Rezultatul nr. 3 Planul Strategic Instituțional 2017-2020 Ministerul Finanțelor Publice


Programul 1.4 Contabilitate publică și raportare financiarăYüklə 1,69 Mb.
səhifə15/18
tarix25.01.2019
ölçüsü1,69 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Programul 1.4 Contabilitate publică și raportare financiară
(1.4.1) Îmbunătățirea calității și a oportunității raportării financiare în cadrul tuturor entităților guvernamentale
    1. Emiterea și actualizarea standardelor contabile pentru sectorul public – continuare

Această măsură se referă la dezvoltarea și introducerea politicilor, procedurilor și regulamentelor de contabilitate, conform standardelor internaționale.

Numărul de standarde emise pe an

-

1

1

1
    1. Gestionarea Planului de Conturi – continuare

Această măsură se referă la gestionarea și întreținerea Planului de conturi (PC) în linie cu nevoile mereu schimbătoare ale Guvernului referitoare la clasificare, și înregistrarea tranzacțiilor financiare pentru a sprijini analiza politicii bugetare și gestionarea bugetului. Măsură urmărește să se asigure că modificările aduce PC respectă configurarea și că datele istorice nu sunt pierdute sau corupte atunci când se implementează o nouă actualizare a PC.


Numărul de rapoarte specifice pe an

1

2

2

2
    1. Pregătirea rapoartelor financiare lunare, trimestriale și anuale – continuare

Măsura își propune să sprijine managementul bugetar și analiza politicii bugetare, prin pregătirea frecventă a unor rapoarte financiare relevante, exacte și comprehensive

Rapoarte realizate la timp

D

D

D

D
(1.4.2) Creșterea responsabilizării pentru cheltuieli,
1.4.2.1. Executarea controlului financiar preventiv și auditului public intern: Măsura își propune obținerea de asigurări rezonabile că toate operațiunile bugetare/financiare, respectă legile, regulile și reglementările în vigoare, prin controlul financiar preventiv al operațiunilor, prin monitorizarea practicilor de contabilitate, conformarea cu baza bugetară de contabilitate folosită de stat și exercitarea activității de audit public intern. Aceasta introduce politici și proceduri pentru a urmări, gestiona și raporta resursele și operațiunile bugetare/financiare ale ordonatorilor de credite..

Numarul de operațiuni la care s-au constatat

Nerespetarea prevederilor legale, regulilor procedurale aplicabile și încadrarea în limita și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament250

230

220

200
    1. Adaptarea cadrului de control financiar preventiv în contextul introducerii bugetării pe programe

Măsura își propune ca în contextul procesului de trecere la bugetarea pe bază de performanță – sau pe bază de programe – să adapteze reglementările și procedurile privind controlul financiar preventiv în acest sens. Acest lucru înseamnă un accent special pe evaluarea rezultatelor obținute în raport de resursele avute la dispoziție, pe evaluarea costurilor diverselor măsuri/activități, pe evaluarea sistemului de monitorizare și a indicatorilor folosiți.

Numarul de acte normative/ proceduri elaborate/

actualizate în domeniul controlului financiar preventiv

-

2

4

2

Programul 1.5 Reglementare și supraveghere financiară
(1.5.1): Consolidarea guvernanței corporative și a înregistrării activelor publice


1.5.1.1. Reglementarea sectorului financiar:

Măsura își propune să susțină promovarea unui schimb de informaţii permanent şi eficient între autorităţile responsabile cu reglementarea şi supravegherea diferitelor sectoare ale sistemului financiar, Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, precum şi evaluarea, prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de criză financiară la nivelul instituţiilor financiare individuale, al grupurilor financiare sau al pieţei financiare în ansamblu.

Număr minim de reuniuni ale Consiliului general al Comitetului Național pentru supraveghere macroprudențială

4 ori/an

4 ori/an

4 ori/an

4 ori/an

    1. Monitorizarea implementării OUG nr. 109/2011 – continuare

Această măsură se referă la analizarea, monitorizarea și supravegherea activității, practicilor și comportamentului ÎP care intră în aria de competență a MFP, pentru a se asigura că ÎP își desfășoară activitatea așa cum era așteptat și în conformitate cu toate normele comerciale, legislative și de altă natură recomandate sau agreate. Aici intră și stabilirea unor linii directoare pentru raportare, pentru a promova și consolida transparența veniturilor, cheltuielilor, activelor și pasivelor ÎP; supravegherea programelor de finanțare/ împrumut ale ÎP; și controlul folosirii pasivelor contingente. În măsura în care MFP va juca rolul de organism de reglementare, măsura se preocupă și de aspecte precum stabilirea prețurilor, interesele consumatorilor, aspecte și interese din industrie

Numărul de rapoarte pe an


2

4

4

4

    1. Înregistrarea activelor publice – continuare

Această măsură se referă la îmbunătățirea sistemului de înregistrare a activelor publice. Măsura are 2 componente: înregistrarea activelor din domeniul public al statului și înregistrarea activelor din domeniul privat al statului. Referitor la prima componentă atenția principală se concentrează pe perfecționarea continuă a evidenței activelor proprietate publică a statului. În ceea ce privește a doua componentă principala problemă este finalizarea inventarului activelor aflate în proprietatea privată a statului.

Inregistrarea activelor publice inregistrate integral

D

D

D

D


Programul 2.1 Administrarea veniturilor publice
(2.1.1): Creșterea eficienței colectării și a conformării voluntare
    1. Procesarea declarațiilor fiscale și plăți – continuare

Măsura se referă la o activitate esențială și continuă a ANAF, cu un impact major asupra creșterii eficienței colectării și a conformării voluntare – este un element cheie al întregului sistem. Calitatea procesării declarațiilor fiscale și a plăților este un factor major în îmbunătățirea sistemului de colectare și permanenta sa perfecționare este foarte importantă. Acest lucru presupune în primul rând îmbunătățirea informatizării/automatizării procesării declarațiilor fiscale – ceea ce va reduce costurile atât pentru ANAF, cât mai ales pentru contribuabili. De asemenea sistemul de procesare a plăților trebui să funcționeze la parametri calitativi înalți.

Numărul de plăți întârziate pe an
Procent declarații fiscale procesate automat

30

90%


20

95%


20

98%

10

98%
    1. Executare silită – continuare

Măsura se referă la ansamblul reglementărilor și procedurilor de executare silită și reprezintă un element cheie al sistemului de colectare. Modul în care sistemul de executare silită funcționează este esențial pentru echitatea întregului proces de colectare și creează stimulente puternice pentru conformarea voluntară la plată, în special.

Numărul de proceduri de executare finalizate pe an

3000

4000

4000

4500
    1. Serviciul de îndrumare și asistenţă a contribuabililor – continuare

Măsura se referă la ansamblul de servicii oferite contribuabililor, persoane fizice și juridice, pentru plata la timp a taxelor și completarea corectă a declarațiilor fiscale; pentru accesarea plății eșalonate a obligațiilor fiscale, în cazul în care nu-și pot plăti la timp taxele și impozitele. Acest serviciu are ca obiectiv îndrumarea şi oferirea de asistenţă corespunzătoare contribuabililor, persoane fizice și juridice, pentru îndeplinirea la timp a obligaţiilor declarative şi de plată şi pentru obţinerea drepturilor şi facilităţilor fiscale prevăzute de lege. Oferirea acestui serviciu contribuie la creşterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor,

Această soluție permite acordarea unor facilități cum ar fi anularea penalităților de întârziere, în cazul finalizării eșalonării. Toate acestea au un impact determinant asupra creșterii conformării voluntare, atât la declare, cât și la platî

Numărul de beneficiari pe an (Milioane)

3,5

5

7

8
    1. Consolidarea soluționării contestațiilor – nou

Măsura își propune dezvoltarea susținută a procesului legal prin care contribuabilii își exercită dreptul de a contesta impunerea fiscală. Procesul trebuie să fie cunoscut și înțeles de contribuabili, accesibil, transparent și independent. Este foarte importantă reducerea termenelor de soluționare a contestațiilor


Numărul de contestații procesate pe an
Durata medie a soluționării unei contestații zile
Ponderea sumelor aferente actelor contestate admise sau desființate în totalul sumelor stabilite suplimentar (valoric).

10000

20


40%

10000

20


40%

10000

20


40%

10000

20


40%
    1. Promovarea transparenței în administrația fiscală – nou

Măsura se referă la ansamblul activităților de creștere a transparenței în administrarea fiscală – inclusiv elaborarea și implementarea unei strategii specifice. Punerea în aplicare a oricărei strategii necesită mecanisme adecvate pentru a asigura o monitorizare constantă a realizărilor şi măsuri prompte pentru a aborda deficiențele. Acest lucru poate fi realizat printr-un mod de lucru adoptat de întreaga conducere, care să fie structurat şi disciplinat.

Numărul de reglementări publicate
Numărul de vizitatori în locație

6

1000


6

1000


6

1000


6

1000

    1. Implementarea managementului riscurilor la neconformare – nou

Măsura se referă la implementarea unui model de management al riscurilor la neconformare (CRM) care presupune gestionarea riscurilor care afectează conformarea și aplicarea măsurilor potrivite. Activitatea diferitelor structuri cu atribuții de control, determinată de competențele specifice, poate duce la suprapuneri, chiar și la controale simultane, dar necoordonate la aceiași contribuabili. O astfel de situaţie este ineficientă şi afectează încrederea contribuabililor în administraţia fiscală. Pentru structurile care implementează şi monitorizează implementarea CRM, măsura asigură alinierea activităţilor diferitelor structuri la obiectivele agenţiei, evitându-se astfel alocarea ineficientă de resurse în efectuarea de activităţi izolate de scopurile stabilite sau fără impact în îndeplinirea acestora

Sistem de management implementat
Număr proiecte pilot realizate CRM

D

5


D

5


D

5


D

5

    1. Introducerea unui noul concept de servicii pentru contribuabili – nou

Măsura se concentrează pe dezvoltarea și oferirea unor strategii, materiale și canale pentru instruire și servicii țintite pentru anumite segmente de contribuabili. Introducerea unui nou concept de servicii pentru contribuabili presupune orientarea serviciilor oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală spre contribuabili, încurajarea acestora de a utiliza canalele de servicii și serviciile adecvate și eficientizarea canalelor de servicii, în vederea reducerii costurilor și creșterii gradului de conformare voluntară a contribuabililor. Administraţiile fiscale moderne sunt conştiente că un serviciu bun încurajează conformarea şi reduce costurile contribuabililor. Acestea se concentrează pe simplificarea operaţiunilor întreprinse de contribuabili şi pe măsurarea succesului în acest sens. În acest context este foarte importantă și extinderea serviciului “Spațiul Privat Virtual“ la persoanele juridice și la alte entități fără personalitate juridică;


Noi servicii implementate pe an
Numărul de beneficiari pentru noile servicii –mil/ pe an

2

2


2

2


2

2


2

2

    1. Reducerea complexității cadrului administrativ și încurajarea declarațiilor electronice– nou

Măsura se referă la susţinerea şi promovarea folosirii mediului on line sprijină îmbunătăţirea activităţii de administrare fiscală prin implicarea şi consultarea contribuabililor care devin participanţi activi în mecanismul decizional pentru a reduce costurile de conformare

Numărul de declarații electronice procesate (mil)
Numărul contribuabililor înrolati în Spaţiul Privat Virtual din total contribuabili (mil)

3

4,5
3

4,53

4,53

4,5


    1. Flexibilizarea modalității de poprire pe conturi – nou

Măsura se referă la îmbunătățirea în sensul creșterii flexibilității procedurilor de poprire p cazul contribuabililor care sunt executați silit, astfel încât suma blocată să nu depășească datoria către ANAF

Reglementări și proceduri adoptate și implementate

2

2

2

2
    1. Valorificarea accelerată a bunurilor confiscate și sechestrate – nou

Măsura se referă la creșterea eficienței procesului de valorificare a bunurilor confiscate și sechestrate, mai ales dacă sunt degradabile, pentru încasarea operativă a contravalorii acestora. Acest lucru presupune îmbunătățirea reglementărilor și procedurilor din domeniu.


Valoarea bunurilor confiscate și sechestrate pe timp de un an (mil RON)
Durata medie de valorificare per bun confiscat sau sechestrate (luni)

1000

6


1000

6


1000

6


1000

6

    1. Elaborarea și implementarea strategiei de recuperare a arieratelor fiscale – nou

Măsura se referă la îmbunătățirea conformării la plată. Deși rata de declarare este ridicată, conformarea la plată a rămas în urmă, creând noi arierate. Acest lucru afectează colectarea şi creează o situaţie inechitabilă pentru contribuabilii ce se conformează în mod normal. Arieratele erodează credibilitatea sistemului de impozitare Deşi poziţia României nu este nicidecum cea mai gravă din regiune, există loc de îmbunătăţire

Strategie proiectată, aprobată și implementată

D

D

-

D
(2.1.2): Reducerea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale
    1. Controale fiscale și investigații fiscale, în special în domeniul comerțului on-line – continuare

Măsura se referă la controalele și investigațiile fiscale dintr-un domeniu aparte – comerțul on-line. Datorită specificității domeniului este nevoie de creșterea pregătirii profesionale a inspectorilor, de specializarea acestora și de dotarea cu echipamente tehnice necesare

Număr total de controale și investigații realizate pe an, din care în domeniul comerțului on-line

500

1000

1000

1000
    1. Supraveghere și control vamal în domeniul luptei împotriva traficului ilegal pentru a proteja teritoriul vamal național și comunitar – continuare

Această măsură, susținută de echipele mobile în zona de liberă circulaţie, pe rutele şi culoarele europene de transport, asigura securitatea şi siguranţa frontierei externe a Uniunii Europene împotriva traficului ilegal de mărfuri şi combatere a evaziunii fiscale cu produse accizabile. Revizuirea cadrului legislativ privind modul de monitorizare a operațiunilor economice intracomunitare, pentru identificarea trasabilității mărfurilor și a beneficiarilor reali

Numărul de evenimente de trafic ilegal procesate pe an/
Nr de evenimente cu utilizare a echipamentelor de control nedistructiv

200
200


300
300

300
300

500
400
    1. Îmbunătățirea cadrului metodologic și procedural necesar diminuării subdeclarării impozitelor taxelor și contribuțiilor – nou

Măsura se referă în special la managementul riscului în activitatea de control fiscal În prezent, controalele fiscale sunt programate și se efectuează la acei contribuabili ce prezintă riscul fiscal la conformare cel mai ridicat. Îmbunătăţirea analizei de risc, va permite folosirea mai eficientă a resurselor materiale şi umane. reducerea duratei de efectuare a inspecției fiscale; creșterea numărului de inspecții fiscale programate pe bază de analiză de risc; identificarea de noi zone și domenii de risc fiscal; selectarea şi programarea în inspecţie fiscală, începând cu perioada imediat următoare, a unui număr mai mare de contribuabili.

Numărul de proceduri și metodologii proiectate, aprobate și implementate
Sume stabilite suplimentar urmare inspecţiilor fiscale

3

10%


3

10%


3

12%


3

15%

    1. Extinderea competenței de verificare a situației fiscale personale

Verificarea persoanelor fizice cu risc fiscal va fi eficientizată prin extinderea competenței de verificare a situației fiscale personale și la nivelul structurilor teritoriale ale ANAF și cuprinderea astfel în verificări a unui număr mai mare de persoane;;


Reglementări și proceduri adoptate și implementate
Număr de verificări ale situației fiscale personale efectuate pe an la personae fizice, din care verificări efectuate de structurile teritoriale ale ANAF;
Sume stabilite suplimentar urmare verificării situației fiscale personale, din care sume stabilite suplimentar urmare verificărilor efectuate de structurile teritoriale ale ANAF;

3

500


10%

3

500


10%

3

500


10%

3

500


10%

Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə