Regulament de administrare a infrastructurii


Art. 4. - Conducătorul vehiculului cu tracţiune animală este obligat : a)Yüklə 283,56 Kb.
səhifə7/7
tarix17.08.2018
ölçüsü283,56 Kb.
#71310
1   2   3   4   5   6   7

Art. 4. - Conducătorul vehiculului cu tracţiune animală este obligat :

a) să cunoască şi să respecte semnificaţia semnalelor, indicatoarelor şi marcajelor rutiere;

b) să conducă animalele astfel încât acestea să nu constituie un pericol pentru el şi ceilalţi participanţi la trafic;

c) să oprească sau să staţioneze numai pe acostament, iar în lipsa acestuia, în afara părţii carosabile. Pe timpul opririi sau staţionării, animalele trebuie să fie legate astfel încât acestea să nu poată intra pe partea carosabilă;

Art. 5. Se interzice conducătorului vehiculului cu tracţiune animală:

a) să circule fără să aibă asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul aplicată plăcuţa cu numărul de înregistrare;

b) să conducă vehiculul aflat sub influenţa băuturilor alcoolice;c) să schimbe direcţia de mers fără a semnaliza cu braţul şi a se asigura că din faţă sau din spate nu circulă vehicule cărora le poate pune în pericol siguranţa deplasării;

d) să circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, fără ca vehiculul să aibă în faţă un dispozitiv cu lumină albă sau galbenă şi în spate un dispozitiv cu lumină roşie, amplasate pe partea laterală stângă, ori un dispozitiv cu lumină vizibilă din ambele direcţii;

e) să părăsească vehiculul sau animalele ori să doarmă în timpul mersului;

f) să transporte obiecte care depăşesc în lungime, lăţime sau înălţime vehiculul, dacă încărcătura nu este semnalizată ziua cu un steguleţ de culoare roşie, iar noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusă cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a încărcăturii;

g) să circule cu animale ce însoţesc vehiculul, dacă acestea nu sunt legate la partea din spate a vehiculului sau cât mai aproape de partea dreaptă a acestuia;

h) să intre cu vehiculul murdar de noroi pe drumurile modernizate sau pietruite;

i) să transporte în vehicule persoane aflate în picioare;

j) să abandoneze vehiculul pe drumurile publice;

k) să circule pe autostrăzi;
CAP. III. PROCEDURA PRIVIND, RIDICAREA DEPOZITAREA, ELIBERAREA SAU VALORIFICAREA VEHICULELOR CU TRACŢIUNE ANIMALĂ ABANDONATE PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI SLATINA
Art. 6. În cazul în care deţinătorul de vehicul cu tracţiune animală nu prezintă acte de identitate agenţilor constatatori în vederea aplicării sancţiunii, acesta va fi obliga la solicitarea agentului să se deplaseze cu vehiculul la locul de depozitare;

Art. 7. Depozitarea vehiculelor se va face într-un loc special amenajat prin grija Serviciului Sere, Spaţii Verzi, care va asigura paza vehiculului, după caz îngrijirea şi furajarea animalului de tracţiune. Predare, primirea se va face pe bază de proces verbal întocmit în trei exemplare şi va fi semnat de agentul constatator, reprezentantul Serviciului Sere, Spaţii Verzi, unde va fi depozitat vehiculului şi proprietarul acestuia;

Art.. 8. Dacă proprietarul vehiculului cu tracţiune animală nu se prezintă să ridice vehiculul în termen de 10 (zece) zile de la încheierea procesului verbal, pentru a plăti taxa de depozitare în valoare de 10 RON /zi precum şi contravaloarea furajării şi îngrijirii animalului de tracţiune şi să prezinte dovada achitării sancţiunii contravenţionale, primarul emite dispoziţia de constatare a trecerii de drept în proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Slatina;

Art. 9. Comunicarea dispoziţiei către proprietar se face de îndată, acesta având posibilitatea să conteste la instanţă de contencios administrative, în termen de 5 zile de la comunicare;

Art. 10. Predarea vehiculului către o unitate de colectare şi valorificare a deşeurilor, se poate face numai după pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, de respingere a acţiunii şi în urma efectuării unei expertize tehnice, privind evaluarea;

Art. 11. În cazul vehiculelor a căror trecere în proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Slatina nu este contestată, trecerea la valorificarea acestora se face după un termen de 10 zile de la comunicarea dispoziţiei primarului municipiului Slatina;

Art. 12. Proprietarul vehiculului poate solicita eliberarea acestuia, contra plăţii unei amenzi în cuantum de 80 RON şi a taxei de depozitare de 10 RON / zi, până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;

CAP. IV.  DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art. 13. Constituie contravenţie şi se sancţionează, potrivit art.226, lit.b din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, nerespectarea de către proprietarii de vehicule cu tracţiune animală a traseelor stabilite prin HCL nr.22/25.01.2005;

Art. 14. La acţiunile de ridicare, depozitare, eliberare sau valorificare, participă şi agenţii constatatori care pot fi : împuterniciţii primarului, ofiţeri sau subofiţeri din cadrul PoliţieI rutiere, sau agenţi din cadrul Poliţiei Comunitare

Art. 15. Nerespectare prevederilor prezentului regulament, constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 226 lit. b) din H.G. nr. .85/ 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

Art.16. Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculul cu tracţiune animală trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.5, să fie înregistrat şi să aibă un conducător în vârstă de cel puţin 16 ani împliniţi, care să nu aibă afecţiuni de natură care să îi diminueze capacităţile psihomotorii;

Art.17. Administratorul drumurilor publice este obligat să amenajeze drumuri laterale destinate circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală, potrivit competenţelor stabilite prin lege;

Art.18. Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, cu referire la circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor cu tracţiune animală;
SECŢIUNEA VI
REGULAMENT DE APLICARE A LEGII nr. 4217/2002, PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE TERENURI APARŢINÂND DOMENIULU PUBLIC SAU PRIVAT LA MUNICIPIULUI SLATINA
CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Pentru aplicarea prevederilor Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale, dat fiind că, în ceea ce priveşte aplicarea acesteia atât autorităţile publice locale cât şi poliţia au atribuţii specifice, în temeiul art.2 alin.1 din HGR nr. 156/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002, Primarul Municipiului Slatina va semna un protocol de colaborare cu Şeful Poliţiei Municipiului Slatina;

Art. 2. Protocolul ce se va încheia în conformitate cu prevederile de la art. 1 al prezentului regulament stabileşte modalităţile concrete de conlucrare referitoare la stabilirea planului concret de acţiune, informarea reciprocă, modalităţile de lucru şi alte forme concrete de cooperare apreciate ca fiind eficiente;

Art. 3. Expresiile “vehicul fără stăpân” şi “vehicul abandonat” sunt definite după cum urmează :

a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără plăcuţă de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staţionat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut;

b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puţin un an, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului sau a deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.
CAP.II. PROCEDURA PRIVIND RIDICAREA ŞI VALORIFICAREA VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN
Art. 4. Pentru vehiculele în privinţa cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân, se va utiliza următoarea procedură:

a) - Primarul Municipiului Slatina, va fi sesizat cu privire la existenţa unor vehicule fără stăpân staţionate pe domeniul public sau privat al municipiului; sesizarea poate fi formulată în scris sau oral de orice persoană sau, din oficiu, de către agenţii constatatori împuterniciţi de primar prin dispoziţie;

b) - Serviciul public Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, va organiza şi conduce evidenţa sesizărilor conform protocolului dintre primar şi şeful poliţiei şi dispoziţiilor art. 3 alin.1 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002.

c) - Sesizările înregistrate vor fi verificate în teren de către împuterniciţii primarului, care vor întocmi un proces - verbal de constatare, după modelul aprobat prin HGR nr. 156/2003;

d) -În termen de cel mult 5 zile persoana împuternicită de primar care a întocmit procesul-verbal de constatare are obligaţia de a aduce la cunoştinţă publică caracteristicile tehnice ale vehiculului precum şi locul în care a fost identificat. Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slatina şi Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, prin intermediul postului de radio local,prin presă, pe teletext. Împuterniciţii primarului vor depune toate diligenţele legale pentru identificarea proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului, după cum urmează: vor înainta de îndată Poliţiei Municipiului Slatina un exemplar din procesul - verbal de constatare pentru identificarea proprietarului (deţinătorul legal) , vor efectua cercetări pe cont propriu;

e) - Pe baza procesului verbal de constatare şi a comunicării Poliţiei Municipiului Slatina, agentul constatator va întocmi un referat motivat, cu propunerea de a se emite dispoziţie prin care vehiculul în cauza se declară fără stăpân. Propunerea de emitere a dispoziţiei de către primar, se face imediat după aflarea rezultatului cercetării efectuate cu privire la vehiculul care a făcut obiectul sesizării.

f) - Dispoziţia Primarului, se redactează şi se semnează în termen de cel mult 48 de ore şi se va înainta de îndată agentului constatator împuternicit de primar în aplicarea Legii nr.421/2002.

g) - Prin grija agentului constatator, autovehiculul va fi transportat în locul desemnat , respectiv la sediul societăţii SC LOCTRANS SA fiind predat pe baza unui proces verbal de predare-primire;

h) În termen de 30 de zile calendaristice de la data anunţului, proprietarul sau deţinătorul legal, poate solicita eliberarea vehiculului. Eliberarea se consemnează într-un proces verbal de predare primire încheiat între agentul constatator şi proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului în care vor fi enumerate şi bunurile aflate în interiorul vehiculului (acolo unde este cazul), care se restituie odată cu vehiculul.Eliberarea are la bază acte doveditoare privind deţinerea legală a vehiculului şi chitanţe care să ateste plata impozitelor şi taxelor prevăzute de lege cu privire la vehiculul în cauză, a tarifelor privind transportul, ridicarea şi depozitarea bunului, stabilite după cum urmează:

- pentru ridicarea şi transportul vehiculelor abandonate sau a celor fără stăpân, se percepe o taxă egală cu contravaloarea facturii emisă de prestator; plus taxa de depozitare de 5 RON/ zi;i) În cazul în care după 30 de zile calendaristice de la data anunţului publicitar vehiculul nu este revendicat de către proprietar sau deţinătorul legal al acestuia, agentul constatator va întocmi un referat motivat privind propunerea de trecere a vehiculului în domeniul privat al municipiului Slatina. Această trecere se face prin dispoziţia primarului, urmând ca acesta să fie valorificat conform art. 8 din Legea nr. 421/2002.

j) Ridicare şi transportul până la locul de depozitare va fi efectuat de către un operator specializat în activităţi de lifting;

CAP.III. PROCEDURA PRIVIND RIDICAREA ŞI VALORIFICAREA VEHICULELOR ABANDONATE


Art. 5. În cazul vehiculelor abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Slatina, se va proceda după cum urmează:

a) - Agentul constatator va propune primarului somarea proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului, întocmind în acest sens un referat motivat şi procesul verbal de constatare, conform modelului aprobat prin Normele metodologice de aplicarea legii nr. 421/2002.Somarea se face în scris, cu confirmare de primire.

b) - Dacă în termen de 5 zile de la primirea somaţiei, autovehiculul nu a fost ridicat, agentul constatator propune primarului emiterea unei dispoziţii prin care se declară abandonat autovehiculul în cauză. Dispoziţia se emite în termen de 48 de ore de la data propunerii şi constituie temeiul legal pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului la locul special amenajat.

Predarea –primirea se face pe baza unui proces verbal care va nominaliza inclusiv bunurile aflate în interior;c) - După expirarea unui termen de 10 zile de la comunicarea somaţiei, autovehiculul trece de drept în proprietatea privată a municipiului Slatina. Agentul constatator nominalizat de primar va propune emiterea unei dispoziţii conform art.14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002. Dispoziţia se comunică prin grija secretarului municipiului Slatina, de îndată persoanei în cauză pentru exercitarea căii de atac prevăzută de art.1 4 alin.2 din acelaşi act normativ indicat mai sus;

d) - Dacă împotriva dispoziţiei emise de primar nu se formulează calea de atac, autovehiculul va fi predat de către Serviciul public Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, la unitatea de colectare şi valorificare a deşeurilor;

e) - Autovehiculul poate fi eliberat, la cererea persoanei îndreptăţite, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti sau, până la predarea către unitatea de colectare şi valorificare a deşeurilor, în următoarele condiţii: se achită tarifele de ridicare şi transport, cele de depozitare stabilite conform prevederilor art.4 lit.h) din prezenta hotărâre, se achită suma de 2.000 RON cu titlu de amendă;
CAP.IV. DISPOZIŢII FINALE

Art. 6. Valorificarea autovehiculelor declarate fără stăpân şi a celor abandonate se va realiza conform dispoziţiilor art.16 –19 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 aprobate prin HGR nr.156/2003;

Art.7. Vehiculele fără stăpân sau abandonate care au putut fi identificate în evidenţa naţională a vehiculelor înmatriculate, dar nu au fost restituite proprietarilor în condiţiile legii, se radiază din circulaţie la solicitarea Serviciului public Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat Slatina. În aceste cazuri, acesta din urmă va transmite Poliţiei Municipiului Slatina, şi compartimentului de specialitate al Primăriei Municipiului Aiud o copie a dispoziţiei prin care s-a constatat trecerea vehiculului în proprietatea privată a municipiului Aiud;

Art. 8. Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr.421/2002 şi ale HGR nr.156/2003.

Art. 9. Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, cu referire la privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Slatina;
Kataloq: images -> documente
documente -> Arhitectura Uniunii Europene
documente -> Planul sectorial de integritate
documente -> 16 noiembrie 2016 comunicat de presă
documente -> Publicatie realizata cu suportul ministerului comunitatii flamande, departamentul economiei
documente -> Indicarea fiecărui spaţiu de îNVĂŢĂMÂnt cu menţionarea capacităŢii şi suprafeţEI
documente -> I n t r o d u c e r e
documente -> Anexa nr. 4 la Instrucţiuni fişĂ de autoevaluare pentru centrul maternal
documente -> Anexa 1 la memorandumul intern nr. 87869 / 17. 05. 2018
documente -> Anexa nr. 11 la Instrucţiuni fişĂ de autoevaluare pentru serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidențial pentru copiii cu dizabilități
documente -> Întrebări și răspunsuri Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 014-2020 Axa 6, pi publicat în data de 30. 07

Yüklə 283,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə