Reklam fəaliyyətiYüklə 1,08 Mb.
səhifə1/10
tarix10.02.2018
ölçüsü1,08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


“Reklam fəaliyyəti” fənnindən test tapşırıqları

Müəllim: Qarayeva Şəhla N.

Qr. 3315a1, a2

Düzgün cavablar “A” variantındadır.


1. Reklam hansı mənşəli sözdür?

A) latın


B) fransız

C) italyan

D) ərəb

E) yunan
2. Reklamın yaranmasının əsas səbəbi nədir?A) ictimai əmək bölgüsü və onun ixtisaslaşması

B) əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı

C) əmtəə istehsalının genişləndirilməsi

D) əmtəə satışının genişləndirilməsi

E) kommersiya səylərinin artırılması
3. Bu ifadələrdən hansı reklama aid deyildir?

A) şəffaflıq

B) qışqırmaq

C) cəlbedicilik

D) dəqiqlik

E) vicdanlı


4. Reklam təsirinin predmeti (obyekti) nədir?

A) məqsədli auditoriya

B) istehlakçılar

C) reklam yayanlar

D) reklam verənlər

E) düzgün cavab yoxdur


5. Öz mahiyyəti etibarilə reklam nədir?

A) əmtəələrin istehlak xassələri və müxtəlif xidmət növləri haqqında məlumat verməklə onların satışını təşkil etmək və onlara alıcılıq qabiliyyəti yaratmaqdır

B) istehlak malları və xidmət haqqında informasiya olub alıcıları məhsulu almağa məcbur edir

C) istənilən qeyri-şəxsi təqdimatın ödənişsiz forması olub məlumatların insanlara çatdırılmasıdır

D) xüsusi insanları məhsul almaqdan çəkindirir

E) müxtəlif sosial qrupları məhsul barədə fikirləşməkdən yayındırır


6. Bunlardan biri reklamın əlamətlərinə aid deyildir?

A) iri şriftlərlə yazılması

B) ödənişli olması

C) fərdiləşməməsi

D) alıcılıq qabiliyyəti yaratması

E) diqqəti cəlb etməsi


7. Bunlardan biri reklamın obyektidir?

A) əmtəə və xidmətlər

B) əmtəə və davranış

C) pul və xidmətlər

D) qiymətli kağızlar

E) düzgün cavab yoxdur


8. Reklamın məzmununa hansı yanaşmalar mövcuddur?

A) dar və geniş mənada yanaşma

B) sistemli və kompleks yanaşma

C) fərdi və qrup yanaşma

D) kollektiv yanaşma

E) düzgün cavab yoxdur


9. Aşağıdakılardan biri reklamın məzmununa geniş mənada yanaşma deməkdir?

A) istehsalçıların (satıcıların) potensial istehlakçıya istənilən müraciəti

B) istehsalçıların reklam agentliklərinə istənilən müraciəti

C) istehsalçıların ticarət vasitəçilərinə istənilən müraciəti

D) marketinq və internet vasitəsilə istehsalçılara pullu, biristiqamətli istənilən müraciəti

E) marketinq və internet vasitəsilə istehsalçılara qeyri-şəxsi və dolayı müraciəti


10. Reklamı xarakterizə edən xüsusiyyətlərə daxil deyildir?

A) ödənişsiz olması

B) nəsihətvericilik qabiliyyəti

C) ifadə qüvvəsi

D) şəxsiyyətin göstərilməməsi

E) düzgün cavab yoxdur


11. Aşağıdakılardan hansı reklamı xarakterizə edən xüsusiyyətlərdən biridir?

A) şəxsiyyətin göstərilməməsi

B) vəsaitə qənaət etmək

C) davranışı öyrətmək

D) məhsul seçmək

E) istehsal etmək


12. Aşağıdakılardan biri reklam fəaliyyəti qarşısında qoyulan məqsəd deyildir?

A) əmtəə və xidmətləri istehsal etmək

B) müəssisə və onun məhsulu haqqında məqsədli auditoriyaya məlumat vermək və bunun sayəsində həmin məhsula tələbat yaratmaq

C) müəssisənin məhsuluna üstünlük verilməsi və onun alınmasına istehlakçını inandırmaq

D) müəssisənin markasına üstünlük verilməsi və onun alınmasına istehlakçını inandırmaq

E) müəssisənin markasına bağlılıq yaratmaq və bununla da satışın həcminin artırılmasına nail olmaq


13. Aşağıdakılardan biri reklamın vəzifəsidir?

A) istehsal edilmiş məhsulların fasiləsiz satışının təmin etmək

B) istehlakçılarda məhsula tələbat yaratmaq

C) məhsul haqqında istehlakçılarda müəyyən səviyyədə bilik formalaşdırmaq

D) istehlakçını müəssisənin konkret məhsulunu almağa inandırmaq

E) məhsulun satışını stimullaşdırmaq


14. Reklamda məqsədlərin məzmunu reklamın nəyini müəyyən edir?

A) reklamın vəzifəsini

B) reklamın səviyyəsini

C) reklam mətnlərinin formasını

D) reklamın estetik göstəricilərini

E) reklamın vasitəli xarakterini


15. Aşağıdakılardan biri reklamın funksiyasıdır?

A) əmtəə və xidmətləri satmaq

B) istehlakçılarda məhsula tələbat yaratmaq

C) məhsul haqqında istehlakçılarda müəyyən səviyyədə bilik formalaşdırmaq

D) istehlakçını müəssisənin konkret məhsulunu almağa inandırmaq

E) məhsulun satışını stimullaşdırmaq


16. Reklamın əsas vəzifəsi nədir?

A) alıcını məhsul haqqında məlumatlandırmaq, inandırmaq və xatırlatmaq

B) məhsulların satışını sürətləndirmək

C) məqsədli auditoriyanın müəyyən edilməsi və təhlili

D) istehlakçıların davranışını müəyyən etmək

E) istehlakçılarda məhsula tələbat yaratmaq


17. Aşağıdakılardan hansı reklam növü deyildir?

A) inzibati reklam

B) mətbuat reklamı

C) audivizual reklam

D) sərgi-vitrin reklamı

E) xarici reklam


18. Reklam kompaniyasının məqsədi nədir?

A) məhsul satışının həcminin artırılmasıdır

B) məhsul istehsalının həcminin artırılmasıdır

C) məhsulun birbaşa satışının həyata keçirilməsidir

D) məhsulun mövqeyinin müəyyənləşdirilməsidir

E) məhsulun istehlakçılara çatdıırılmasının tezləşdirilməsidir


19. Reklamın qeyri-şəxsi (ünvansız) olması:

A) bir təkliflə geniş istehlakçı auditoriyasına müraciət edilməsini göstərir

B) onu həyata keçirən müəssisənin adının məlum olmamasını göstərir

C) onu həyata keçirən müəssisənin imicinin yüksək olmamasını göstərir

D) onu həyata keçirən müəssisənin poçt ünvanının məlum olmadığını göstərir

E) reklam müraciətini hazırlayanın anonimliyini göstərir


20. Reklamın alı məqsədi nədir?

A) alqı zamanı istehlakçının məhz reklam olunan məhsulu seçməsindən ötrü ona təsir etmək

B) yüksək səviyyədə reklam mətnləri hazırlamaq

C) reklamın strategiyasına təsir etmək

D) məhsul istehsalı strategiyasına təsir etmək

E) istehsal strategiyasını hazırlamaq


21. Reklam fəaliyyəti bir fənn kimi hansı fənnlə daha sıx əlaqədardır?

A) marketinq

B) sənaye iqtisadiyyatı

C) qiymətin əmələ gəlməsi

D) tikintinin iqtisadiyyatı

E) maliyyə


22. Kütləvi reklamın tarixi ilkin forması hansıdır?

A) çap reklamı

B) qəzet reklamı

C) reklam suvenirləri

D) xarici reklam

E) jurnal reklamı


23. Şifahı reklam harada geniş yayılmışdır?

A) əmtəə və xidmətlərin daimi təklif yerlərində

B) əmtəə və xidmətlərin istehsal yerlərində

C) əmtəə və xidmətlərin istehlak yerlərində

D) əmtəə və xidmətlərin nəqliyyata yüklənməsi yerlərində

E) düzgün cavab yoxdur


24. Qutenburq tərəfindən ilk çap dəzgahı nə vaxt kəşf edilmişdir?

A) 1450-ci ildə

B) 1445-ci ildə

C) 1455-ci ildə

D) 1460-ci ildə

E) 1470-cı ildə


25. Çap maşınının kəşf edilməsi nəyin inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsi olmuşdur?

A) reklamın

B) istehsalın

C) satışın

D) mübadilənin

E) istehlakın


26. İlk çap olunmuş reklam elanı neçənci ildə və harada qeydə alınmışdır?

A) 1472-ci il, Londonda

B) 1475-ci ildə, Fransada

C) 1478-ci ildə, ABŞ-da

D) 1481-ci ildə İtaliyada

E) 1485-ci ildə Polşada


27. “Fransız” qazetində çap edilən ilk reklam elanı nəyin haqqında verilmişdir?

A) 12 oğurlanmış atın yerini göstərənə mükafat verilməsi

B) 12 oğurlanmış inəyin yerini göstərənə mükafat verilməsi

C) 12 oğurlanmış qoyunun yerini göstərənə mükafat verilməsi

D) 12 oğurlanmış dəvənin yerini göstərənə mükafat verilməsi

E) 12 oğurlanmış keçinin yerini göstərənə mükafat verilməsi


28. Çoxlu sayda reklam çap edən qazetin əsası V.Franklin tərəfindən neçənci ildə qoyulmuşdur?

A) 1729-cu ildə

B) 1731-ci ildə

C) 1725-ci ildə

D) 1735-ci ildə

E) 1737-ci ildə


29. Qədim dövrlərdə reklam işini həyata keçirənlərdən biridir?

A) carçılar

B) sənətkarlar

C) yazıçılar

D) kilsə xadimləri

E) məzhəkəçilər


30. Dünyada ən iri reklam agentliyi haradadır?

A) Yaponiyada

B) ABŞ-da

C) Fransada

D) İngiltərədə

E) Almaniyada


31. Daha aktiv istifadə olunan reklam vasitəsi hansıdır?

A) qəzet

B) televiziya

C) radio


D) jurnal

E) poçt
32. Reklam Azərbaycanda nə vaxt formalaşmağa və inkişaf etməyə başlamışdır?

A) 90-cı illərin əvvəlləri

B) 80-ci illərin əvvəlləri

C) 70-ci illərin sonları

D) 90-cı illərin ortaları

E) 2000-ci illərin əvvəlləri
33. Reklam mühitində insanın davranış prosesinə hansı amillər təsir edir?

A) daxili və xarici amillər

B) iqtisadi və sosial amillər

C) demoqrafik amillər

D) psixoqrafik amillər

E) düzgün cavab yoxdur


34. İstehlakçının davranışına müəyyən təsir göstərməkdən ötrü. hər şeydən əvvəl nə etmək lazımdır?

A) diqqətin cəlb edilməsi

B) marağın gözlənilməsi

C) emosiyanın yaranması

D) inandırma

E) qərarın qəbul edilməsi


35. Ən diqqətli reklam nə ilə diqqəti cəlb edir?

A) özünün qeyri-adiliyi, unikallığı, yeniliyi ilə

B) özünün məqsəd və vəzifələri ilə

C) özünün xarici gorünüşü və mətnləri ilə

D) özünün funksiyaları və obyektləri ilə

E) bütün cavablar düzdür


36. Qeyri-iradi diqqətin iradi diqqətə keçirilməsi üçün istifadə edilən reklam üsullarına aid deyildir?

A) mətnin inandırıcı olmaması

B) reklam edilən əmtəələrlə əlaqədar faktların cəlb edilməsi

C) əmtəənin məziyyətlərinə, onun məşhurluğuna, markasına diqqətin cəlb edilməsi

D) mətni axıra qədər oxumağa məcbur edən “intriqalı” başlıqların tətbiq edilməsi

E) rəng və şriftin köməyi ilə mətnin müəyyən abzaslarının ayrılması


37. Motiv nədir?

A) insanları müəyyən formada davranmağa sövq edən daxili qüvvədir

B) insanları müəyyən vəziyyətdə davranmağa məcbur edən xarici qüvvədir

C) insanları reklam mətnini oxumağa cövq edən xarici qüvvədir

D) insanları düşünmək və qavramaq üçün fikir yaradan kənar təsirdir

E) düzgün cavab yoxdur


38. Öz məzmumuna görə istehlak motivləri hansı tələbatlara əsaslanır?

A) qidalanma, istirahət, mənəvi zənginləşmə, əmək, məişət şəraiti və s.

B) qidalanma və istirahət

C) mənəvi zənginləşmə

D) əmək və məişət şəraiti

E) düzgün cavab yoxdur


39. İnsana xas olan motivlər hansı motivlərə ayrılır?

A) ilkin və təkrar

B) güclü və zəif

C) daimi və müvəqqəti

D) pozitiv və neqativ

E) səmərəli və emosional


40. Əmtəə alqısına hansı amillərin müəyyən kompleksi təsir edir?

A) iqtisadi, sosial, psixoloji və coğrafi

B) iqtisadi və sosial

C) psixoloji və coğrafi

D) iqtisadi və coğrafi

E) bütün cavablar düzdür


41. Aşağıdakılardan hansı motivləşdirmə prosesində mühüm rol oynamır?

A) öyüd-nəsihət

B) adətlər,

C) vərdişlər

D) təsəvvürlər

E) istehlakçıların zövqləri


42. Marketinq kommunikasiyasının əsas vasitələrinə aid deyildir?

A) istehlakçının dəlilləri

B) reklam

C) kommersiya təbliğatı

D) satışın stimullaşdırılması

E) şəxsi satış


43. Marketinq kommunikasiyası kompleksinin tərkibi hansılardır?

A) reklam, satışın stimullaşdırılması, ictimaiyyətlə əlaqə, şəxsi əlaqə

B) reklam, sərgi və yarmarka

C) reklam, satış, məhsul yeridilişi

D) müxtəlif əlaqə auditoriyası, satışın stimullaşdırılması

E) internet, təşviqat vasitələri, ictimaiyyətlə əlaqə


44. Marketinq kommunikasiya sistemində reklamın əsas məqsədi nədir?

A) tələbin formalaşması və satışın həvəsləndirilməsi

B) istehlakçılara məhsulun kəmiyyət və keyfiyyəti haqqında məlumat verilməsi

C) minimum məsrəflərlə maksimum nəticəyə nail olunması

D) ictimaiyyətlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə nail olunması

E) satışın həvəsləndirilməsi sisteminin təşkil olunması


45. Reklam:

A) qeyri-şəxsi və haqqı ödənilən kommunikasiyadır

B) inteqrasiya olunmuş kommunikasiyadır

C) iki tərəfli kommunikasiyadır

D) məhsulun mövqeləşdirilməsidir

E) ictimaiyyətlə əlaqədir


46. Reklamın təsir qüvvəsi nəyin təkrar edilməsindən də asılıdır?

A) informasiya amilinin təkrar edilməsindən

B) əmtəə alqısının təkrar edilməsindən

C) əmtəə satışının təkrar edilməsindən

D) informasiya mənbələrinin seçilməsindən

E) təkrar informasiyadan istifadə edilməsindən


47. Amerika psixoloqu Ç.N.Allen aşağıdakılardan hansını ilkin motivlər sırasına aid etmişdir?

A) əlverişli mühit

B) düzgünlük

C) qənaətcillik və fayda

D) dəqiqlik

E) sağlamlıq


48. İstehlak motivlərinin öyrənilməsi nəyin işlənib hazırlanmasının əsasını təşkil edir?

A) reklam proqramının

B) satış proqramının

C) istehsal proqramının

D) alqı proqramının

E) əmək proqramının


49. Reklam vasitəsilə hansı məlumatların istehlakçıya verilməsi yolverilməzdir?

A) qeyri-obyektiv məlumatlar

B) əmtəə və xidmətlərin çeşidliyini əks etdirən məlumatlar

C) əmtəənin keyfiyyətinin əks etdirən məlumatlar

D) müəssisə, məhsul haqqında, onun tətbiq sahələri haqqında məlumatlar

E) məhsul haqqında istehlakçılarda müəyyən fikirlər formalaşdıran məlumatlar


50. Aşağıdakılardan hansını reklam vasitəsilə həyata keçirmək qanunvericiliyə ziddir?

A) ictimaiyyət qarşısında rəqibləri nüfuzdan salmaq

B) satışın həcmini artırmaq

C) tələbatı formalaşdırmaq

D) göstərilən xidmətlər haqqında informasiya vermək

E) məhsulların istehlak xassələri haqqında informasiya vermək


51. Əmtəənin həyat dövrünün bazara çıxarılma mərhələsində hansı reklamdan istifadə olunmalıdır?

A) məlumatlandırıcı reklam

B) prestij reklamı

C) xatırladıcı reklam

D) stimullaşdırıcı reklam

E) vadaredici reklam


52. Aşağıda sadalanlardan hansılar geniş auditoriya əhatəsinə görə reklamlara aiddirlər?

A) lokal, reqional,ümummilli

B) əmtəə, prestij, reklam ideyası şəxsiyyət, ərazi

C) məlumatlandırıcı, nəsihətverici, xatırladıcı; beynəlxalq, qlobal

D) kommersiya, sosial, siyasi

E) sosial, qeyri-kommersiaya, kommersiya


53. Aşağıda qeyd olunanlardan hansılar reklamın sifarişçiləri qismində çıxış edirlər?

A) reklamverici

B) reklam agentliyi

C) mediabayer

D) kopirayter

E) hamısı


54. Aşağıda sadalananlardan hansılar nəsihətverici reklamın əsas məsələsinə aiddirlər?

A) reklam olunan əmtəənin əldə olunmasına alıcını inandırmaq

B) yeni əmtəə barədə biliklərin və məlumatların formalaşdırılması

C) əmtəə barədə informasiyanın istehlakçıların hafizəsində qorunub saxlanılması

D) istehlakçını dərhal hərəkət etməsinə təhrik etmək

E) hamısı


55. Aşağıda sadalanan reklamlardan hansı dövlət və ictimai maraqları təmsil edir və xeyriyyəçilik məqsədlərinə çatmağa yönəldilib?

A) sosial reklam

B) biznes-reklam

C) imic reklamı

D) siyasi reklam

E) qeyri-etik reklam


56. Aşağıda sadalanan təriflərdən hansı səhvdir?

A) reklam – istehlakçıların davranışları manipulyasiyası üsuludır

B) reklam – marketinq kommunikasiya sisteminin hissəsidir

C) reklam – sosial kommunikasiya növüdür

D) hamısı

E) heç biri


57. Aşağıda sadalanan sosial reklamıntəriflərindən hansılar düzgündür?

A) sosial reklam – keçirilən tədbirlərin, islahatların həyata keçirilməsi və i.a. açıqlanması və geniş xalq kütlələrinə çatdırılması məqsədilə istənilən reklam daşıyıcısı vasitəsi ilə yayılan və dövlət orqanları və ictimai institutlar tərəfindən sifariş edilən, qeyri-kommersiya xarakteri daşıyan informasiyadır

B) sosial reklam – müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri ilə xeyriyyəçilik və digər ictimai-faydalı məqsədlərə nail olunması istiqamətində yayılan informasiyadır

C) sosial reklam – təşkilatın məqsədə nail olması zəminində hədəf bazarlarının tələb və ehtiyaclarının müəyyən edilməsindən ibarət olmasını və rəqibə nisbətən qaneediciliyinin daha məhsuldar və effektiv vasitələrlə istehlakçının və bütövlükdə cəmiyyətin firavanlığının mühafizəsini və möhkəmləndirilməsini təmin edən informasiyadır

D) sosial reklam – müxtəlif üsullarla, müxtəlif formada və müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə xeyriyyəçilik və digər ictimai-faydalı məqsədlərə nail olunması istiqamətində yayılan informasiyadır

E) heç biri


58. Aşağıda sadalanan təriflərdən hansı səhvdir?

A) reklam rəqabətin kəskinliyini azaldır

B) reklam təklif olunan əmtəəyə olan tələbi stimullaşdırır

C) reklam vəsait dövriyyəsini tezləşdirir

D) reklam sosial ziddiyyətləri istehsal sferasından istehlak sferasına keçirir

E) reklam potensial istehlakçılarda əmtəəyə olan tələbi yaradır


59. Aşağıda sadalanan məqsədlərdən hansı reklamın iqtisadi məqsədlərinə aiddir?

A) konkret əmtəəyə olan tələbin stimulaşdırılması və satışın stimullaşdırılması

B) müəyyən istiqamətdə imicin dəyişilməsi;

C) müəssisə və onun məhsulu barədə fikirlərin yaxşılaşdırılması

D) məhsula olan sadiqliyin saxlanılması

E) rəqabət aparan əmtəələr arasında şəxsi əmtəələrin seçilməsi


60. Aşağıda sadalanan məqsədlərdən hansı reklamın iqtisadi məqsədlərinə aid deyildir?

A) məhsula olan sadiqliyin saxlanılması

B) konkret əmtəəyə olan tələbin stimulaşdırılması və satışın stimullaşdırılması

C) əmtəənin satışının dəstəklənməsi

D) əmtəəyə və ya xidmətə olunan təlabatın formalaşdırılması

E) reklam olunan əmtəənin əldə olunmasına alıcını inandırmaq


61. Aşağıda sadalanan məqsədlərdən hansı reklamın kommunikativ məqsədlərinə aid deyildir?

A) reklam olunan əmtəənin əldə olunmasına alıcını inandırmaq

B) məhsulun səviyyəsinin tanıdılmasının artırılması

C) istehlakçıları məlumatlandırmaq

D) məhsulun istehlakı zanamı vərdişlərə olunan təsir

E) istehlakçının yeni məhsul, yeni marka və ya yeni müəsisə ilə tanış edilməsi


62. Aşağıda sadalanan məqsədlərdən hansı reklamın kommunikativ məqsədlərinə aiddir?

A) reklam olunan əmtəənin əldə olunmasına alıcını inandırmaq

B) istehlakçının yeni məhsul, yeni marka və ya yeni müəsisə ilə tanış edilməsi

C) məhsulun səviyyəsinin tanıdılmasının artırılması

D) istehlakçıları məlumatlandırmaq

E) məhsulun istehlakı zanamı vərdişlərə olunan təsir


63 Reklam onun təşəbbüskarının tipinə görə necə seçilir:

A) istehsalçılar adından, hökumət adından, fərdi şəxslər adından, sosial və siyasi reklam

B) istehsalçılar adından, hökumət adından, sahibkarlar adından, qlobal reklam

C) istehsalçılar adından, hökumət adından, sosial reklam

D) sosial reklam, siyasi reklam, qlobal reklam, imic reklamı

E) heç biri


64. Auditoriyaya yönləndirilməsindən asılı olaraq hansı reklamı qeyd edirlər?

A) biznes-reklam, istehlak mallarının reklamı

B) lokal, qlobal, ümummilli, kütləvi

C) biznes-reklam, istehlak mallarının reklamı, sosial reklam

D) hamısı

E) heç biri


65. Hansı reklam məqsəd və vəzifələrdən asılı olaraq qeyd olunur?

A) informativ, nəsihətverici, xatırladıcı

B) stimullaşdırıcı, informativ, xatırladıcı

C) prestij, informativ, nəsihətverici

D) informativ, xatırladıcı, kütləvi

E) heç biri


66. Hansı reklam onun təsiretmə üsuluna görə seçilir?

A) görmə, eşitmə, görmə-iybilmə, görmə-eşitmə

B) lokal, reqional, ümummilli, beynəlxalq, qlobal

C) əmtəə reklamı, prestij reklamı, reklam ideyası, şəxsiyyət reklamı, ərazi reklamı

D) informativ, nəsihətverici, xatırladıcı

E) biznes-reklam, istehlak malları reklamı


67. Hansı reklam onun təsiretmə xarakterinə görə seçilir?

A) sərt və yumşaq

B) sərt və hamar

C) yumşaq və parlaq

D) yumşaq və bərk

E) heç biri


68. İctimaiyyətin həyatında reklam hansı rolu oynayır?

A) iqtisadi, sosial, maarifləndirici, psixoloji, estetik, siyasi

B) iqtisadi, sosial, maarifləndirici, psixoloji, fiziki

C) iqtisadi, sosial, maarifləndirici, estetik, siyasi

D) iqtisadi, sosial, maarifləndirici, mənəvi, psixoloji, estetik

E) iqtisadi, sosial, maarifləndirici, etik, mənəvi


69. Reklamın əsas əlamətlərini göstərin:

A) pullu, təkyönəldilmə, qeyri-şəxsi müraciət

B) pullu, bir sıra obyektlərə yönəlmə, müraciətin şəxsi xasiyyəti

C) pulu, qeyri-şəxsi müraciət, kütləvi informasiya vasitələri ilə kontakt

D) təkyönəldilmə, şəxsi müraciət, pullu

E) qeyri-şəxsi müraciət, şəxsi müraciət, pullu


70. Fərdi şəxslər tərəfindən istifadə olunan ən geniş yayılmış reklamlar hansılardır?

A) sətri və ya rubrikalı

B) banerlər

C) prizmavijn

D) transparantlar

E) panno
71. Aşağıda qeyd olunan reklamın iqtisadi məqsədlərindən hansı düzgündür?

A) yeni məhsul və ya xidmətin bazaar çıxarılma vaxtının azadılması

B) istehlakçıların yeni məhsul, yeni marka və ya yeni müəssisə ilə tanışlığı

C) məhsulun populyarlıq səviyyəsinin artırılması

D) istehlakçıların məlumatlandırılması

E) məhsula sadiqliyin qorunub saxlanılması
72. Aşağıda qeyd olunan reklamın kommunikativ məqsədlərindən hansı düzgündür?

A) müəyyən istiqamətdə imicin dəyişdirilməsi

B) yeni məhsul və ya xidmətin bazaar çıxarılma vaxtının azadılması

C) əmtəənin satışının dəstəklənməsi

D) konkret məhsula tələbin stimullaşdırılması

E) potensial alıcıları mağazaya, ticarət mərkəzlərinə və sərgilərə getməsinə vadar etmək


73. Reklam edilən obyektin xarakterinə görə reklamlar hansılardır?

A) məhsul və institutsional

B) ümummilli və beynəlxalq

C) xarici və yerli

D) qlobal və lokal

E) ticarət və kommersiya


74. İnstitutsional reklamların məqsədi nədən ibarətdir?

A) bütünlükdə konkret bir müəssisəyə, təşkilata xeyirxah münasibətin yaradılmasını təmin etmək, müəssisənin müsbət obrazını yaratmaq

B) istehlakçıların məlumatlandırılması, onların məhsulun istehlak xüsusiyyətləri, onlardan istifadə qaydaları, haradan əldə edilməsi haqqında informasiya vermək

C) konkret məhsula təlabat yaratmaq, onun satışını stimullaşdırmaq və satışın həcminin artırmaq

D) məhsulun keyfiyyəti, istifadə xüsusiyyətləri, texniki-istismar parametrlərini izah etmək

E) məhsulun populyarlıq səviyyəsinin artırırmaq


75 Aşağıda qeyd olunan funksiyalardan hansılar reklamın əsas funksiyalarına ailldir?

A) informativ, psixoloji, stimullaşdırıcı, seçmə

B) informativ, seçmə, kommersiya və qeyri-kommersiya

C) seçmə, stimullaşdırıcı, prestijli və kommersiya

D) informativ, prestijli, psixoloji və qeyri-kommersiya

E) informativ, psixoloji, kommersiya və qeyri-kommersiya


76. Reklamın stimullaşdırıcı funksiyası ibarətdir:

A) ehtiyacların inkişafına, hislərə, özünü qiymətləndirməyə və istehlakçıların yönəldilmələrinə təsir vasitəsilə hər hansı hərəkətlərə vadar etmək

B) əhəmiyyətli dərəcədə qiymətlərin düşməsi əsasında satışların stimullaşdırılması

C) istehlakçının təxirə salmadan əmtəəni almağa inandırılmasından)

D) xatırlatma, istehlakçını hərəkətə, almağa vadar etmək, əlaqənin qurulmasına və s.

E) bütün variantlar doğrudur


77. Aşağıdakılardan hansı məhsul reklamlarına aiddir?

A) İstehsal-texniki təyinatlı məhsulların reklamlarıYüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə