Sahibinə səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində iştirak etmək və xalis mənfəətdən divident almaq hüququnu verən sənəddirYüklə 0,57 Mb.
səhifə8/8
tarix13.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 • Korporasiyalar , həmkarlar ittifaqı , yerli özünü idarə etmə təşkilatları

 • Dövlət büdcəsi , auksionlar , yerli təşkilatlar , həmkarlar ittifaqı .

 • Assosiyalar , korporasiyalar , səhmidir cəmiyyətləri , həmkarlar ittifaqı.

  283. Qiymətli kağızlar bazarının neçə inkişaf modeli mövcuddur.  1. 3

  2. 2

  3. 8

  4. 4

  5. 5

  284. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət dedikdə nə başa düşülür ?

  1. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən qiymətli kağızlar bazarında xüsusi razılıq əsasında həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətidir.

  2. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət vasitəçiliklə qiymətli kağızları hüquqi və fiziki şəxslər arasında yerləşdirilməkdir.

  3. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət bu bazarın üzvlərinə ehtiyac olan maliyyə vəsaitlərini təmsil etməkdən ibarətdir.

  4. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət emitent və debitor arasında kredit münasibətlərini həyata keçirən sahibkarlıq fəaliyyətidir.

  5. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət dedikdə mövcud qanunvericilik aktlarına əsasən qiymətli kağızların yerləşdirilməsinə yönəlmiş fəaliyyət növüdür.

  285. Qiymətli kağız üzrə peşə fəaliyyətinin növləri  1. Vasitəçilik fəaliyyəti, kommersiya fəaliyyəti, komisyon fəaliyyəti, başqa fəaliyyət növləri.

  2. Bank fəaliyyəti, komisyon fəaliyyəti, kommersiya fəaliyyəti, vasitəçilik fəaliyyəti.

  3. Bank fəaliyyəti, sahibkarlıq fəaliyyət, vasitəçilik fəaliyyəti, kommersiya fəaliyyəti.

  4. Biznes fəaliyyəti, bank fəaliyyəti, sahibkarlıq fəaliyyəti, kommersiya fəaliyyəti.

  5. Bank fəaliyyəti, ticarət fəaliyyəti, auksion fəaliyyəti, vasitəçilik fəaliyyəti kommersiya fəaliyyəti.

  286. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq üçün ixtisas şəhadətnaməsi olmaq üçün QKDK- nə hansı sənədlər təqdim edilir?  1. Anket - ərizə , şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti, fotoşəkil.

  2. Anket - ərizə , girov müqaviləsi , rəhbərliyin imzalarının təsdiq edilmiş surəti, fotoşəkil.

  3. Müqavilə , bank çıxarışı , fotoşəkil şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

  4. Ərizə müqaviləsinin təsdiq olunmuş sürəti, bankada uçota durmaq haqqında sənədin surəti , fotoşəkil

  5. Ərizə fotoşəkil rusum çeki , vergi orqanlarında uçotda durması haqqında – VÖEN , fotoşəkil.

  287.Qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları hesabatı hara təqdim edirlər? a) AR - sı Prezidenti yanında QKDK – nə.

  b) Mərkəzi Banka

  c) Maliyyə Nazirliyinə

  d) AR –sı Milli Məclisinə

  e) AR – sı nazirlər Kabinetinə


  288. Fond birjası nədir ?

  a)Qapalı səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılan , öz üzvləri arasında qiymətli kağızlarla ticarəti təşkil edən və bağlanmış əqdlərin icrasını təmin edən qiymətli kağızlar bazarı peşəkar iştirakçısıdır.  1. Qiymətli kağızların alınıb - satıldığı və yerləşdirildiyi mərkəzdir.

  2. Açıq və qapalı səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılıb , səhmlərin alqı - satısı ilə məşğul olan mərkəzdir.

  3. Emitent və sahibkarın arasında qiymətli kağızların yerləşdirilməsini təşkil edən ixtisaslaşdırılmış mərkəzdir.

  4. Kommersiya fəaliyyəti əsasında qiymətli kağızları emitentdən alaraq onların yerləşdirilməsi ilə məşğul olan ixtisaslaşdırılmış fəaliyyət növüdür.

  289. Aşağıdakı variantlardan hansı fond birjasının funksiyasına aid deyildir?  1. Birja qiymətli kağızlarla maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi mənbəyidir .

  2. Birja şəxsi yığımları səfərlər etməyə və onların qiymətli kağızlarla əməliyyatlar vasitəsilə uzun müddətli kapital qoyuluşlarına çevirməyə imkan yaradır.

  3. Birjada tədavül edən qiymətli kağızların qiymətləndirilməsi, qeydiyyatdan keçirilməsi və məzənnə bülletenlərində dərc edilməsi.

  4. Yenidən bölüşdürülmə.

  5. Nəzarət səhm paketinin formalaşdırılması yolu ilə kapitalın mərkəzləşdirilməsində rolu.

  290. Fond birjasının tənzimlənməsi üsulları.  1. Dövlət tərəfindən tənzimləmə , özünü tənzimləmə , ictimai fikir əsasında tənzimləmə.

  2. Bank tərəfindən tənzimlənmə , özünü tənzimləmə , bazar tərəfindən tənzimlənmə.

  3. Xarici təsir nəticəsində tənzimlənmə, iqtisadi tənzimlənmə, özünü tənzimlənmə.

  4. Büdcə tərəfindən tənzimlənmə, bank tərəfindən tənzimlənmə, Dövlət tərəfindən tənzimlənmə.

  5. Vergilərlə tənzimlənmə ,Dövlət tərəfindən tənzimlənmə ,özünü tənzimlənmə , ictimai fikir əsasında tənzimlənmə.

  291. Hansı variant fond bazarının tənzimlənməsi prinsiplərinə aid deyildir.  1. Birja və birjadankənar bazarın iştirakçılarına münasibətdə tənzimləməyə yanaşmasının proqnozlaşdırılması ;

  2. Birja və birjadankənar bazarın iştrakçılarına münasibətdə tənzimlənməyə yanaşmasının bölüşdürülməsi ;

  3. Birja ticarətinin açıqlığı və birja məlumatlarına münasibətin təmin olunması ;

  4. Xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onların qiymətlərinin aşağı salınmasının obyektiv mexanizmini tətbiq etməklə rəqabətin təmin olunması; beynəlxalq tənzimlənmə sisteminin tətbiq olunması ;

  5. Birja fəaliyyətinin tənzimlənmə funksiyalarının dövlət və qeyri – dövlət təşkilatları arasında optimal bölüşdürülməsi.

  292. Fond bazarının tənzimlənməsi neçə formada həyata keçirilir.  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

  5. 6

  293. Fond birjasının strukturu necədir.  1. Ümumi və stasionar

  2. Vahid və ümumi

  3. Dolayı və stasionar

  4. Dəyişkən və stasionar

  5. Ümumi və dəyişkən

  294. Birja prosesində alıcı üçün mərhələlər hansılardır.  1. Alqı sifarişinin tətbiqi və qeydiyyatı , sifarişin birja satışına çıxarılması və onların icrası , əqdlərin qeydiyyatı və onlar üzrə hesablaşmalar.

  2. Əmtəə sifarişinin mərhələləri ,əmtəələrin anbarlara qəbulu və çıxarılması , əqdlərin qeydiyyatı və onlar üzrə hesablaşmalar.

  3. Alqı – satqı sifarişləri , əmtəələrin anbarlarda qeydiyyata götürülməsi, hesablaşmanın formasının seçilməsi.

  4. Əmtəə sifarişçinin mərhələləri , hesablaşma formasının seçilməsi , əməliyyatların təsvir olunması.

  5. Alıcı sifarişinin tətbiqi və qeydiyyatı , əmtəələrin çeşidlənməsi və qeydiyyatı , əməliyyatların aparılması üçün hesablaşma formasını seçilməsi.

  295. Birja prosesində satıcı üçün mərhələlər hansılardır ?  1. Listinq , satqı sifarişlərinin tətbiqi və qeydiyyatı , sifarişçilərin birja satışlarına çıxarılması və onların icraçı , əqdlərin qeydiyyatı və onlar üzrə hesablaşmalar , qiymətli kağızların təqdim edilməsi.

  2. Faktorinq , satqı sifarişlərinin tətbiqi və qeydiyyatı, öhdəliklərin birjalarda satışa çıxarılması, əqdlərin qeydiyyatı və onlar üzrə hesablaşmalar , qiymətli kağızların təqdim edilməsi

  3. Satıcı tərələ alıcı arasında müqavilənin bağışlanması, əmtəələrin qeydiyyatı və satışa çıxarılması, tərəflərin öhdəlikləri, hesablaşma, formalarının seçilməsi.

  4. Listinq , əmtəələrin anbarlardan çıxarılmasının qeydiyyatı , satış xərclərinin proqnozdırılması , pul vəsaitlərinin hesablara köçürülməsinin təşkili.

  5. Faktorinq , Listinq , əmtəə nişanlarının verilməsi , hesablaşma formalarının seçilməsi.

  296. Beynalxalq fond birjalarının təsnifatı .  1. Super birjalar , böyük birjalar , orta birjalar , kiçik birjalar.

  2. Ixtisaslaşdırılmış birjalar uzun dövrlü birjalar , qısa dövrlü birjalar, şəhərlərarası birjalar.

  3. Super birjalar, Beynəlxalq birjalar, Banklar arası birjalar, ixtisaslaşdırılmış birjalar.

  4. Müddətli birjalar, Ölkələrararsı birjalar, şəhərlərarası birjalar, Banklararası birjalar.

  5. Qanunla müəyyən edilmiş birjalar , şəhərlərarası birjalar.

  297. Uzunmüddətli beynəlxalq fond bazarları hansılardı.  1. Beynəlxalq istiqraz və səhm bazarları.

  2. Beynəlxalq istiqrar və çek bazarları .

  3. Beynəlxalq şəhər və veksel bazarları.

  4. Beynəlxalq veksel və çək bazarları.

  5. Beynəlxalq veksel və depozit bazarları .

  298. Beynəlxalq istiqrar bazarları neçə növ istiqraz buraxır

  a) 3

  b) 2


  c) 4

  d) 6


  e) 8
  299. Nyu – York fond birjası neçənci ildə yaradılmışdır ?

  1. 1972 – ci ildə

  2. 1978 – ci ildə

  3. 1980 – ci ildə

  4. 1988 – ci ildə

  5. 1992 – ci ildə

  300. London fond birjası üzvləri neçə qrupa bölünür.  1. 4

  2. 6

  3. 8

  4. 10

  5. 2


  Yüklə 0,57 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə