Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskolaYüklə 4,03 Mb.
səhifə13/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
#39913
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   43

Kursa saturs.

Satura tematiskais plānojums.

N.

p.k.

Temats


Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundas

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

1.

Pamatjēdzieni personības psiholoģijā: cilvēks, indivīds, individualitāte, subjekts, personība.0,5
1


2.

Personības teoriju funkcijas un komponenti.
0,5
1

3.

Zigmunda Freida psihodinamiskā personības teorija.
2
4

4.

Karla Gustava Junga analītiskā psiholoģija.
2
3

5.

Alfreda Adlera individuālā psiholoģija.
2
3

6.

Ērika Ēriksona ego psiholoģija.
2
3

7.

Ērika Fromma humānistiskā personības teorija.
2
3

8.

Kārenas Horni sociokulturālā personības teorija.
2
4

9.

Gordona Olporta dispozicionālā personības teorija.
0
9

10.

Hansa Aizenka personības tipu teorija.
0
9

11.

Alberta Bandura sociāli – kognitīvā personības teorija.
1,5
3

N.

p.k.

Temats


Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundas

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

12.

Abrahama Maslova humānistiskā personības teorija.
0
9

13.

Karla Rodžersa fenomenoloģiskā personības teorija.
0
9

14.

Rollo Meja eksistenciālā psiholoģija.
1,5
3

Kopā
16
64


Patstāvīgā darba plānojums

N.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

Dispozicionālais virziens personības teorijās: G.Olports, H.Aizenks.

Pārskats par teorijām, izdalot katras teorijas komponentus.

Kontroldarbs
2.

A.Maslova, K.Rodžersa personības teorijas

Pārskats par teorijām, izdalot katras teorijas komponentus.

Kontroldarbs
Studiju kursa pārbaudes forma: rakstiskais eksāmens.

Kursu apgūst latviešu valodā.

Literatūra.

Obligātā literatūra:

Karpova Ā. Personība: teorijas un to radītāji. – R.: Zvaigzne ABC, 1997.

Reņģe V. Personības psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 1999.

Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. – R.: Zvaigzne ABC, 1997.

Personality and personal growth R.Frager, J.Fadiman

Personality theories Larry A.Hjelle, Daniel J.Ziegler

Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность. Теории, эксперименты, упражнения. – М., 2001.

Хьелл Л., Зиглер Д., Теории личности. – Cанкт – Петербург., 1997.Ieteicamā literatūra:

Adlers A. Psiholoģija un dzīve. – R., R., 1992.

Freids Z. Bērnu sit. – R., 1998.

Freids Z. Psihoanalīzes nozīme un vēsture. – Lielvārde, 1994.

Freids Z. Totēms un tabu. – R., 1995.

Fromms Ē. Māksla mīlēt. – R., 1994.

Jungs K.G. Dvēseles pasaule. – R., 1994.

Jungs K.G. Psiholoģiskie tipi. – R., 1993.

Karpova Ā. Personība un individuālais stils. – R., 1994.

Блюм Г. Психоаналитические теории личности. – М., 1996.

Психология личности. Т. 1,2. – Самара, 1999.

Теории личности в американской и западноевропейской психологии. – М., 1999.

Citi aplūkojamo autoru oriģināldarbi vai to tulkojumi.

http: // www.psiholog.biz

http:// psy.piter.com/ library

http:// www.psylib.org.ua./ books


RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Imantas 7. līnijā 1, Rīga, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums. Informātika personāla vadītāja darbā.
Studiju programmas nosaukums. Personāla vadība.
Apjoms. 8 KP, 12 ECTS.
Kursa autori vai mācībspēki. Docents, Dr. math. Grigorijs Gorobecs,

lektors, Mg. math. Oskars Rasnačs,lektors, Mg.sc.soc. Gustavs Elers.
Kursa mērķis. Iepazīstināt studentus ar moderno informācijas tehnoloģiju iespējām un galvenajiem pielietojuma veidiem personāla vadītāja darbā, kā arī dot iespēju praktiski apgūt atbilstošo programmatūru.
Paredzētais rezultāts. Praktiskā apgūšana personāla vadības vajadzībām lietoto Microsoft programmatūru. Sasniegt tādu zināšanu un prasmju līmeni, lai studenti spētu mērķtiecīgi pielietot datoru profesionālajā darbībā un īstenot savu pašizglītību.
Kursa saturs.
Satura tematiskais plānojums.

Nr. p.k.

Temats

Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundas

Pilna
laika studijas

Nepilna
laika studijas

Pilna
laika studijas

Nepilna
laika studijasDarba noteikumi RPIVA datortīklā, kursa saturs un prasības, mācību materiāli. Pārbaudījums par kursa „Informātikas pamati” apguvi.
4
4Personāla daļas dokumenti. Lietotne MS Word: dokumentu teksta ievadīšana un noformēšana (fonta, izmēra un stila definēšana). Rindkopu formatēšana (atkāpes, izlīdzināšanas veidi), darbs ar teksta apgabaliem.
4
16Uzņēmuma logotipu veidošana. Attēlu ievietošana, Wordart, MS Equation Editor.
4
16Tabulācija un tabulu veidošana, teksta ieēnošana un apmaļu pievienošana. Vienlīmeņa un daudzlīmeņu numerācijas un aizzīmējumu veidošana.
4
16Dokumentu noformēšana un sagatavošana drukāšanai. Personāla informācijas dokumentu veidnes. Automātiska dokumenta satura un objektu sarakstu veidošana.
4
16Aprēķini un diagrammas MS Word. Meklēšana un aizvietošana.
2
16

Nr. p.k.

Temats

Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundas

Pilna
laika studijas

Nepilna
laika studijas

Pilna
laika studijas

Nepilna
laika studijasPasta sapludināšanas izmantošana personāla vadībā, ekrāna veidlapu veidošana. Dokumenta aizsargāšanas paņēmieni. Datorinformācijas arhivēšana.
4
24Darbgrāmatu un darblapu (izklājlapu) lietošana personāla informācijas apstrādē. Lietotne MS Excel: šūnas, tabulas apgabalu noformēšana, datu virkņu veidošana, vienkāršu formulu sastādīšana.
4
24Diagrammu veidošana un noformēšana, darba lapas sagatavošana drukāšanai.
2
20Aprēķini MS Excel tabulās – formulas, šūnu adresācijas veidi, funkcijas, datu formāti.
4
24Datu kopēšana no MS Word uz MS Excel un otrādi.

Objektu savienošana un ievietošana (OLE).


2
16Personāla informācijas datu bāzes MS Excel vidē: struktūras definēšana, datu kārtošana un atlasīšana.
4
16Pārskatu izveidošanas iespējas MS Excel vidē (Pivot Table).
2
8Vairāku darba lapu izmantošana, datu statistiskā analīze un situāciju modelēšana.
4
16Prezentācijas. MS PowerPoint programmas aktivizēšana un vienkāršas prezentācijas veidošana, slaidu noformēšana, tabulas un grafiskie objekti slaidā.
2
12Slaidu dizains.
6
8Slaidu demonstrācijas parametru maiņa un prezentācijas vadības iespējas, vadības pogas un hipersaites.
2
4

Patstāvīgo darbu plānojums.

Nr. p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes formaUzņēmuma vai iestādes veidlapas noformēšana MS Word vidē.

Projekta darbs

Docētāja pārbaudeReferāta noformēšana MS Word, izmantojot kursā apgūtos ievietošanas, sarakstu un tabulu un stilu noformēšanas paņēmienus.

Referāts

Docētāja pārbaudeAprēķini un diagrammas MS Excel vidē.

Projekta darbs

Docētāja pārbaudeSērijveida vēstuļu sagatavošana MS Word, izmantojot MS Excel aprēķinus un diagrammas.

Projekta darbs

Docētāja pārbaudeUzņēmuma darbinieku datu bāzes noformēšana MS Excel vidē.

Projekta darbs

Docētāja pārbaudeStudijām un profesionālai darbībai derīgu INTERNET adrešu saraksta sastādīšana.

Projekta darbs

Docētāja pārbaudePārskata sagatavošana izmantojot dažādus informācijas ieguves avotus.

Projekta darbs

Docētāja pārbaudeStudijām un profesionālai darbībai noderīgu materiālu datorizēta izgatavošana MS PowerPoint.

Projekta darbs

Docētāja pārbaude


Studiju kursa apguves pārbaudes forma. 3 ieskaites un 1 eksāmens.
Kursu apgūst latviešu, angļu un krievu valodā.
Literatūra.

Obligātā literatūra

 1. Datorzinību pamati. Teksta redaktors Microsoft Word. V. Vēža redakcijā. – Rīga: „Mācību grāmata”, 2000. –251 lpp.

 2. Datorzinību pamati. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana. V. Vēža redakcijā. - Rīga: „Mācību grāmata”, 2000. –116 lpp.

 3. I.Dukulis. Aprēķini un datu grafiskais attēlojums. Programma Microsoft Excel 2000. Rīga: „Turība”, 2002. – 160 lpp.

 4. A.Ķiņķere. Microsoft Excel 2000 no A līdz Z. Rīga: „Datorzinību centrs”, 2000. (Rīga: Paraugtipogrāfija) 2. grām.  136 lpp.

 5. I.Dukulis. Prezentācijas materiālu sagatavošana. Programma Microsoft Powerpoint 2000. Rīga: „Turība”, 2002.  112 lpp.

Ieteicamā literatūra

  1. Datorzinību pamati. 1. Pirmie soļi pie datora. Viestura Vēža redakcijā. Rīga, „Mācību grāmata”, 2000. - 150 lpp.

  2. J.Augucēvičs. Ievads Datorzinībās. Rīga: „Turība”, 2005.  100 lpp.

  3. I.Kalve, J. Augucevičs. Dokumenta datorizēta sagatavošana. Rīga: „Turība”, 2002.  76 lpp.

  4. T.Rikure, A. Jurenoks. Microsoft Word īsi un vienkārši. Rīga: „Zvaigzne ABC”, 2004.  64 lpp.

  5. V.Krieviņš. Informācijas meklēšanas stratēģijas internetā un meklētāja Google efektīvs lietojums. Rīga: „Multineo”, 2005.  56 lpp.

  6. E.Treiguts. Datu drošība un datortīkli. Rīga: „Turība”, 1999. –68 lpp.

  7. U.Ķinis. Noziedzīgi nodarījumi datortīklā (datornoziegumi). Rīga: „Tiesu namu aģentūra”, 2000.  119 lpp.

  8. M.Ruķers. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga: „Turība”, 2000. –192 lpp.

  9. A.Ķiņķere, S. Narņicka. Microsoft Excel 2000 no A līdz Z. Rīga: „Datorzinību centrs”, 2000. (Rīga : Paraugtipogrāfija) 1. grām.  136 lpp.

  10. I.Dukulis. Apgūsim jauno EXCEL! Rēķini un datu grafiskais attēlojums. Programma Microsoft Office Excel 2003. Rīga: „Turība”, 2004.  173 lpp.

  11. J.Koch. PowerPoint 2003 ikvienam. Rīga: „Egmont Latvija”, 2005.  77 lpp.

  12. S.Simonovičs, G.Jevsejevs, G.Aleksejevs. Datorgrafika. Rīga: „Kamene”, 2001.  220 lpp.

  13. K. Veiss. Lietišķā informātika. Vidusskolai. Rīga: „Zvaigzne ABC”, 2000. 63 lpp.

  14. A.Andaševs. Datora lietotāja mācību grāmata. Rīga: „Zvaigzne ABC”, 2003. 174 lpp.

  15. J.Augucēvičs. Datorzinības. Uzdevumi un to risinājumi. Rīga: „Turība”, 2002. 180 lpp.

  16. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca. Rīga: „Avots”, 2001. – 660 lpp.

  17. Datortehnika./Datorpasaule. Žurnāls, Rīga, 1993 2005.

Mācību materiāli elektroniskā veidā

 1. RPIVA Studentu darbu noformēšanas nolikums:
  http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud

 2. Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas lapas http://www.liis.lv sadaļas, piemēram: http://rex.liis.lv/liis/prog/macmat.nsf informātikas kursa mācību materiāli; http://www.liis.lv/mspamati/ ievads darbam ar MS Office programmām.

 3. http://www.kbsu.ru/~book/ - krievu valodā, viss par informātiku un programmēšanas pamatiem.

 4. http://computer.howstuffworks.com/ - datortehnikas un programmu jaunumi.

Īpašas piezīmes: Sekmīgi apgūti informātikas pamati. Studiju kursu studenti apgūst pirmā un otrā kursa četros semestros.

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034
Studiju kursa apraksts

Studiju kursa nosaukums. Pētnieciskā darba metodes.


Studiju programmas nosaukums. Personāla vadība.
Apjoms. 2 KP, 3 ECTS
Kursa autors un docētāji. Profesore Dr. paed. Z. Anspoka

Kursa mērķis. Palīdzēt topošajiem personāla vadītājiem apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskā darba pieredzi, kas nepieciešamas pētniecisku darbu izstrādāšanā un aizstāvēšanā, kā arī rosināt studentus nodarboties ar mērķtiecīgu pētniecību savā profesionālajā darbībā.


Paredzētais rezultāts.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə