Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskola


RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLAYüklə 4,03 Mb.
səhifə19/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA


Rīgā, Imantas 7.līnija, LV- 1083, telefons: 7808010; fakss: 7808034

Studiju kursa nosaukums. Darba spēka situācija Latvijā un Eiropas Savienībā

Studiju programmas nosaukums. Personāla vadība

Apjoms. B bloks 2 kredītpunkti ar ieskaiti. Nepilna laika studijas.

ECTS - 3 kredītpunkti

Kursa autors un docētāji. Docents, ekonomikas doktors Hilmārs Zīle

Kursa mērķis. Iepazīstināt topošo personāla vadības speciālistu ar darba spēka tirgus situāciju Latvijā un ES.

Paredzētais rezultāts. Speciālistam jāprot izdarīt uzņēmuma prasībām atbilstošu darbinieku atlasi un noteikt viņu atalgojuma apmēru, vadoties no situācijas darba spēka tirgū Eiropas savienībā un ņemot vērā tā attīstības tendences.

Kursa saturs.

Satura tematiskais plānojums
Nr.p.k. T e m a t s Kontakt- Studenta

stundas patstāvīgā

darba stundas

Nepilna Nepilna laika

laika studijas studijas

 1. Iekšzemes kopprodukts, tā sastāvs un

dinamika. Nodarbinātība. 2 8

 1. Pievienotā vērtība uzņēmējdarbībā.

Darba ražīgums ES valstīs. 2 8

3. Darba spēka izmaksas uzņēmējdarbībā 2 8

4. Nominālā un reālā darba samaksa.

Patēriņa cenu indeksi. 2 8

5. Darba spēka tirgus ES. Brīva pakalpojumu

plūsma. Brīva personu kustība. 2 8

6. Darba samaksas diferenciācija Latvijā

pa nozarēm 2 8

7. Darba spēka kvalifikācija un darba samaksa 2 8

8. Darba samaksa un sociālie procesi. ES

sociālā politika. 2 8

Kopā 16 64


Patstāvīgā darba plānojums

Nr.p.k. T e m a t s Darba Pārbaudes

veids forma

-----------------------------------------------------------------------------------------1. Darba spēka izmaksu aprēķini Referāts Publiska

uzņēmējdarbībā ES 1 kredītpunkts aizstāvēšana

vai recenzija

2. Darba samaksas starptautiskie Referāts

salīdzinājumi 1 kredītpunkts

-----------------------------------------------------------------------------------------1. Darba ražīgums un darba samaksa Semināra Studenta

Latvijas un ES valstu uzņēmumos nodarbības ziņojums

nodarbībā

2. Darba ražīgums pasaules un ASV

uzņēmumos

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – Ieskaite ar diferencētu vērtējumu.

Kursu apgūst latviešu valodā.

Literatūra.

Obligātā

 1. European business EU 2004

w w w. europa. ew. int / comm/ eurostat/

 1. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību

LR EM 2005. w w w. em. gov. lv

 1. Latvijas statistikas gadagrāmata

Rīga 2005 w w w. csb. gov.lv

Ieteicamā

 1. H. Zīle ,,Latvijas ārējie ekonomiskie sakari” Turība Rīga 2003

 2. Eiropas Savienības materiāli par ekonomiku un sociāliem procesiem *

 3. EC economic data pocket book Quarterly*

* Interneta adreses kā obligātās literatūras 1. punktā

Īpašas piezīmes. Nepieciešamas priekšzināšanas no A bloka:

Ekonomikas pamati, grāmatvedība un statistika.

Īpašas prasības: rūpīgi izpētīt statistikas un prognožu materiālus par stāvokli darba spēka tirgū ES, t.sk. padziļināti — par stāvokli Latvijā.

Garantijas pēc studiju kursa apguves. Studiju kurss veido metodoloģisku pamatu diplomdarba izstrādei par darba spēka komplektēšanas un samaksas jautājumiem, dod iemaņas praktiskam darbam tautsaimniecībā.
IZSKATĪTS

Ekonomikas un uzņēmējdarbības katedras sēdē

2005.gada 17. novembrī

Kat.vad.Jānis Viržbickis


RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums:

Saskarsmes psiholoģija

Studiju programmas nosaukums:

Profesionālā studiju programma „Personāla vadība“


Apjoms KP:2 , 3 ECTS: ieskaite
Kursa autors un docētāji:

Mag.psych.Lilita Danilāne
Kursa mērķis:

Padziļināt izpratni par saskarsmes procesa likumsakarībām, starppersonu mijiedarbību veidojošiem mehānismiem, pilnveidot zināšanas par produktīviem saskarsmes elementiem, veicināt studentu vēlmi pilnveidot savas personības izaugsmi un emocionālo inteliģenci, veicināt vēlmi pašanalīzei un pašrefleksijaiParedzētais rezultāts:

 1. apgūt pozitīvas saskarsmes pamatus,

 2. apzināt sev raksturīgos individuālās saskarsmes un komunikācijas veidus,

 3. veidot izpratni par komunikācijas un saskarsmes barjerām.

Iegūtas zināšanas par veiksmīgu pozitīvu saskarsmi, empātijas spēju, tolerances, kā arī prasmes klausīties un diskutēt, runāt un uzstāties auditorijas priekšā. Savu spēju novērtējums.

Kursa saturs.

Satura tematiskais plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundas

1.


 • Prasmes neverbālā saskarsmē:

neverbālās komunikācijas būtība,

neverbālās saskarsmes līdzekļi

ķermeņa valoda;

runas ekspresija;

vizuālais kontakts;

saskarsmes laika un telpas strukturēšana, noteiktā veidā organizējot savu uzvedību (protams, neapzināti);

lietišķā etiķete.

emocionālais kontakts.

atvērtās un slēgtās pozas, to pielietojuma būtība un nosacījumi,

saskarsmes distances, un telpas organizācija.

neverbālās saskarsmes līdzekļi informācijas apmaiņai.


 • Prasmes verbālā saskarsmē:

 1. Prasme klausīties- (nerefleksīvā un refleksīvā)

 2. Prasme runāt- ( publiskas uzstāšanās gadījumā, monologa, referāta, lekcijas, dialoga, diskusijas laikā).

Izmantojot jautājumus, noskaidrot intereses un vajadzības, personīgo pieredzi;

Apkopot un strukturēt pieredzi un zināšanas;

Ar jautājumu palīdzību izmainīt atbildību.

Savu oratora prasmju apzināšana un pilnveidošanas iespējas.

Stresa pārvarēšana un profilakse pirms publiskās uzstāšanās.

Prasme sniegt pozitīvu atgriezenisko saikni;Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas
2

2

22

2


2
2

2


Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas


16
16

Patstāvīgā darba plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma
Eseja "Es – saskarsmē"
Seminārs par tēmu "Cilvēcisko attiecību loma saskarsmē" konkrētas filmas, teātra vai literāra darba analīze.
Referāts par piedātām psiholoģiskajām tēmām:

 • Neverbālā valoda kā komunikācijas līdzeklis;

 • Dialogs kā optimālākā saskarsmes metode;

 • Pozitīva saskarsme un komunikācija;

 • Lomas un pozīcijas saskarsmē.


Referāts:

(min) 10.lpp saturs, ievads, secinājumi, literāt. saraksts.

Darba aizstāvēšana mazajās grupās.

Piedalīšanās seminārā.

Darba aizstāvēšana un mutiskais eksāmens.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu. Mutisks eksāmens.

Prasības studiju priekšmeta apguvei:

 • Lekciju ( kontakstundu skaita apmeklējums)

 • Semināra apmeklējums


Kursu apgūst latviešu valodā

Literatūra:

 1. Levi V. Atrast sevī citu. – R.: 1994

 2. L. von Keizerlinka Stāsti bērna dvēselei. – R.: Likteņstāsti, 1998.

 3. Karpova Ā. Ģimenes psiholoģija. – R: RaKa, 2000.

 4. Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku. -R.: 1995.

 5. Pīzs A. Ķermeņa valoda. –R.: Jumava, 1995.

 6. Psiholoģijas vārdnīca. –R.: 1999.

 7. Saskarsme audzēkņiem. –R.: Jumava, 1999.

 8. Veics V. Uzvedības un saskarsmes kultūra. Junda, 1996.

 9. Дерябо С., Ясвин. Гроссмейстер общения. –М.: 1996.

 10. Xаррис Т. Я о'Кей, Ты о'Кей. Москва – Cмысл, 1997.

 11. Сорины Неабходимый имидж. 1999.
RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Rīgā, Imantas 7.līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss; 7808034


Yüklə 4,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə