Republica moldova consiliulraionalsoroc aYüklə 1,9 Mb.
səhifə8/18
tarix30.12.2018
ölçüsü1,9 Mb.
#87961
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Total pe CMF

5470

300

220

4500

450
V. Refacerea şi conservarea patrimoniului ecologic.
Îmbunătăţirea mediului ambiat


Elaborarea şi implimentarea unui proiect pilot în domeniul ecoturismului raional. Perfecţionarea managementului deşeurilor industriale şi menajere.

100100
APL,societatea civilă
Total pe secţie

100100


TOTAL PE SECŢII ŞI DIRECŢII

57093,3

20832,4

1208

34562,9

490Secretarul Consiliului Raional Ion Spataru

Raportul

dnei Lora Lisnic, şef al Direcţiei Generale Finanţe,

privind execuţia bugetului raional pe anul 2007, corelarea bugetului raional

cu Legea bugetului de stat pe anul 2008, rectificare bugetului raional pentru anul 2008


În conformitate cu art.29 din Legea finanţelor publice locale (nr. 397- XV din 16.10.2003), art.43(b din Legea privind Administraţia Publică locală (nr. 436-XVI din 28.12.06) Vă aduc la cunoştinţă indicii principali şi explicaţiile respective pentru apreciere şi aprobare raportul de execuţie a bugetului raional pe anul 2007.

Partea de venituri ale bugetului raional a fost executată în sumă de 103,2% , 105,021.0 mln lei, comparativ cu acumulările anului 2006 şi cele iniţial aprobate pentru anul 2007 majorîndu-se cu 32,089.4mln lei sau cu 144,0 la sută şi cu 7,384.7 mln lei sau cu 107,6 la sută.

Factorii principali care au generat evoluţia veniturilor au fost creşterea economică, creşterea veniturilor populaţiei precum şi politica fiscală promovată în domeniul impozitului pe venit, îmbunătăţirea administrării fiscale.

Pe tipuri de venituri încasările sînt prezentate în anexa nr.1 la proiectul deciziei de care dispuneţi.

În structură , veniturile bugetului se caracterizează în felul următor:

Veniturile fiscale constituie 28,248.2 mln lei depăşind veniturile iniţiale aprobate cu 7,571.5 mln lei sau 136,6% la sută, iar faţă de anul 2006 cu 114,1 la sută.

Veniturile nefiscale faţă de prevederile anuale s-au majorat cu pondere în sumă totală la veniturilor, de la 0,9 la sută pînă la 1,5 la sută.

Ponderea veniturilor fondurilor speciale şi mijloacelor speciale în veniturile totale pe anul 2007 s-au realizat la nivel de 1,0 la sută şi 2,0 la sută respectiv.

Comparativ cu anul 2006 , încasările veniturile fondurilor speciale s-au majorat cu 1,005.3 mii lei.

Transferurile din bugetul de stat au fost achitate integral 73,095 mii lei. Necătînd la nivelul executării în creştere a părţii de venituri , amnistiei fiscale efectuate (218,3 mii lei) restanţa la impozite şi taxe la 31.12.07 rămîne considerabilă 2034,2 mln lei, micşorîndu-se faţă de început de an cu 417,2 mln lei.

În pofida măsurilor şi acţiunilor întreprinsede autorităţile publice locale , colaboratorii Serviciului Fiscal de stat Soroca rezultatele obţinute dovedesc că disciplina fiscală şi financiară încă lasă de dorit.

În acest context aş vrea să menţionez agenţii economice după care s-au înregistrat cele mai mari restanţe la buget, aşa ca:

Cariera de granit şi pietriş – 1134,2 mii lei;

SRL “Agro VasVlad” – 166,0 mii lei;

Întreprinderea interraională “Acva-Nord”- 111,8 mii lei;

Magiminerale- 83,3 mii lei;

Cele relatate mai sus denotă că sînt rezerve care trebuiesc utilizate.

Lora Lisnic,

Şef al Direcţiei Generale Finanţe


REPUBLICA MOLDOVA
C O N S I L I U L R A I O N A L S O R O C A
DECIZIA

Nr. 7/2 din 07 februarie 2008

Cu privire la raportul de execuţie

a bugetului raional pe anul 2007,

corelarea bugetului raional cu Legea

bugetului de stat pe anul 2008,

rectificare bugetului raional pentru anul 2008”
În temeiul art.43(1) b) din Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006),art.24,art.27, art. 29 p.(4) din Legea privind finanţele publice locale (nr. 397-XV din 16 octombrie 2003) ,art.59, art. 65 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi administraţiei publice locale ( nr. 317 din 18.07.03), art.40,art.43 din Legea nr.847-XV din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, art. 11,art.22 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI din 23 noiembrie 2007, Consiliul Raional
D E C I D E:
1.1. A aproba raportul anual privind execuţia bugetului raional pe anul 2007:

a) la partea de venituri în sumă de 105021,0 mii lei, conform anexei nr.1;

b) la partea de cheltueli în sumă de 102011,1 mii lei, conform anexei nr.2,nr.3;

1.2.1. Se propune Inspectoratului Fiscal de Stat Soroca:

a) asigurarea îndeplinirii sarcinii anuale de încasare a veniturilor la bugetul raional pentru anul 2008;

b) aplicarea tuturor instrumentelor administrării fiscale pentru reducerea semestrială cu cel puţin 5 la sută a restanţelor la plăţi în buget.

1.2.2. A pune în sarcină Direcţiei Generale Finanţe Soroca pentru anul 2008:

a) efectuarea finanţarii cheltuelilor în limita încasărilor la buget, asigurînd funcţionarea normală a instituţiilor subordonate Consiliului Raional, ţinînd cont de priorităţile stabilite;

b) evidenţă controlului întru realizarea măsurilor Programului Naţional ;;Satul Moldovenesc”, ce ţine de asigurarea financiară şi utilizarea mijloacelor destinate realizării acestui program;

1.2.3. Direcţiilor , secţiilor şi instituţiilor finanţate din bugetul raional realizarea măsurilor respective întru lichidarea datoriilor debitoare şi creditoare, inclusiv şi a celor cu termen de achitare expirat;

1.2.4. Secţiei Construcţii ,gospodării comunale şi drumuri asigurarea unui control prealabil asupra volumului de cheltueli aprobat conform programului de investiţii şi reparaţii capitale şi respectiv asupra lucrărilor real efectuate şi achitarea acestora;
2.1. A corela bugetul raional pentru anul 2008 cu bugetul de stat pe anul 2008, majorînd în partea de venituri la poziţia «dobînzile de la depunerea mijloacelor bugetare la conturile bancare» (capitolul 121 paragraful 12 ) cu 390,0 mii lei şi micşorînd la poziţia „transferuri din fondul pentru susţinerea financiară a teritoriilor ( capitolul 311)” cu 390,0 mii lei.

2.2. A stabili comisionul pentru serviciile bancare prestate populaţiei în mărime de 1% din suma recepţionată şi trransferată în bugetul raional pentru anul 2008;


3.1. .A majora veniturile aprobate la bugetul raional cu 147,9 mii lei, inclusiv la poziţiile «mijloacele speciale ale Centrului de Asistenţă Socială pentru Copil şi Familie » cu suma de 147,9 mii lei .

3.2. A aloca 5587,0 mii lei din soldurile mijloacelor bugetare constituite în urma executării bugetului raional pentru anul precedent ,inclusiv:

a) 5087,0 mii lei pentru programul de gazificare

b) 500,0 mii lei pentru majorarea salariului conform Hotărîrii Guvernului “Cu privire la implementarea normelor salariale prevăzute în anul 2008 pentru angajaţii din ramurile sectorului bugetar” nr.1399 din 12.12.2007;

3.3. A modifica Decizia nr.5/2.2 din 6 decembrie” Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2008” după cum urmează:

3.3.1. La punctul 1-3 cifra „ 126375,7” la venituri se substituie cu cifra „ 126523,6 ” şi cifra „ 126375,7 ” la cheltuieli se substituie cu cifra „ 132110,6 ” .

3.3.2. Anexa nr.1 se expune în redacţie nouă, anexa nr.4 la prezenta decizie.
Preşedinte al şedinţei Constantin Volniţchii
Secretarul Consiliului Raional Ion Spataru

Secretarul Consiliului Raional Ion Spataru


Anexa nr.4

la decizia Consiliului Raional
nr. 7/2 din 7 februarie 2008

Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului raionului Soroca, mii lei

Denumirea indicatorului

codurile

Total

inclusiv

Capit./gr.princip.

Paragr./grupa

Venituri /cheltuieli de bază

Fonduri speciale

Mijloace speciale

1

2

3

4

5

6

7

I. Venituri - total126523,6

119260,6

4778,5

3765,6


Impozite proprii

100
6053,2

2252,6

35,0

3765,6

- plata pentru apă căpătată din toate tipurile de surse de aprovizionare cu apă

115


51

300

300,0
- taxa pentru folosirea resurselor minerale

115

54

800

800,0- dobânzile de la depunerea mijloacelor bugetare la conturile bancare

121

12

652,6

652,6- amenzile aplicate de poliţia rutieră

123

02

500

500- mijloacele speciale ale instituţiilor publice

151

01

3765,63765,6

- fonduri speciale

161

00

35,0
35,0
2.Defalcări din veniturile regularizatoare20628

20628- impozitul pe venitul persoanelor fizice

111

01/09

15428,0

15428,0- impozitul pe venitul persoanelor juridice

111

20/21

4500

4500- taxa de folosirea drumurilor

115

44

700,0

700,03. Transferuri de susţinere financiară a teritoriilor

311
95480

954804. Transferuri pentru cheltueli capitale de la bugetul de stat

332

1

900,0

900,0
4.Transferuri de la fon. republican de susţinere a terit.

362
3462,4
3462,4
5.Transferuri între componentele bugetelor UAT

363


1281,1
II. Cheltuieli - total132110,6

124847,6

4778,5

3765,6

1. Serviciile de stat cu destinaţie generală

01
4758,8

4331,8
427

2. Apărarea naţională

03
178,4

178,43. Menţinerea ordinii publice

05
4963,1

4863,1
100

4. Învăţământul

06
31888,8

30119,1
1769,7

5. Cultura ,arta sportul şi acţiunile pentru tineret

08
4495

4300
195,0

6.Ocrotirea sănătăţii

09
1463,8

1463,87. Asistenţa şi susţinerea socială

10
9881,1

6067,8

4778,5

315,9

- Azilul de bărîni Bădiceni.1301

1133,0
168,0

- fondul de susţinere1281,1

1281,18. Agric., gosp. silvică, piscicolă şi gospodăria apelor

11
3431,5

2623,5
808

9. Industria şi construcţiile

13

10. Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14
1700

170011. Complexul pentru combustibil şi energie

16
5987,0

5987,012. Alte servicii legate de activitatea economică

19
13.Cheltuieli ne atribuite la alte grupuri principale

20

9

1067,9

917,9
150

-Agenţia de Dezvoltare Durabilă298,6

148,6
150

-deservirea clădirii administrative172,8

172,8- fondul de susţinere a antreprenoriatului96,5

96,514. Fondul de rezervă

20

3

1085,6

1085,615. Transferuri pentru salarizare

20

4

61209,6

61209,616. Deficit-5587,0

-558717. Sursele de finanţare a deficitului :18. Soldul de mijloace băneşti ,a mijloace speciale şi a fonduri speciale, constituite în urma executării bugetului pe anul precedent

75
5587,0


5587,0Secretarul Consiliului Raional Ion Spataru
REPUBLICA MOLDOVA
C O N S I L I U L R A I O N A L S O R O C A
DECIZIA

Nr. 7/3 din 07 februarie 2008

Cu privire la activitatea Agenţiei

de Dezvoltare Durabilă şi Integrare

Europeană
În temeiul art. 43 (1) t) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006), Strategiei de dezvoltare a raionului Soroca pentru anii 2007-2011, aprobată prin Decizia Consiliului raional Soroca nr.2/1 din 12 iulie 2007, Regulamentului ADDIE, aprobat prin Decizia Consiliului raional Soroca nr.23/4 din 23 februarie 2006, Consiliul Raional
DECIDE:

1. A lua act de raportul de activitate al Agenţiei de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană Soroca

2. A obliga pe dna Tatiana Ţarălungă, şeful Agenţiei de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană Soroca să asigure consolidarea relaţiilor de parteneriat şi colaborare transfrontalieră şi conjugarea eforturilor Consiliilor locale, mediului de afaceri şi societăţii civile în asigurarea dezvoltării durabile a comunităţilor.

3. A modifica Decizia Consiliul Raional Soroca nr. 23/4 din 23 februarie 2006 “ Cu privire la instituirea Agenţiei de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană” şi Regulamentul Agenţiei de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană aprobat prin Decizia Consiliul Raional Soroca nr. 23/4 din 23 februarie 2006 după cum urmează:

3.1 de a exclude din textul Deciziei ( pct.1 , alineatul 2) şi Regulamentului Agenţiei de Dezvoltare

Durabilă şi Integrare Europeană ( capitolul I, pct. 1, alineatul 2) cuvintele “ subdiviziune a

Consiliului Raional”

3.2 de a substitui în textul Deciziei (pct.7, alineatul 2) cuvintele “ Centrului Regional pentru Dezvoltare Durabilă Agenda Locală 21 Soroca” cu “ Agenţiei de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană Soroca”

4. A primi în proprietate publică a raionului de la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare echipament cu valoare în momentul achiziţionării de 289 128 lei şi valoarea la zi de 159 180 lei, conform anexei 1.

5. A transmite în gestiunea Agenţiei de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană Soroca echipament cu valoare în momentul achiziţionării de 289 128 lei şi valoarea la zi de 159 180 lei, conform anexei 2.

Preşedintele şedinţei Constantin Volniţchii
Secretarul Consiliului Raional Ion Spataru

anexa 1


RAPORT DE PRIMIRE A ECHIPAMENTULUI
Echipamentul şi mobila specificată mai jos şi în lista ataşată sunt transmise cu toate drepturile de proprietate Consiliului Raional Soroca Republica Moldova.
Consiliul Raional Soroca acceptă responsabilitatea financiară completă pentru securitatea echipamentului şi mobilei primite în conformitate cu valoarea estimată. Valoarea totală a articolelor la momentul procurării a fost de 24,094.47 $ US

( douăzeci şi patru mii nouăzeci şi patru, 47 cenţi). Valoarea actuală în ziua transferului este 13,265.08 $ US ( treisperezece mii două sute şaizeci şi cinci, 08 cenţi).

Persoana responsabilă pentru utilizarea şi distribuirea aparatajului în conformitate cu destinaţia specificată mai jos este __________________, Secretarul Consiliului Local.
Echipamentul şi mobila reprezintă asistenţa acordată Consiliului Raional Soroca de PNUD Moldova.

Echipamentul şi mobila sunt primite în conformitate cu decizia asupra dispoziţiei de bunuri din data ______________________________.

Predarea este efectuată cu condiţia că echipamentul şi mobila sunt primite în starea în care sunt în prezent şi vor fi folosite numai în scopul în care acestea au fost achiziţionate la început.

Achiziţionarea echipamentului şi mobilei a fost iniţial finanţată de Proiectul “ Agenda Locală 21 în Moldova”
Nr. art.

Descrierea echipamentului

Valoarea în momentul achiziţionării ($ US)

Valoarea în momentul transferului ($ US)

1

Echipament şi mobilă birou conform listei ataşate ( anexa 2.3)

24,094.47

13,265.0824,094.47

13,265.08

Kataloq: decizii
decizii -> Aprobat” conform deciziei Consiliului sătesc Mihăileni nr. 1/4 din,,18,, februarie 2016 Plan strategic de dezvoltare social economică a satului Mihăileni pentru anii 2016 2020
decizii -> Curtea de Apel Ploieşti Decizii Relevante Trimestrul I 2011 Întocmit Grefier Documentarist, Lucia Ana Maria Cuprins Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie
decizii -> Decizia nr
decizii -> Curtea de apel iaşi decizii relevante Pronunţate în trimestrul al iv-lea 2009 Cuprins
decizii -> Drept penal
decizii -> D e c I z I i r e L e V a n t e
decizii -> 3600, str. Naţională 7, or. Ungheni, Republica Moldova, tel. (236) 24. 37, fax. (236) 31. 81 Decizie nr. 3/1 din 18. 04. 2014
decizii -> 2009 Cuprins I. Secţia civilă 6
decizii -> Curtea de apel timişoara decizii relevante secţia penală

Yüklə 1,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə