Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskolaYüklə 4,03 Mb.
səhifə16/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   43

Studiju kursa aprakstsStudiju kursa nosaukums: Lietvedība personāla vadītāja darbā.

Studiju programmas nosaukums: 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītības studiju

programma „Personāla vadība”Apjoms: 3 KP; 4,5 ECTS

Studiju kursa autori un docētāji: Dr.paed., doc. Nils Sautiņš,

Mag.sc.soc., lekt. Velga Simsone.Kursa mērķis: Sniegt studentiem zināšanas prasmes un iemaņas lietvedībā un veicināt

lietišķa personāla vadītāja organizatorisko un komunikatīvo kompetenču

attīstību.
Kursa saturs (nepilna laika studijās):

Temats

Kontakt

stundas


Studentu patstāvīgā darba stundas

 1. Lietvedības loma un nozīme

  1. lietvedību reglamentējošā tiesiskā bāze,

  2. lietvedības darba organizācija, dokumentācijas sistēmas,

  3. lietvedība, tās pamatuzdevumi, lietvedības procesa sastāvdaļas.

1

2

 1. Dokumentu izstrādāšana un noformēšana

  1. dokumentu funkcijas, rekvizītu izvietojums un grupas,

  2. dokumentu noformēšanas vispārīgās prasības,

  3. dokumentu sastāvdaļu noformēšana,

  4. dienesta atzīmes,

  5. dokumenta teksts,

  6. dažādu dokumentu veidu noformēšanas pamatprincipi.

1,5

10

 1. Dokumentu apgrozība

  1. saņemto dokumentu kustība un izpildes kārtība,

  2. nosūtāmo dokumentu kustība,

  3. iekšējās lietošanas dokumentu kustība,

  4. dokumentu reģistrācija un kontrole.

1,5

2

 1. Dokumenta oriģināli, tās atvasinājumi.

1

2

 1. Lietu sakārtošana un nomenklatūras sastādīšana.

  1. lietu veidošana; glabāšanas ilguma noteikšana; numurēšanas; lietu aktualizācija,

  2. vērtēšanas ekspertīzes organizēšana; dokumentu iznīcināšanas kārtība,

  3. pamatprasības lietu nodošanai arhīvā.

1

10

 1. Lietvedības dokumentu valoda.
1

2

 1. Konkursa uz brīvo amata vietu organizācijas un norises lietvedības aspekti

  1. personāla pieprasījuma veidlapas noformēšana;

  2. konkursa sludinājums,

  3. apliecinājuma, uzaicinājuma, atteikuma vēstules noformēšana,

  4. personāla atlases komisijas protokols un prasmju karte,

  5. darba piedāvājums,

  6. pārbaudes rezultātu noformēšana.
1

4

 1. Darba līguma sastādīšana atbilstoši tiesiskām normām un tā noformēšana.

2

10

 1. Rīkojumu par personālsastāvu noformēšana.

1

6

 1. Amata apraksta izveidošanas pamatprincipi un tā tiesiskā bāze.

1

4

 1. Personas lietas izveide un uzturēšana.

0,5

2

 1. Vienošanās par darba līguma izbeigšanu. 1. Atvaļinājuma dokumentācijas uzņēmumā izveide. 1. Vienošanās par atvaļinājuma pārcelšanu.

2

10

 1. Uzņēmuma līgums, darba nodošanas – pieņemšanas akts 1. Komandējuma dokumentācijas noformēšana. 1. Uzteikums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

3

10

 1. Darba kārtības noteikumi uzņēmumā. 1. Konfidencialitātes un interešu konflikts lietvedības aspektā.

2

6

 1. Amatu sarakstu izveidošanas pamatprincipi.

2

4

 1. Iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšanas lietvedība.

1

2

 1. Personāla programmas izveides pamatprincipi uzņēmumā.

2

10

KOPĀ

24

96


Patstāvīgā darba plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

Dokumentu izstrādāšana un noformēšana atbilstoši pastāvošajām prasībām.


dokumentu izstrāde

kontroldarbs

2.

Lietu veidošanas pamatprincipi

referāts

darba aizstāvēšana

3.

Lietvedību reglamentējošās likumdošanas analīze

referāts

darba aizstāvēšana

4.

Personāla dokumentācijas izstrāde atbilstoši likumdošanas prasībām.

dokumentu izstrāde

projekta aizstāvēšana.

5.

Darba kārtības noteikumu izstrāde uzņēmumā “ X”

dokumentu izstrāde

darba aizstāvēšana

6.

Konfidencialitātes dokumentācijas izstrāde uzņēmumā “ X “.

dokumentu izstrāde

darba aizstāvēšana

7.

Iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu izskatīšanas sistēmas modeļa izveide.

dokumentu izstrāde

darba aizstāvēšana

8.

Personāla programmas piedāvājums uzņēmumā “ X “.

referāts

darba aizstāvēšanaStudiju kursa apguves pārbaudes forma: eksāmens ar diferencētu vērtējumu
Kursu apgūst latviešu valodā.
Literatūra 1. Darba likums”, pieņemts 20.06.2001.

 2. LR Ministru Kabineta 18.04.1995.noteikumi Nr.99 “Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedību valsts un pašvaldību institūcijās”.

 3. LR Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr. 154. “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

 4. LR Ministru Kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr. 295. “Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju.

 5. “Fizisko personu datu aizsardzības likums”, pieņemts 23.03.2000.

 6. “Valsts valodas likums”, pieņemts 09.12.1999.

 7. Likums “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”, pieņemts 27.10.1994

 8. Likums “Par Latvijas Valsts ģerboni”, pieņemts 19.02.1998.

 9. Likums “Par valsts noslēpumu”, pieņemts 17.10.1996.

 10. Likums “Elektronisko dokumentu likums” 20.11.2002.

 11. LR Ministru Kabineta 28.05.2002. instrukcija Nr.3. “Ministru kabineta kārtības rullī noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība”.

 12. LR Ministru Kabineta 02.04.2002. noteikumi Nr.141. “Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi”.

 13. LR Ministru Kabineta 25.06.1997. noteikumi Nr. 255. “Valsts noslēpuma aizsardzības noteikumi”.

 14. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, 10.10.1995., “Instrukcija par juridisko personu arhīva dokumentu uzrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu”

 15. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, 27.12.1996. “Valsts institūciju tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksts”.

 16. LVS ISO 9706:1994 “Informācija un dokumentācija. Dokumentu papīrs. Ilgizturības prasības”.

 17. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. Rīgā: Kamene, 2004, 255.lpp.

 18. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīgā: Biznesa augstskola Turība, 2002. 231.lpp.

 19. Grozījumi MK 2000.gada 14. novembra noteikumos Nr.397 “ Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju nodokli”.

 20. LR Ministru kabineta noteikumi Nr.217 “ Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem”.

 21. Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.217

“ Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu

darbiniekiem”.

26. Likums “ Par arhīviem” pieņemts 20.06.2001.
Īpašas piezīmes :


 • vismaz 50% lekciju apmeklējums;

 • piedalīšanās grupu darbā;

 • patstāvīgo darba izstrāde;

 • kontroldarbi.

IZSKATĪTS

Ekonomikas un uzņēmējdarbības katedras sēdē

2005.gada 17. novembrī

Kat.vad.Jānis Viržbickis

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Imantas 7. līnijā 1, Rīga, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums. Personāla informācijas sistēmas.
Studiju programmas nosaukums. Personāla vadība.
Apjoms. 4 KP, 6 ECTS.Kursa autori un docētāji. Docents, Dr. math. Grigorijs Gorobecs,

lektors, Mg. ing. Aleksejs Jurenoks,

lektors, Mg. sc. soc. Gustavs Elers,

lektors, Mg. math. Oskars Rasnačs.


Kursa mērķis. Noskaidrot ar topošiem speciālistiem informatīvas sistēmas lietošanas nepieciešamību personāla vadības darbā, sniegt iemaņas datu bāžu tabulu, formu, vaicājumi un pārskatu izveidošanā un lietošanā.
Paredzētais rezultāts. Patstāvīgā personāla informācijas sistēmas datu bāzes izveidošanā un lietošanā.
Kursa saturs.
Satura tematiskais plānojums.

Nr. p.k.

Temats

Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundas

Pilna
laika studijas

Nepilna
laika studijas

Pilna
laika studijas

Nepilna
laika studijasJēdzieni „personāla informācijas sistēma” un „datu bāze”. Personāla informācijas sistēmu piemēri Internetā. Informācija par darbiniekiem uzņēmumu mājas lapās.
4
6Datu bāzu Microsoft programmatūra, tās nozīme personāla vadības darbu uzskaitē un plānošanā. Datu bāzes struktūra un uzbūves principi. Tabulu veidošana dizaina režīmā. Lauku tipi un īpašības.
4
20Datu ievade tabulās un importēšana no citām datu bāzēm, saites starp tabulām.
4
18Datu bāzes formu, vaicājumu un pārskatu veidošana.
4
18Formu maketēšana, aprēķini vaicājumos un pārskatos. Komandpogas formās un pārskatos.
4
18Datu bāzes izmēra optimizēšana, labošana, vadības pults izveidošana, startēšana.
4
18Pasta sapludināšana MS Word vidē, izmantojot MS Access datu bāzes. Uzlīmju un aplokšņu veidošana. Datu atlase pasta sapludināšanā.
4
18Organizatoriskie un tehniskie datu drošības pasākumi: pasākumi, aparatūras un programmatūras piemērošana, datu arhīvu veidošana.
4
12

Patstāvīgā darba plānojums.

Nr. p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

Uzņēmuma darbinieku datu bāzes tabulu un saišu izveide MS Access vidē, balstoties uz personas kartiņas datiem.

Projekta darbs

Docētāja pārbaude

2.

Izveidotās personāla datu bāzes aizpildīšana, izmantojot nejaušo skaitļu ģeneratoru MS Excel vidē.

Projekta darbs

Docētāja pārbaude

3.

Tabulu, formu, pārskatu, vadības pults izveide uzņēmuma datu bāzei. Datu bāzes startēšana.

Projekta darbs

Docētāja pārbaude

4.

Lietišķu vēstuļu izveidošana uzņēmuma darbiniekiem, lietojot pasta sapludināšanu. Darbinieku atlase pēc izstrādātiem nosacījumiem.

Projekta darbs

Docētāja pārbaude


Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens.

Kursu apgūst latviešu, angļu un krievu valodās.

Literatūra.

Obligātā literatūra

 1. Žemaitis V., Jurenoks A. MS Access no iesācēja līdz lietpratējam. Rīga, „Zvaigzne ABC”, 2004. – 132 lpp.

 2. Nāgelis J. Microsoft ACCESS 2000 no A līdz Z.. Rīga: „Datorzinību centrs”, 2000. – 184 lpp.

 3. Lukažis Dz. Datu bāzu vadība. Rīga: „Turība”, 2000. – 108 lpp.

 4. Microsoft Access Tutorial. www.bcschools.net/staff/AccessHelp.htm

Ieteicamā literatūra

 1. Treiguts E. Datu drošība un datortīkli. Rīga: „Turība” 1999. – 68 lpp.

 2. Ķinis U. Noziedzīgi nodarījumi datortīklā (datornoziegumi). Rīga: „Tiesu namu aģentūra”, 2000. – 119 lpp.

 3. Ruķers M. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga: „Turība”, 2000. – 192 lpp.

 4. Informātikas vārdnīca. Rīga, „Avots”, 2001. – 660 lpp.

 5. www.cv.lv

 6. www.workingday.lv

 7. www.rms.lv

Īpašas piezīmes. Sekmīgi apgūts studiju kurss „Informācijas tehnoloģijas personāla vadītāja darbā” 8 KP (12 ECTS) apjomā. Studenti apgūst kursu „Personāla informācijas sistēmas” VII un VIII semestrī 4 (2+2) kredītpunktu apjomā.
RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Imantas 7. līnijā 1, Rīga, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034
Studiju kursa apraksts


 1. Studiju kursa nosaukums: Biznesa ētika

 2. Studiju programmas nosaukums: Personāla vadība

 3. Studiju kursa līmenis: Izvēles daļa

 4. Apjoms: 2 kredītpunkti; 16 kontaktstundas 3ECTS kredītpunkti

 5. Kursa autors un mācību spēki: Mag.oec. Māra Kakse

 6. Kursa mērķis: Iepazīstināt studentus ar biznesa ētikas teorētiskajiem aspektiem. Veidot priekšstatu par biznesa ētikas pamatprincipiem un to pielietojumu praktiskajā darbībā, attīstot profesionālās iemaņas, ētisku attieksmi pret sevi kā personību, pret kolēģiem, sadarbības partneriem un sabiedrību kopumā.

 7. Paredzētais rezultāts: iegūt zināšanas kā analizēt personāla vadību arī no ētiskā viedokļa – taisnīguma, godīguma, sociālā viedokļa;

iegūt prasmes kā analizēt personāla vadītāja kompetences, darba stilu, iemaņas zināšanas, attieksmes darbā ar personālu;

apgūstot kursu studentiem veidojas citāda vērtību orientācija, kursa gaitā students pārskata savas vērtību kategorijas pret sevi un sabiedrību. 1. Kursa saturs

Satura tematiskais plānojums

Nr.p.k.

Temats

Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundas

1.

Ētika un saimniekošana

3

12

2.

Ētika un juridiskās normas

3

12

3.

Biznesa ētikas būtība un pamatprincipi

3

12

4.

Ētikas uzvedības stili. Saskarsmes ētiskie aspekti

3

12

5.

Tikumiskās karjeras problēma

4

16
KOPĀ

16

64Patstāvīgā darba plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

Brīvības un atbildības problēma biznesā

Referāts

Darba aizstāvēšana

2.

Tiesības kā morāles pamats

Referāts

Darba aizstāvēšana

3.

Godīgums, taisnīgums un morāles vērtības

Referāts

Darba aizsardzība

4.

Varas ētika. Vara un sirdsapziņa

Referāts

Darba aizstāvēšana

5.

Uzņēmuma gods. Lojalitāte

Referāts

Darba aizstāvēšana

6.

Darba kvalitātes pārbaudes ētiskā puse

Referāts

Darba aizstāvēšana

7.

Reklāmas ētiskie aspekti

Referāts

Darba aizstāvēšana

 1. Studiju kursa apguves pārbaudes forma – ieskaite ar diferencētu vērtējumu Kursa apguve notiek latviešu valodā.

 2. Literatūra:

Obligātā literatūra.

 1. Kuzņecova A. Profesionālās ētikas vadlīnijas, R., 1997.

 2. Latiševs U. Lietišķās sarunas, lietišķie kontakti, R., 1995.

 3. Milts A. Ētika.R., 1999.

 4. Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs, R: Rozes apgāds, 2003.

 5. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika, R: Zvaigzne ABC, 1995.

 6. Rubenis A. Ētika XX gs., Teorētiskā ētika, R, 1997.

 7. Rubenis A. Ētika XX gs. Praktiskā ētika, R, 1997.

 8. Rogenbuka I. Uzņēmējdarbības ētika, R: Zvaigzne ABC, 2000.

 9. Toisene Ģ. Kā jāuzvedas darba vietā, R: Iljus, 1996

 10. Steinbergs Š.S., Ostens D.T. Vadība, ētika un vadītāji, R: Pētergailis, 1994.

 11. Razs Dž. Brīvības morāle, R: Madris, 2001.

 12. Strautmanis J. Vides ētika un vides tiesības. R: Zvaigzne ABC, 2003.

 13. Sieb P., Fitzerpatrick K Public Relations Ethics. Hartcourt brace College

Ieteicamā literatūra.

 1. Burkhards H. Ievads ētikā, R: Luterisma mantojuma fonds, 2002.

 2. Laits S. Naudas formula, R: Rēriha grāmatnīca, 2004.

 3. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets, R: Jumava, 2004.

 4. Hanters Dž. Tavs autoritātes spēks. R: Jumava, 2002.

 5. Hills N. Domā un kļūsti bagāts. R, 1993.

 6. raudive K. Dzīves kultūrai, R, 1993.

 7. Ozols A. Varas iegūšanas un noturēšanas māksla, R: Asja, 2004.

 8. Hosmen La Ruej. Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory and Philosophical Ethics. Academy of management Journal, 1995,

 9. http:// www. Liis.lv/vi/vardn.htm

 10. www.likumi.lv

 11. www.google.lv/search: ētiskās vērtības

 12. www.delna.lv

 13. www.politika.lv

IZSKATĪTS

Ekonomikas un uzņēmējdarbības katedras sēdē

2005.gada 17. novembrīKat.vad.Jānis Viržbickis

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums Personāla vadītāja profesionālā ētika

Studiju programmas nosaukums Personāla vadība

Apjoms 2 KP , 3 ECTS

Kursa autors un docētāji. Lektore Mag.sc.soc. A.Miķelsone.

Kursa mērķis. Iepazīstināt studentus ar personāla vadītāja profesionālo ētiku, apskatot ētikas pamatprincipus, kompetenci, konfidencialitāti, analizējot dažādas situācijas.
Paredzētais rezultāts..
Kursa saturs.

Satura tematiskais plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundasPilna laika studijas

Nepilna laika studijas

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

1.

Personālvadītāja profesionālās ētikas pamatprincipi
3
12

2.

Vispārējie ētikas principi
2
8

3.

Personālvadītāja kompetence
3
12

4.

Personālvadītāja konfidencialitāte
2
8

5.

Profesionālā izaugsme
2
8

6.

Profesionālās attiecības
2
8

7.

Ētikas dilemmas
2
8
Kopā
16
64


Patstāvīgā darba plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

Rakstisks pārbaudes darbs

Eseja

Darba ideju publiska prezent ācija


Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite rakstiska darba veidā

Kursu apgūst latviešu valodā

Literatūra:

 1. darba attiecību enciklopēdija (kr.val.), Merkūrijs, 2004.

 2. Ešenvalde I., Personāla praktiskā vadība, Merkūrijs, 2003.

 3. Gratone L., Cilvēkresursu stratēģija, Jumava,2004.

 4. Psiholoģijas pasaule-žurnāls


Īpašas piezīmes

Prasības ieskaitei:

 • Nodarbību apmeklējums

 • Patstāvīgo darbu izpilde

IZSKATĪTS

Ekonomikas un uzņēmējdarbības katedras sēdē

2005.gada 17. novembrī

Kat.vad.Jānis Viržbitckis
RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034
Studiju kursa apraksts

Nepilna laika studijām


Studiju kursa nosaukums – Darba likumdošana un darba aizsardzība
Studiju programmas nosaukums – „Personāla vadība”
Studiju kurs līmenis – profesionālās studiju programmas B daļa
Apjoms – kredītpunkti – 4 ECT – 6 kontaktstundas - 32
Kursa autors un docētāji : Mag.iur., lektors Uvis Kozlovskis, dr.lektore Ilze Šutko
Kursa mērķis – ievērojot profesijas standartu, sniegt topošajiem personāla vadītājiem priekšstatu par darba un darba aizsardzības tiesību vietu nacionālajā tiesību sistēmā, iepazīstināt studentus ar darba un darba aizsardzības tiesību normatīvo bāzi Latvijā, veidot prasmi izmantot iegūtās zināšanas praksē.
Kursa saturs – studiju kurss „Darba likumdošana un darba aizsardzība” iepazīstina gan ar teorētiskajām atziņām, gan ar normatīvajiem aktiem darba tiesību un darba aizsardzības sfērā, pievēršoties darba devēja un darbinieka tiesībām un pienākumiem, kā arī sociālajām garantijām, veidojot studentos tendenci tiekties uz pilsoniskas sabiedrības izveidošanu.
Satura tematiskais plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundasPilna laika studijas

Nepilna laika studijas

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

1.

Darba aizsardzība

(Risku novērtēšana. Darba devēja tiesības un pienākumi. Nodarbinātā un uzticības personas tiesības un pienākumi. Valsts un pašvaldību iestāžu kompetence. Uzraudzība un kontrole.)


10
40

2.

Darba līgums

(Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana. Darba devēja un darba ņēmēja tiesības un pienākumi. Darba samaksa. Nodarbināšanas ierobežojumi.)
8
32

3.

Darba koplīgums

(Koplīgums un ģenerālvienošanās. Koplīguma spēks laikā. Koplīguma noslēgšanas un grozīšanas īpatnības.)


4
16

4.

Darba laiks un atpūtas laiks

(Darba laika organizācija. Pārtraukumi. Atvaļinājumi.)


5
20

5.

Darba strīdi

(Individuālie tiesību strīdi. Kolektīvie interešu strīdi. Strīdu izšķiršanas institūcijas.)


5
20


Patstāvīgā darba plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

Darba aizsardzības organizācija

projekts

projekta aizstāvēšana

2.

Darba tiesiskās attiecības
ieskaite


Studiju kursa apguves pārbaudes forma – kursa apguves laikā studenti pilda divus zināšanu un prasmju pārbaudes darbus. Studiju kurss noslēdzas ar rakstisku eksāmenu testa veidā.
Paredzētais rezultāts, apgūstamās zināšanas, prasmes, kompetences – pilnveidot komunikatīvās prasmes, sekmēt vērtību sistēmas pilnveidošanos, veidot iemaņas, patstāvīgi atrisināt juridiska rakstura jautājumus, attīstīt prasmi izteikt un pamatot savu viedokli.
Kursu apgūst latviešu valodā
Literatūra.

Normatīvie akti

- Latvijas Republikas Satversme

- Darba likums

- Darba aizsardzības likums

- Darba strīdu likums

- Valsts civildienesta likums

- Darba devēju organizāciju un to apvienību likums

- Likums „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”

- Likums ”Par arodbiedrībām”

- Civillikums. IV daļa. Saistību tiesības


Mācību literatūra

Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. Rīga, „Turība”, 2004

LR Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Rīga, „Mans īpašums” (500.-542. lpp)
Papildliteratūra

Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. (3 daļas) Rīga, 2002, 2004

Dindūne I. Darba likuma komentāri. Rīga, „LV” 2002 – 2004 (ar grozījumiem)
Ieteicamā periodika

„Latvijas Vēstnesis”

„Likums un tiesības”(www.jus.lv)
Īpašas piezīmes – studentu uzdevums patstāvīgi sekot aktuālajai likumu redakcijai, to spēkā esamībai, kā arī no tiem izrietošiem MK noteikumiem (avoti – www.likumi.lv, www.nais.lv, www.vestnesis.lv,)

IZSKATĪTS

Ekonomikas un uzņēmējdarbības katedras sēdē

2005.gada 17. novembrī

Kat.vad.Jānis Viržbickis

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums Sabiedriskās attiecības
Studiju programmas nosaukums Personāla vadība
Apjoms 2 KP, 3ECTS
Kursa autors un docētāji Lektore Mag. sc .soc. M.Virbale
Kursa mērķis.


 • Sniegt ieskatu par sabiedrisko attiecību teorijas pamatjautājumiem

 • Izstrādāt prasmes analizēt sabiedrisko attiecību menedžmenta būtību.Paredzētais rezultāts.

Studentam sniegt priekšstatu par sabiedrisko attiecību būtību, tēlu veidošanos, kā arī izpratni par personāla vadītāja darba saistību ar mārketinga komunikāciju.Veido prasmi analizēt akadēmiskās publikācijas.

Kursa saturs.

Satura tematiskais plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundasPilna laika studijas

Nepilna laika studijas

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

1.

Pārliecinošās komunikācijas loma mūsdienu pasaulē.
2
8

2.

Sabiedrisko attiecību skaidrojums pārliecināšanās komunikācijas kontekstā sociālās psiholoģijas mācību literatūrā
3
12

3.

Sabiedriskās attiecības, kā marketinga komunikācijas sastāvdaļa
2
8

4.

Sabiedrisko attiecību teorijas:

-vispārējā sabiedrisko attiecību teorija.

-vidēja līmeņa jeb sniedamības sabiedrisko attiecību teorijas
3
12

5.

Sabiedrisko attiecību saistība ar personības teorijām.
2
8

6.

Tēlu (imidžu) veidošanās process, struktūras un saturs
2
8


16
64


Patstāvīgā darba plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

Krīzes komunikācija

Praktiskais darbs
2.

Korporatīvā komunikācija

Praktiskaisdarbs grupā

Publiskā tēla analīze


Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite (rakstiska situācijas analīze) ar atzīmi.
Kursu apgūst latviešu valodā (angļu valodā, krievu valodā u.c.)
Literatūra

1. S.M.Cutlip ,A.H.Center ,G.M.Broom Effective Public Relations.7 ed,New Jersey London 1994.

2. D.L.Wilcox,Ph.H.Aulit,W.K.Agee Public Relations:Strategie and tactics.New York etc.1997.

3. J.Gruning (ed) Excellence in PR and comunications managmnt.Hildsdale.Hove,London,1992.

4. S.L. Franzoi Social Psychology.2nd ,Boston,New York,Taipei etc,2000LU
Ieteicamā literatūra


 1. Opion Quarterly,

 2. Journal for East European Managment Studies,

 3. Jurnal of Occupational and Organizational Public Psychology,

 4. Publizistik

.

Īpašas piezīmes.

Prasības ieskaitei:

 • 50% kontaktnodarbību apmeklējums,

 • piedalīšanās semināros;

 • 1 patstāvīgais darbs.

IZSKATĪTS

Ekonomikas un uzņēmējdarbības katedras sēdē

2005.gada 17. novembrīKat.vad.Jānis Viržbickis

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums. Lietišķo spēļu metodika
Studiju programmas nosaukums. Personāla vadība.
Apjoms 2 KP, 3 ECTS
Kursa autors un docētāji Dr.paed., docente Iveta Kāposta
Kursa mērķis Sagatavot studentus patstāvīgai lietišķo spēļu izmantošanai savā profesionālajā darbībā.
Paredzētais rezultāts:

 • Zināšanas par spēli kā īpašu kultūras fenomenu, par spēles funkcijām, lietišķo spēļu būtību un struktūru un to pielietošanas iespējām.

 • Prasmes izvēlēties spēli atbilstoši auditorijas vajadzībām un iespējām, plānot, organizēt un vadīt lietišķās spēles.

 • Izpratne par spēļu nozīmi cilvēka dzīvē.


Kursa saturs.
Satura tematiskais plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundasPilna laika studijas

Nepilna laika studijas

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijasSpēles būtība, attīstība, principi
2
10Lietišķo spēļu būtība, funkcijas
2
10Lietišķo spēļu organizācijas pamatprincipi un nosacījumi
2
10Lietišķo spēļu veidi
6
20Lietišķo spēļu plānošana
2
10Lietišķo spēļu organizācijas posmi
2
4

Patstāvīgā darba plānojums.Nr.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes formaSpēles attīstības teorijas

Referāts

AizstāvēšanaSpēles struktūra un pazīmes

Konspekts

PārrunaLietišķo spēļu funkcijas

Konspekts

KontroldarbsLietišķo spēļu organizācijas nosacījumi

Referāts

DiskusijaSpēļu veidi, scenāriji

Modelēšana

PārrunaLietišķo spēļu mērķi un uzdevumi

Aprakstu analīze

PārrunaLietišķo spēļu plānošana un vadīšana

Modelēšana

Pārruna

Projekts

AizstāvēšanaLietišķo spēļu vadīšanas nosacījumi

Konspekts

KontroldarbsSpēles metodiskā izstrādne

Modelēšana

Aizstāvēšana


Studiju kursa apguves pārbaudes forma Ieskaite ar diferencētu novērtējumu.
Kursu apgūst latviešu, krievu, vācu valodā.

Literatūra

Obligātā literatūra 1. Lapiņa L., Rudiņa V. Apgūsim demokrātiju. – R.: Zvaigzne ABC, 1997.

 2. Urdze T. Zināt, darīt, prast. – R.: Pieaugušo Izglītības Apvienība, 1999.

 3. Абрамова Т.С., Степанович В.А. Деловые игры: теория и организация. - Екатеринбург: Деловая книга, 1999.

 4. Геронимус Ю.В. Игра, модель, экономика. - Москва: Знание, 1989.

 5. Rubana I.M. Mācīties darbot. – R.: RaKa, 2003.

 6. Berliners, Geidžs Pedagoģiskā psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 1999.

 7. Veilers P. Kvalitāte – tavas veiksmes atslēga. – R.: Jumava, 2001.

 8. Abbat F.R. Teaching for better learning. – Geneva.: WHO, 2001.

 9. Пушкарев Н. и др. Практикум по кадровому менеджменту. Деловые игры. – Москва: Российская экономическая академия, 2001.

 10. Трайнев В. А. Деловые игры в учебном процессе. – Москва: Дашков и ко, 2002.

Ieteicamā literatūra

 1. Интеллектуальные игры для школьников: экономика. – Ярославль: Академия развития, 1998.

 2. Кэрролл Л. Логическая игра. - Москва: Наука, 1991.

 3. Игры: обучение, тренинг, досуг. – Москва: Новая школа, 1994.

 4. Шмаков С.А. Игры учащихся – феномен культуры. - Москва: Новая школа, 1994.

 5. Academic Gaming and Stimulation in Education and Training. – London: Kogan Page, 1977.

IZSKATĪTS

___________katedras sēdē

2005. gada _____________Kat. vad._______________Yüklə 4,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə