Sahibinə səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində iştirak etmək və xalis mənfəətdən divident almaq hüququnu verən sənəddirYüklə 0,57 Mb.
səhifə5/8
tarix13.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 • Hərrac, qapalı yerləşdirmə

 • Auksion və hərrac
  1. Bələdiyyə qiymətli kağızları mahiyyətinə görə nədir?

  1. Yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən yerli büdcə kəsiri olduqda yaxud qeyri-büdcə məqsədlərindən ötrü maliyyə resurslarının cəlb edilməsi vasitəsidir

  2. Yerli hakimiyyət orqanlarının dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə maliyyə resurslarının cəlb edilməsi vasitəsidir

  3. Yerli hakimiyyət orqanlarının daxili sosial - iqtisadi məsələlərinin həlli üçün məqsədli maliyyə resurslarının cəlb edilməsi vəsaitidir

  4. Yerli hakimiyyət orqanlarının işçilərinin əmək haqqı fondunun və digər məsələlərin maliyyələşdirilməsindən ötrü vəsaitlərin cəlb edilməsidir

  5. Yerli hakimiyyət orqanlarının kassa icrası zamanı yaranmış borcların maliyyələşdirilməsinə cəlb edilən vəsaitdir  1. Aşağıdakı variantlardan hansı yerli hakimiyyət orqanlarının müxtəlif məqsədlərinin maliyyələşdirilməsi istiqamətinə daxil deyil?

  1. Yeni texnika və texnologiyaların cəlb edilməsi məqsədilə

  2. Yerli büdcənin formalaşdırılması

  3. Yerli iqtisadi inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsi

  4. Yerli əhəmiyyətli sosial, mədəni və məişət problemlərinin həll edilməsi

  5. Yaşayış evlərinin tikilməsi, təmiri və yenidən qurulması layihələrinin həyata keçirilməsi
  1. Bələdiyyələr tərəfindən borclanmanın əsas formaları hansılardır?

  1. Büdcə xətti ilə yaxud kommersiya bankları tərəfindən verilən borclar, bələdiyyə qiymətli kağızlarının buraxılışı

  2. Mərkəzi Bank tərəfindən verilən borclar, bələdiyyə qiymətli kağızlarının buraxılışı

  3. Dövlət büdcəsi tərəfindən verilən dotasiyalar, bələdiyyə qiymətli kağızlarının buraxılışı

  4. Maliyyə Nazirliyinin əvəzsiz verdiyi yardımlar, bələdiyyə qiymətli kağızlarının buraxılışı

  5. Bələdiyyə qiymətli kağızlarının buraxılması yolu ilə
  1. Bələdiyyə qiymətli kağızlarının əsas alıcıları kimlərdir?

  1. Əhali, kommersiya bankları, sığorta və pensiya fondları, digər təşkilatlar

  2. Əhali, Mərkəzi Bank, maliyyə idarələri, digər təşkilat və müəssisələr

  3. Əhali, hökumət orqanları, universal banklar, digər müəssisə və təşkilatlar

  4. Əhali və dövlət orqanları

  5. Maliyyə idarələri, sığorta və pensiya fondları, əhali
  1. Aşağıdakı variantlardan hansı vekselin əlamətlərinə aid deyildir?

  1. Vekselin müddətliliyi

  2. Pul öhdəliyinin şərtsizliyi

  3. Öhdəliyin mücərrədliyi

  4. Vekselin doldurulması qaydalarının dəqiq müəyyən edilməsi

  5. Müştərək məsuliyyət
  1. Çeklərin rekvizitlərini müəyyən etmiş Beynəlxalq konvensiya neçənci ilə təsadüf edir?

  1. 1931-ci il

  2. 1929-cu il

  3. 1944-cü il

  4. 1956-cı il

  5. 1972-ci il
  1. Çek neçə hissəsən ibarətdir?

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 6

  5. 8
  1. Bank sertifikatının növləri:

  1. Depozit və əmanət

  2. Çek və əmanət

  3. Depozit və səhm

  4. Depozit və çek

  5. Çek və səhm
  1. Depozit sertifikatı nədir?

  1. Bankın hüquqi şəxslərin onda yerləşdirdiyi depozitlərin ödənilməsinə olan yazılı şəhadətnamədir

  2. Bankın hüquqi şəxslərə verdiyi kreditləri rəsmiləşdirmək üçün onlara verdiyi yazılı şəhadətnamədir

  3. Banka hüquqi şəxslərin qoyduqları girovu rəsmiləşdirmək üçün verdiyi yazılı şəhadətnamədir

  4. Bankla hüquqi şəxslərin depozit münasibətlərini rəsmiləşdirən şəhadətnamədir

  5. Bankla fiziki şəxslərin depozit münasibətlərini rəsmiləşdirən şəhadətnamədir  1. Əmanət sertifikatı nədir?

  1. Bankın fiziki şəxslərin onda yerləşdirdiyi əmanət qoyuluşlarının ödənilməsinə dair öhdəliyidir

  2. Bankın hüquqi şəxslərin onda yerləşdirdiyi əmanət qoyuluşlarının ödənilməsinə dair öhdəliyidir

  3. Bankın səhmdar cəmiyyətlərinin onda yerləşdirdiyi əmanət qoyuluşlarının ödənilməsinə dair öhdəliyidir

  4. Bankın qeyri-rezident fiziki şəxslərin onda yerləşdirdiyi əmanət qoyuluşlarının ödənilməsinə dair öhdəliyidir

  5. Bankın qeyri-rezident hüquqi şəxslərin onda yerləşdirdiyi əmanət qoyuluşlarının ödənilməsinə dair öhdəliyidir
  1. Buraxılma formasına və sahibinin eyniləşdirilməsinə görə sertifikatların növləri hansıdır?

  1. Adlı və təqdimatlı

  2. Depozit və əmanət

  3. Təminatlı və təminatsız

  4. Adlı və adsız

  5. Əsas və törəmə

  177. Tədavül müddətinə görə sertifikatların növü hansıdır.

  a) müddətli və tələb olunanadək

  b) müddətli və müddətsiz

  c) geri çağrılan və geri çağrılmayan

  d) müddətli və əbədi

  e) tələb olunanadək və əbədi
  178. Konsamentik məcburi rekvitləri neçənci ildə müəyyən olunub7

  a) 1924-cü il

  b)1920-ci il

  c) 1936-cı il

  d) 1939-cu il

  e)1954-cü il


  179. Konsamentik növləri hansıdır7

  a) təqdimatlı, orderli,adlı

  b)təqdimatlı, törəmə,faizli

  c) təqdimatlı, orderli,adlı

  d) törəmə, orderli,adlı

  e) törəmə, faizli, adlı


  180. Vekselin blankını dövlət reystrinə daxil edilməsi üçün hansı səlahiyyəti icra hakimiyyəti orqanı icarə verməlidir?

  a) QKDK


  b)Maliyyə Nazirliyi

  c) Milli məclis

  d) Statistika komitəsi

  e)Mərkəzi Bank


  181. Xəzinə vekseli hansı hallarda verilir?

  a) büdcə təşkilatlarına nəzərdə tutulmuş vəsaitlərin ödənilməsi zamanı xəzinədarlığın sərəncamında kifayət qədər vəsait olmadıqda. büdcənin cari ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə vəsaitlərin cəlb edilməsi hallarında, büdcənin mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, müəssisə və təşkilatlara borcu olduqda.;

  b) büdcədən yerli təşkilatlara dotasiyaların verilməsi zamanı xəzinədarlığın sərəncamında kifayət qədər vəsait olmadıqda. büdcənin cari ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə vəsaitlərin cəlb edilməsi hallarında, büdcənin mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, müəssisə və təşkilatlara borcu olduqda.;

  c) büdcədən müəssisə və təşkilatların investisiya proqramını həyata keçirilməsi məqsədilə vəsaitlərin ödənilməsi zamanı xəzinədarlığın sərəncamında kifayət qədər vəsait olmadıqda;

  d) dövlət pul-kredit siyasətinin həyata keçirilməsində xəzinədə kifayət qədər vəsait olmadıqda;

  c) büdcə kəsirinin həyata keçirilməsi üçün vəsait çatışmadıqda, dövlətin xarici borclarının ödənilməsi zamanı xəzinə veksellərinin buraxılışı həyat keçirilir.


  182. Aşağıdakı variantlardan hansı veksel blankında əks etdirilmişdir?

  a) sahibkarılq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında şəhadətnamənin təsdiq edilmiş surəti;

  b) sənədin adı kimi onun yazıldığı dildə “sadə veksel ” sözləri, müəyyən bir məbləği şərtsiz ödəmək vədi;

  c) ödəniş vaxtı və yeri, ödənişin çatacağı və ya ödəniş barəsində sərəncam verən şəxsin adı;

  d) vekselin verilmə tarixi və yeri, veksel verənin imzası,;

  e) veksel blankının çap etmiş mətbəənin adı və QKDK tərəfindən verilmiş lisenziyanın nömrəsi, tarixi və VÖEN –i.


  183. Vekseli ödənişi necə aparılır?

  a) Müəyyən vaxt ərzində ödənilməli olan köçürmə vekselini saxlayan onu ödəməli olduğu gün. Yaxud bundan sonrakı iki iş günü ərzində ödənişə təqdim etməlidir4

  b) Müəyyən vaxt ərzində ödənilməli olan köçürmə vekselini saxlayan onu vaxt çatdığı gün ödəməlidir;

  c) Müəyyən vaxt ərzində ödənilməli olan köçürmə vekselini saxlayan onu vaxt çatdıqdan sonra bir həftə ərzində ödəyə bilər;

  d) Müəyyən vaxt ərzində ödənilməli olan köçürmə vekselini saxlayan onu vaxt çatdıqdan sonra 10 gün ərzində ödənişə təqdim etməlidir;

  e) Müəyyən vaxt ərzində ödənilməli olan köçürmə vekselini saxlayan onu vaxt çatdıqdan sonra 15 gün ərzində ödənişə təqdim etməlidir;

  184. Vekselin protest edilməsi

  a) Akseptdən və ya ödənişdən imtina, akspet və ya ödəmədən imtinaya görə qarşı rəsmi protest aktı ilə təsbit olunmalıdır;

  b) Akseptdən və ya ödənişdən imtina, QKDK tərəfindən rəsmi təsbit olunmalıdır;

  c) vekseli ödəməkdən imtinaya qarşı rəsmi məhkəmə qərarı ilə təsbit olunmalıdır;

  d) Vekselin məbləği və faizinin ödənilməsindən imtina rəsmi olaraq Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsbit olunmalıdır;

  e) Akseptdən və ya ödənişdən imtina rəsmi olaraq Auditor Palatasının rəyi əsasında təsbit olunmalıdr.


  185. İpoteka kreditini alan fərdi sahibkar olduqda əlavə olaraq hansı sənədləri təqdim etməlidir?

  a) sahibkarın vergi orqanlarında qeydiyyatından keçməsi haqqında şəhadətnamənin surəti, vergi orqanları tərəfindən qəbul olunmuş gəlir vergisi və sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi4

  b) sahibarın VÖEN-nin surəti, əlavə dəyər vergisi və aksiz vergisinin vergi bəyannaməsi.

  c) sahibarın VÖEN-nin surəti, torpaq və əmlak vergisinin vergi bəyannaməsi.

  d) sahibarın VÖEN-nin surəti, qəbul edilmiş mənfəət vergisi və əlavə dəyər vergisinin vergi bəyannaməsi.

  e) sahibarın VÖEN-nin surəti, əlavə dəyər vergisi və sadələşdirilmiş vergisinin vergi bəyannaməsi.


  186. İpoteka kreditini alan güzəştli kateqoriyaya aid olduqda əlavə olaraq hansı sənədi təqdim etməlidir?

  a) güzəştli kateqoriyaya aid olmasını təsdiq edən sənəd;

  b) güzəştli kateqoriyaya malik olan şəxsin kimliyinin surəti;

  c) güzəştli kateqoriyaya aid şəxsin aylıq əmək haqqı barəsində arayış;

  d) güzəştli kateqoriyaya aid şəxsin gəliri haqqında sənədi təqdim etməliri;

  e) güzəştli kateqoriyaya aid şəxsin diplomunun surəti təqdim olunmalıdr.


  187. Aşağıdakı variantlardan hansı fondun vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditinin tələbinə cavab vermir?

  a) ipoteka krediti alan şəxs məhkum olmamalıdır

  b)kredit Azərbaycan manatı ilə verilməlidir

  c) kredit Azərbaycan Respubliksının vətəndaşına verilməliri

  d) kredit 3 ildən 25 ilədək müddətə verilməliri

  e) kredit məbləği 50000 manatdan artıq olmamalıdır.


  188. Aşağıdakı variantlardan hansı güzəştli ipoteka kreditinin tələblərinə cavab vermir?

  a) kreditin verilməsi Azərbaycan Respubliksının Maliyyə nazirliyi ilə razılaşdırılmalıdır

  b) kredit Azərbaycan manatı ilə verilməlidir

  c) kredit Azərbaycan Respubliksının vətəndaşına verilməliri

  d) kredit 3 ildən 30 ilədək müddətə verilməliri

  e) kredit məbləği 50000 manatdan artıq olmamalıdır.


  189. Aşağıdakı variantlardan hansı güzəştli ipoteka kreditinin alnma mərhələsinə aid deyildir?

  a) veriləcək ipoteka kreditinin həcminin müəyyənləşdirilməsi

  b) tələblərlə tanış olmaq və özünü qiymətləndirmə

  c) ilkin qiymətləndirmə

  d) ipoteka kreditinin rəsmiləşdirilməsi

  e) kredir üzrə aylıq ödənişlərin aparılması


  190. Mənzil sertifikatının ödənişi kim tərəfindən həyata keçirilir?

  a)emitent

  b)mənzil sahibi

  c) dövlət büdcəsi

  d) Mərkəzi Bank

  e)bələdiyyə büdcəsi


  191. Mənzil sertifikatı kim yərəfindən ləğv edilir?

  a) emitent və ya mülkiyyət hüququnu aparan orqan

  b) emitent və ya mənzil sahibi

  c) emitent və ya Maliyyə Nazirliyi

  d) emitent və ya QKDK

  e) emitent və ya Mərkəzi Bank


  192. Xarici emitentləri qiymətli kağızlarının Azərbaycanda tədavülə buraxılmasına kim icazə verir?

  a) Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

  b) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

  c) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi

  d) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bank

  e) Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası


  193. Qiymətli kağızların alqı-satqısı əqdləri dilr vasitəsliə bağlandıqda, kütləvi elanda aşağıdakı variantlardan hansı öz əksini tapır?

  a) Qiymətli kağızlar buraxılışını şərtləndirən səbəblər;

  b)dilerin adı və rekvititləri, diler fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün QKDK tərəfindən verilmiş lisenziyanın növləri və müddəti;

  c) Qiymətli kağızların növü. dövlət qeydiyyat nömrəsi, nominal və emitent adı;

  d) Qiymətli kağızların alış (satış) qiyməti və sayı;

  e) diler tərəfindən zəruri hesab edilən digər şərtlər.


  194. Qiymətli kağızların alqı-satqı əqdləri broker vasitəsilə bağlanmadıqda, müqavilədə aşağıdakı variantlardan hansı öz əksini tapmır?

  a) tərəflərin məsuliyyəti və öhdəlikləri

  b)tərəflərin adları və likvititləri;

  c)müqavilənin predmeti olan qiymətli kağzların adı, növü, onların dövlət qeydiyyat nömrəsi, sayı, nominal dəyəri;

  d)bir qiymətli kağızın qiyməti, bağlanan əq üzrə hesablaşmaların aparılması qaydası;

  e)mübahisələrin həll olması qaydası, tərəflərin zəruri hesab etdiyi digər müddəalar.


  195. Qiymətli kağızların broker vasitəsilə alqı-satqısı nəyin əsasında həyata keçirilir?

  a) tapşırıq və ya komissiya müqaviləsi

  b)ödəmə tapşırığı, ödəmə tələbnamasi, komissiya müqaviləsi

  c)tapşırıq və ya plastik kartlarla

  d)kütləvi elan və ya müqavilə

  e) tapşırıq və ya kütləvi elan


  196. Qiymətli kağızların sahiblərinin reysterinin aparılması qaydalarını və ya standartlarının pozulmasına görə vəzifəli və hüquqi şəxslərə nə qədər cərimə tətbiq edilir?

  a) Vəzifəli şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 60 mislindən 70 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 150 mislindən 200 mislinədək miqdarda;

  b)vəzifəli şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən70 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 200 mislindən 250 mislinədək miqdarda;

  c) vəzifəli şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən80 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 250 mislindən 300mislinədək miqdarda;

  d) vəzifəli şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən 90 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 200 mislindən 300mislinədək miqdarda;

  e) vəzifəli şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 60 mislindən 80 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 200 mislindən 300mislinədək miqdarda;


  197. Qiymətli kağızlar bazarında depozitar qaydalarının pozulmasına görə vəzifəli və hüquqi şəxslərə nə qədər cərimə tətbiq edilir?

  a) vəzifəli şəxslərə minimum əmək haqqı məbləğinin 60 mislindən 70 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 150 mislindən 200 mislinədək miqdarda;

  b) vəzifəli şəxslərə minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən 70 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 150 mislindən 250 mislinədək miqdarda;

  c) vəzifəli şəxslərə minimum əmək haqqı məbləğinin 60 mislindən 90 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 150 mislindən 300 mislinədək miqdarda;

  d) vəzifəli şəxslərə minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən 90 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 150 mislindən 300 mislinədək miqdarda;

  e) vəzifəli şəxslərə minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən 90 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 100 mislindən 200 mislinədək miqdarda;


  198. Qiymətli kağızlarla əqdlərin bağlanması qaydalarının pozulmasına görə vəzifəli və hüquqi şəxslərə nə qədər cərimə tətbiq edilir?

  a) vəzifəli şəxslərə minimum əmək haqqı məbləğinin 45 mislindən 90 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 150 mislindən 200 mislinədək miqdarda;

  b) vəzifəli şəxslərə minimum əmək haqqı məbləğinin 60 mislindən 70 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 150 mislindən 250 mislinədək miqdarda;

  c) vəzifəli şəxslərə minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən 70 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 100 mislindən 200 mislinədək miqdarda;

  d) vəzifəli şəxslərə minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən 80 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 100 mislindən 250 mislinədək miqdarda;

  e) vəzifəli şəxslərə minimum əmək haqqı məbləğinin 55 mislindən 90 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 150 mislindən 250 mislinədək miqdarda;


  199. Qiymətli kağızlar bazarında xidməti məlumatdan qanunsuz istifadəyə görə fiziki və hüquqi şəxslərə nə qədər cərimə tətbiq edilir?

  a) Fiziki şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 25 mislindən 30 mislinədək miqdarda, vəzifəli şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən 70 mislinədək miqdarda.

  b) Fiziki şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 20 mislindən 25 mislinədək miqdarda, vəzifəli şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən 80 mislinədək miqdarda.

  c) Fiziki şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 25 mislindən 35 mislinədək miqdarda, vəzifəli şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 45 mislindən 90 mislinədək miqdarda.

  d) Fiziki şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 15 mislindən 20 mislinədək miqdarda, vəzifəli şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 55 mislindən 75 mislinədək miqdarda.

  e) Fiziki şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 10 mislindən 15 mislinədək miqdarda, vəzifəli şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən 90 mislinədək miqdarda.


  200. Diler kimdir?  1. Öz adından və öz hesabına əvvəlcədən kütləvi elan edilmiş alış və satış qiymətləri ilə qiymətli kağızlar üzrə alqı-satqı əqdlərinin bağlanması üzrə qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət göstərən peşəkardır

  2. Müştərinin adından və öz hesabına əvvəlcədən kütləvi elan edilmiş alış və satış qiymətləri ilə qiymətli kağızlar üzrə alqı-satqı əqdlərinin bağlanması üzrə qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət göstərən peşəkardır

  3. Müştərinin adından və müştərinin hesabına əvvəlcədən kütləvi elan edilmiş alış və satış qiymətləri ilə qiymətli kağızlar üzrə alqı-satqı əqdlərinin bağlanması üzrə qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət göstərən peşəkardır

  4. Sahibinin adından və emitentin hesabına əvvəlcədən kütləvi elan edilmiş alış və satış qiymətləri ilə qiymətli kağızlar üzrə alqı-satqı əqdlərinin bağlanması üzrə qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət göstərən peşəkardır

  5. Birjalarda müştərinin adından və müştərinin hesabına elan edilmiş alış və satış qiymətləri ilə qiymətli kağızlar üzrə alqı-satqı əqdlərinin bağlanması üzrə qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət göstərən peşəkardır

  201. Qiymətli kağız nədir?  1. Müəyyənləşdirilmiş formaya riayət olunmaqla hər hansı hüququ təsdiqləyən elə bir sənəddir ki, həmin hüquq bu sənəd olmadan nə həyata keçirilə bilər, nə də başqa şəxsə verilə bilər.

  2. Mərkəzi bank tərəfindən buraxılan müəyyən rekvizitlərə malik bir sənəd formasıdır.

  3. Milli məclis tərəfindən təsdiq edilmiş, müəyyən mülkiyyət hüququnu təsdiq edən bir sənəd formasıdır.

  4. Azərbaycan respublikasının Milli Məclisi ilə nəzərdə tutulmuş müəyyən rekvizitlərə malik və müəyyən mülkiyyət hüququ daşıyan sənəd formasıdır.

  5. Nazirlər kabinetində razılaşdırmaqla Mərkəzi bank tərəfindən dövriyyə buraxılan və müəyyən olunmuş rekvizitlərə malik sənəd formasıdır.

  202. Qiymətli kağızlar əlamətləri hansılardır ?

  1. Qiymətli kağız kapital üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edir, investorla emitent arasında olan borc münasibətlərini əks etdirir, sahibinə emitentdən müəyyən gəlir almaq hüququnu verir, səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində iştirak etmək hüququ verir, müəssisə ləğv edildikdə öz sahibinə müəssisənin mülkiyyətinin müəyyən hissəsini almaq hüququ verir və alınıb-satıla və girov qoyula bilir.

  2. Onun üzərində nominal dəyərin göstərilməsi.

  3. Üzərində nominal dəyəri göstərməklə, sahibinə müəyyən edilmiş qaydada gəlir (divident) əldə etmək hüququ verir.

  4. Azərbaycan Respublikası Qiymətli kağızlar haqqında qanunda göstərilmiş müddəalara əsasən müəyyən edilmiş forma və rekvizitlərə uyğun dövriyyəyə buraxılır və sahibinə müəyyən edilmiş səlahiyyətlər verir.

  5. Konkret rekvizitlərə malik, müəyyən edilmiş standartlara cavab vermək və sahibinə gəlir gətirməklə asanlıqla digər qiymətli kağızlara çevrilə bilmək.

  203. Qiymətli kağızların ümumi xüsusiyyətləri hansılardır?

  1. Seriyalılıq, mülki dövriyyədə iştirak, standartlıq, dövr etmə.

  2. Nominallıq, seriyalılıq, mülki dövriyyədə iştirak, standartlıq.

  3. Vahidlik, nominallıq, seriyyalıq, dövr etmə.

  4. Mücərrədlik, seriyyallıq, standartlıq, dövr etmə.

  5. Gəlirlilik, seriyyallıq , mülki dövriyyədə iştirak, standartlıq, dövr etmə.

  204. Qiymətli kağızların əlavə xüsusiyyətləri nədir?

  1. Dövlət tərəfindən tanınması və tənzimlənməsi, sənədlilik, investisiya xüsusiyyətləri, gəlirlilik, likvidlik, etibarlılıq.

  2. Dövlət tərəfindən tanınması və tənzimlənməsi sadəlilik, sənədlilik, etibarlılıq, likvidlik, müddətlilik.

  3. Qanunla tənzim olunması , Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunaraq dövriyyəyə buraxılması, seriallılıq, sənədlilik, etibarlılıq, likvidlik, müddətlilik.

  4. Sənədlilik, etibarlılıq, likvidlik, müddətlik, girovluluq və mücərrədlik.

  5. Mülki məcəllə ilə tənzimlənmək, sənədlilik, investisiya xüsusiyyətləri və müddətlilik.

  205.Səhim nədir?

  1. Səhmdar cəmiyyətində üzvlüyü və sahibinin cəmiyyətin mənfəətinin bir hissəsini dividentlər şəkilində almaq, cəmiyyətin işlərinin idarə olunmasında iştirak etmək hüququnu və cəmiyyətin ləğvindən sonra qalan əmlakının bir hissəsinə hüququnu təsdiq edən qiymətli kağızdır.

  2. Qapalı və aşıq səhmdar cəmiyyətlərinə üzv olmaq üçün dövriyyəyə buraxılan qiymətli kağızdır.

  3. Mülki məcəllə ilə təsdiq edilmiş, üzərində müəyyən rekvizitlərə malik olan və səhmdar cəmiyyətlərinə üzv olmaq üçün buraxılan qiymətli kağızdır.

  4. Qiymətli kağızlar haqqında qanunla tənzimləmək, səhmdar cəmiyyətlərinə üzvlüyü təmin edən və vaxtı bitdikdə cəmiyyətdən öz payını almaq hüququ verən qiymətli kağızdır.

  5. Dövlət tərəfindən xüsusi nəzarət edilən qiymətli kağızdır.

  206. İstiqraz nədir?

  1. Sahibinin emitentdən istiqrazda nəzərdə tutulan müddətdə istiqrazın nominal dəyərini və ya başqa əmlak ekvivalentini almaq, həmçinin istiqrazın nominal dəyərindən faiz almaq hüququnu və ya digər əşya hüququnu təsdiqləyən qiymətli kağızdır.

  2. Üzərində nominal dəyəri göstərməklə sahibinə müəyyən faizlər qazandıran qiymətli kağızdır.

  3. Sahibi tərəfindən müəyyən gəlir əldə etməklə onun istənilən vaxt digər hüquqi və ya fiziki şəxslərə satmaq və ya pay vermək hüququnu təsdiqləyən qiymətli kağızdır.

  4. Sahibinə birbaşa əşya hüququ verən və gəlir dvidend şəkilində illik ödənilən qiymətli kağızdır.

  5. Bankın xüsusi göstərişi əsasında və Dövlət büdcəsinin xərclərini maliyyələşdirmək məqsədilə dövriyyəyə buraxılan qiymətli kağızdır.

  207. Özəlləşdirmə qiymətli kağızları nədir?

  1. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı dövlət əmlakının bölüşüdürülməsi məqsədi ilə buraxılan qiymətli kağızdır.


   Yüklə 0,57 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə