Rezultatul nr. 3 Planul Strategic Instituțional 2017-2020 Ministerul Finanțelor PubliceYüklə 1.69 Mb.
səhifə3/18
tarix25.01.2019
ölçüsü1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Misiune. ViziuneMisiunea noastră

 1. Ministerul Finanțelor Publice sprijină Guvernul în demersul său de promovare a unor politici economice coerente și sustenabile, de impulsionare a creșterii economice și a creării de locuri de muncă , de intensificare a investiţiilor precum şi de promovare a eficienței și a transparenței administrării veniturilor și cheltuielilor publice în concordanţă cu Programul de Guvernare.

Viziunea noastră

 1. Ministerul Finanțelor Publice şi instituţiile subordonate își propun să fie recunoscute ca instituții de încredere, transparente, orientate către rezultate, care se concentrează pe oferirea unui management economic şi financiar de calitate și pe îmbunătățirea responsabilizării.

Principiile noastre

 1. Valoare pentru bani. MFP sprijină eforturile Guvernului român de a aloca resurse publice proiectelor și activităților cu cele mai mari șanse de a avea un impact semnificativ. În acest sens, MFP își propune să distribuie resursele bugetare pentru proiecte și activități prioritare, care generează rezultate concrete şi rezolvă nevoi publice identificate.

 2. Transparența. MFP și-a luat un angajament în ceea ce privește transparența. Transparența impune un acces mai bun la o raportare cuprinzătoare, ușor de înțeles, cu privire la formularea politicilor, la execuția bugetară, astfel încât fiecare cetățean să poată urmări modul în care sunt realizate politicle bugetare și cum au fost administrate resursele bugetare, respectiv veniturile și cheltuielile. În acest sens, instituțiile guvernamentale vor continua publicarea bugetelor, a rapoartelor de execuție și a informațiilor privind contractele de achiziții publice, potrivit prevederilor legale în domeniu, pentru a evita suspiciunile în legătură cu alocarea fondurilor publice.

 3. Eficiența implementării bugetului se referă pe de o parte la maximizarea veniturilor bugetare, prin reducerea evaziunii, iar pe de altă parte la obținerea unui număr maxim de beneficii pentru cetățeni, cu resurse minime. România are resurse bugetare limitate, raportat la nevoile de dezvoltare. Eliminarea risipei în sectorul public este o prioritate cheie a Guvernului, strâns legată de reformele din administrația publică aflate în desfășurare.

 4. Prudența este un factor crucial în managementul bugetului. Cu un deficit previzionat la 2,98% din PIB pentru anul 2017, este clar că trebuie să fim extrem de prudenți pentru a nu avea derapaje. MFP a introdus măsuri pentru a reține 10% (aproximativ 4 mil RON) din cheltuielile publice cu bunuri și servicii, ca măsură de prevenire a derapajelor. În plus, Guvernul se bazează și pe o rezervă de venituri majorate, care apar în mod firesc în urma efectelor secundare ale relaxării fiscale (banii rămân în circuitul privat și se multiplică).

 5. Predictibilitatea și stabilitatea sunt principii cheie pe care MFP le va avea în vedere pentru a crește nivelul de încredere al sectorului privat și pentru a stimula investițiile. Guvernul va avea în vedere doar două rectificări bugetare, în conformitate cu Legea Responsabilității Fiscal-Bugetare (LRF).

Mandatul nostru

 1. Ministerul Finanțelor Publice coordonează stabilirea politicii bugetare și este responsabil cu pregătirea cadrului macroeconomic5, a Strategiei Fiscal-bugetare și a bugetului anual. În momentul de față Ministerul îndeplinește toate funcțiile principale centralizate de management al finanțelor publice (MgmFP): (i) analiză, cercetare și politică macroeconomică6 și fiscal-bugetară; (ii) elaborare buget; (iii) execuție bugetară, inclusiv procesare plăți, management de numerar și datorie publică, contabilitate și raportare; (iv) politica fiscală, colectarea și administrarea veniturilor7; (v) funcții de reglementare și control asociate managementului finanțelor publice: control intern, audit public și achiziții8. De asemenea, Ministerul joacă un rol crucial în reglementarea sectorului financiar și în supravegherea directă a mai multor Întreprinderi Publice (ÎP), ca de exemplu Loteria Română.

 2. Rolurile și responsabilitățile Ministerului sunt definite într-un cadru de reglementare comprehensiv. Legea Finanțelor Publice (500/2002), cu modificările şi completările ulterioare, trasează responsabilități clare pentru MFP, ministerele de linie și Parlament în ceea ce privește elaborarea bugetului, creditele bugetare și de angajament și execuția bugetară. De asemenea, legea descrie și calendarul bugetar anual și procedurile asociate. În 2010 România a adoptat Legea responsabilității fiscal-bugetare (LRF), care completează Legea Finanțelor Publice. Aceasta a introdus reguli bugetare și obiective numerice pentru agregarea cheltuielilor publice și a componentelor acestora; a creat un Consiliu Fiscal independent care să emită opinii și să facă analize ale impactului bugetar pe care îl au deciziile de politici publice; și a introdus Strategia Fiscal-bugetară (SFB)9, pentru a da un caracter obligatoriu Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM). Ca parte a Semestrului European10, LRF a introdus și o regulă privind bugetul/deficitul structural și un mecanism de corecție.


 1. Obiective strategice, Programe, Măsuri și Indicatori

Obiectiv strategic 1:

Consolidarea managementului fiscal și bugetar


Vizează

Să introducă și să supravegheze implementarea unor reguli, procese și instrumente adecvate, care să asigure alocarea banilor publici pentru priorități din politici, cheltuirea lor în mod eficient și responsabil și obținerea rezultatelor dorite/scontate în urma acestor cheltuieli, păstrându-se în continuare sustenabilitatea fiscal-bugetară în ansamblul său.


 1. Managementul fiscal și bugetar în România a progresat în perioada scursă de la aderarea la Uniunea Europeană. În același timp, provocările unei economii dinamice și în creștere corelate cu o administrație, în care procesul elaborării de politici publice reclamă o analiză fiscal-bugetară detaliată și determină o clară abordare sustenabilă a componentelor acestora, necesită consolidarea managementului fiscal-bugetar. Acest obiectiv strategic este structurat pe următoarele domenii grupate în programe:

  1. Politica economică: Programul își propune îmbunătățirea cadrului macroeconomic și fiscal al României prin analize, cercetări și servicii de consultanță pe politici publice cu caracter continuu. Programul susține creșterea economică și stabilitatea macroeconomică prin asigurarea de prognoze macroeconomice, analize privind riscurile financiare, studii de impact economic și modelare de scenarii, în vederea furnizării de consultanță consistentă în materie de politici pentru bugetul anual, a cadrului fiscal-bugetar pe termene mediu și pentru alte procese guvernamentale, precum și prin elaborarea de propuneri de politici privind veniturile și prin susținerea legislației în materie de venituri pentru bugetul anual. Totodată, programul își propune să asigure administrarea eficientă a relațiilor financiare internaționale ale României, fiind responsabil de gestionarea financiară a plăților aferente bugetului UE și de și de relațiile cu instituțiile financiare internaționale.

  2. Prioritizarea cheltuielilor și formularea bugetului: Programul își propune să susțină alocarea fondurilor bugetare în conformitate cu prioritățile politicii guvernamentale și în limitele cadrului macro-fiscal. Programul are ca sarcină elaborarea și rectificarea legilor bugetare anuale. Programul își mai propune să promoveze investițiile publice și private în infrastructură și servicii publice, precum și să sporească eficiența și eficacitatea administrării investițiilor publice prin asigurarea suportului tehnic necesar planificării cheltuielilor de capital și evaluării proiectelor, dar și proceselor de prioritizare, selecție și elaborare a bugetelor pentru proiectele de investiții. Totodată, programul vizează programarea și implementarea unor analize cuprinzătoare ale cheltuielilor, pe constatările cărora se vor baza procesele ulterioare de planificare și elaborare a bugetului.

  3. Execuția bugetului și administrarea datoriei publice: Programul vizează asigurarea cheltuirii eficiente și eficace a resurselor publice. În acest sens, programul asigură disponibilizarea fondurilor publice către ordonatorii de credite de la nivel național, în concordanță cu bugetul aprobat, procesarea plăților și urmărirea modului în care sunt cheltuite aceste fonduri. Mai mult de atât, programul asigură gestionarea optimă a fondurilor și a datoriei publice în vederea acoperirii necesarului de finanțare pe termen scurt și pe termen lung, precum și contabilizarea eficientă a tranzacțiilor. În acest sens, MFP administrează datoria publică guvernamentală internă și externă, contribuie la dezvoltarea piețelor financiare naționale și menține o relație trainică cu investitorii.

  4. Contabilitatea și raportarea financiară: Programul vizează asumarea responsabilității, a bunei guvernanțe și a supravegherii financiare prin elaborarea de politici publice, proceduri și reglementări contabile și prin promovarea unei administrări eficiente, eficace, judicioase și transparente a veniturilor, cheltuielilor, activelor și pasivelor pentru toate instituțiile publice. Programul asigură elaborarea rapoartelor privind execuția bugetară pe tot parcursul anului fiscal și la finalul acestuia și oferă asistență tuturor instituțiilor publice în procesul de implementare a cadrului de raportare financiară și de întocmire a situațiilor financiare consolidate în conformitate cu standardele europene și alte standarde internaționale. În cadrul programului sunt efectuate controale funcționale menite să prevină orice acțiune economică sau financiară ce ar putea conduce la fraudă sau la utilizarea defectuoasă a fondurilor publice.

  5. Reglementarea și supravegherea financiară: Programul asigură monitorizarea managementului riscului financiar, precum și supravegherea și crearea condițiilor pentru ca întreprinderile de stat (ÎS) să îndeplinească obiectivele politicii guvernamentale într-o manieră sustenabilă. În acest sens, programul are responsabilități în direcția promovării unei guvernanțe corporative robuste și a monitorizării performanțelor ÎS. Totodată, programul asigură asistență la nivel strategic în domeniul reglementării sectorului financiar.

 2. Structura Obiectivului strategic 1 include cinci (5) Programe și patruzecișiuna (41) de Măsuri ce corespund rezultatelor așteptate, exprimate prin indicatori11.Obiectivul strategic 1: Consolidare managementului fiscal și bugetar

Să introducă și să supravegheze implementarea unor reguli, procese și instrumente adecvate, care să asigure faptul că banii publici sunt alocați priorităților de politică, sunt cheltuiți în mod eficient și îndeplinesc rezultatele de cheltuieli intenționate, păstrând în același timp sustenabilitatea fiscală și bugetară generalăProgramul 1.1.

Politică economică

Măsuri Programul 1.1

M1.1.1.1. Previzionare și cercetare macro-economică, fiscal-bugetară în domeniile circumscrise atribuţiilor MFP, ANAF şi CNP

M1.1.1.2. Analiză macro-economică și cercetare în domeniile circumscrise atribuţiilor MFP, ANAF şi CNP

M1.1.1.3. Planificare macro-fiscală

M1.1.1.4. Politică și reglementări privind veniturile

M1.1.1.5. Analiza riscului fiscal-bugetar și analiza impactului

M1.1.1.6. Sprijin tehnic pentru stabilirea plafoanelor sub-naționale anuale de contractare de credite noi de către administrația publică locală

M1.1.2.1. Îndeplinirea responsabilităților ce îi revin României în calitate de membru al Uniunii Europene, pe domeniile de competență ale MFP

M1.1.2.2. Armonizarea legislației aferente sectorului financiar

.M.1.2.3 Consolidarea mecanismului de coordonare a acțiunilor în domeniul afacerilor europene, pe domeniul de competență al MFP, în vederea reprezentării optime


Măsuri Programul 1.5

M1.5.1.1. Reglementarea sectorului financiar
M1.5.1.2. Supravegherea întreprinderilor publice (monitorizarea implementării OUG nr.109/2011)

M1.5.1.3. Înregistrarea activelor publice


Programul 1.5.

Reglementare și supraveghere financiară

Programul 1.4.

Contabilitate și raportare financiară

Măsuri Programul 1.3

M1.3.1.1. Planificarea financiară intra-anuală (pe parcursul anului) și eliberarea fondurilor

M1.3.1.2. Procesarea plăților

M1.3.1.3. Previzionarea & managementul numerarului

M1.3.1.4. Simplificarea procedurilor de execuție bugetară

M1.3.1.5 - Îndeplinirea obligațiilor de plată ale statului față de terțe persoane, conform legii 

M1.3.2.1. - Gestionarea achizițiilor publice

1 - Consolidarea și actualizarea cadrului legislativ privind achizițile publice

2 -Monitorizare sistemului de achiziții publice

3- Consolidarea sistemului de proceduri de achiziție on-line

M1.3..2.2 - Creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile pentru implementarea SNDAP

M1.3.2.3 - Funcţionarea efectivă și eficientă a ANAP

M1.3.3.1 Contractarea datoriei publice guvernamentale

M1.3.3.2 Limitarea riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale

M1.3.3.3 Monitorizarea datoriei publice guvernamentale


Programul 1.3.

Execuția bugetului și administrarea datoriei publice

Măsuri Programul 1.4

M1.4.1.1. Emiterea și actualizarea standardelor de contabilitate

M1.4.1.2. Gestionarea Planului de conturi

M1.4.1.3. Pregătirea rapoartelor financiare lunare, trimestriale și anuale

M1.4.2.1. Exercitarea controlului financiar preventiv și auditului public intern

M1.4.2.2. Adaptarea cadrului de control financiar preventiv în contextul introducerii bugetării pe programe


Măsuri Programul 1.2

M1.2.1.1. Pregătirea Strategiei Fiscal-bugetare

M1.2.1.2. Pregătirea și rectificarea legilor bugetelor anuale

M1.2.1.3. Planificarea și implementarea rezultatelor analizelor de cheltuieli

M1.2.1.4. Punerea în aplicare a bugetării pe programe

M1.2.1.5. Funcționarea efectivă și eficientă a Unități pentru Analiza Cheltuielilor

M1.2.2.1. Analiza și evaluarea proiectelor semnificative de investiții noi

M1.2.2.2. Analiza listelor proiectelor de investiții semnificative prioritizate

M1.2.2.3. Monitorizarea stadiului de implementare a a proiectelor de investiții semnificative

M1.2.2.4. Dezvoltarea capacităților de a gestiona Parteneriatelor Public Private

M1.2.2.5. Introducerea unui sistem de credite de angajament multi-anuale

M1.2.2.6. Funcționarea efectivă și eficientă a Unități PPP

M1.2.2.7. Exercițiu pilot pentru testarea mecanismului de raționalizare al Programului de Investiții Publice al Ministerului Transporturilor, propus de Banca Mondială

M1.2.3.1. Proiectarea & gestionarea sistemului de transferuri inter-guvernamentale; Gestionarea relațiilor financiare între nivelul central și cel local

M1.2.3.2. Proiectarea & gestionarea sistemului de transferuri inter-administrative interadministrativeProgramul 1.2.

Elaborarea bugetului și prioritizarea cheltuielilor

Figura 2 – Obiectivul Strategic 1: Structura pe Programme și Măsuri

 1. Obiectivul Strategic 1 vizează impacturi pe termen lung asupra sectorului fiscal-bugetar și se bazează pe rezultate generate de programe, așa cum sunt ele prezentate în continuare:

Figura 3 – Obiectivul strategic 1: Impacturi și Rezultate; Indicatori


 1. Resursele bugetare estimate a fi necesare pentru implementarea măsurilor și atingerea rezultatelor și impacturilor pentru perioada 2017-2020 sunt de 6.5515.716 mii Ron

Tabelul 2 – Obiectiv Strategic 1: Defalcarea pe programe bugetare a finanțării (mii RON)

Buget pe Programe pentru

TOTAL mii Ron

Valoare/ani

mii Ron


Obiectivul Strategic 1

2017

2018

2019

2020

P 1.1

Politica economică

217.885

38.616

58.738

59.922

60.609

P 1.2

Elaborarea bugetului și prioritizarea cheltuielilor

176.127

41.531

43.511

46.131

44.954

P 1.3

Execuția bugetară și administrarea datoriei publice

6.030.832

954.601

1.563.839

1.737.548

1.774.845

P 1.4

Contabilitatea și raportarea financiară

48.389

11.424

11.960

12.597

12.409

P 1.5

Reglementare și supraveghere financiară

42.482

10.024

10.508

11.040

10.911

TOTAL SO1

6.515.716

1.056.195

1.688.554

1.867.238

1.903.728

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə