Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskolaYüklə 4,03 Mb.
səhifə10/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
#39913
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   43

Literatūra.

Obligātā:

1.Kūle M., Kūlis R. Filosofija.-R.,1996.

2. Rubene M. No tagadnes uz tagadni.-R.,1995.

3. Rubenis A.Cilvēks mītiskajā pasaules ainā.-R.,1994.

4. Filozofija tekstu fragmentos.Sast.V.Turins, RPIVA, 2001.

5. Vilks A.Filozofija Latvijā.Antoloģija.RaKa, 2000Ieteicamā literatūra.

1.Aurēlijs Marks.Pašam sev.-R.,1991.

2.Bēkons F.Jaunais organons.-R.,1989.

3.Beringers M.Kas ir filozofija.-Lielvārde, 1995.

4. Berlin I.The proper study of Humanity.-London,1997.

5.Dekarts R. Parrunas par metodi.-R.,1978.

6.Gadamers H.G. Patiesība un metode.-R.,1999.

7.Habermas I.Theorie und Praxis.-BRD.,1969.

8.Heidegers M.Malkas ceļi.-R.,1998.

9.Heidegger M. Beeing and Time.-N.Y.:Harper and Row, 1962.

10.Huserls E. Fenomenoloģija.-R.,2002.

11.Kasīrers E. Apcerējums par cilvēku.-R.,1996.

12.Platons. Eutifrons.Sokrāta aizstāvēšānas.Kritons.Faidons.-R.,1997.

Īpašas piezīmes.

Kursa sekmīgai apgūšanai ieteicamas priekšzināšanas psiholoģijā, socioloģijā un antropoloģijā. Apgūstot kursa materiālu būtu ieteicams to iespēju robežās adoptēt profilējošo priekšmetu apguvē. Studiju kursa apguve garantē kvalitatīvu kāpumu teorētisko un metodoloģisko kompetenču jomā.
RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Rīgā, Imantas 7.līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss; 7808034Studiju kursa apraksts

Studiju kursa nosaukums. Latviešu valodas kultūras jautājumi
Studiju programmas nosaukums. Personāla vadība
Studiju bloks. Profesionālās studiju programmas A daļa
Apjoms 2 KP, 3 ECTS
Kursa autors un docētāji. Prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, lekt. Mg.philol. Lilija Jurģīte
Kursa mērķis. Palīdzēt topošajiem personālvadības speciālistiem apzināties valodas kultūras nozīmi indivīda un sabiedrības saskarsmē, pilnīgojot teorētiskās zināšanas un prasmes lietot valodas izteiksmes līdzekļus mutvārdos un rakstos atbilstoši literārās valodas normām.
Paredzētais rezultāts. Zināšanas par valodas funkcijām un saziņas līdzekļiem, prasmes tos izmantot daudzveidīgās saziņas situācijās uzņēmumā (iestādē, organizācijā u.c). Prasme rediģēt tekstus, analizēt un vērtēt to valodu atbilstoši saziņas situācijai. Lietišķo rakstu valodas prasmes.
Kursa saturs.
Satura tematiskais plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundas

PLS

NLS

PLS

NLSValodas kultūras jēdziens

2

1

8

10Valodas kultūras līmeņi

2

1

8

10Valodas galvenās funkcijas

2

1

8

10Valodas līdzekļu paralēlismi

4

2

8

12Valodas kultūra un valodas stili

4

2

8

12Stilu klasifikācija, to galvenās pazīmes

2

1

8

10Lietišķo rakstu valoda

4

2

8

12Valodas kultūra un neliterārā leksika

2

1

8

10Interferences jēdziena izpratne

2

1

8

10Izplatītākās kļūdas mutvārdos un rakstos

4

2

8

12Teksts kā saziņas vienība. Teksta pazīmes. Tekstveide

2

1

8

10Teksta rediģēšana

2

1

8

10


Patstāvīgā darba plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

Valodas kultūras jēdziens. Valodas likums

Lekcija

Diskusija

2.

Valodas kultūras līmeņi

Lekcija

Ziņojums

3.

Valodas galvenās funkcijas

Lekcija

Ziņojums

4.

Valodas līdzekļu paralēlismi

Lekcija

Diskusija

5.

Valodas kultūra un valodas stili

Seminārs

Grupu darbs

6.

Stilu klasifikācija, to galvenās pazīmes

Seminārs

Referāts

7.

Lietišķo rakstu valoda

Seminārs

Grupu darbs

8.

Valodas kultūra un neliterārā leksika

Lekcija

Diskusija

9.

Interferences jēdziena izpratne

Lekcija

Diskusija

10.

Izplatītākās kļūdas mutvārdos un rakstos

Seminārs

Referāta prezentācija

11.

Teksts kā saziņas vienība. Teksta pazīmes. Tekstveide

Seminārs

Ziņojums

12.

Teksta rediģēšana

Seminārs

Grupu darbs


Pārbaudes forma. Ieskaite ar atzīmi
Kursu apgūst latviešu valodā
Literatūra.

Obligātā:

  1. Blinkena A. Latviešu interpunkcija. – Rīga: Zvaigzne, 1969.

  2. Endzelīns J. Dažādas valodas kļūdas. Darbu izlase. 3.sējums. – Rīga: Zinātne, 1980. 2.daļa.

  3. Īpašvārdu rakstība. Latviešu valodas ekspertu komisija. I.Druvietes vad. – Rīga: LR Valsts valodas centrs, 1998.

  4. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1993.

  5. Laua A. Latviešu leksikoloģija. – Rīga: Zvaigzne, 1981.

  6. Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. – Rīga: Zvaigzne, 1980.

  7. Muižniece L. Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. – Rīga: Rasa ABC, 2002.

  8. Paegle Dz., Kušķis J. Kā latvietis runā. – Rīga: Zvaigzne, 1994.

  9. Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. / A.Blinkena, O.Bušs, I.Druviete u.c. – Rīga: LR Valsts valodas centrs, 1999.

  10. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. – Rīga: Zvaigzne, 1995.

  11. Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.

  12. Ceplītis L., Ceplīte B. Latviešu valodas praktiskā gramatika. – Rīga, 1991.

  13. Koluža R. Tā vai šitā. Rīga, 2004.

  14. Skujiņa V. Valsts valodas prasmei lietvedības dokumentos. – Rīga: SIA Biznesa komplekss, 1994.

  15. Latviešu valodas kultūra. Normatīvie akti. http://www.vvk.lv

  16. Guļevska D., Miķelsone A., Porīte T. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Rīga: 2002.

Ieteicamā:

 1. Bankavs A. Saīsinājumi. – Rīga: Avots, 1984.

 2. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. – Rīga: Avots, 1995.

 3. Latviešu valodas kultūras jautājumi. – Rīga: Avots, 1965. u.c. turpmākie izdevumi.

 4. Veidemane R. Izteikt neizsakāmo. – Rīga: Zvaigzne, 1977.

 5. Latviešu valodas institūts. // http://www.lza.lv

 6. Lunt. H. N. Communication Skills in Modern Language at School and Higher Education. – London: CILT, 1982.

 7. Общие принципы культуры речи.// Пражский лингвистический кружок. – Москва: 1967. – 394. – 405. цтр.

 8. Тавранек Б. Задачи литературного языка и его культуры.// Пражский лингвистический кружок. – Москва: 1967. – 338. – 377. цтр.

 9. Таузенбас К. Культура языковой коммуникации.// Новое в зарубежной лингвистике. - Москва: 1988. Вып. XX, стр. 296. – 306.

 10. Bankavs A. Latviešu valodas saīsinājumu īsa vārdnīca. Rīga, 2002.

 11. Terminoloģijas jaunumi. Rīga, 2002, Nr.1 u.c žurnāli

 12. Kļaviņa S. Valodas daba. Rīga: Lielvārds, 1997.

 13. Linguistica Lettica. Rīga: LVI žurnāli.

 14. Latviešu literārās valodas vārdnīca. Rīga: Zinātne, 1. – 8. sējums.

 15. Valodas aktualitātes. Rīga: Zinātne (6 rakstu krājumi).Īpašas piezīmes.

Kursā izmantota analītiskā vērtēšanas sistēma, kura paredz teorētisko un praktisko nodarbību apmeklējumu vērtē (30%)apjomā, patstāvīgi apgūstamo tematu un patstāvīgo darbu izpilde (30%), un ieskaites darbu (40%) apjomā.RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums. Lietišķā etiķete
Studiju programmas nosaukums. Personāla vadība
Apjoms. 2 KP , 3 ECTS
Kursa autors un docētāji. Mag.sc.soc. Velga Simsone
Kursa mērķis. Sniegt topošajiem personāla vadītājiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas lietišķajā etiķetē.
Paredzētais rezultāts. Zināt un prast pielietot personāla vadītāja kā atbildīga un vadoša darbinieka ģērbšanās etiķeti, prast organizēt un vadīt lietišķas pieņemšanas, tikšanās un sarunas atbilstoši etiķetes prasībām. Prast pielietot lietišķās etiķetes prasības vizītkaršu lietošanā, telefonsarunās, sanāksmju un darbinieku interviju organizēšanā.
Kursa saturs.
Satura tematiskais plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Kontakt­stundas

Studentu patstāvīgā darba stundasEtiķetes būtība, Kulturālas uzvedības priekšnoteikumi un jēdzieni. Protokols.

1,5

1Pirmais iespaids, tā priekšnoteikumi un sekas. Sasveicināšanās. Iepazīšanās, atvadīšanās.

1,5

3Ģērbšanās kultūra. Apģērbs kas veicina panākumus un apkārtējo simpātijas. Vizuālais tēls, tā komponenti, veidošanas pamatprasības. Kustības, žesti, stāja, gaita, balss.

2

6Vizītkaršu lietošana, pasniegšana un saņemšana.

0,5

4Uzvedības un galda kultūra. Lietišķās brokastis, pusdienas un vakariņs.Izturēšanās pie galda.

1,5

6Telefona etiķete (t.sk. mobilā telefona lietošana).

1

4Ielūgumu un apsveikumu etiķete.

1,5

4Ikdienas darba organizācija. Apmeklētāju pieņemšana. Darba plānošana

1,5

8Lietišķo tikšanos organizēšana. Viesu sagaidīšana. Lietišķu sarunu organizēšana un vadīšana.

1,5

10Darbinieku darba interviju etiķete.

1,5

8Etiķete un starptautiskās pieklājības normas

Pieklājības normas un etiķetes īpatnības dažādās valstīs.1,5

6Dāvanu pasniegšanas etiķete.

0,5

4
Kopā

16

64


Patstāvīgā darba plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

Lietišķu tikšanos, sanāksmju, sarunu, interviju, ikdienas darbu plānošana un organizēšana, sarunu un sarakstes etiķete. Vizītkartes noformēšana
kontroldarbs

2.

Organizācijas un darbinieka vizuālā tēla veidošana saistībā ar lietišķo etiķeti

referāts

darba aizstāvēšana.

3.

Vadītāju un darbinieku savstarpējo attiecību etiķetes ievērošana

referāts

darba aizstāvēšana.


Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar atzīmi.
Kursu apgūst latviešu valodā (angļu valodā, krievu valodā u.c.) Kursu apgūst latviešu valodā.
Literatūra.

Obligātā literatūra:

  1. Dīns F. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga, Zvaigsne ABC, 2005.

  2. Dubkēvičs L.Ķestere I.Saskarsme. Lietišķā etiķete. Jumava, Rīga, 2003.

  3. Kincāns V. Lietišķā etiķete un protokols, Rīga, Zvaigzne, 1997.

Ieteicamā literatūra:

  1. Džons M. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. J.Rozes apgāds, Rīga, 2003.

  2. Hovermane K. Labāka par jebkuru vīrieti. – R.: apgāds „Alberts”, 2000.

  3. Hanišs H. Galda kultūra. – R.: Jumava, 2000.Kincāns V. Kā pareizi uzvesties, Rīga, 1990

  4. Kincāns V. Etiķete, Biznesa partneri, 2000

  5. Lasila S. Jaunā zelta uzvedības grāmata.Sprīdītis,1994.

  6. Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā. Rīga, 2003.

  7. Grebzdes M. redakcijā. Pareizais tonis 1. un 2. daļa, Rīga 1937.

  8. Sumovska I. “Labas audzināšanas ABC”, Liesma, Rīga 1978.

  9. Šota B.Sarunas. Balta eko, Rīga, 2002.

  10. Odiņa A. Protokols. Rokasgrāmata, Rīga, Zelta grauds, 2003.,

  11. Pīzs A. “'Ķermeņa valoda”, 1995

  12. Балдано И.Ц. Мода ХХ века: Эхциклопедия. – М.: «ОЛМА – ПРЕСС», 2002.

  13. Шепелъ Б.М. Имиджелогия: Секреты личного обояния. – М.: Кулътура и спорт, ЮХИТИ, 1997.

  14. Почепцов Т. Имиджелогия. – Ваклуг, 2001.

  15. Рагинская Е.И. Цидоренко Б.И. Моделирование и осудожественное оформение одежды. – Ростов н/д. Фенеикс, 2002.

  16. А.Мирзоян. Мир этикета: Эхциклопедия. – Урал ЛТД, 2000

  17. Эитвин Т, Бриза О. Имидж современной женщины. – М.2001.

  18. Ротцелъ Б.Джентелъмен. – Koln, Konenmann Verlagogesellschaft mbH, 1999.


Īpašas piezīmes.

 • vismaz 50% lekciju apmeklējums;

 • piedalīšanās grupu darbā;

 • patstāvīgā darba izstrāde;

 • 1 kontroldarbs;

 • sekmīga ieskaites nokārtošana.

IZSKATĪTS

Ekonomikas un uzņēmējdarbības katedras sēdē

2005.gada 17. novembrī

Kat.vad.Jānis ViržbitckisRĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums:

Saskarsmes treniņi
Studiju programmas nosaukums: profesionālā studiju programma “Personāla vadība“

Apjoms 2KP , 3ECTS
Kursa autors un docētāji:

Mag.psych.Lilita Danilāne

Kursa mērķis: Pilnveidot semināra dalībnieku prasmes un iemaņas pozitīvas saskarsmes un komunikācijas procesa veidošanai.
Paredzētais rezultāts:

 1. izprast saskarsmes treniņa būtību,

 2. apgūt pozitīvas saskarsmes pamatus,

 3. apzināt sev raksturīgos individuālās saskarsmes un komunikācijas veidus,

 4. veidot izpratni par komunikācijas un saskarsmes barjerām.


Kursa saturs.
Satura tematiskais plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundasPilna laika studijas

Nepilna laika studijas

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

1.

Kursa saturs:

 • aktīvās klausīšanās paņēmieni,

 • jautājumu uzdošanas tehnikas,

 • sarunas vadīšanas paņēmieni,

 • lomas un pozīcijas saskarsmē,

 • neverbālā komunikācija,

 • psiholoģiskās barjeras saskarsmē.

Patstāvīgā darba plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

Projekts: „Mans saskarsmes treniņš”

Projekta izstrāde un materiāla savākšana.

Projekta aizstāvēšana.


Studiju kursa apguves pārbaudes forma. (Ieskaite ar diferencētu vērtējumu.)
Kursu apgūst latviešu valodā
Literatūra:

 1. Емельянов Ю. Н., Кузьмин Е. С. Теоретические и методические основы социально- психологического тренинга. Л.: ЛГУ, 1983.

 2. Емельянов Ю. Н. Активное социально- психологическое обучение. Л.: ЛГУ, 1985.

 3. Петровская Л. А. Компетентность в общении: Социально- психологический тренинг. М.: МГУ, 1982.

 4. Захаров В. П., Хрящева Н. Ю. Социально- психологический тренинг. Л., 1990.

 5. Захаров В. П. Практиеские рекомендации по ведению социально- психологического тренинга: методические указания. ЛГТУ,1990.

 6. Рудестам К. Групповая психотерапия. М.: Прогресс- Универс, 1993.

 7. Большаков В. Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения.- СПб.: 1996.

 8. Большаков В.Ю. Психотренинг. СПб, 1994.

IZSKATĪTS

Izglītības Psiholģijas katedras sēdē

Kat.vad.Oļegs ŅikiforovsRĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums. SOCIOLOĢIJA
Studiju programmas nosaukums. Personāla vadība
Apjoms 2 KP , 3 ECTS
Kursa autors un docētāji. Pasniedzējs, Mag. psih. Aleksandrs Koļesovs.
Kursa mērķis. Iepazīstināt studentus ar socioloģijas pamatiem un priekšstatiem par sabiedrību un indivīdu sociālajā kontekstā.
Paredzētais rezultāts. Izpratne par sociālo pasauli dažādās socioloģijas skolās un pieejās, kas paplašina studentu redzesloku. Iemaņas analizēt profesionālās problēmas no jauna skatupunkta un integrēt iegūtas zināšanas profesionālās kompetences sfērā.
Kursa saturs.
Satura tematiskais plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundasPilna laika studijas

Nepilna laika studijas

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

1.

Socioloģijas priekšvēsture. Socioloģijas pamatjēdzieni, struktūra un saistība ar citām zinātnēm.
2
8

2.

Socioloģijas pamatlicēju teorētiskie priekšstati.

Socioloģijas teoriju turpmākā attīstība.


2
8

3.

Mūsdienu socioloģijas pamatvirzieni. Empīriskā socioloģija, strukturālais funkcionālisms, neofunkcionālisms, konflikta paradigma, fenomenoloģiskā pieeja u.c.
4
16

4.

Sociālās sistēmas. Spriedze un līdzsvars sistēmās. Uzņēmums kā sociālā sistēma.
2
8

5.

Sociālās grupas, institūti un organizācijas. Normas un sociālās vērtības. Sociālā stratifikācija un mobilitāte.
2
8

6.

Indivīds un sabiedrība. Socializācija. Pārejas un institucionālie ceļi. Sociālie tīkli. Karjera un socializācija. Sociālā kontrole un deviācija.
2
8

7.

Sociālās pārmaiņas. Jaunieši un pieaugušie sociālo pārmaiņu laikā.

Akulturācija. Adaptācija jaunajā kultūrā. Globālas sociālā konteksta izmaiņas.


2
8


Patstāvīgā darba plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

Mūsdienu socioloģijas pamatvirzieni.

Referāts

atzīme

2.

Indivīds un darbs: socioloģiskā analīze

Projekts

aizstāvēšana


Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens.
Kursu apgūst latviešu valodā (angļu valodā, krievu valodā u.c.) Ir iespējams apgūt kursu krievu valodā.
Literatūra.

Obligātā literatūra

Laķis, P. (2002). Socioloģija. Rīga, Zvaigzne ABC.Papildus literatūra

Efendijev, A. G. (2005). Obschaja sociologija. (Krevu val.) Moskva, INFRA-M.

Masionis, D. (2004). Sociologija. (Tulkojums krievu val.) Sanktpēterburga, Piter.
Periodika

Acta Sociologica

American Journal of Sociology

Annual Review of Sociology

Canadian Journal of Sociology

British Journal of Sociology


Interneta resursi

http://socserv2.mcmaster.ca/w3virtsoclib/

http://www.cs.rtu.lv/Pubs/Taraskevics/Soc.htm

http://www.sociologyonline.co.uk/

http://www.soc.pu.ru/materials/

http://www.sosig.ac.uk/sociology/


Īpašas piezīmes.

IZSKATĪTS

Ekonomikas un uzņēmējdarbības katedras sēdē

2005.gada 17. novembrī

Kat.vad.Jānis ViržbitckisRĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Rīgā, Imantas 7.līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss; 7808034Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums. Angļu valoda profesijā
Studiju programmas nosaukums. Personāla vadība
Studiju bloks. A daļa
Apjoms 6 KP, 9 ECTS
Kursa autors un docētāji. Asist. M.Leikarte, lekt. Z.Nāgele, lekt. S.Drikāne
Kursa mērķis. Veicināt studentu angļu valodas prasmju nostiprināšana, kas nepieciešama. Personāla vadītāju darbā, izmantojot angļu valodu referātu, kursa darbu izstrādei, kā arī piedaloties starptautiskos projektos.
Paredzētais rezultāts – angļu valodas prasmes B1 līmenī atbilstoši Eiropas valodu apguves standartam, t.i., galvenās domas un būtiskāko detaļu izpratne savas nozares tekstos, prasme piedalīties lietišķā sarunā.
Kursa saturs.

Satura tematiskais plānojums.


Nr.p.k.

Temats

Kontakt-

stundas


Studentu patstāvīgā darba stundas

PLS

NLS

PLS

NLSEuropean Language Portfolio

2

2

8

10Cultural stereotypes and human resource managers.

2

2

8

10Job motivation and working conditions

6

2

8

10Theories of motivation

6

4

8

10An organization chart

6

2

8

10HRO and interviews

6

4

8

12International careers

6

4

8

12Job advertisements in 3 European countries of HRO?

6

2

8

10Which traits predict job performance

6

4

8

10Interpersonal skills

6

2

8

12Factors contributing to job satisfaction

6

2

8

10What makes a good human resource manager?

6

4

8

12e-mail English

2

2

8

10Negotiating a Project

6

2

8

12Describing business trends

6

2

8

10Sales and marketing

6

2

8

12Business and finance

6

2

8

10American and British English

6

4

8

10Patstāvīgā darba plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

European Language Portfolio

To analyse learner’s needs

To find out future needs

2.

Cultural stereotypes and human resource managers.

Compare qualities

Discussion

3.

Job motivation and working conditions

To analyse text

Comprehension check

4.

Theories of motivation

To find out the basic factors

Group work

5.

An organization chart

The structure of hierarchy

Presentation

6.

HRO and interviews

To master the kinds of interviews

Dialogues; conversational gambits

7.

International careers

To select the reasons of working abroad

Pais work presentation

8.

Job advertisements in 3 European countries

Analyse and find diferences in job requirements

Written work. Report

9.

Which traits predict the job performance of HRO?

Compile info from newspaper ads

Word Test Definitions

10.

Interpersonal skills

Kersey temperament questionnaire

To fill in and sum up

11.

Factors contributing to job satisfaction

Your preferences and share them

Pairs work

12.

What makes a good human resource manager?

Classify the features/characteristics

Group work

13.

e-mail English

To send e-mails

Written work

14.

Negotiating a Project

To choose the theme

Group work and presentation

15.

Describing business trends

To collect information from The Times and The Economist

To draw charts

16.

Sales and marketing

Analysis of seven marketing principles

Discussion. To find the priorities

17.

Business and finance (numbers)

To make business plan for the company

To prove advantages and disadvantages

18.

American and British English

To master the differences

Word test and glossary


Pārbaudes forma. Ieskaite ar atzīmi katra semestra beigās un eksāmens kursa noslēgumā
Kursu apgūst angļu valodā.
Literatūra.

 1. M.Kaltigina, A.Kulačkovska. Svešvalodu prasmju līmeņi: R., 2002 – 5. – 10., 7. – 21.lpp.

 2. Ian Mackenzie Management with mini-dictionary of 1000 common terms LTP Reprinted 2001

 3. Market Leader. International Management Business English by Adrian Pilbeam Lomgman, 2000

 4. Communication for Business by Shirlay Taylor A Practical approach 3rd edition, 1999

 5. Practice Tests for the Cambridge Business English Certificate Level 2 by Jace Allsop, Cambridge University Press

 6. Market Metaphors p.80 by Ian Mackenzie Management

 7. By Paul Emmerson MacMillan, 2004

 8. www.market-leader.net – a regular supply of new texts

 9. http://www.awl-he.com

 10. www.onestopenglish.comReward Business Resource Pack

 11. http://culture.coe.int./portfolio/EuropeanLanguagePortfolio ELP The Language Passport


Īpašas prasības.

Kursa apguvei nepieciešamas angļu valodas priekšzināšanas vismaz A2 līmenī (atbilstoši Eiropas kopējai sistēmai valodu apguvē).

Patstāvīgi izstudē 20 lpp. attiecīgās nozares teksta (izmantojot arī citos studiju kursos ieteikto literatūru), var pamatot teksta izvēli, ir sagatavojis skaidrojošu vārdnīcu ar vismaz 50 terminiem;

Spēj piedalīties lietišķā sarunā, izsakot savu viedokli un argumentējot to;

Semestra laikā 2 – 3 reizes veiksmīgi prezentē lasīto literatūru;

Saņēmis pozitīvu novērtējumu par izpildītajiem kontroldarbiem;

Regulāri apmeklē un aktīvi piedalās nodarbībās.

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums. Personāla vadība
Studiju programmas nosaukums. Personāla vadība
Apjoms 10 KP , 15 ECTS
Kursa autors un docētāji. Mag. Sc. Soc Agita Miķelsone, Mag. Psych Signe Enkuzena, Mag. Psych Baiba Skrauce

Kursa mērķis.

Iepazīstināt studentus ar galveno personāla vadības funkciju realizēšanu: personāla atlasi, novērtēšanu, apmācību, karjeras plānošanu, motivēšanu un darba tiesisko attiecību administrēšanu, kā arī korporatīvās kultūras izpratni un attīstību, pārmaiņu vadību un arī personāla vadības efektivitātes novērtēšanu.


Paredzētais rezultāts.
Kursa saturs.

Satura tematiskais plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundasPilna laika studijas

Nepilna laika studijas

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

1.
1.1.

Personāla vadības jēdziens

Personāla vadības attīstība: vēsture un attīstības perspektīvas


2
8

1.2.

Personāla vadības mūsdienu izpratnē
4
16

1.3.

Svarīgākie personāla vadības funkcijas, mērķi un uzdevumi
2
8

2.

2.1.


Personāla vadības funkciju ieviešanas hronoloģiskie principi:

Amata apraksti, to izstrāde un ieviešana


3
12

2.2.

Amatu aprakstos iekļaujamā informācija
3
12

2.3.

Amatu aprakstu struktūra
2
8

3.

3.1.


Personāla plānošana un atlase – situācijas, praktiski piemēri:

Personāla plānošanas mērķi un uzdevumi


2
83.2.

Personāla plānošanas veidi
2
8

3.3.

Atlases metodes un veidi
3
16

3.4.

Intervijas struktūra un analīze
4
16

3.5.

Profesionālie un psiholoģiskie testi – to izmantošanas priekšrocības un trūkumi
4
16

3.6.

Darba sludinājums. Kā veidot piesaistošu darba sludinājumu
3
12

4.

4.1.


Darbinieka integrācija un iekļaušana esošajā kolektīvā:

Darbā ievadīšanas mērķi un uzdevumi


4
16

4.2.

Ko gaida darbinieks un ko – darba devējs
2
8

4.3.

Jaunā darbinieka veiksmīgas integrācijas metodes
2
8

5.

Darbinieku motivācijas metodes
2
8

5.1.

.Praksē plašāk izmantojamās motivācijas metodes
3
12

5.2.

Monetārā un nemonetārā motivācija
3
12

5.3.

Psiholoģisko kontaktu izveide ar darbinieku
2
8

5.4.

Lojalitātes attīstīšana
3
12

5.5.

Apbalvojumu un soda sistēmas organizācijās
4
16

6.

6.1.


Mācības (iekšējās mācību programmas, ārējās apmācības):

Mācību procesa vadīšana uzņēmumā


4
16

6.2.

Personāla attīstības plānu sastādīšana
2
8

6.3.

Apmācības izvērtēšana
2
8

6.4.

Iekšējo mācību programmu izstrāde
2
8

7.

Darbinieku karjeras plānošana
2
16

8

8.1.


Darbinieka novērtēšana

Darbinieka novērtēšanas uzdevumi


3
12

8.2.

Personāla novērtēšanas anketas
2
8

8.3.

Personāla novērtēšanas pamat kritēriji
2
8

9.

Personālvadības zinātnes attīstības tendences Latvijā un pasaulē
2
8
Kopā
80
320


Patstāvīgā darba plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

Personāla vadības jēdziens

Eseja : „Es - nākamais personāla vadītājs”

Recenzija

2.

Personāla vadības funkciju ieviešanas hronoloģiskie principi

1. Praktiskais darbs grupā- sagatavot amata aprakstu X amatam

Publiska aizstāvēšana

3.

Personāla plānošana un atlase – situācijas, praktiski piemēri:

2. praktiskais darbs

Izveidot amata aprakstu

Nostiprināt intervēšanas prasmes


Publiska aizstāvēšana

4. un 5.

Darbinieka integrācija un iekļaušana esošajā kolektīvā. Darbinieku motivācijas metodes:

Tests

Rakstisks kontroldarbs

6.

Darbinieku apmācība

Praktisks uzdevums – sastādīt mācību plānu vidējam menedžmenta līmenim

Publiska aizstāvēšana

7.

Darbinieku karjeras plānošana

Seminārs – karjeras plānošanas tendences Latvijā, Eiropā un pasaulē

Dalība seminārā un uzstāšanās

9.

Zinātnes attīstība

Eseja – Kā es izprotu personala vadību kā zinātni

RecenzijaYüklə 4,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə