Sadıxova Nəhayət Qrup: 4217a Testin sayı – 500 ədəd Testin düzgün cavablarının qeyd olunduğu bəndlərin siyahısıYüklə 0,83 Mb.
səhifə1/4
tarix25.05.2018
ölçüsü0,83 Mb.
  1   2   3   4

İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən

imtahan testləri

Kafedra – “Kompyuter mühəndisliyi və telekommunikasiya”

Fənni tədris edən müəllim: baş müəllim - Sadıxova Nəhayət

Qrup: 4217a

Testin sayı – 500 ədəd

Testin düzgün cavablarının qeyd olunduğu bəndlərin siyahısı:


NN

Testin sıra nömrəsi

Düzgün cavabların yerləşdiyi bənd

1

1÷100

A

2

101÷200

B

3

201÷300

C

4

301÷400

D

5

401÷500

A

1. İnformasiya təbiətdə maddi-energetika forması cəhətindən hansı şəkildə mövcuddur? 1. siqnal

 2. rəqəm

 3. analoq

 4. yazı

 5. simvol

2. Xəbər dedikdə nə başa düşülür? 1. informasiyanı özündə saxlayan əlamətlər və ya ilkin siqnalların məcmusu

 2. informasiya mənbəyi anlaşılır.

 3. istifadəçidən alınan məlumatların riyazi və məntiqi emalı

 4. məlumat mənbəyi anlaşılır

 5. E)insanlar tərəfindən qəbul edilən analoq siqnalın məcmusu

3. məlumat mənbəyinin ayrı ayrı elementlərinin ardıcıl ötrülməsi nəticəsində formalaşan informasiya necə informasiya adlanır? 1. diskret

 2. analoq

 3. fasiləsiz

 4. genetik

 5. ardıcıl

4. İnformasiya sistemləri nə üçün yaradılır? 1. informasiya emalının sadələşdirilməsi üçün

 2. informasiyanın toplanmasını sadələşdirmək üçün

 3. informasiyanın ötürülməsini sadələşdirmək üçün

 4. informasiyanın təhlükəsizliyini təmin etmək üşün

 5. informasiyanın hər kəs tərəfindən qəbul edilə bilməsi üçün

5. Kompyuterdə bütün əməliyyatlar hansı say sistemində yerinə yetrilir? 1. 2-lik

 2. 10-luq

 3. 8-lik

 4. 16 –lıq

 5. 5-lik

6. Məlumat mənbəyinin əlifbası nədir? 1. müxtəlif əlamətlər toplusu

 2. diskiret məlumatlar toplusu

 3. analoq informasiya məcmusu

 4. fasiləsiz informasiya toplusu

 5. analoq siqnallar məcmusu

7. Məlumat mənbəyinin əlamətlərinin sayına nə deyilir? 1. məlumat mənbəyinin əlifbasinın həcmi

 2. məlumat mənbəyinin əlifbası

 3. məlumat mənbəyindəki informasiyanın miqdarı

 4. məlumat mənbəyindəki informasiyanın tutumu

 5. bütün cavablar doğrudur

8. Nitq, televiziya verilişləri informasiyanın hansı növünə aiddir? 1. fasiləsiz

 2. diskret

 3. rəqəmli

 4. simvol

 5. bütün cavablar doğrudur

9. Məlumatı əks etdirən fiziki proses necə adlanır? 1. siqnal

 2. rəqəm

 3. simvol

 4. hərf

 5. kod

10. Verilmiş əlaqə kanalı ilə əlverişli şəkildə ötrülməsi üçün məlumatın siqnal şəklinə çevrilməsi prosesi necə adlanır? 1. kodlaşdırma

 2. kodaçma

 3. dekodlaşdırma

 4. şifr açma

 5. şifrələmə

11. Qəbul edilmiş siqnal üzrə məlumatın bərpası əməliyyatı necə adlanır? 1. şifr açma

 2. kodaçma

 3. dekodlaşdırma

 4. kodlaşdırma

 5. şifrələmə

12. Şifr açma əməliyyatı hansı əməliyyata deyilir? 1. Qəbul edilmiş siqnal üzrə məlumatın bərpası əməliyyatına

 2. Verilmiş əlaqə kanalı ilə əlverişli şəkildə ötrülməsi üçün məlumatın siqnal şəklinə çevrilməsi prosesinə

 3. Məlumatı əks etdirən fiziki prosesə

 4. istifadəçidən alınan məlumatların riyazi və məntiqi emalı prosesinə

 5. ) informasiyanın ötürülməsi əməliyyatına

13. Hansı əməliyyata şifr açma əməliyyatı deyilir? 1. uyğun əlifbanın nişanlarının simvollarla tutuşdurulması əməliyyatına

 2. verilmiş əlaqə kanalı ilə əlverişli şəkildə ötrülməsi üçün məlumatın siqnal şəklinə çevrilməsi prosesinə

 3. məlumatı əks etdirən fiziki prosesə

 4. istifadəçidən alınan məlumatların riyazi və məntiqi emalı prosesinə

 5. informasiyanın ötürülməsi əməliyyatına

14. Uyğun əlifbanın nişanlarının simvollarla tutuşdurulması əməliyyatı hansı proses zamanı yerinə yetrilir? 1. şifr açma

 2. kodaçma

 3. dekodlaşdırma

 4. kodlaşdırma

 5. şifrələmə

15. Dekoder texniki qurğusu hansı texniki reallaşdırmanı həyata keçirir? 1. şifr açma

 2. kodaçma

 3. dekodlaşdırma

 4. kodlaşdırma

 5. şifrələmə

16. Ötürmə qurğusu informasiyanı nə üçün siqnala çevirir? 1. fasiləsiz xəbərlərin və ya nişanların əlaqə kanalları ilə əlverişli ötrülməsini təmin etmək üçün

 2. ) istifadəçidən alınan məlumatların riyazi və məntiqi emalı prosesini asanlaşdırmaq üçün

 3. istifadəçidən alınan məlumatların yaddaş qurğusunda itkisiz yadda saxlamaq üçün

 4. fasiləsiz xəbərlərin və ya nişanların qəbuledici tərəfindən heç bir itkisiz qəbul edilməsi üçün

 5. bütün cavablar doğrudur

17. Hansı proses modulyasiya adlandırırlır? 1. bir neçə seçilmiş siqnalın parametrlərinin verilən informasiyaya uyğun olaraq dəyişdiririlməsi prosesi

 2. B) bir neçə seçilmiş siqnalın parametrlərinin verilən informasiyaya uyğun olaraq sıxlaşdırılması prosesi

 3. bir neçə seçilmiş siqnalın parametrlərinin verilən informasiyaya uyğun olaraq eyniləşdiririlməsi prosesi

 4. Qəbul edilmiş siqnal üzrə məlumatın bərpası əməliyyatı

 5. uyğun əlifbanın nişanlarının simvollarla tutuşdurulması əməliyyatı

18. Bir neçə seçilmiş siqnalın parametrlərinin verilən informasiyaya uyğun olaraq dəyişdiririlməsi prosesi necə adlanır? 1. modulyasiya

 2. demodulyasiya

 3. kodlaşdırma

 4. şifrələmə

 5. şifr açma

19. Siqnalların simvollara çevrilməsi prosesi necə adlanır? 1. demodulyasiya

 2. modulyasiya

 3. kodlaşdırma

 4. şifrələmə

 5. şifr açma

20. İnformasiya nəzəriyyəsinin banisi hansı alimdir? 1. K. Şennon

 2. R. Xartli

 3. V. A. Kotelnikov

 4. A. N. Kolmoqorov

 5. A. Y. Xinçin

21. Əgər məlumatın konkret üsul və vasitələrlə kodlaşdırılması problemlərinə baxılırsa, bu sualların məcmusu necə adlanır?

1. informasiya nəzəriyyəsi

2. informatika

3. kodlaşdırma

4. tətbiqi məlumat nəzəriyyəsi

5. ehtimal nəzəriyyəsi

A) 1,3,4 B) 1,2,3 C) 2,3,5 D) 1,3.5 D) 3,4,5 E) 2,3,4


22. Siqnalların məlumatın ötrülmə vasitəsi kimi analizi, onlar tərəfindən daşınan "informasiya miqdarı" suallarının cavabı hansı bölmədə öyrənilir?

 1. informasiya nəzəriyyəsi

 2. tətbiqi məlumat nəzəriyyəsi

 3. kodlaşdırma

 4. alqoritm

 5. verilənlər bazası

23. hissetmə orqanları neçə cür olur? 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5

24. Məlumatın fiziki daşıyıcısı kimi istifadə edilən daşıyıcılar.... 1. Cavabların hamısı doğrudur

 2. səs siqnalları

 3. təziq

 4. temperatur

 5. təcil

25. Məlumatın qəbuletmə vasitələri hansıdır? 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. hissetmə orqanlar

 3. eşitmə

 4. görmə

 5. taktil

26. Effektor və reseptor nədir? 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. hissetmə orqanları

 3. məlumatın ötürülməsi vasitələri

 4. məlumatın qəbul edilməsi vasitələri

 5. eşitmə, görmə, taktil

27. Xarici quruluşuna görə rabitə kanalları neçə yerə ayrılır? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

28. Məlumatı giriş və ya çıxışda gücləndirmək üçün hansı qurğulardan ictifadə edilir? 1. çevricilərdən

 2. gücləndiricidən

 3. qəbuledicidən

 4. ötürücüdən

 5. düzləndiricidən

29. Ötürücüdən qəbulediciyə məlumat verilərkən istifadə olunan daşıyıcı necə adlanır? 1. kanal

 2. ötürücü

 3. qəbuledici

 4. düzləndirici

 5. gücləndirici

30. İnformasiyanın ötürülməsi zamanı hansı proses baş verir? 1. informasiyanın yerdəyişməsi

 2. informasiyanın ötürülməsi

 3. informasiyanın qəbul edilməsi

 4. informasiyanın çevrilməsi

 5. bütün cavablar doğrudur

31. İnformasiyanın ötürülməsi prosesinin tipik komponentləri hansıdır? 1. bütün cavablar doğrudur

 2. informasiya mənbəyi

 3. informasiyanın qəbuledicisi

 4. məlumat daşıyıcısı

 5. ötürülmə mühiti

32. İnformasiyanı otürmək üçün ən vacib olan nədir? 1. informasiya daşıyıcısı

 2. qəbuledici qurğu

 3. ötürücü qurğu

 4. rabitə qurğusu

 5. informasiya kanalı

33.Təbiətdə informasiyanın neçə növü var? 1. 2

 2. 3

 3. 1

 4. 4

 5. 5

34. Aşağıdakılardan hansılar informasiya mənbəyi ola bilər? 1. bütün cavablar doğrudur

 2. insan

 3. kompyuter

 4. qurğu

 5. avtomatik qurğu

35. İnformasiya mənbəyi neçə cür olur? 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5

36. fasiləli zaman anlarında məlumat hasil edən qurğular hansı informasiya mənbəyinə aiddir? 1. diskiret

 2. fasiləli

 3. analoq

 4. fasiləsiz

 5. diskiret-analoq

37. Diskiret məlumat mənbəyinin əsas xarakteristikası hansıdır? 1. əlifba

 2. simvol

 3. informasiya

 4. siqnal

 5. diskiret informasiya

38. İnformasiya mənbəyində istifadə edilən ümumi işarələrin miqdarı necə adlanır? 1. əlifba

 2. simvol

 3. informasiya

 4. siqnal

 5. diskiret informasiya

39. İnformasiya mənbəyinin əlifbası nəyə deyilir? 1. istifadə edilən ümumi işarələrin miqdarına

 2. istifadə edilən informasiyanın miqdarına

 3. istifadə edilən hərflərin sayına

 4. məlumatın tutumuna

 5. qəbul edilən informasiyanın miqdarına

40. Diskiret informasiya mənbəyinin neçə əsas xarakteristikası var? 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6

41. R.Xartli informasiyanın miqdarını ölçmək üçün hansı düsturu təklif etmişdi?

 1. I = log N


42. K. Şennon informasiyanın miqdarını ölçmək üçün hansı düsturu təklif etmişdi? 1. I = log N
43. R.Xartli informasiyanın miqdarını ölçmək üçün hansı düsturu təklif etmişdi? 1. 21 = N
44. İnformasiya nəzəriyyəsində müəyyən mənbədən alınan məlumatların qeyri müəyyənlik ölçüsü necə adlanır? 1. entropiya

 2. informasiyanın həcmi

 3. informasiyanın miqdarı

 4. ehtimal

 5. ehtimalların cəmi

45. entropiya nə zaman informasiyaya çevrilir? 1. qeyri müəyyənlik aradan qaldırıldıqdan sonra

 2. qeyri müəyyənlik artmağa doğru gedərkən

 3. qeyri müəyyənlik azlamağa doğru gedərkən

 4. informasiyanın həcmi artarsa

 5. informasiyanın miqdarı azalarkən

46. Sistem və onun vəziyyəti haqqında məlumatların olmamasını necə adlandırırlar? 1. qeyri müəyyənlik

 2. entropiya

 3. informasiya sistemləri

 4. informasiya miqdarı

 5. informasiyanın həcmi

47. İnformasiya nə zaman “0” a bərabər olar? 1. ehtimalların sayı P=1 olarsa

 2. ehtimalların sayı P=0 olarsa

 3. informasiyanın miqdarı “0” olarsa

 4. informasiyanın həcmi 0 olarsa

 5. informasiya tutumu “1” olarsa

48. Kod kombinasiyasının bir elementinə düşən informasiya miqdarına nə deyilir? 1. entropiya

 2. informasiyanın həcmi

 3. informasiyanın miqdarı

 4. ehtimal

 5. ehtimalların cəmi

49. Entropiya hansı düsturla hesablanır?

 1. 21 = N


50. Bərabər ehtimallı elementlər üçün entropiya necə təyin olunur?
51. Əgər məlumat əvvəlcədən məlumdursa, onda onun entropiyası hansı qiyməti alar? 1. “0”-a bərabər olar

 2. “1” -ə bərabər olar

 3. maksimum qiymət alar

D) olar

E) “2” -ə bərabər olar


52. Bərabər ehtimallı elementlərdən ibarət olan məlumatlar üçün entropiya hansı qiymət alır?

 1. maksimum qiymət alar

 2. “1” -ə bərabər olar

 3. “0”-a bərabər olar

 1. olar

 2. minimum qiymət alar

53. İkili binar məlumatın entropiyası hansı qiymət alır? 1. olar

 2. “1” -ə bərabər olar

 3. “0”-a bərabər olar

 4. maksimum qiymət alır

 5. minimum qiymət alar

54. Nisbi entropiya əmsalı hansı düsturla hesablanır?
55. Artıqlıq əmsalı necə hesablanır?

56. Real məlumatın entropiyasını artırarkən artıqlıq əmsalı necə dəyişir? 1. azalır

 2. “1” -ə bərabər olar

 3. “0”-a bərabər olar

 4. maksimum qiymət alır

 5. artır

57. Artıqlıq əmsalı çox olarkən rabitə kanalının məhsuldarlığı necə dəyişir? 1. azalır

 2. “1” -ə bərabər olar

 3. “0”-a bərabər olar

 4. maksimum qiymət alır

 5. artır

58. Maniənin çox olduğu zamanı informasiyanın düzgünlüyünü artırmaq üçün nə etmək lazımdır? 1. kod kombinasiyalarının tərkibinə artıq elementlər əlavə edilir.

 2. kod kombinasiyalarının tərkibindən artıq elementlər silinir.

 3. kod kombinasiyalarının elementləri ardıcıl düzülür.

 4. kod kombinasiyalarının tərkibinə yalnız sol tərəfdən artıq elementlər əlavə edilir.

 5. kod kombinasiyalarının tərkibinə yalnız sağ tərəfdən artıq elementlər əlavə edilir.

59. Məlumat mənbəyinin məhsuldarlığı hansı ifadə ilə təyin olunur?
60. 2 simvollu () əlifba ilə neçə dənə 1 simvollu xəbər yaratmaq və ötürmək mümkündür? 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 16

61. 2 simvollu () əlifba ilə neçə dənə 2 simvollu xəbər yaratmaq və ötürmək mümkündür? 1. 4

 2. 2

 3. 6

 4. 8

 5. 16

62. 2 simvollu () əlifba ilə neçə dənə 3 simvollu xəbər yaratmaq və ötürmək mümkündür? 1. 8

 2. 4

 3. 6

 4. 2

 5. 16

63. Metoddan, aparatdan, kanaldan asılı olmayaraq ötürülən simvolların sayı çox olduqca, alınan informasiyanın miqdarı da çox olmalıdır. Bu informasiyanın miqdarının hansı xassəsidir? 1. additivlik

 2. eksponensial

 3. proporsionallıq

 4. bərabərlik

 5. ehtimallıq

64. Xartli düsturuna əsasən, 8 xəbərin hər biri 3 bit informasiya daşıyır. Fərz edək ki, A, B, C, D, E, F, G, H hərflərini 2-lik kodla əvəz etmək lazımdır. Bu zaman D hərfi necə kodlaşmış olur? 1. 011

 2. 000

 3. 111

 4. 010

 5. 101

65. Xartli düsturuna əsasən, 8 xəbərin hər biri 3 bit informasiya daşıyır. Fərz edək ki, A, B, C, D, E, F, G, H hərflərini 2-lik kodla əvəz etmək lazımdır. Bu zaman A hərfi necə kodlaşmış olur? 1. 000

 2. 011

 3. 111

 4. 010

 5. 101

66. Xartli düsturuna əsasən, 8 xəbərin hər biri 3 bit informasiya daşıyır. Fərz edək ki, A, B, C, D, E, F, G, H hərflərini 2-lik kodla əvəz etmək lazımdır. Bu zaman E hərfi necə kodlaşmış olur? 1. 100

 2. 011

 3. 111

 4. 010

 5. 101

67. Xartli düsturuna əsasən, 8 xəbərin hər biri 3 bit informasiya daşıyır. Fərz edək ki, A, B, C, D, E, F, G, H hərflərini 2-lik kodla əvəz etmək lazımdır. Bu zaman G hərfi necə kodlaşmış olur?

 1. 110

 2. 011

 3. 111

 4. 010

 5. 101

68. Xartli düsturuna əsasən, 8 xəbərin hər biri 3 bit informasiya daşıyır. Fərz edək ki, A, B, C, D, E, F, G, H hərflərini 2-lik kodla əvəz etmək lazımdır. Bu zaman B hərfi necə kodlaşmış olur? 1. 001

 2. 011

 3. 111

 4. 010

 5. 101

69. Xartli düsturuna əsasən, 8 xəbərin hər biri 3 bit informasiya daşıyır. Fərz edək ki, A, B, C, D, E, F, G, H hərflərini 2-lik kodla əvəz etmək lazımdır. Bu zaman H hərfi necə kodlaşmış olur? 1. 111

 2. 011

 3. 001

 4. 010

 5. 101

70. Xartli düsturuna əsasən, 8 xəbərin hər biri 3 bit informasiya daşıyır. Fərz edək ki, A, B, C, D, E, F, G, H hərflərini 2-lik kodla əvəz etmək lazımdır. Bu zaman C hərfi necə kodlaşmış olur? 1. 010

 2. 011

 3. 001

 4. 111

 5. 101

71. Hər bir eyni ehtimallı siqnalda daşınan informasiyanın miqdarı nəyə bərabərdir?
72. Vaxt vahidi ərzində ötürülən informasiyanın miqdarına nə deyilir? 1. ötürmə sürəti


  Yüklə 0,83 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə