Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolaYüklə 5,89 Mb.
səhifə1/69
tarix28.10.2017
ölçüsü5,89 Mb.
#17977
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Pedagoģijas fakultāte

Skolas pedagoģijas katedra

Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā”

Pašvērtējuma ziņojums

Studiju programmas kods: 4214102


Programmas direktore Dr. paed. A. Petere

Pašvērtējuma ziņojums apstiprināts

Studiju padomē 09.05.2005.

Pašvērtējuma ziņojums apstiprināts

Senāta sēdē 30.05.2005.


Saturs

1. Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sākumskolas skolotājs ar tiesībām

mācīt vienu priekšmetu pamatskolā” vispārīgs raksturojums 4


1.1. Anotācija 4

1.2. Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību 4

1.3. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 4

2. Plānotais rezultāts 4

3. Studiju programmas saturs un organizācija 5

4. Iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriji, 7

pārbaudes formas un kārtība

5. Valsts pārbaudījumu raksturojums 8

6. Programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību 8

un personāla uzskaitījums
Profesionālās studiju programmas “Sākumskolas 12

skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu

pamatskolā” pašvērtējums

1. Anotācija 12

2. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 13

3. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 13

no Latvijas valsts interešu viedokļa

3.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās

izglītības un profesiju standartam 13

3.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 154. Studiju programmas novērtējums 18

4.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 18

4.2. Studiju programmas organizācija un 19

praktiskā realizācija

4.3. Pedagoģiskā prakse 21

4.4. Studentu studiju sasniegumu vērtēšanas sistēma 30

4.5. Studējošie 31

4.6. Studējošo aptaujas un to rezultāti ` 34

4.7. Absolventu atsauksmes 37

4.8. Akadēmiskais personāls 38

4.9. Akadēmiskā personāla zinātniskā virzība

4.10. Akadēmiskā personāla atlase, 44

atjaunošanas un attīstības politika

4.11. Akadēmiskais personāls, kas strādājis 45

ārvalstu izglītības iestādēs

4.12. Programmā studējošie studenti, kas piedalījušies 45

apmaiņas braucienos

4.13. Ārvalstu vieslektoru skaits 45

4.14. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 45

5. Pašvērtējuma SVID analīze 55

Pielikums


 1. Studiju plāni pilna, nepilna laika studijām

 2. Studiju plānu izmaiņas
 1. Docētāju CV

 2. Studiju kursu apraksti

 3. Aptauju anketas

 4. Darba devēju atsauksmes

 5. Līgumi ar prakses skolām

 6. Docētāju Vadīto nodarbību analītiskais pārskats

 7. Normatīvie dokumenti.

 8. Specializāciju studiju programmas 1. Profesionālās bakalaura studiju programmas „Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā” vispārīgs raksturojums


1.1 Anotācija

Studiju programma veidota kā profesionālā bakalaura studiju programma atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un Augstskolu likuma 55.panta, kā arī saskaņā ar Skolotāja profesijas standarta prasībām.

Programma paredzēta studentiem, kuriem ir iegūta vispārējā vidējā izglītība. Pēc programmas apguves studenti iegūst sākumskolas skolotāja ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā kvalifikāciju un bakalaura grādu izglītībā.

Programmu realizē pilna un nepilna laika studijās.

Studiju ilgums pilna laika studijās 4 gadi, nepilna laika studijās 4,3 gadi.
1.2.Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību

Studiju programmā tiek imatrikulēti pretendenti ar vispārējās vidējās izglītības apliecinošu dokumentu. Pilna laika studijās tiek ņemti vērā centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā, literatūrā un svešvalodā. Papildus saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem studenti kārto muzikālo dotību pārbaudījumu.


1.3.Studiju programmas mērķis un uzdevumi

Mērķis. Sagatavot konkurētspējīgu skolotāju, kurš, balstoties uz akadēmiskajām zināšanām, profesionālo pieredzi un radošu izpratni, spēj īstenot pamatizglītības programmu, organizējot un vadot audzināšanas un mācību darbību pedagoģisko mērķu sasniegšanai.

Uzdevumi.

 • Sekmēt studentu zināšanu kompetences, metodisko prasmju un sociālo kompetenču apguvi.

 • Sekmēt studentu pieredzi darbam multikulturālā sabiedrībā.

 • Radīt izpratni par Eiropas skolotāju izglītības modeli globalizācijas skatījumā.

 • Sekmēt studentu pētniecisko prasmju apguvi.

 • Veicināt skolotāja profesijai nepieciešamo personības īpašību pilnveidi.

 • Sekmēt moderno informācijas tehnoloģiju apguvi un pielietošanu studiju procesā

 • Radīt nosacījumus teorētisko atziņu radošai lietošanai pētnieciskajos darbos un praktiskā darbā ar skolēniem.

 • Sekmēt topošā skolotāja pedagoģiskās pašanalīzes prasmju attīstību.

 • Apgūt prasmes plānot un organizēt mācību procesu atbilstoši skolēnu vajadzībām, pamatizglītības standartiem, pamatojoties uz audzināšanas un mācību darba mijsakarībām.

 • Apgūt prasmes izstrādāt metodiskos materiālus, mācību programmas.2. Plānotais rezultāts

Pēc sekmīgi izpildīta studiju plāna, nokārtotiem Valsts pārbaudījumiem (bakalaura darbs pedagoģijā, integrēts eksāmens mācību priekšmetu saturā un metodikās(1.-4.klasei), izvēlētajā specializācijā) studentiem tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds izglītībā, sākumskolas skolotāja (1. - 4.klasē) kvalifikācija un tiesības mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (5. – 9.klasē).

Pēc programmas sekmīgas apguves topošais skolotājs spēj īstenot skolotāja profesijas standartā paredzētos pienākumus:


 • Saskaņā ar izglītības standartiem pārzināt mācību un audzināšanas saturu.

 • Organizēt drošu un atbalstošu izglītojošo vidi.

 • Nodrošināt audzēkņu personības izaugsmi, pamatojoties uz veseluma pieeju un audzēkņu individuālajām vajadzībām.

 • Rosināt audzēkņu zinātkāri, pētnieciskā darba un mācīšanās prasmes.

 • Nodrošināt audzināšanas un mācību procesa vienotību.

 • Organizēt sadarbību ar kolēģiem, vecākiem, sabiedrību.

 • Izvērtēt audzēkņu sasniegumus un savu profesionālo darbību.3. Studiju programmas saturs un organizācija

Programmas saturs veidots atbilstoši Izglītības likumam un LR ministru kabineta 481. noteikumiem par 2. līmeņa profesionālās izglītības valsts standartu.Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 kredītpunkti.

Nozares teorētiskie pamatkursi – 36 kredītpunkti.

Nozares profesionālie specializācijas studiju kursi – 60 kredītpunkti.

Brīvās izvēles kursi – 6 kredītpunkti.

Prakse - 26 kredītpunkti.

Valsts pārbaudījumi - 12 kredītpunkti.

Kopējais kredītpunktu skaits160 (240ECT)

1.tabulā atspoguļots studiju kursu sadalījums atbilstoši minētajām jomām.


1.tabula Studiju kursu sadalījums.

Vispārizglītojošie studiju kursi (20KP)

Kredīt

punkti

Atbildīgā katedra

Docētāji


Ievads studijās

1

Visp. pedag. katedra

Mag.paed. I. Lāce
Latviešu valodas kultūra

2

Valodu katedra

Dr.philol. V.KuzinaFilosofijas pamati

2

Visp. pedag. katedra

Mag.phil..V.TurinsInformātika pedagoģijā

4

Informātikas katedra

Mag.ing. I.UrpenaLietišķā angļu valoda vai lietišķā

vācu valoda4

Valodu katedra

Mag.paed.I.Bagone

Dr.paed. M.Kaltigina


Kultūras teorija un vēsture

2

Visp. pedag. katedra

Mag.art. V.LapacinskaRetorika

1

Visp. pedag. katedra

Mag.paed. S.GeikinaĒtika un estētika

2

Visp. pedag. katedra

Mag.philos. V.TurinsErgonomika un skolas higiēna

2

Dejas,sporta pedagoģijas un dabaszinību katedra

Dr. biol. J. Gedrovics


Nozares teorētiskie pamat kursi (36 KP)


Vispārīgā pedagoģija

2

Visp. pedag. katedra

Dr.paed. I.Jurgena

Dr.paed. A.Līduma


Pedagoģisko pētījumu metodika

2

Visp. pedag. katedra

Dr.paed.I.KāpostaDr.paed. B.GarjāneDidaktika

2

Visp. pedag. katedra

Dr.paed. I.Kāposta


Audzināšanas teorija un metodika


2

Visp. pedag. katedra

Dr.paed. I.Jurgena

Dr.paed. A.Līduma


Izglītības filozofija

1

Visp. pedag. katedra

Dr.paed. B.GarjānePedagoģijas vēsture. Pedagoģiskā doma Latvijā.

2

Visp. pedag. katedra

Mag.paed. I.LāceSkolvadība

2

Skolvadības. katedra

Dr.paed. I.MuzisVispārīgā psiholoģija

2

Izglīt. psih. katedra

Dr.psych.R.Bebre

Mag.psych.A.Kauliņa


Attīstības psiholoģija

2

Izglīt. psih. katedra

Dr.psych.G.Svence

Dr.psych.V.Romeņkova


Sociālā pedagoģija

1

Visp.pedag. katedra

Mag.hist.S.MarsoneSaskarsmes psiholoģija

1

Organ. psih. katedra

Mag.psych.S.BlumbergaPedagoģiskā psiholoģija

2

Izglīt. psih. katedra

Mag.psych. D.BērziņaIevads speciālajā pedagoģijā

2

Visp.pedag. katedra

Mag.paed S.TūbelePirmsskolas un skolas pedagoģija

3

Visp. ped. katedra

Mag.paed. I.Lāce

Pirmssk. pedag. katedra

Mag.paed. R.PurmaleBērnu literatūra un kultūra bērniem

2

Skolas ped.katedra

Mag.paed. A.KalveMūsdienu latviešu literārā valoda

2

Valodu katedra

Dr. phil. V. KuzinaIntegrētā mācība pamatizglītībā

2

Skolas ped.katedra

Dr.paed. A.PetereBilingvālās mācības pamatskolā

2

Skolas ped.katedra

Dr. paed. Z. AnspokaNozares profesionālie specializācijas studiju kursi (60 KP) Skolas pedagoģijas katedra

Radošā pašizpausme mākslā

( kustībā, vizuālajā mākslā, rokdarbos,mūzikā)4

Mag.paedD.Kalēja-Gasparoviča

Mag.paed. S.Keisele Mag.paed.J.Jaunzeme

Dr.paed. E.Volāne


Mūzicēšanas pamati

3

Mag. paed. D.Pētersone, Mag.paed. M.Altenburga, Mag.paed. L.Medjanika, Dr.paed I.Direkterenko Mag.paed.E.Tiltiņa

Mag.paed.Ņ.PoikāneLatviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika (1.-4.klasē)

5

Dr.paed. Z.Anspoka

Mag.paed G.Siliņa-JasjukēvičaElementārās matemātikas mācību saturs un metodika (1.-4.klasē)

4

Mag.paed.I.Milaša, Mag.paed. I.Helmane

Dabaszinību mācību saturs un metodika (1.-4.klasē)

3

Mag.paed. R.Vociša

Sociālo zinību mācību saturs un metodika (1.-4. klasē)


2


Mag.paed. R.Vociša

Mag.paed S.MadelāneMūzikas mācību saturs un metodika (1.- 4.klasē)

3

Mag.paed. J.Jaunzeme

Rokdarbu mācību saturs un metodika (1.-4.klasē)

4

Dr.paed.. E.Volāne

Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika (1.-4.klasē)

4

Mag.paed D.Kalēja-Gasparoviča, Mag.art.I.Briška, Piel.Mag.paed.D.Pelše

Sporta mācību saturs un metodika (1.-4.klasē)

3

Piel.Mag.paed.L.Kurzemniece

Specializācijas priekšmeta saturs un metodika pamatizglītībā (5.-9. klasē)

22

(Pielikumā Nr 10 pievienotas specializācijas programmas,

norādīti docētāji)Studiju darbi

3
Prakses (26 KP)

Prakse: Iepazīšanās ar dažāda tipa izglītības iestādēm

2
Prakse: Pedagoģiskā procesa vērojuma prakse

2
Prakse: Aktīvā mācību prakse sākumskolā

6
Prakse: Aktīvā mācību prakse integrētajā mācībā sākumskolā

4
Prakse specializācijā

4
Prakse: Kkvalifikācijas prakse specializācijā

4
Prakse: Kvalifikācijas prakse sākumskolā (1.-4. klasē)

4
Izvēles studiju kursi (studiju laikā jāizvēlas studiju kursi 6 kredītpunktu apjomā)Lietišķā informātika

2

Informātikas katedra

Dr. ing. G. Balodis

Mag.paed.A.Veldemiers


Svešvaloda (angļu vai vācu)

2

Mag.paed.I.Bagone

Mag.paed.B.Kreigere

Dr.paed.A.Kaltigina

Mag.paed.A.RatnieceRadošo spēju pedagoģija

2

Dr.paed.A.Petere

Latviskā dzīvesziņa

2

Mag.pead G.Siliņa-Jasjukēviča

Uzņēmība un uzdrīkstēšanās veicināšanas metodika

2

Dr.paed.S.Rone

Valsts pārbaudījumi:


Bakalaura darbs


8Sākumskolas mācību saturs un metodika


2Izvēlētās specializācijas teorētiskā daļa


2Tabulā uzrādīti pilna laika studiju docētāji. Nepilna laika studijās filiālēs strādājošo docētāju saraksti atspoguļoti pie katedrām (8.,9.lpp.)

Studiju kursu sadalījums pa studiju gadiem un semestriem atspoguļots studiju plānā. (Skatīt 1.pielikumu)

Specializācijas programmu studiju kursu un docētāju uzskaitījums atspoguļots specializācijas programmās.(Skatīt 10.pielikumu).


4. Iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriji, pārbaudes formas un kārtība
Studentiem jāiegūst sekmīgs vērtējums visos studiju kursos. Visi studiju kursi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā. Kursu apguve, kuru apjoms ir 1kr.p., tiek vērtēta ar ieskaiti ar atzīmi. Sākot ar 2 kp. apjomu , studentu sasniegumus vērtē ar eksāmenu. Atsevišķos studiju kursus, kuru saturiskais apjoms nav tik plašs, docētājs vērtē ar ieskaiti.

Docētāji īsteno mutiskas un rakstiskas pārbaudījumu organizācijas formas.

(Pārbaudes formas atspoguļotas studiju plānā. Skatīt pielikumā Nr1).

Vērtējumam tiek izmantota analītiskā vērtēšanas sistēma, kuru izstrādā docētājs atbilstoši docējamā kursa specifikai, akcentējot studenta kopējo darbu semestrī. Vērtēšanas kritēriji atspoguļoti studiju kursu aprakstos.5. Valsts pārbaudījumu raksturojums

1. Bakalaura darba izstrāde, aizstāvēšana (8 kp.).

2. Integrēts eksāmens sākumskolas mācību priekšmetu saturā un metodikās(1.-4.klasei 2kp.).

Studenti vada 2 stundu garumā integrētu mācību nodarbību skolā, kurā viena mācību priekšmeta saturs ir dominante. Valsts pārbaudījumā studenti demonstrē prasmi izprast mācību satura vertikālo un horizontālo saistījumu, prasmi plānot un pārzināt mācību priekšmetu metodikas, vadīt integrētu mācību nodarbību.

3. Izvēlētās specializācijas teorētiskā daļa(2kp.).

Zemākais sekmīgais vērtējums Valsts pārbaudījumos 5 balles (Senāta lēmums).

Yüklə 5,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə