Rezultatul nr. 3 Planul Strategic Instituțional 2017-2020 Ministerul Finanțelor Publice


Anexa 3: Programe și Măsuri conexe, Indicatori de realizare imediată (outputs) (Tabel Rezumativ)Yüklə 1,69 Mb.
səhifə13/18
tarix25.01.2019
ölçüsü1,69 Mb.
#101793
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Anexa 3: Programe și Măsuri conexe, Indicatori de realizare imediată (outputs) (Tabel Rezumativ)Notă – Valorile indicatorilor (referință și țintă) au fost indicate și se stabilesc prin responsabilitatea MFP și instituțiile subordonate acestuia;

în lipsa acestor valori, indicatorii în culoarea albastru sunt prezentați cu titlu exemplificativ, strict pentru exercițiul de încărcare în aplicația informatică de monitorizarea PSI; MFP și instituțiile subordonate pot și trebuie să corecteze și să modifice aceste valori de referință și țintă, pentru conformarea cu realitatea și pentru corectarea planificării pe perioada de implementare a PSI.

Indicator de realizare imediată (outputs)/Unitate/Valori țintă

Măsuri

Nivel de bază

2017

2018

2019

2020

Programul 1.1 Politică economică
(1.2.1) Pentru consolidarea proceselor de analiză și sinteză pentru susținerea politicilor publice și a reglementărilor macroeconomice și fiscal-bugetare, gestionarea riscurile fiscale, de elaborare a bugetului
    1. Previzionare & cercetare macro-economică & macro-fiscală în domeniile circumscrise atribuțiilor MFP, ANAF și CNP – continuă (C)

Măsura presupune realizarea de analiză și estimări, consultanță pe politici, pentru o diversitate de aspecte, precum : structura, dimensiunea și sustenabilitatea deficitului bugetar, a veniturilor și a cheltuielilor bugetare, a datoriei publice, creşterea gradului de colectare a veniturilor, investitiile publice, dezvoltarea economică.

Număr de previziuni, analize, lucrări de cercetare pe an

10

12

14

18
    1. Analiza macro-economică în domeniile circumscrise atribuțiilor MFP, ANAF și CNP – continuare

Măsura presupune realizarea de rapoarte de analiză și cercetare privind finanțele publice, creșterea economică și principalii săi determinanți, a evoluției soldului bugetar structural și posibilități de ajustare a acestuia, etc. De asemenea măsura presupune și estimarea impactul ex-ante și ex-post al politicilor fiscale.

Număr analize și lucrări de cercetare pe an

10

12

14

18
    1. Planificare macro-fiscală

Măsura își propune să ofere consultanță pentru politici fiscale, analiza veniturilor fiscale, previzionarea veniturilor fiscale ca parte a pregătirii cadrului macro-bugetar și să contribuie la elaborarea legislației fiscale anuale, ca parte a elaborării bugetului. MFP coordonează elaborarea Strategiei fiscal-bugetare și a Programului de convergență, două documente esențiale pentru calibrarea politicilor în domeniul finanțelor publice.

Număr analize/documente pe an

10

12

14

18
    1. Politică & Reglementări Venituri – continuare

Măsura are scopul de a oferi consiliere pe politică fiscală, analiză a veniturilor bugetare, previzionare venituri, ca parte din pregătirea cadrului macro-fiscal și de a oferi informații pentru elaborarea legislației privind veniturile (impozite, vamă, etc.), ca parte din pregătirea bugetară. Acest lucru include evaluarea efectelor politicilor existente și propuse asupra economiei și cadrului fiscal-bugetar.

Numărul de documente de politică și reglementare pe an

10

12

14

18
    1. Analiza riscului fiscal-bugetar și a impactului – continuare

Măsura își propune să contracareze riscul ca rezultatele bugetare să devieze de la previziuni sau așteptări, evaluând și monitorizând continuu posibilele surse de riscuri bugetare, care să conducă la abateri de la aceste obiective/ținte, inclusiv: șocuri macroeconomice, șocuri externe, sectorul financiar, spețe importante, companiile de stat, administrații publice locale, companii private nefinanciare, evenimente și politici cu caracter excepțional sau temporar,, dezastre natural, parteneriate public-private și propunerile de/noi acte normative. Măsura urmărește să le ofere decidenților (i) o înțelegere clară a posibilelor riscuri pentru finanțele publice; (ii) o gamă mai variată de instrumente pentru contracararea și gestionarea acelor riscuri; (iii) analiza costurilor și a beneficiilor asociate atenuării riscurilor bugetare și (iv) posibilitatea de a lua în calcul riscurile bugetare atunci când stabilesc reguli sau ținte.

Numărul de analize pe an

10

12

14

18
    1. Suport tehnic pentru stabilirea plafoanelor anuale de contractare de credite noi de către administrația publică locală – continuare

Măsura își propune să ofere sprijin tehnic și analize aprofundate cu privire la plafonul anual maxim de contractare a noi credite de către administrația publică locală. Stabilirea acestui plafon trebuie făcută în raport de următoarele elemente: (i) politica generală privind datoria publică, știind faptul că în ultimă instanță, chiar dacă nu este garantată de stat, datoria contractată de administrația publică locală afectează echilibrele macro-fiscale; (ii) capacitatea de rambursare a administrațiilor locale: nivelul lor actual de îndatorare, maturitatea datoriei actuale a APL, nivelul arieratelor APL; (iii) nevoile de investiții și solicitările de contractare credite din anii anteriori; (iv) evoluțiile de pe piața creditelor la care au acces autoritățile publice locale.

Numărul de analize specifice

10

12

14

18
(1.2.2) Îmbunătățirea coordonării relațiilor financiare cu Uniunea Europeană, continuarea colaborării cu instituții financiare internaționale și reprezentarea intereselor României în raport cu politica economico-financiară a Uniunii Europene:
1.1.2.1. Îndeplinirea responsabilităților României care decurg din calitatea de membru în UE & IFI pe domeniile de competență ale MFP - continuare

Măsura se referă la promovarea intereselor României în relațiile cu instituțiile financiare internaționale, prin asigurarea unui contact strâns cu acestea, propunând soluții pentru probleme asociate responsabilităților ce rezultă din statutul de membru, monitorizând asistența financiară și tehnică oferită de IFI autorităților române/ instituțiilor din România și facilitând dialogul dintre acestea, pregătind și asigurând o reprezentare corespunzătoare a MFP la reuniunile IFI și la alte întâlniri ale instituțiilor financiare internaționale din care România face parte, facilitând diseminarea informațiilor privind modalitățile de finanțare alternativa (alta decât cea care constituie datoria publică guvernamentală) care implică instituțiile financiare internaționale. De asemenea, aceasta mai include și asigurarea unui dialog cu instituțiile financiare internaționale, pentru a participa la instrumente și/sau fonduri gestionate de instituții financiare la care România este membru; asigurarea că sumele necesare pentru a acoperi contribuția României la capitalul instituțiilor financiare internaționale sunt incluse în bugetul MFP.

Responsabilități îndeplinite conform planului anual

D/N
Plata la timp/ scadență a contributiei/ obligațiilor României la capitalul IFI

D/N

D

D


D

D


D

D


D

D


    1. Armonizarea legislației aferente sectorului financiar - continuare

Măsura își propune elaborarea și avizarea unor proiecte de lege, rezoluții sau alte acte normative legate de statutul de mebmru al UE, care transpune legislația europeană promovează armonizarea legislației naționale cu cea internațională.


Număr acte normative analizate şi avizate minim/pe an

2

2

2

2
1.1.3.1. Consolidarea mecanismului de coordonare a acțiunilor în domeniul afacerilor europene, pe domeniul de competență al MFP, în vederea reprezentării optime a României în cadrul proceselor decizionale la nivel european și în cadrul procesului de exercitare a Președinției Consiliului Uniunii

În vederea pregătirii Președinției României la Consiliul UE și asigurarea unei reprezentări corespunzătoare în această perioadă, măsura ăși propue derularea unor activități specifice legate de dezvoltarea și implicarea activă a resurselor umane din MFP în domeniul afacerilor europene.

Număr reuniuni la grupurile de lucru/comitete/consiliu la care s-a asigurat participarea
Număr persoane pregătite în domeniul afacerilor europene

250


160


290


160


290


-


290


-


Programul 1.2 Elaborarea bugetului și prioritizarea cheltuielilor
(1.2.1): Asigurarea unui proces bugetar transparent, bazat pe dovezi și orientat către rezultate
1.2.1.1. Pregătirea Strategiei Fiscal-bugetare – continuare

Măsura se referă la elaborarea Strategiei fiscal-bugetare (SFB), care prezintă planurile bugetare pe termen mediu ale Guvernului, și care se actualizează în fiecare an în luna iulie. Aceasta implică formularea principalilor parametri bugetari și a politicilor bugetare asociate, conform regulilor stabilite în Legea responsabilității fiscale (LRF); și elaborarea unui Cadru de cheltuieli pe termen mediu (CCTM), care stabilește prioritățile pentru cheltuieli și plafoanele de cheltuieli pe următorii trei ani, pentru ordonatorii principali de credite. Se estimează că, treptat, SFB va apropia mai mult prioritățile de politici de alocările bugetare. În același timp, parametrii macroeconomic și bugetari ar trebui să ofere îndrumări clare pentru elaborarea bugetului pe anul următor. Ordonatorii principali de credite vor trebui să explice devierile de la cadrul SFB. Astfel, se așteaptă ca această măsură să joace un rol cheie în procesul bugetar de sus în jos.

SFB proiectată și aprobată conform graficului legal

D

D

D

D
    1. Pregătirea & rectificarea legilor bugetare anuale – continuare

Măsura își propune să livreze legile bugetelor anuale și respectivele rectificări, în conformitate cu legislația în vigoare. Măsura include stabilirea alocărilor agregate, la nivelul diferitelor funcții și organizații din administrație; compilarea, revizuirea și reconcilierea cererilor de buget venite de la ministerele de linie și pregătirea documentației bugetare impuse de lege.

Numărul de proiecte de lege pe an - conform graficului legal

5

5

8

8

    1. Planificarea & implementarea analizelor de cheltuieli – continuare

Măsura își propune să îmbunătățească procesul de prioritizare, eficiența și eficacitatea cheltuielilor publice, și se concentrează pe planificarea, elaborarea și implementarea rezultatelor unor analize ale cheltuielilor, pentru a identifica programele și zonele ineficiente și a elabora planuri de acțiune pentru acestea. Aici intră: (i) definirea procedurilor pentru analizele de cheltuieli, e.g., emițând linii directoare pentru echipele implicate; (ii) coordonarea procesului de revizuire și monitorizare a cheltuielilor publice; (iii) realizarea unor analize sectoriale împreună cu ministerele de linie; și (iv) propunerea unor ținte pentru economii. Măsura presupune integrarea procesului de analiză a cheltuielilor publice în sistemul managementului financiar public prin modificarea cadrului legal existent, respectiv a prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice și a Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010 și implică diferite tipuri de analize cuprinzătoare de cheltuieli, inclusiv analize de programe, de procese ale ordonatorilor principali de credite.

Manualul privind analizarea și eficientizarea cheltuielilor publice realizat

D/N
Proceduri interne elaborate

D/N
Cadrul legal amendat

D/N


D

D

D
D
D

D


D
D

D


D
D

D

    1. Punerea în aplicare a bugetării pe programe – nou

Măsura își propune să îmbunătățească prioritizarea cheltuielilor și orientarea către rezultate a cheltuielilor publice, prin introducerea unui sistem de bugetare pe programe, inclusiv o clasificare a cheltuielilor după programe. De asemenea, măsura își propune să îmbunătățească eficiența tehnică, oferind îndrumare pentru relaxarea treptată a controalelor pe element-linie, pentru a le da ordonatorilor de credite mai multă flexibilitate atunci când aleg ce fel de resurse vor folosi pentru a genera rezultate, ceea ce ar trebui să ducă la o productivitate cu mult mai mare

Sistem de bugetare de programe funcțional
Numărul de ministere de resort care pilotează bugetarea pe programe


D

-


D
5

D
10

D
15


    1. Funcționarea efectivă și eficientă a unități pentru analiza cheltuielilor

Măsura urmărește susținerea și îmbunătățirea performanțelor Direcției de analiză a cheltuielilor, în cadrul MFP. Aceasta include, pe de o parte definirea clară a rolului acestei direcții ce are ca sarcină analiza cheltuielilor publice și identificarea de opțiuni de economisire pentru fiecare sector bugetar prin aplicarea unor măsuri bine țintite și durabile în procesul de eficientizare a cheltuielilor publice, iar pe de altă parte angajarea de personal suplimentar.

Numărul de analize de cheltuieli pe an stabilite prin Memorandum Guvernamental


-

5

5

8

(1.2.2): Consolidarea proceselor de management al investițiilor publice semnificative (selecție, prioritizare, bugetare și achiziție, evaluare independentă)
    1. Analiza & evaluarea proiectelor semnificative de investiții – continuare

Măsura își propune următoarele:

  1. asigurarea că doar propunerile de proiecte de investiții relevante și realiste ajung în faza de evaluare. Aceasta implică analiza studiilor de prefezabilitate și a notelor de fundamentare/conceptuale, din punct de vedere al sustenabilității și suportabilității proiectului, în scopul avizării sau respingerii solicitării pentru trecerea la elaborarea studiului de fezabilitate;

  2. asigurarea că doar acele proiecte de investiții considerate a fi pregătite în urma evaluării gradului de pregătire a acestora vor fi avute în vedere pentru a primi finanțare. Aceasta implică aplicarea criteriilor de prioritizare și obținerea unui punctaj minim conform prevederilor legale în vigoare.Numărul de proiecte analizate, evaluate pe an

% proiecte avizate din total proiecte depuse de OPC


30

70%


30

70%


30

70%


30

70%

    1. Analiza listelor proiectelor de investiții – continuare

Măsura privind analiza listelor proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate își propune să crească eficiența de alocare a cheltuielilor de capital și se referă la prioritizarea proiectelor de investiți publice semnificative i, în raport cu politicile naționale și sectoriale și cu spațiul fiscal existent. Aceasta implică verificarea listelor de proiecte de investiții publice semnificative prioritizate propuse de ordonatoriii principali de credite, analiza implicațiilor bugetare și pregătirea Memorandumului pentru a fi aprobat de Guvern.


Lista de proiecte de investiții publice semnificative prioritizare elaborată conform graficului legal
Elaborare Memorandum

D


D

D

D


D

D


D

D

    1. Monitorizarea stadiului de implementare a proiectelor de investiții semnificative – continuare

Măsura se referă la evaluarea stadiului de implementare și, în final, a rezultatelor proiectelor de investiții semnificative.

Numărul de rapoarte de monitorizare pe an realizate conform graficului legal


6

6

6

6Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə