Republika slovenijaYüklə 0,99 Mb.
səhifə1/17
tarix08.01.2019
ölçüsü0,99 Mb.
#92605
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Rraven povezovalnik 2EPUBLIKA SLOVENIJA

MinIstrstvo za javno upravo

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30

F: 01 478 83 31

E: gp.mju@gov.si

www.mju.gov.si
Številka: 007-745/2016/112
Ljubljana, 7. 12. 2017
EVA 2015-3130-0011GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJEGp.gs@gov.si

ZADEVA: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – predlog za obravnavo – novo gradivo št. 1

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo ter 109/08, 55/09, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13-ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na ..... redni seji dne ..... sprejela

SKLEP
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v predloženem besedilu ter ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po rednem zakonodajnem postopku v skladu s Poslovnikom državnega zbora.

mag. Lilijana KOZLOVIČ

GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:


 • Državni zbor Republike Slovenije,

 • vsa ministrstva,

 • Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,

 • Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,

 • Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 • Boris Koprivnikar, minister za javno upravo,

 • Ksenja Klampfer, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo,

 • Uroš Korošec, generalni direktor, Ministrstvo za javno upravo,

 • Tatjana Hudobivnik, namestnica generalnega direktorja, Ministrstvo za javno upravo,

 • Tatjana Hočevar Kerševan, sekretarka, Ministrstvo za javno upravo,

 • Maja Nikolić Pogačar, sekretarka, Ministrstvo za javno upravo,

 • Marija Petek, podsekretarka, Ministrstvo za javno upravo.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

(Navedite osebno ime zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri pripravi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil.

(Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva ali navedite, da sodelovanje strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki.)4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

 • Boris Koprivnikar, minister za javno upravo,

 • Ksenja Klampfer, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo,

 • Uroš Korošec, generalni direktor, Ministrstvo za javno upravo,

 • Tatjana Hudobivnik, namestnica generalnega direktorja, Ministrstvo za javno upravo,

 • Tatjana Hočevar Kerševan, sekretarka, Ministrstvo za javno upravo,

 • Maja Nikolić Pogačar, sekretarka, Ministrstvo za javno upravo.

5. Kratek povzetek gradiva:

Predloženi zakon predstavlja vsebinsko prenovo trenutno veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13- ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15, v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS), in sicer na način, da ob varovanju temeljnih načel ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti v kar največji možni meri sledi aktualnemu razvoju in situaciji na trgu stvarnega premoženja ter potrebam države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter njihovim upravljavcem. Ker so pretekle izkušnje pokazale, da je na nekaterih področjih gospodarjenja s stvarnim premoženjem potrebno različno urediti ravnanje za državo in samoupravne lokalne skupnosti, predloženi zakon takšne razlike ureja ter za posamezne institute določa različne zakonske rešitve.

Predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je tudi posledica uresničitve nove zasnove centraliziranega ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki je bila izvedena na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) in (ZDU-1J). Slednji je v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-1I in ZDU1J ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo povezano s tem premoženjem, po časovnem zaporedju, ki ga določi vlada. Predlog novega ZSPDSLS tako upošteva sistem centraliziranega ravnanja z nepremičnim premoženjem skladno z namenom ZDU-1I in ZDU-1J v okviru ministrstva, pristojnega za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem in spremenjenih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti pri načrtovanju in ravnanju z nepremičnim premoženjem.

Novo gradivo št. 1 vsebuje uskladitve zakonskih določb in obrazložitev z Ministrstvom za pravosodje (35. člen), Ministrstvom za notranje zadeve (67. člen) in Ministrstvom za finance (obrazložitev k 2., 20., 21. in 66. členu).


6. Presoja posledic za:

a)

javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih

DA/NE

b)

usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije

DA/NE

c)

administrativne posledice

DA/NE

č)

gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij

DA/NE

d)

okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki

DA/NE

e)

socialno področje

DA/NE

f)

dokumente razvojnega načrtovanja:

 • nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 • razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna

 • razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
Yüklə 0,99 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə