Sahibinə səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində iştirak etmək və xalis mənfəətdən divident almaq hüququnu verən sənəddirYüklə 0,57 Mb.
səhifə7/8
tarix13.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 • Sertifikatın adı , sertifikatı dövlət qeydiyyat nömrəsi , sertifikatı nömrəsi məbləğin kredit təşkilatının tam hüquqlu adi kredit təşkilatının məsul şəxsin müdirlə təsdiq edilmiş imzalarının sürəti

 • Sertifikatın adı onun dövriyyəyə buraxan kredit təşkilatının (bankın) adı, sertifikatın məbləği , məbləğə görə müəyyənləşmiş faiz dərəcəsi Məhsul şəxsin möhürlə təsdiqləmiş imzaları

 • Sertifikatı adı , kredit təşkilatının tam adı , sertifikatda seriya nömrəsi sertifikata rəsmiləşdirilən depozitin məbləği, sertifikatın təyinatı, sertifikata məsul şəxsin möhürlə imzasının təsdiqi

 • Sertifikatın adı, sertifikatın dövlət qeydiyyat nömrəsi , sertifikatda depozitin məbləği sertifikatın vergi orqanında qeydiyyatı , depozit üzrə faiz dərəcəsi , kredit təşkilatının məhsul şəxslərinin möhürlə təsdiqlənmiş imzaları.

  244. Dövriyyəyə buraxılmış sertifikatın qeydiyyatı üçün üzərində hansı rekvizitlər olmalıdır.  1. Sertifikatın nömrəsi, buraxılma tarixi, sertifikatın məbləği, qaytarılma tarixi .

  2. Sertifikatın nömrəsi, buraxılma tarifi, faiz dərəcəsi, müddəti, qaytarılma tarixi.

  3. Sertifikatın buraxılma tarixi , faiz dərəcəsi , sertifikatın məbləği.

  4. Sertifikatın seriyası, buraxılma və qaytarılma tarixi, faiz dərəcəsi, sertifikatın məbləği.

  5. Sertifikatın məbləği, məxsus olduğu şəxsin acdı və ünvan, faiz dərəcəsi.

  245. Sertifikatı qiymətli kağıza çevirən amil hansıdır ?  1. Sertifikatın bir şəxsdən digərinə keçə bilməsi

  2. Sertifikatın seriya ilə buraxılması

  3. Sertifikatın ödəniş müddətinin əvvəlcədən məlum olması

  4. Sertifikatın standart formaya malik olması

  5. Sertifikatın bank tərəfindən buraxılması

  246. Konosamentin hansı növləri mövcuddur  1. Təqdimatlı , orderli , adlı

  2. Yazılı , orderli , təqdimatlı

  3. Şifahi , imtiyazlı , orderli

  4. İmtiyazlı , təqdimatlı , adlı

  5. Yazılı , imtiyazlı , təqdimatlı

  247.Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsi kəsirinin örtülməsi məqsədilə dövlət daxili borc öhdəliklərinin buraxılışı neçənci ilə təsadüf edir?

  a) 1996 - ci ilə

  b) 1991 - ci ilə

  b) 1992 - cü ilə

  d) 1993 - ci ilə

  e) 1995 - ci ilə
  248. Dövlət qiymətli kağızları dedikdə nə başqa düşülür


  1. mərkəzi hökumət tərəfindən buraxılan yaxud zəmanətləndirilən qiymətli kağızlar.

  2. Maliyyə nazirliyi tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlar

  3. Milli məclisin qərarı ilə QKDK tərəflindən buraxılan qiymətli kağızlar.

  4. Vergilər nazirliyi və Maliyyə nazirliyi tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlar.

  5. Dövlətin tapşırığı ilə Mərkəzi bank tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlar.

  249.Dövlət qiymətli kağızlarının digər qiymətli kağızlardan üstünlükləri hansılardı?  1. Dövlət qiymətli kağızlarının inversiyalar üçün ən yüksək nisbi etibarlılıq səviyyəsi və müvafiq olaraq qoyulmuş kapitalın və ona olan gəlirlərin itirilməsi riskinin minimal olması ilə

  2. Dövlət qiymətli kağızlarının Mərkəzi bank tərəfindən buraxıldığı üçün.

  3. Dövlət qiymətli kağızlarının Dövlət qanun vericilik aktları ilə tənzimləndiyi üçün.

  4. Dövlət qiymətli kağızlarının faiz dərəcəsinin yüksək olduğu üçünş

  5. Dövlətli kağızları qısa müddətə dövriyyəyə buraxıldığı üçün.

  250. Dövlət qiymətli kağızlarının funksiyaları:  1. Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi , məqsədli dövlət proqramlarının maliyyələşdirilməsi, iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi.

  2. Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi, investisiya lahiyələrinin maliyyələşdirilməsi, sosial fəaliyyətin tənzimlənməsi.

  3. Daxili və xarici dövlət borclarının maliyələşdirilməsi, vergi siyasətinin tənzimlənməsi

  4. Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi, Dövlət sığorta şirkəti fondunun formalaşdırılması investisiyaların maliyyələşdirilməsi.

  5. Daxili və xarici dövlət borclarının maliyyələşdirilməsi, investiyaların maliyyələşdirilməsi, Sosial iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi

  251. Dövlət qiymətli kağızlarının buraxılması məqsədi:  1. Cari büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi, büdcədə qısa müddətə yaranan kassa boşluğunun örtülməsi, mərkəzi hökumətin məqsədli xərclərinin təmin edilməsi, əvvəl buraxılmış dövlət borc öhdəlikləri üzrə borcların ödənilməsi, dövlətin müəyyən edilmiş pul - kredit siyasətinin həyata keçirilməsi.

  2. Cari büdcə kəsirinin maliyyəşdirilməsi , vergi daxil olmaları arasındakı uyğunsuzluğu ləğv etmək . kassa kəsirinin aradan qaldırmaq , daxili və xarici borcları maliyəşdirilmək.

  3. Büdcə kəsirinin aradan qaldırmaq iri miqyası sosial – iqtisadi proqramların həyata keçirilməsinə kömək, mərkəzi hökumətin iqtisadi proqramlarını maliyyəşdirilmək.

  4. Büdcə kəsirini aradan qaldırılmaq mənzil tikinti infrastrukturununn maliyyəşdirilmək xarici və daxili borcları maliyyəşdirilmək kortəbii hadisələrin fəsadlarını aradan qaldırmaq.

  5. Büdcə kəsirini aradan qaldırmaq . sığorta şirkətlərini maliyyələşdirmək , Mərkəzləşdirilmiş fondların təşkilinə maliyyə yardımı etmək.

  252. Buraxılma məqsədinə görə dövlət qiymətli kağızlarının növləri.  1. Dövlət büdcəsinin kəsirinin örtülməsi üçün , büdcə gəlirlərinin daxil olması ilə büdcə xərclərinin edilməsi arasındakı zaman uyğunsuzluğu nəticəsində yaranan müvəqqəti büdcə kəsirinin örtülməsi məqsədlə , konkret layihələrin həyata keçirilməsi məqsədilə . müəssisə və təşkilatlar qarşısında dövlət borcunun örtülməsi məqsədilə

  2. Dövlət büdcəsi kəsirinin örtülməsi üçün müəssisə və təşkilatlara dövlət borcunun örtülməsi məqsədilə . kassa kəsirinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə.

  3. Dövlət büdcəsi kəsirinin örtülməsi məqsədilə . iri miqyaslı Dövlət Proqramlarının maliyyələşdirilməsi məqsədilə.

  4. Dövlət Büdcəsi kəsirinin maliyyələşdrilməsi məqsədilə . Bundan əvvəl yerləşdirilmiş dövlət qiymətli kağızlarına olan borc örtülməsi məqsədilə.

  5. Dövlət büdcəsi kəsirinin örtülməsi məqsədilə . uzun müddətli daxili öz xarici investisiyaların maliyyəşdirilməsi məqsədilə . gənc ailələrin mənzil təminatının maliyyələşdirilmək məqsədilə.

  253. Emitentin kimliyinə görə dövlət qiymətli kağızlarının növləri.  1. Mərkəzi hökumətin, bələdiyyələrin, dövlət təşkilatlarının, dövlət statusu verilmiş qiymətli kağızlar.

  2. Mərkəzi hökumətin , bələdiyyələrin . dövlət təşkilatların qiymətli kağızları.

  3. Yerli və beynəlxalq statusa malik qurumların buraxdığı qiymətli kağızlar.

  4. Hüquqi şəxslərin . mərkəzi hökumətin və bələdiyyələrin buraxdığı qiymətli kağızlar.

  5. Maliyyə nazirliyinin, bələdiyyələrin, hüquqi şəxslərin və beynəlxalq təşkilatların buraxdığı qiymətli kağızlar.

  254. Tədavül formasına görə dövlət qiymətli kağızlarının növləri  1. Bazar və qeyri – bazar

  2. Birja və bazar

  3. Ticarət və bazar

  4. Bank və birja

  5. Bank və bazar

  255. Tədavül müddətinə görə dövlət qiymətli kağızlarının növləri  1. Qısa müddətli , orta müddətli , uzun müddətli.

  2. Qısa və uzun müddətli.

  3. Qısa müddətli , orta müddətli , ömürlük.

  4. Orta müddətli , uzun müddətli . əbədi.

  5. Aylıq , rüblük və illik.

  256. Gəlirlərin ödənilməsi (alınması) üsuluna görə dövlət qiymətli kağızlarının növləri.  1. Faizli , diskontlu , indeksləşən , uduşlu, kuponlu.

  2. Faizli , indeksli , tarifli , uduşlu , kuponlu , çekli.

  3. Diskontlu, imtiyazlı , tarifli , faizli , kuponlu.

  4. İndeksləşən , ötürülən , faizli , kuponlu lotereyalı.

  5. Diskontlu, indeksləşən uduşlu . kuponlu . imtiyazlı.

  257. Dövlət qiymətli kağızılarının yerləşdirilməsi yolları  1. Ölkənin Mərkəzi bankı yaxud Maliyyə Nazirliyi vasitəsilə , nağd yaxud nağdsız formada, hərrac, açıq satış, qapalı yerləşdirmə.

  2. Mərkəzi bank yaxud Maliyyə Nazirliyi vasitəsilə , mətbuat vasitəsilə, hərrac yolu ilə açıq satış vasitəsilə.

  3. Mərkəzi bank vasitəsilə . QKDK vasitəsilə , Dövlət büdcəsi vasitəsilə, hərrac yolu ilə açıq satış yolu ilə , aksiyalar

  4. Birja vasitəsilə

  5. Maliyyə Nazirliyi vasitəsilə , QKDK vasitəsilə , Dövlət büdcəsi vasitəsilə , hərrac yolu ilə açıq satış yolu ilə.

  258.İnvestisiya qiymətli kağızların emissiya formaları  1. Sənədli adlı qiymətli kağızlar sənədsiz adlı qiymətli kağızlar , sənədli adsız qiymətli kağızlar.

  2. Sənədli adlı qiymətli kağızlar sənədsiz adsız qiymətli kağızlar , sənədli adsız qiymətli kağızlar.

  3. Kötüklü adlı qiymətli kağızlar , anketli qiymətli kağızlar . bazar qiymətli kağızlar.

  4. Bank qiymətli kağızlar . orderli qiymətli kağızlar.

  5. Sənədli , ordersiz və kötüklü qiymətli kağızlar.

  259.İnvestisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının mərhələləri.  1. Emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızlarının investisiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi, investisiya qiymətli kağızlarının emissiya prospektinin tərkib edilməsi, dövlət qeydiyyatı, emissiya prospektində olan məlumatların açıqlaması, investisiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi, emissiyanın yekunları haqqında hesabatın qeydiyyatı və hesabatda olan məlumatların açıqlaması.

  2. Dövlət orqanları tərəfindən investisiya qiymətli kağızlarının envissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi investisiya üçün lazım olan sənədlərin Mərkəzi banka təqdim edilməsi , investisiya qiymətli kağızların yerləşdirilməsi.

  3. Mərkəzi bank tərəfindən investisiya qiymətli kağızların buraxılmasına lisenziyanın verilməsi.

  4. Buraxılış üçün icazə olunmuş investisiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi, onların dövriyyələrinin təşkili, vaxt bitdikdə onların dövriyyədən çıxarılması.

  5. Emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızlarının investisiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi, onların yerləşdirilməsi, dövriyyəsinin təşkil edilməsi və dövriyyədən çıxadırılmasının həyata keçirilməsi.

  260.İnvestisiya qiymətli kağızların emissiyası haqqında qərarın məlumatları  1. Emitentin tam adı və olduğu yer , qərarın qəbul edilmə tarixi, qərarı qəbul edilmiş idarətmə orqanının adı , qiymətli kağızın növü, forması, nominal dəyəri, sayı və ümumi məbləği, yerləşdirilməsi qaydası , emitentin öhdəlikləri, emitent rəhbərinin adı, soyadı, möhürlə təsdiqləmiş imzası.

  2. Emitentin tam adı və yerləşdiyi yer , onun buraxılma haqqında qərarın tarixi, növü, forması nominalın dəyəri, emitent rəhbərimin adı, soyadı , möhürlə imzalanmış imzası.

  3. Emitentin tam adı , yerləşdiyi yer , onun öhdəlikləri , buraxılma tarixi , qiymətli kağızın növü, emitentin kimliyinin notarial qaydada təsdiqləmiş surəti.

  4. Emitentin adı , soyadı , və atasının adı , yerləşdiyi yer , onun sahibkar qarşısında öhdəlikləri , bank hesabının nömrəsi, kimliyimin surəti.

  5. Sessiya bankın adı , envissiya edilmək qiymətli kağızın adi , forması , məbləği , məqsədli və envissiyalarının rəhbərinin imzasının surəti.

  261.İnvestisiya qiymətli kağızlarının buraxılması üçün təqdim edilən sənədlər .

  a) İnvestisiya qiymətli kağızlarının qeydiyyatı üçün ərizə, emissiya haqqında qərar , emitentin hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatına alınması haqqında səhmlərin və təsis sənədlərinin notarial qaydasında təsdiq olunmuş surətləri , emissiya prospektinin qeydiyyata alınması üçün dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd, dövlət qeydiyyat nömrəsinin verilməsi və bu məlumatın dövlət reyestrinə daxil edilməsi.

  b) investisiya qiymətli kağızlarının qeydiyyatı üçün ərizə , buraxılış üçün Verilər Nazirliyinin , statistika komitəsinin , Dövlət Sığorta Şirkətinin , Mərkəzi bankın razılığı , buraxılışa icazə üçün dövlət qeydiyyat nömrəsinin verilməsi.

  c) İnvesitisa qiymətli kağızların buraxılmasının məqsədi , Maliyyə Nazirliyinin və QKDK – nin razılığı , envissiya prospekti , sertifikatın nümunəsi envissiya prospektinin qeydiyyata alınması üçün dövlət rüsumunun ödənilməsi təsdiq edən sənəd.

  d) Mərkəzi banka envissiya qiyətli kağızının buraxılması üçün ərizə və digər lazım olan sənədlərin notarial qaydada təsdiqi.

  e) Envissiya qiymətli kağızlarının buraxılması üçün QKDK - nə ərizə ilə müraciət , bank qeydiyyatının sürəti , vergi orqanlarında , statistika idarəsində qeydiyyatın sürətləri təqdim edilir.
  262. İnvestisiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi üsulları


  1. Kütləvi təklif və ya investiorların məhdud dairəsinə təklif ( qapalı yerləşdirmə)

  2. Açıq və qapalı yerləşdirmə

  3. Sorğu üsulu ilə və qeydiyyatlı yerləşdirmə

  4. Ardıcıl və qapalı yerləşdirmə

  5. Tender, mətbuat vasitəsilə yerləşdirmə

  263.Xarici emitentin qiymətli kağızının Azərbaycanda tədavülə buraxılması şərti.  1. Xarici qiymətli kağızların emitenti QKDK - dən şəhadətnamə aldıqdan sora.

  2. Xarici qiymətli kağızın emitenti mərkəzi bankın razılığını aldıqdan sonra

  3. Xarici qiymətli kağızım emitenti Mərkəzi hökümətin razılığına əsasən.

  4. Xarici qiymətli kağızın emitenti Maliyyə Nazirliyinin şəhadətnaməsi əsasında.

  5. Xarici qiymətli kağızın emitenti Maliyyə Nazirliyi və KQDK – nin şəhadətnaməsini aldıqdan sonra.

  264.Birja əməliyyatları nədir ?  1. Birja əmtəəsi ilə birjada edilən müxtəlif əməliyyatlar

  2. Birjada alınan satılan qiymətli kağızlardır.

  3. Birjada tenderlərin aparılması başa düşülür.

  4. Birjada qiymətli kağızlarla aparılan əməliyyatlar.

  5. Birjada aparılan nağd və nağdsız hesablaşmalar başa düşülür.

  265.Birja əqdlərinin əsas tipləri

  1. Əmtəə təqdim olunmaqla edilən əqdlər, fərdi forvard əqdləri , opsion əqdləri, birjadakənar əqdlər.

  2. Əmtəə təqdim olunmaqda edilən əqdlər , razılaşma əqdləri , məcburi əqdlər , birjadaxili əqdlər.

  3. Könüllü əqdlər , məcburi əqdlər , birjaxarici əqdlər , birjadaxili əqdlər.

  4. Opsion əqdləri , varrant əqdləri , icbari əqdlər , birjaxarici əqdlər.

  5. Birjadan kənar əqdlər , tender əqdləri , məcburi əqdlər könüllü əqdləri.

  266. Birja əməliyyatlarının fərqləndirici xüsusiyyətləri.  1. Xüsusi yerlərdə keçirilmə , birja əmtəələri üzrə standart kütlələrlə keçirilmə, ,əmtəənin özü birjada olmadıqda onun təsviri üzrə keçirilmə , aşkar keçirilmə, dövlət tərəfindən birbaşa tənzimlənməsi vasitələr tərəfindən keçirilməsi , valüd qaydada keçirilməsi, əmtəənin keyfiyyətini nəzərə olmaqla keçirilməsi , ixtisaslaşmaya məruz qalması .

  2. Xüsusi yerlərdə keçirilmə , vahid qaydada keçirilmə , ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar vasitəsilə keçirilmə

  3. Dövlət orqanları vasitəsilə keçirilmə , xüsusi (özəl) təşkilatlar vasitəsilə keçirilməlmə.

  4. Dövlət orqanları vasitəsilə keçirilmə , bələdiyyə ( yerli ) orqanları vasitəsilə keçirilmə, xüsusi (özəl) qurumlar vasitəsilə keçirilməsi.

  5. Xüsusi yerlərdə keçirilmə,birja əmtəələri üzrə standart kütlələrlə keçirilmə , dövlət tərəfindən birbaşa tənzimlənməsi , vasitəçiləri tərəfindən keçirilməsi , xarici təşkilatları tərəfindən keçirilməsi.

  267 . Müddətli əqdlər neçə qrupa bölünür  1. 4

  2. 6

  3. 2

  4. 5

  5. 3

  268. Birja əməliyyatlarının prinsiplərinə uyğun gəlməyən variant hansıdır?  1. Sabitlik

  2. Vasitəçi ( broker ) ilə müştəri arasında şəxsi etibar

  3. Aşkarlıq

  4. Daimilik

  5. Şərti qaydalar əsasında tənzimlənmə

  269. Alıcı üçün birja prosesinin mərhələləri  1. Alqı sifarişlərinin tərtibi və qeydiyyatı , sifarişlərin birja satışlarına çıxarılması və onların icrası , əqdlərin qeydiyyatı və onlar üzrə hesablaşmalar

  2. Əmtəələrin qeydiyyata alınması , alınmış malın dəyərinin bank vasitəsilə köçürülməsi , hesablaşmanın formasının seçilməsi.

  3. Alqı sifarişlərinin qeydiyyata alınması , alınmış malın dəyərinin bank vasitəsilə köçürülməsi, hesablaşmann formasının seçilməsi.

  4. Alıcı üçün birja növünün seçilməsi, birjalarda əmtəələrin qeydiyyatı , vəsaitlərin qarşılıqlı ödənilməsi.

  5. Alqı sifarişlərinin vaxtının müəyyən edilməsi , sifarişlərin birja satışlarına çıxarılması və onların dəyərinin ödənilməsi.

  270. Satıcı üçün birja prosesinin mərhələləri  1. Listinq, satqı sifarişlərinin tərtibi və qeydiyyatı , sifarişlərin birja satışlarına çıxarılması və onların icrası, əqdlərin qeydiyyatı və onlar üzrə hesablaşmalar, , qiymətli kağızların təqdim edilməsi.

  2. Lizinq, listinq, sifarişlərin tərtibi və qeydiyyatı, sifarişlərin birja satışlarına çıxarılması və onların icrası, aparılan əməliyyatların dəyərinin ödənilməsi.

  3. Lizinq, listinq, faktorinq, sifarişlərin tərtibi və qeydiyyatı, sifarişlərin dəyərinin yerinə yetirilməsi, qiymətli kağızların təqdim edilməsi.

  4. Faktorinq , lizinq sifarişlərin tərtibi və qeydiyyatı , sifarişlərin birja yatışlarına çıxarılması və onların icraçı , əqdlərin qeydiyyatı və onlar üzrə hesablaşmalar , qiymətli kağızların təqdim edilməsi .

  5. Satqı sifarişlərin tərtibi və icrası , hesablaşmaların nağdsız formada aparılması, tədavül xərclərinin azadılması.

  271. Hansı variantın cavabı, qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılmasının tələblərini əks etdirmir.  1. Emitentin qərarı ilə Maliyyə Nazirliyinin göstəriş ilə.

  2. Emitentin qərarı ilə , qiymətli kağızların envissiyasının baş tutmuş hesab edildiyi halda müvafiq icra hakimiyyəti orqanın qərarı ilə

  3. Qiymətli kağızların buraxılışı məhkəmə tərifindən etibarsız hesab edildikdə.

  4. Emitentin fəaliyyətinə qanun vericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xitam verildikdə.

  5. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda .

  272. Qiymətli kağızlar və fond birjası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu neçənci ildə qəbul edilib?  1. 1998 –ci il

  2. 1996 – ci il

  3. 1993cü il

  4. 1991 – ci il

  5. 1994 – çü il

  273. Qiymətli kağızlar bazarının tərkibi necədir?  1. Veksel yarmarkası, birjalar, səhər bazarı , istiqrazlar.

  2. Fond birjası , istiqrazlar , veksellər çeklər.

  3. Əmtəə birjası , fond birjası , çek yarmarkaları , istiqrazlar.

  4. Veksel yarmarkaları , mərkəzi banklar , istiqrarlar , səhər bazarları.

  5. Banklararası valyuta birjaları , səhər bazarı , aksionlar , fond bazarları.

  274.Malliyə bazarının strukturu:  1. Pul vəsaitləri, bazarı və qızıl digər qiymətli metallar bazarı, kapital bazarı.

  2. Fond bazarı , pul vəsaitləri bazarı , əmtəə bazarları.

  3. Investisiya borcları, iqtisadi bazarları, pul vəsaitləri bazarı, əmtəə bazarları

  4. Valyuta bazarı , pul vəsaiti bazarı , çek bazarı , istiqrar bazarı əmtəə əmtəə bazarı.

  5. Qızıl bazarı , pul bazarı , əmtəə bazarı , fond bazarı.

  275. Borc öhdəlikləri bazarının strukturu.  1. Kredit bazarı , ipoteka bazarı , borc qiymətli kağızlar bazarı.

  2. Maliyyə bazarı , valyuta bazarı , kredit bazarı ,ipoteka bazarı.

  3. Fond bazarı , ssuda bazarı , kredit bazarı , kapital bazarı.

  4. Əmtəə bazarı , valyuta bazarı , kredit bazarı, Aksionlar.

  5. Kredit bazarı , valyuta bazarı , istiqrar bazarı, əmtəə bazarı.

  276. Qiymətli kağızlar bazarının strukturu:  1. Qiymətli kağızlar və onların törəmələri, peşəkar iştirakçılar, tənzimləmə sistemi.

  2. Qiymətli kağızlar, pul nişanları , brokerlər , Maliyyə nazirliyi.

  3. Qiymətli kağızlar və pul nişanlarını emissiya edən hüquqi şəxslər, Mərkəzi bank və beynəlxalq təşkilatlar.

  4. ARMB , QKDK , BVF .

  5. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət komitəsi , brokerlər , dilerlər.

  277. Qiymətli kağızlar bazarının ümum bazar funksiyaları.  1. Kommersiya funksiyası, qiymət funksiyası, informativlik funksiyası, tənzimləmə funksiyası.

  2. Dəyər funksiyası, nominalıq funksiyası, faiz ödəmə funksiyası, müddətlik funksiyası.

  3. Kommersiya funksiyası, digər funksiyası, vahidlik funksiyası, törəmə funksiyası.

  4. Sərbəstlik funksiyası, vərəsəlik funksiyası, dəyər funksiyası, faiz ödəmə funksiyası.

  5. Kommersiya funksiyası , sərbəstlik funksiyası , qaytarılma funksiyası , faiz ödəmə funksiyası.

  278. Qiymətli kağızlar bazarının xüsusi funksiyaları.  1. Yenidən bölüşdürülmə funksiyası , maliyyə risklərinin sığortası

  2. Bölgü funksiyası , nəzarət funksiyası.

  3. Yenidən bölğü funksiyası , qənayət funksiyası.

  4. Bölgü funksiyası , sosial ədalət funksiyası.

  5. Yenidən bölüşdürmə funksiyası , nəzarət funksiyası.

  279. Qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları  1. Emitent , investor , vasitəçilər, tənzimləyici qurumlar

  2. Sahibkar , emitent , brokerlər , tənzimləyici orqanlar

  3. Banklar , sığorta təşkilatları , hüquqi və fiziki şəxslər , beynəlxalq maliyyə institutları

  4. Mərkəzi bank , kommersiya bankları , QKDK , Maliyyə Nazirliyinin idarə və şöbələri

  5. Səhmdarlar, investorlar, brokerlər, dilerlər, hüquqi və fiziki şəxslər

  280. Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi  1. Dövlət tərəfindən , peşəkar iştirakçılar tərəfindən

  2. Dövlət tərəfindən, bələdiyyələr tərəfindən özəl qurumla tərəfindən

  3. Yerli icra hakimiyyəti tərəfindən , Maliyyə nazirliyi tərəfindən

  4. Maliyyə nazirliyi tərəfindən , QKDK tərəfindən

  5. Mərkəzi bank tərəfindən QKDK tərəfindən

  281. Hansı variant qiymətli kağızlar bazarının idarə olunması metoduna aid deyildir?  1. Qiymətli kağızlar bazarının buraxılışına dair qərarın qəbul edilməsi, emitentin rəsmən elan edilməsi

  2. Qiymətli kağız buraxılışların , emissiya prospektinin qeydiyyatı, bazarın peşəkar iştirakçılarının fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılmasi.

  3. İnvestisiya təsisatlarının mütəxəssislərinin attestasiyası, investorların sığortalanması.

  4. Emitentlərin Maliyyə vəziyyətinə auditor və reytinq nəzarəti, fond əməliyyatlarının keçirilməsinə nəzarət.

  5. Mübadilə və klirinq korporasiyalarının qeydiyyatı və fəaliyyətinə nəzarət, qüvvədə olan qanun vericiliyə əsasən informasiyanın açıqlaması və dərc olunması.

  282. Qiymətli kağızlar bazarının özünü tənzimləmə təşkilatları  1. Assosiasiya , həmkarlar ittifaqı, peşəkar ictimai təşkilatlar

  2. Mərkəzi bank , assosiasiya , korporasiyalar.


   Yüklə 0,57 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə