Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskola


Pārbaudījumi un papildu prasības reflektantiemYüklə 4,03 Mb.
səhifə23/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
#39913
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43

Pārbaudījumi un papildu prasības reflektantiemStudiju programma

Papildu prasības un iestājpārbaudījumi

Centralizētie eksāmeni*un iepriekšējā izglītība


Skolotājs ar kvalifikācijām:

 • pirmsskolas izglītības skolotājs,

 • pirmsskolas un sākumskolas skolotājs

-

latviešu valoda un literatūra,

svešvalodaSākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā

-

latviešu valoda un literatūra,

svešvalodaSporta un bioloģijas skolotājs

fiziskā sagatavotība

latviešu valoda un literatūra,

svešvalodaSociālo zinību skolotājs

-

latviešu valoda un literatūra,

svešvalodaIzglītības darba vadītājs un viena priekšmeta skolotājs pamatskolā

-

latviešu valoda un literatūra,

svešvalodaDeju un ritmikas skolotājs

horeogrāfisko spēju pārbaude

latviešu valoda un literatūra,

svešvalodaPsiholoģijas skolotājs

-

latviešu valoda un literatūra,

svešvalodaPsiholoģijas bakalaurs

-

latviešu valoda un literatūra,

svešvalodaMūzikas skolotājs

Mūzikas skolotājs vispārizglītojošā skolā, muzikālo kolektīvu vadītājs

mūzikas teorija, vispārējā klavierspēle

latviešu valoda un literatūra,

svešvalodaMūzikas skolotājs klavierspēlē

mūzikas teorija, klavierspēle

latviešu valoda un literatūra,

svešvalodaMūzikas skolotājs - vokālais pedagogs

mūzikas teorija, solodziedāšana

latviešu valoda un literatūra,

svešvalodaMūzikas skolotājs instrumentspēlē

mūzikas teorija, instrumentspēle

latviešu valoda un literatūra,

svešvalodaMūzikas skolotājs populārajā un džeza mūzikā

mūzikas teorija, instrumentspēle vai solodziedāšana

latviešu valoda un literatūra,

svešvalodaProfesionālais maģistrs skolvadībā

iestājreferāts un intervija ar programmas direktoru

Izglītības zinātņu profesionālais bakalaura grāds vai augstākā otrā līmeņa profesionālā izglītība pedagoģijā

Akadēmiskais maģistrs psiholoģija

teorētiskais eksāmens bakalaura programmas apjomā,

maģistra darba pētījuma projekts,

projekta aizstāvēšana


Sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds psiholoģijā vai augstākā otrā līmeņa profesionālā kvalifikācija psiholoģijā

Profesionālais maģistrs psiholoģijā

-

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai/un psihologa asistenta kvalifikācija

Skolotājs logopēds

-

Augstākā pedagoģiskā izglītība un/vai izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā

Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase)

-

Augstākā pedagoģiskā izglītība un/vai izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā

Pirmsskolas izglītības skolotājs

-

Augstākā pedagoģiskā izglītība un/vai izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā

*tikai pilna laika pamatstudiju programmām

3.pielikums


Iestājpārbaudījuma profesionālā maģistra studiju programmā „Skolvadība” iestājreferāta vērtēšanas kritēriji
Kritēriji

Maks. punktu skaits

1.

Temata atbilstība skolvadības problēmām

1

2.

Izvēlētās problēmas aktualitāte un tās pamatojums, korekts jēdzienu lietojums

2

3.

Pētījuma oriģinalitāte: tā ir – izvēlētais pētījuma jautājums ir nepētīts vai maz pētīts jautājums skolvadībā Latvijā; pētīta jautājuma nepētīts vai maz pētīts aspekts

2

4.

Satura izklāsta atbilstība pieteiktajam tematam un problēmai

4

5.

Darba tehniskais noformējums:

 1. noformēts datorrakstā (burtu lielums – 12, rindu atstarpe – 1,5);

 2. titullapa ar referāta nosaukumu un reflektanta vārdu, uzvārdu;

 3. apjoms – 7-10 lpp (ieskaitot titullapu un literatūras sarakstu);

 4. literatūras saraksts

1

Kopā

10

4.pielikums

Iestājpārbaudījumu vērtēšanas kritēriji akadēmiskā maģistra studiju programmā „Psiholoģija”
Vērtēšanas kritēriji

Maks. punktu skaits

Potenciālā maģistra darba pētījuma psiholoģijā pieteikuma
1.

Izvēlētās problēmas aktualitātes pamatojums, parādot aktualitāti arī izvēlētājā apakšnozarē: sociālajā, attīstības, daiļrades psiholoģijā.

10

2.

Pētījuma oriģinalitāte: tā ir – izvēlētais pētījuma jautājums ir nepētīts vai maz pētīts jautājums psiholoģijā Latvijā; pētīta jautājuma nepētīts vai maz pētīts aspekts; pētījumam izvēlēta nepētīta vai maz pētīta izlase.

5

3.

Pētījuma mērķa, uzdevumu, darba hipotēzes vai pētījuma jautājuma formulējuma skaidrība un korekts jēdzienu lietojums.

10

4.

Pētījuma teorētiskais pamatojums: ir salīdzināti teorētiski viedokļi par pētāmo jautājumu, parādot kopīgo un atšķirīgo un akcentējot, kādēļ tieši minētie viedokļi ir nozīmīgi pētījuma teorētiskajā pamatojumā. Ir izvēlētas mūsdienīgas teorijas, to analīze sakņojas oriģinālnāpētījumos.

10

5.

Iespējamā pētījuma empīriskā bāze un iespējamās pētīšanas metodes.

3

6.

Pētījuma projekta tehniskais noformējums:

 1. noformēts datorrakstā (burtu lielums – 12, rindu atstarpe – 1,5);

 2. titullapa ar projekta nosaukumu un reflektanta vārdu, uzvārdu;

 3. apjoms – 7 - 10 lpp (ieskaitot titullapu un literatūras sarakstu);

 4. literatūras saraksts.

2

Intervija ar programmas direktoru

5

Projekta aizstāvēšana

15

Kopā

60

Pielikums Nr.4

RPIVA „Nolikums par pārbaudījumiem”
Pielikums Nr. 5

Programmas reklāmas buklets


Pielikums Nr.6

Personāla vadītāja profesijas standarts
APSTIPRINĀTS

ar Izglītības un zinātnes ministrijas

2003.gada 8.septembra

rīkojumu Nr.424

PROFESIJAS STANDARTS

Reģistrācijas numurs PS 0204


Profesija

Personāla vadītājs

Kvalifikācijas līmenis

5

Nodarbinātības apraksts

Personāla vadītājs nosaka un formulē uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla vadības stratēģiju un politiku, plāno un vada darbu atbilstoši uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) mērķiem, saskaņā ar LR un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, tiešā uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem.Pienākumi un uzdevumi


Pienākumi

Uzdevumi

 1. 1. Noteikt un formulēt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķus dinamiskā ekonomiskā vidē.
 1. 1.1. Analizēt un novērtēt vietējo un starptautisko ekonomisko vidi, darba tirgus attīstības tendences un perspektīvas, konkurences situāciju un konkurentu iespējamās aktivitātes;

 2. 1.2. Definēt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla darbības mērķus un pamatvirzienus atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, izstrādāt personāla politiku.
 1. 2. Plānot un prognozēt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla resursus.
 1. 2.1. Izprast uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) ekonomiskās darbības rādītājus;

 2. 2.2. Identificēt ekonomiskās vides un darba tirgus situācijas izmaiņas;

 3. 2.3. Sastādīt īstermiņa un ilgtermiņa uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla plānus.
 1. 3. Organizēt un vadīt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla struktūrvienības darbu.
 1. 3.1. Plānot uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla struktūrvienības budžetu, personāla resursus un nepieciešamo kompetenci, kā arī pienākumu sadali;

 2. 3.2. Vadīt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla struktūrvienības ikdienas darbu.
 1. 4. Nodrošināt uzņēmumu (iestādi, organizāciju u.c.) ar nepieciešamo personālu.
 1. 4.1. Vadīt personāla atlases procesu;

 2. 4.2. Organizēt un vadīt personāla lietvedības procesu;

 3. 4.3. Vadīt personāla apmācības procesu;

 4. 4.4. Izstrādāt un vadīt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla karjeras plānošanas sistēmu;

 5. 4.5. Izstrādāt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla motivēšanas sistēmu;

4.6. Ieviest un vadīt personāla novērtēšanas sistēmu.

 1. 5. Piedalīties darba aizsardzības sistēmas izveidē un darbības nodrošināšanā, bet noteiktos gadījumos, kontrolēt darba aizsardzības sistēmas izveidi un veikt tās darbības kontroli.
 1. 5.1. Veikt LR spēkā esošo darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildes kontroli;

 2. 5.2. Vadīt darba aizsardzības speciālistu darbu.
 1. 6. Sadarboties ar uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) vadību un citu struktūrvienību vadītājiem personāla vadības stratēģijas mērķu sasniegšanā.
 1. 6.1. Sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītajiem izstrādāt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) organizatorisko struktūru;

 2. 6.2. Organizēt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) pārmaiņu vadīšanu cilvēku resursu jomā;

 3. 6.3. Nodrošināt informācijas apmaiņas plūsmu uzņēmumā (iestādē, organizācijā u.c.) cilvēku resursu jomā.
 1. 7. Analizēt, novērtēt un pilnveidot uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla vadības sistēmu.
 1. 7.1. Analizēt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla statistikas datus;

 2. 7.2. Novērtēt personāla vadības sistēmas rezultātus;

 3. 7.3. Izstrādāt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla vadības sistēmas optimizācijas plānus.
 1. 8. Sekot LR spēkā esošo darba attiecības regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai uzņēmumā (iestādē, organizācijā u.c.).
 1. 8.1. Ievērot LR spēkā esošo darba attiecības regulējošo normatīvo aktu prasības;

 2. 8.2. Konsultēt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) vadību un struktūrvienību vadītājus par LR spēkā esošo darba attiecības regulējošo normatīvo aktu prasībām;

 3. 8.3. Kontrolēt uzņēmumā (iestādē, organizācijā u.c.) LR spēkā esošo darba attiecības regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.
Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi: 1. • Organizatoriskie faktori - darbs tiek veikts individuāli vai darba grupā, vadot citus darbiniekus.

 2. • Fizikālie faktori – strādājot ar datoru, paaugstināts elektromagnētiskais lauks.

 3. • Bioloģiskie – nav

 4. • Ķīmiskie – nav

Īpašas prasības uzdevumu veikšanai – navPrasmes


Kopīgās profesionālās prasmes

Specifiskās prasmes profesijā

Vispārējās prasmes/spējas

• Izprast aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības un principus;

 1. • Izprast darba tirgū notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;

 2. • Pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) struktūrvienības efektīvai vadīšanai;

 3. • Prast strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās.

 4. • Prast pieņemt lēmumus.
 1. • Izprast uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) darbības kopsakarības;

 2. • Analizēt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) darbību, identificēt problēmas un izstrādāt to risinājumus;

 3. • Formulēt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla vadības mērķus, sastādīt personāla attīstības stratēģisko plānu;

 4. • Izprast darbinieku uzvedību;

 5. • Prast izstrādāt un organizēt personāla motivācijas paaugstināšanas pasākumus;

 6. • Prast organizēt un vadīt pakļauto struktūrvienību personāla darbu;

 7. • Prast pielietot vadības informācijas sistēmas uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla vadīšanas procesa nodrošināšanā;

 8. • Prast ieviest progresīvus risinājumus un metodes uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla vadības sistēmā;

 9. • Izprast īpašnieku intereses un integrēt tās uzņēmuma ( iestādes, organizācijas u.c.) personāla attīstības plānā;

• Efektīvi pielietot jaunākās darba

 1. organizācijas formas un informācijas tehnoloģijas.

 2. • Sagatavot dokumentus;

 3. • Vadīt darba intervijas;

 4. • Prast izstrādāt un pielietot personāla novērtēšanas sistēmu;

• Orientēties uzņēmuma ( iestādes, organizācijas u.c.) darbu reglamentējošos dokumentos, LR darba attiecību un darba aizsardzību reglamentējošos normatīvajos aktos.

 1. • Spēt strādāt komandā/ grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus;

 2. • Būt līderim, vadīt komandas/grupas darbu;

 3. • Spēt risināt problēmsituācijas;

 4. • Argumentēti izteikt savu viedokli;

 5. • Efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

 6. • Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī;

 7. • Spēt sazināties vismaz vienā svešvalodā;

 8. • Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas ;

 9. • Analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt iegūto informāciju;

 10. • Lietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas;

 11. • Sagatavot un sniegt prezentācijas ;

 1. • Sadarboties ar darbiniekiem, partneriem, īpašniekiem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām;

• Rīkoties atbilstoši likumam un ētikas normām.


Zināšanas


Zināšanas

Zināšanu līmenis

Priekšstats

Izpratne

Pielietošana

Personāla vadība

Organizāciju psiholoģija

Personības psiholoģija

Darba un darba aizsardzības tiesību sistēma

Informātika un informācijas tehnoloģijas

Lietišķā saskarsme

Svešvaloda

Lietvedība

Stratēģiskā vadīšana

Analīzes skaitliskās metodes

Statistika

Projektu vadīšana

Profesionālā ētika

Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati

Ekonomika

Kvalitātes sistēmu vadīšana

Finansu un vadības grāmatvedība

Tirgzinības ar akcentu uz organizācijas iekšējām sabiedriskām attiecībām

Loģika


Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs:

 1. • Eva Selga Latvijas personāla vadīšanas asociācijas viceprezidente, AS „Parekss banka” personāla daļas vadītāja;

 2. • Žozita Beresņeva SIA „Latvijas Mobilais Telefons” personāla vadības direktore;

 3. • Ilma Zālīte SIA „Lattelekom” zināšanu resursu vadītāja , Latvijas personāla vadīšanas asociācijas Valdes locekle;

 4. • Inga Lapiņa Rīgas Tehniskās Universitātes Ekonomikas koledžas direktore;

 5. • Gunta Maurāne Rīgas Tehniskās Universitātes lektore;

 6. • Edgars Elksnis AS „Latvijas Dzelzceļš” ģenerāldirekcijas personāla daļas vadītājs;

 7. • Ilona Gehtmane-Hofmane Latvijas personāla vadīšanas asociācijas koordinatore.

Konsultanti:

 1. • Aivars Kalniņš SIA „Lattelekom” personāla stratēģijas daļas direktors, Latvijas personāla vadīšanas asociācijas prezidents;

 2. • Inese Ešenvalde AS „Latvijas Krājbanka” viceprezidente, Latvijas personāla vadīšanas asociācijas Valdes locekle.

Profesijas standarta eksperti:

 1. • I.Jaunzeme, Latvijas Darba devēju konfederācija;

 2. • L.Marcinkēviča, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, priekšsēdētāja vietniece;

 3. • U.Rusmanis, Valsts Administrācijas skola, direktors.

Pielikums Nr. 7

Darba devēju aptaujas anketas paraugs


ANKETA

Darba devējiem
Lai noskaidrotu profesionālās studiju programmas „Personāla vadība” studentu kompetenci un profesionalitāti, tiek veikts RPIVA Ekonomikas un uzņēmējdarbības katedras pārziņā esošo studiju programmu kvalitātes vērtējums. Lai iegūtu pilnīgu informāciju, lūdzam arī Jūs atbildēt uz dažiem jautājumiem. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!


 1. Kas jūsuprāt ir noteicošais darbinieka izvēlē?

 • Darbinieka motivācija;

 • Atbilstoša izglītība specialitātē;

 • Darbinieka prasmju līmenis;

 • Darba pieredze;

 • Personīgās īpašības;

 • ___________________________________.
 1. Kā Jūs vērtējat Jūsu darbinieka (RPIVA studenta) atbilstību darba pienākumu veikšanai?
 • Neapmierinoša

 • Apmierinoša

 • Ļoti laba

 • Izcila
 1. Darbinieka spēja lietot augstskolas studiju procesā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas

Augsts līmenis 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ Zems līmenis
 1. Darbinieka komunikācijas prasmes, sadarbojoties ar vadītāju, partneriem, valsts institūcijām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un citus saziņas līdzekļus.

Augsts līmenis 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ Zems līmenis 1. Darbinieka prasme veikt darbu patstāvīgi, plānojot un nosakot sev termiņus

Augsts līmenis 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ Zems līmenis
 1. Darbinieka sarunu organizēšanas kultūras un vadīšanas prasme

Augsts līmenis 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ Zems līmenis
 1. Darbinieka prasme strādāt komandā, spēja deleģēt un nodrošināt pienākumu izpildi

Augsts līmenis 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ Zems līmenis

 1. Darbinieka prasme efektīvi plānot un organizēt savu darbu

Augsts līmenis 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ Zems līmenis
 1. Darbinieka spēja apgūt jaunas zināšanas

Augsts līmenis 5□ 4□ 3□ 2□ 1□ Zems līmenis


 1. Kādas papildus mācības Jūs ieteiktu šim darbiniekam (RPIVA studenta)?

 • Kursus seminārus (kādus?)___________________________________________

____________________________________________________________________

 • Profesionālās studijas (kādā virzienā?)__________________________________

____________________________________________________________________

 • Studijas maģistrantūrā (kādā virzienā/)__________________________________

____________________________________________________________________


 1. Jūsu ieteikumi studiju programmas kvalitātes pilnveidei:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informācija par Jums:___________________________________________________

(vārds, uzvārds)


____________________________________________________________________

(darba vieta, ieņemamais amats)

Paldies par atsaucību!

Pielikums Nr.8

Prakses nolikums


APSTIPRINĀTSVadības un ekonomikas nodaļas Domes sēdē
2005. gada 17 oktobrī Protokols Nr. 7.

Domes priekšsēdētājs

I. UrpenaYüklə 4,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə