyri-müəyyən artikl.

  5. Quel sual sifəti.

  6. Sözönü+ölkə adları.

  Dossier 2.

  1. Yer bildirən sözönülər + artikl.

  2. Sual cümlələri (est-ce que).

  3. İşarə əvəzlikləri.

  Dossier 3.

  1. Peşə adlarının cins kateqoriyası.

  2. Keyfiyyət bildirən sifətlərin cins və kəmiyyət kateqoriyası.

  3. Vurğulu əvəzliklər.

  Dossier 4.

  1. Pronominal fellər.

  2. Zaman bildirən ifadələr.

  3. Qeyri-müəyyən əvəzlik “on”.

  4. Əmr forması.

  5. Yaxın gələcək zaman (futur proche)

  6. Keçmiş bitmiş zaman (passé composé).

  Dossier 5.

  1. Yaxın keçmiş zaman (passé récent).

  2. Pronominal fellərin əmr forması.

  3. Pronominal fellərin passé composé zamanda təsrifi.

  Dossier 6.

  1. İqlimdən danışmaq üçün istifadə olunan struktur.

  2. İl, fəsil, ay, tarix üçün istifadə olunan struktur.

  3. Keyfiyyət bildirən sifətlərin cümlədə yeri.

  4. Yer bildirən əvəzlik (y).

  5. Sadə gələcək zaman (futur simple).

  6. Indiki davamedici zaman.

  Dossier 7.

  1. Hissə bildirən artikl.

  2. Vasitəli obyekt əvəzliyi.

  3. Vasitəsiz obyekt əvəzliyi.

  4. Nisbi əvəzliklər (qui, que)

  Dossier 8.

  1. “En” əvəzliyi.

  2. Inkar hissəciklər (ne...plus, ne...que, ne...non plus).

  3. Imparfait (keçmiş davamedici zaman).

  4. Müqayisə üçün struktur (sifət, isim).

  Dossier 9.

  1. Zaman bildirə sözlər (depuis, il y a).

  2. Məsdər tərkibli cümlələr (devoir+məsdər / il faut + məsdər).

  II KURS Alter ego 2 +

  Dossier 1.

  1. Nisbi əvəzliklər (qui, que, à qui).

  2. Bitmiş keçmiş zamanda (passé composé) feli sifətlərin uzlaşması.

  3. Vasitəsiz nitqin vasitəli nitqə çevrilməsi (indiki zamanda).

  4. Qaydasız feli sifətlər.

  5. Zaman bildirən sözlər (il y a, pendant, dans).

  Dossier 2.

  1. Uzaq keçmiş zaman (plus-que-parfait).

  2. Zərflərin düzəlməsi (-amment, -emment).

  3. Si strukturlu cümlələr.

  4. Subjonctivin (arzu, istək forması) düzəlmə forması).

  Dossier 3.

  1. Nisbi əvəzliklər (où, dont).

  2. Işarə əvəzlikləri (celui, celle, ceux, celles)

  3. Inversiya üsülü ilə verilən sual cümlələri (sadə və mürəkkəb inversiya).

  4. Pronominal fellərin inversiya üsulu ilə sual forması.

  5. Qeyri-müəyyən zərflər (quelqu`un, rien, personne, nulle part və s.)

  6. Üstünlük dərəcəsi.

  Dossier 4.

  1. Sual əvəzlikləri.

  2. Şərt budaq cümləsi.

  3. Nominallaşma.

  4. Passif forma.

  5. Vasitəsiz obyekt əvəzlikləri ilə feli sifətin uzlaşması.

  Dossier 5.

  1. Mürəkkəb zaman formalarında zərfin yeri.

  2. Feli bağlama (gérondif).

  3. A və de sözönülərindən sonra şəxs əvəzliklərinin işlənmə qaydası.

  Dossier 6.

  1. Arzu, istək bildirən ifadələr.

  2. Indiki zaman şərt budaq cümləsi.

  3. Məqsəd bildirən sözlər (afin de / pour + məsdər / afin que / pour que+subjonctif.

  4. Səbəb nəticə bildirən sözlər (car, comme, en effet, c`est pourquoi...)

  Dossier 7.

  1. Vasitəsiz nitqin vasitəli nitqə çevrilməsi (keçmiş zamanda)

  2. Keçmiş zaman şərt budaq cümləsi.

  Dossier 8.

  1. Iki əvəzliyin eyni vaxtda işlənmə qaydası.

  2. Zaman bildirən sözlər (à partir de, dès, depuis, jusqu`à ce que.

  III- kurs

  Dossier 1  1. Sadə nisbi əvəzliklər

  2. Məsdər və ya arzu şəkli

  Dossier 2

  1. Müqayisə və müqayisə dərəcələri

  2. Nisbi əvəzlik birləşmələri

  3. Ümumi danışıq qaydaları və zamanların uzlaşması

  Dossier 3

  1. Bitməmiş keçmiş zaman

  2. Mürəkkəb keçmiş zaman

  3. Keçmiş zamanın hekayəsi

  4. Feli sifət formasının uzlaşması

  5. İnkar cümlənin müxtəlif üsunllarla ifadə olunması

  Dossier 4

  1. Nominal cümlələr

  2. Məchul forma

  3. Səbəb və nəticənin ifadə olunması

  Dossier 5

  1. Indiki zaman və feli bağlama

  2. Məqsədin müxtəlif üsullarla ifadə olunması

  Dossier 6

  1. Fərqli üsullarla sualın verilməsi və tərs çevrilmiş sual cümlələri

  2. –ment sonluqlu zərflər

  Dossier 7

  1. Gələcək zaman və şərt budaq cümləsi

  2. Y en əvəzlikləri

  Dossier 8

  1. Şübhə və əminliklə bağlı ifadələr

  2. Əvəzetmə vasitələri: əvəzliklər və ikili əvəzliklər

  Dossier 9

  1. Qeyri-müəyyən əvəzliklər

  2. Inkar cümlələr

  3. Sadə keçmiş zaman  IV k Dövlət imt.Yapon dili  Fel  Felin indiki zamanı  Felin indiki davam edici zamanı  Felin indiki inkar forması  Felin keçmiş zamanı  Felin keçmiş inkar forması  Felərin sadalama forması  Sifət  Na-sifətləri  İ-sifətləri  İsim  “Birlikdə etməyək mi” forması  “Gəlin birlikdə edək” forması  “Nə isə almaq istəyirəm” forması  “Nə isə üçün getmək” forması  “Gəlin birlikdə gedək mi” forması  “Edin zəhmət olmasa” forması  “Nə isə etmək olar mı” forması  “Nə isə etmək olmaz” forması  “Nə isə edəndən sonra, nə isə etmək” forması  “Hədiyyə vermək” forması  “Hədiyyə almaq” forması  “Nə isə etməyin zəhmət olmasa” forması  “Nə isə etmək lazımdır” forması  “Nə isə etməsən də olar” forması  “Nə isə etməyi bacarıram” forması  “Xobbim...” forması  “Nə isə etməkdən öncə, nə isə etmək” forması  “Təcrübəm olub” forması  “Düşünürəm ki,...” forması  “Dedilər ki,...” forması  “Elə mi,...” forması  “O zaman” forması  “Əgər ...” forması  “Olsa da...” forması


  Yüklə 459,37 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə