Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskolaYüklə 4,03 Mb.
səhifə22/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   43


 • Held.D. Democracy Today, Oxford, 1987, p. 267. – 299.

 • HeldD. political Theory and the Modern State / Eassy on State, Piwer and Democrasy. Cambridge., 1989.

 • Huntington. S.P. The Third Wawe, Norman and London, 1993

 • Lively J. Democracy. - New York, 1977.

 • McLennan Gr., Held D., Hall St. The Idea of the Modern State. - Philadelphia, 1984.

 • Norgaard. O. The Baltic States after Independence, 1996

 • R.Hague, S.Breslin. Coumparative government and politics. - London, 1993.

 • The Baltic States after Independence. Studies of Communism in Transition, 1996, Cheltnham, UK. Brookfiels, US

 • Verba S.,Nie N., KimJ. Participation and Political Equality: A Seven Nation Comparison. Chicago and London, 1978

 • Баталов 3. Я. Социальная утопия и утопическое сознание в США. - Москва,1982 .

 • Бурлицкий Ф.М., Галкин А.А. Современный Левиафан./ Очерки политической социологии капитализма. - М., 1985.

 • Вебер М. Политика как профессия. - Избранные произведения. - М., 1990,

 • Вятр Е. Социология политических отношений. - М., 1979.

 • Дмитриев А.В. Политическая социология в США. - М., 1971.

 • Липсет С. М. Политическая социология./ В кн. Американская социология.

 • Лолитическая социология. - Ростов - на - Дону, 1997. Т.Сидельникова, К.Темников,

 • Лолитический энциклопедичекий словарь. - М., 1992. Власть. - М., 1989.

 • Панарин А.С. Политология. -М.,2000.

 • Перспективы. Проблемы. - М., 1972.

 • Т.Сидельникова., К.Темников., А.Шагин. Схемы политологии. - М., 1999.


  RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

  Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034
  Studiju kursa apraksts
  Studiju kursa nosaukums. Informātikas pamati.
  Studiju programmas nosaukums. Personāla vadība.
  Apjoms. 2 KP, 3 ECTS.
  Kursa autori vai mācībspēki. Docents, Dr. math. Grigorijs Gorobecs,

  lektors, Mg. sc. soc Gustavs Elers.


  Kursa mērķis. Apgūt vai atjaunot zināšanas un prasmes skolas informātikas kursā, saskaņā ar vidējas izglītības standartu pārējas posmam „Informātika I” (apstiprināts ar ISEC 2003. gada 13. oktobra rīkojumu Nr. 86): ar informācijas tehnoloģijas pamatjēdzieniem, ar datora lietošanu un rīkošanas ar datnēm, ar darbu Windows vidē un atbilstošam Windows programmām, ar darbu ar informācijas nesējiem, kā arī ar darbu Internetā ar pārlūkprogrammas Internet Explorer palīdzību; iepazīstināt studentus ar RPIVA darba noteikumiem informācijas apstrādē.
  Paredzētais rezultāts. Studenti būs sagatavoti darbam Windows vidē, strādāt RPIVA informācijas tīklā, kā arī lietot Internetu un elektronisko pastu. Šī kursa zināšanas un iemaņas tiek uzskatītas par nepieciešamo pamatu studiju kursam „Informātika personāla vadītāja darbā”.
  Kursa saturs.
  Satura tematiskais plānojums.

  Nr. p.k.

  Temats

  Kontaktstundas

  Studentu patstāvīga

  darba stundas  Pilna
  laika studijas

  Nepilna
  laika studijas

  Pilna
  laika studijas

  Nepilna
  laika studijas

  1.

  Informācijas tehnoloģijas pamatjēdzieni

  2

  2

  -

  -

  2.

  Darbs Windows vidē.

  4

  2

  6

  12

  3.

  Datora lietošana un rīkošanas ar datnēm.

  4

  2

  6

  12

  4.

  RPIVA darba noteikumi informācijas apstrādē.

  4

  2

  6

  12

  5.

  Darbs ar informācijas nesējiem. Cīņa pret vīrusiem.

  4

  2

  6

  12

  6.

  Teksta redaktori, kalkulators, attēlu apstrāde.

  4

  2

  6

  12

  7.

  Interneta jēdziens. Internet Explorer pārlūkprogramma. Informācijas meklēšana Internetā.

  6

  2

  9

  18

  8.

  Darbs ar e-pastu.

  4

  2

  9

  18


  Patsāvīgā darba plānojums.

  Nr. p.k.

  Temats

  Darba veids

  Pārbaudes forma

  1.

  Informācijas apjomu noteikšana.

  Referāts.

  Paškontrole.

  2.

  Savas disketes sagatavošana darbam un
  savas informācijas glabāšana uz disketes arhivētā veidā.

  Individuālais darbs.

  Docētāja pārbaude.

  3.

  Kāda informācijas tehnoloģijas pamatjēdziena vai operācijas apraksts un piemēri.

  Referāts.

  Paškontrole.

  4.

  Studiju kursa ietvaros uzdotā uzdevuma izpilde.

  Individuālais darbs.

  Docētāja pārbaude.


  Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu.
  Kursu apgūst latviešu valodā.

  Literatūra.

  Obligātā literatūra

  1. Ilmārs Dukulis, Iveta Gultniece, Aina Ivane, Laila Kuriloviča, Viesturs Vēzis, Arta Žodziņa. Datorzinību pamati. 1. Pirmie soļi pie datora. Viestura Vēža redakcijā. Rīga, „Mācību grāmata”, 2000. - 150 lpp.

  2. Andaševs A.. Datora lietotāja mācību grāmata. Rīga: „Zvaigzne ABC”, 2003.   174 lpp.

  3. Datorzinību pamati. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana. Viestura Vēža redakcijā. Rīga: „Mācību grāmata”, 2000. - 116 lpp.

  4. Microsoft pamati. Mācību materiāls. http://www.liis.lv/mspamati

  5. Uzdevumi kursā ”Lietišķā informātika”. RPIVA Informātikas katedras mācību materiāli. Rīga: RPIVA, 2005. - 36 lpp.

  6. Ieteikumi RPIVA studentiem. http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud

  Ieteicamā literatūra

  1. Rikure T., Jurenoks A. Internets. Īsi un vienkārši. Sērija: Lietišķā informātika. Ieskaties un atceries! Rīga: SIA „Apgāds Zvaigzne ABC“, 2005. - 72 lpp.

  2. Uzulāns Juris. Skolotājs mūsdienu informatīvajā telpā. III. Internets. Rīga: SIA „Izdevniecība RaKa“, 2004. – 98 lpp.

  3. Geitss B. Ceļš ved uz priekšu. Rīga, “Tapals”, 1999. – 404 lpp.

  4. Pakalne I. un Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni un absolventi. Lasāmā grāmata informātikā. - Rīga: „Mācību grāmata”, 1999. – 399 lpp.

  5. Learning Tools. Training and resources at Your Fingertips. http://www.microsoft.com/learning/default.asp

  .

  Pielikums Nr.3

  Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība

  Saskaņots

  Apstiprināts

  Studiju Padomes sēdē

  Senāta sēdē

  10.09.2005.

  31.10.2005.

  Lēmums Nr. 4/2

  Lēmums Nr. 5-4

  Studiju padomes priekšsēdētāja

  ________________Z.Anspoka  Senāta priekšsēdētājs

  _______________I.Muzis
  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas

  Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība

  pilna un nepilna laika studijām 2006./2007. studiju gadam

  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (turpmāk tekstā - RPIVA) Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība pilna un nepilna laika studijās (turpmāk tekstā noteikumi) izdoti saskaņā ar LR Augstskolu likuma 46. un 47. panta prasībām, LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 27.novembra instrukciju Nr.8 un 2004.gada 23.septembra IZM instrukciju Nr.4.  1. Vispārīgie noteikumi   1. Noteikumos lietotie termini:    1. Augstākā līmeņa studijas – studijas, kuras var uzsākt maģistra vai 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās pēc bakalaura vai tam pielīdzināma grāda iegūšanas.

    2. Budžeta studiju vieta – studiju vieta, kurā studijas tiek finansētas no LR valsts budžeta līdzekļiem.

    3. Centralizētais eksāmens – valsts pārbaudes veids, kurš apliecina reflektanta zināšanas un prasmes atbilstoši vidējās izglītības standarta prasībām un dod iespēju pieteikties studijām augstskolā.

    4. Iestājpārbaudījumu komisija – komisija, kura vada iestājpārbaudījumu norisi un to vērtē.

    5. Imatrikulācija – personas ierakstīšana augstskolas studējošo sarakstā (matrikulā).

    6. Jauno skolotāju kluba sertifikāts – RPIVA izdots sertifikāts, kas apliecina, ka tā saņēmējs Jaunā skolotājs kluba nodarbībās apguvis teoriju, piedalījies pētnieciskajā darbā un ieguvis noteiktu punktu summu atbilstoši skolotāju kluba nolikumam.

    7. Junior Achievement-Latvia (turpmāk tekstā JAL) sertifikāts – dokuments, kas apstiprina biznesa ekonomisko pamatu teorētisko kursu apguvi JAL organizētajās praktiskajās nodarbībās.

    8. Komisija papildu prasību novērtēšanai – komisija, kura vērtē papildu prasības, lai iegūtu tiesības studēt atbilstoši uzņemšanas noteikumiem konkrētā studiju programmā.

    9. Konkurss - pasākumu komplekss, kura mērķis ir noteikt labākos vērtējumus ieguvušos reflektantus, kas pretendē uz valsts budžeta studiju vietām.

    10. Konkurss „Es būšu skolotājs”- konkurss, kurā atbilstoši nolikumam vērtē vidusskolēna zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas profesionālās skolotāja programmas apguvei.

    11. Maksas studiju vieta – studiju vieta, kurā studijas tiek finansētas no fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

    12. Nepilna laika studijas - studiju veids, kuram atbilst mazāk nekā 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un mazāk nekā 40 akadēmiskās stundas nedēļā.

    13. Pamatstudijas – studijas, kuras var uzsākt bakalaura, pirmā vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās, ja iepriekšējā izglītība atbilst vismaz vidējai vispārējai izglītībai.

    14. Papilduzņemšana – pieteikumu pieņemšana, pārbaudījumu organizēšana un reģistrēšana, lai aizpildītu pēc uzņemšanas palikušās brīvās studiju vietas.

    15. Pieteikšanās studijām – reflektanta apņemšanās studēt konkrētā studiju programmā atbilstoši RPIVA noteiktajai kārtībai, kā arī reflektanta un augstskolas savstarpējā vienošanās par studiju kārtību un finansēšanas kārtību

    16. Pilna laika studijasstudiju veids, kuram atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā.

    17. Pretendents – persona, kura pēc konkursa rezultātiem ir ieguvusi tiesības reģistrēties studiju vietā.

    18. Reflektants - persona, kura ir iesniegusi pieteikumu studiju uzsākšanai RPIVA.

    19. Reģistrācija – pretendenta rakstiska apņemšanās uzsākt studijas RPIVA.

    20. Sekmīgs vērtējums - vērtējums, ne zemāks kā 4 balles 10 ballu sistēmā un ne zemāks kā 3 balles 5 ballu sistēmā.

    21. Studiju vietu skaits imatrikulācijai – RPIVA noteiktais uzņemamo (imatrikulējamo ) studentu skaits studiju programmās.

    22. Uzņemšanas komisija – struktūrvienība, kura organizē studentu uzņemšanu RPIVA.   1. Uzņemšanu pilna un nepilna laika studijās RPIVA organizē un nodrošina Uzņemšanas komisija, kura darbojas saskaņā ar Uzņemšanas komisijas nolikumu.

   2. Uzņemšana pilna un nepilna laika studiju programmās Rīgā un RPIVA filiālēs tiek izsludināta saskaņā ar RPIVA Senāta lēmumu (skat. http://www.rpiva.lv).

   3. Komisijas papildu prasību novērtēšanai un iestājpārbaudījumu komisijas projektus sagatavo Uzņemšanas komisija un ar rīkojumu apstiprina RPIVA rektors.  1. Tiesības studēt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā   1. Tiesības studēt RPIVA ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir LR izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas.

   2. Ārvalstniekus, kuriem nav izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā, var uzņemt augstskolā saskaņā ar LR Augstskolu likuma 83.pantu.

   3. Tiesības studēt pilna laika (valsts budžeta finansētās un maksas grupās) un nepilna laika pamatstudiju grupās ir tiem reflektantiem, kuri ieguvuši valsts vidējo vispārējo izglītību un atbilst RPIVA uzņemšanas noteikumu prasībām.

   4. Tiesības studēt pilna laika un nepilna laika maksas grupās ir tiem reflektantiem, kuri ieguvuši valsts vidējo vispārējo izglītību un Latvijas Republikā atzītu augstāko izglītību, kā arī atbilst RPIVA uzņemšanas prasībām.

   5. Privāto un ārvalstu vispārizglītojošo skolu un augstskolu absolventi var kļūt par RPIVA studentiem, ja izsniegtie atestāti un diplomi ir atzīti Latvijas Republikā un ja pretendents atbilst RPIVA uzņemšanas prasībām.  1. Pārbaudījumi un papildu prasības reflektantiem   1. Pieteikties pamatstudijām pilna laika valsts budžeta finansētās grupās un maksas grupās var reflektanti, kuriem dokumentā par vispārējo vidējo izglītību ir sekmīgs vērtējums un nokārtoti centralizētie eksāmeni atbilstoši konkrētās studiju programmas noteiktajām papildu prasībām (skat. 2.pielikumu).

   2. Piesakoties nepilna laika pamatstudijām, centralizēto eksāmenu sertifikāti nav nepieciešami.

   3. Ja reflektantiem vidējās izglītības atestātā mācību priekšmetos ir nesekmīgi vērtējumi, tad nesekmīgos vērtējumus var aizstāt ar sekmīgu centralizētā eksāmena vērtējumu, uzrādot centralizētā eksāmena sertifikātu.

   4. Mūzikas skolotāja pilna un nepilna laika studiju programmu reflektantiem nepieciešamas zināšanas un prasmes mūzikā, atbilstoši noteiktajām papildu prasībām (skat. 2.pielikumu).

   5. Deju un ritmikas skolotāja pilna un nepilna laika studiju programmu reflektantiem nepieciešamas prasmes horeogrāfijā, atbilstoši noteiktajām papildu prasībām (skat. 2.pielikumu)

   6. Sporta un bioloģijas skolotāja pilna laika studiju programmas reflektantiem dokumentā par vispārējo vidējo izglītību jābūt sekmīgam vērtējumam bioloģijā vai dabaszinībās un sekmīgam vērtējumam papildu prasībās (skat. 2.pielikumu).

   7. Reflektantu uzņemšanai pilna laika (valsts budžeta finansētās un maksas grupās) un nepilna laika profesionālā maģistra studiju programmā „Skolvadība”, nepieciešams profesionālais bakalaura grāds izglītības zinātnēs vai profesionālā augstākās izglītības kvalifikācija pedagoģijā un nokārtots iestājpārbaudījums (skat. 2.pielikumu).

   8. Ja profesionālā maģistra studiju programmas „Skolvadība” reflektantam nav augstākās pedagoģiskās izglītības, bet ir 5 gadu pedagoģiskā darba stāžs, nepieciešama apliecība par pedagoģijas un psiholoģijas kursu apguvi vismaz 72 stundu apjomā.

   9. Reflektantu uzņemšanai nepilna laika akadēmiskā maģistra studiju programmā „Psiholoģija” nepieciešams sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds psiholoģijā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības kvalifikācija psiholoģijā (skat. 2.pielikumu).

   10. Reflektantiem, kuriem ir augstākā izglītība sociālās vai izglītības zinātnēs, bet nav sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskā grāda psiholoģijā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības kvalifikācija psiholoģijā, ir iespēja iestāties akadēmiskā maģistra studiju programmā „Psiholoģija”, sekmīgi nokārtojot iestājeksāmenu psiholoģijā (skat. 2.pielikumu).

   11. Reflektantu uzņemšanai profesionālā maģistra studiju programmā „Psiholoģija” nepieciešams sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai/un psihologa asistenta kvalifikācija.

   12. Reflektanti, kuri izglītību nav ieguvuši valsts valodā, pretendēt uz studijām RPIVA var, ja viņu latviešu valodas zināšanas nav zemākas par C līmeni, ko apstiprina IZM ISEC izdots sertifikāts.  1. Pieteikšanās studijām   1. Pieteikties studijām profesionālajā maģistra programmā „Psiholoģija” pilna laika studijām var no 2006.gada 9.janvāra līdz 2006.gada 27.janvārim.

   2. Pieteikties pilna laika pamatstudiju valsts budžeta finansētajās un maksas grupās var no 2006.gada 10.jūlija līdz 2006.gada 5.augustam.

   3. Pieteikties nepilna laika pamatstudiju programmās var no 2006.gada 5.jūnija līdz 2006.gada 25.augustam. Piesakoties studijām, pretendents un RPIVA noslēdz studiju līgumu.

   4. Pieteikties studijām profesionālā maģistra studiju programmā „Skolvadība” pilna laika studijām par valsts budžeta finansētiem līdzekļiem un pilna un nepilna laika maksas studijām var no 2006.gada 5.jūnija līdz 2006.gada 8.septembrim.

   5. Pieteikties studijām akadēmiskajā maģistra programmā „Psiholoģija” nepilna laika studijām var no 2006.gada 5.jūnija līdz 2006.gada 8.septembrim.

   6. Pieteikums studijām RPIVA jāiesniedz uz noteikta parauga veidlapas, kuru var saņemt Uzņemšanas komisijā Rīgā un RPIVA filiālēs, tas pieejams arī http://www.rpiva.lv

   7. Iesniedzot pieteikumu, reflektants uzrāda pasi un izglītības dokumenta oriģinālu. Pieteikumam jāpievieno atbilstoši studiju veidam nepieciešamie dokumenti (skat. 1.pielikumu).

   8. Par pieteikšanos studijām, pretendentam jāiemaksā Ls 12. Par pieteikšanos otrā studiju programmā tiek noteikta papildu maksa – Ls 12.

   9. Maksa par pieteikšanos studijām jāveic RPIVA kasēs vai bankā, uzrādot rekvizītus:  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,

  Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV-1083,

  Reģ. Nr. 90000013697,

  Valsts Kase, kods:TRELLV21

  IBAN konts: LV37TREL2150200030100

  Obligāti jānorāda: maksātāja vārds, uzvārds,

  personas kods, iemaksas mērķis “Dokumentu noformēšana”.   1. Piesakoties studijām, reflektantam ir tiesības iepazīties ar izvēlētās studiju programmas aprakstu, studiju līgumu un maksāšanas noteikumiem, kā arī tikties ar programmas direktoru viņa norādītajos laikos.  1. Pārbaudījumu un papildu prasību norise un vērtēšana   1. Ierodoties uz papildu prasību vērtēšanu vai iestājpārbaudījumiem, jāņem līdzi pase un bankas izdota kvīts, kas apliecina veikto maksu par pieteikšanos studijām.

   2. Reflektanti, kuri neierodas uz papildu prasību vērtēšanu un iestājpārbaudījumiem viņiem paredzētajā laikā, citā laikā tos kārtot nedrīkst.

   3. Konkursa rezultātu pilna laika pamatstudijās veido centralizētajos eksāmenos un papildu prasībās iegūto punktu summa (skat. 1.pielikumu).

   4. Mūzikas skolotāja studiju programmas papildu prasību katra daļa tiek vērtēta atsevišķi 10 ballu sistēmā.

   5. „Mūzikas skolotāja” studiju programmas reflektantiem, kas absolvējuši Rīgas Doma kora skolu (RDKS) un kārtojuši beigšanas eksāmenu speciālajā priekšmetā (instrumentspēle, solo dziedāšanā vai vispārējā klavierspēlē) RPIVA un RDKS kopīgas komisijas klātbūtnē, atbilstoši 2005.gada 31.oktobrī noslēgtajam RPIVA un RDKS sadarbības līgumam iegūto vērtējumu ieskaita kā RPIVA uzņemšanas papildu prasību vērtējumu.

   6. Konkursa rezultātu maģistra studiju programmās veido iestājpārbaudījumos iegūto punktu summa (skat. 3.,4.pielikumu).

   7. Papildu prasību kārtošana pilna laika pamatstudiju programmās notiks no 2006.gada 7.augusta līdz 2006.gada 11.augustam.

   8. Konkursa „Es būšu skolotājs” uzvarētāji var pretendēt uz budžeta vietām saskaņā ar konkursa nolikumu. Ar konkursa nolikumu var iepazīties http://www.rpiva.lv .

   9. Konkursa „Es būšu skolotājs” uzvarētājiem paredzēto vietu skaits valsts budžeta finansētās grupās ir ne vairāk kā 50% no kopējā budžeta vietu skaita katrā studiju programmā.

   10. Ja reflektants iesniedzot dokumentus studijām RPIVA pilna laika studiju programmā „Sociālo zinību skolotājs”, uzrāda JAL izsniegtu sertifikātu, tad reflektants var pretendēt uz budžeta vietu ārpus konkursa.

   11. Ja reflektants iesniedzot dokumentus studijām RPIVA nepilna laika studiju programmās „Sociālo zinību skolotājs”, „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” un „Komercdarbības organizācija”, uzrāda JAL izdotu sertifikātu, tad 1.studiju gadā students iegūst 10% atlaidi no studiju maksas.

   12. Ja pirmie pieci reflektanti, iesniedzot dokumentus studijām RPIVA pirmsskolas skolotāja vai pirmsskolas un sākumskolas skolotāja profesionālajās studiju programmās, uzrāda RPIVA Jauno skolotāju kluba sertifikātu, kurā darbs novērtēts ar ne mazāk kā 40 punktiem, viņi var pretendēt uz budžeta vietām.

   13. Iestājpārbaudījumi pilna un nepilna laika studijās maģistra studiju programmās notiks no 2006.gada 11.septembra līdz 2006.gada 15.septembrim.

   14. Kārtību, kādā tiek sagatavoti iestājpārbaudījumu materiāli un nodrošināta to konfidencialitāte, nosaka RPIVA rektors.

   15. Reflektants ir tiesīgs iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par iestājpārbaudījumu un papildu prasību vērtējuma rezultātiem trīs dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. Iesniegto apelāciju nedēļas laikā izskata RPIVA rektora nozīmēta apelācijas komisija.  1. Reģistrācija studijām   1. Pēc uzņemšanas noteikumu prasību izpildīšanas, pretendentam jāreģistrējas studijām Uzņemšanas komisijā. Reģistrējoties jāuzrāda pase.

   2. Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Psiholoģija” pretendentiem jāreģistrējas studijām un jāslēdz studiju līgums no 2006.gada 1.februāra līdz 2006.gada 3.februārim.

   3. Pilna laika pamatstudiju budžeta un maksas grupās reģistrācija notiek no 2006.gada 14.augusta līdz 2006.gada 17.augustam.

   4. Reģistrācija nepilna laika pamatstudiju programmās notiek no 2006.gada 21.augusta līdz 2006.gada 25.augustam

   5. Pilna un nepilna laika maģistru studiju programmu pretendentiem jāreģistrējas no 2006.gada 18.septembra līdz 22.septembrim.

   6. Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies, viņš zaudē tiesības reģistrēties studijām šajā studiju programmā un RPIVA ir tiesības aicināt reģistrēties nākamos reflektantus, kuri konkursā ir ieguvuši zemākus rezultātus.

   7. Iestājpārbaudījumos un papildu prasībās vienādu punktu summas iegūšanas gadījumā jautājumu, kuram no reflektantiem dodama priekšroka, izlemj imatrikulācijas komisija. Komisijas lēmums tiek atspoguļots imatrikulācijas komisijas sēdes protokolā.

   8. Obligātā militārā dienesta likumā noteiktajos gadījumos pretendenti, saņemot sekmīgu vērtējumu iestājpārbaudījumos vai papildu prasībās, tiek reģistrēti studijām, neievērojot konkursa kārtību, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaļināšanas dienas. Atvaļināšanas laiku apliecina karavīra dienesta apliecība.  1. Imatrikulācija studijām   1. Pretendenti, kuri ir izpildījuši visas uzņemšanas prasības ar imatrikulācijas komisijas lēmumu un rektora rīkojumu tiek imatrikulēti RPIVA studentu matrikulā.

   2. Imatrikulācija profesionālās maģistra studiju programmas „Psiholoģija” reflektantiem notiks 2006.gada 31.janvārī.

   3. Imatrikulācija pilna laika valsts finansētās un maksas pamatstudijās notiks 2006.gada 21.augustā.

   4. Imatrikulācija nepilna laika pamatstudijās un augstākā līmeņa studijās (izņemot maģistra studiju programmas) notiks no 2006.gada 31.augustā.

   5. Imatrikulācija pilna laika valsts finansētās un maksas studijās maģistra studiju programmā „Skolvadība”, kā arī nepilna laika akadēmiskā maģistra studiju programmā „Psiholoģija” notiek no 2006.gada 25.septembra līdz 2005.gada 28.septembrim.

   6. Ja pēc reflektantu imatrikulēšanas kādā studiju programmā ir nepietiekami nokomplektēta studiju grupa, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola var izsludināt papildu uzņemšanu šajā studiju programmā.

  1.pielikums

  Piesakoties studijām RPIVA, jāiesniedz šādi dokumenti

  Dokumenti

  Pilna laika studijas

  Nepilna laika pamatstudijas

  2. līmeņa studijas

  Augstākā līmeņa studijas

  Vidējās izglītības dokumenta un atzīmju izraksta kopija*

  x

  x

  x

  x

  Augstskolas diploma un atzīmju izraksta kopija*  x

  x

  Pases kopija (1.,2.lpp.)

  x

  x

  x

  x

  4 fotokartītes 3x4

  x

  x

  x

  x

  Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (skat. 2.pielikumu)*

  x


  Medicīniskā izziņa

  x


  Curriculum Vitae


  x

  Uzvārda maiņu (ja tā notikusi) apliecinošs dokuments

  x

  x

  x

  x

  Pastāvīgās uzturēšanās atļauja LR kopija (tikai ārvalstniekiem)

  x

  x

  x

  x

  Kvīts par maksu dokumentu noformēšanai (Ls 12.-)

  x

  x

  x

  x

  Papildus var iesniegt dokumentus, kas reflektantam šķiet nozīmīgi šo noteikumu kontekstā (dokumentu kopijas par piedalīšanos konferencēs, semināros, kursos, publikācijas, rekomendācijas no darba vietas u.tml.).

  *jāuzrāda oriģināls

  Centralizēto eksāmenu vērtēšana*

  Par A līmeņa sertifikātu 5 balles

  Par B līmeņa sertifikātu 4 balles

  Par C līmeņa sertifikātu 3 balles

  Par D līmeņa sertifikātu 2 balles

  Par E līmeņa sertifikātu 1 balles

  Par F līmeņa sertifikātu nepiešķirt

  * Imatrikulācijas komisijas 2004.gada 12.augusta lēmums Nr. 1 (protokols Nr.1)

  2.pielikums  Yüklə 4,03 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   43
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə