Sahibkarliq fəALİYYƏTİYüklə 0,57 Mb.
səhifə1/6
tarix27.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
  1   2   3   4   5   6

SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİ” FƏNNI ÜZRƏ TESTLƏR
1. Yerli özünüidarə haqqında Avropa xartiyasının təstiq edilməsi barədə AR-da qanun neçənci ildə qəbul edilib.

A))25.12.2001-ci il

B) 28.12.2002-ci il

C) 15.12.2003-cü il

D) 03.12.2004-cü il

E) 10.12.2005-ci il2. “Yerli özünüidarə haqqında” Avropa xartiyasının qəbul edilməsinin əsas məqsədi.

A)) İdeal prinsiplərin təntənəsi və qorunması naminə üzvlər arasında daha sıx birliyə nail olmaqdır.

B) Üzvlər arasinda etibarlıq prinsipinə nail olmaqdır

C) Üzvlər arasında dinamizm prinsipinə nail olmaqdır.

D) Üzvlər arasında cəmləşdirmə prinsipinə nail olmaqdır.

E) Bütün varizntlar.3. Azərbaycan Respublikasında ilk bələdiyyə seçkiləri neçənci ildə keçirilmişdir?

A)) Dekabr 1999-cu il

B) Noyabr 2000-ci il

C) Oktyabr 2001-ci il

D) Sentyabr 2002-ci il

E) May 2003-cü il4. Sahibkarlıq xidmətinə aid edilir.

A)) Bütün bəndlər

B) Turizm

C) Sığorta

D) Reklam

E) Nəqliyyat5. Sahibkarlıq xidmətinə aid edilmir.
A)) Mal göndərənlər

B) İctimai iaşə

C) Bank işi

D) Marketin tədqiqatlarının aparilması

E) İdeya və məsləhətlər satışı

6. Sahibkarlıq fəaliyyətində strategiya

A)) Uzun müddətli geniş planlaşdırma

B) Konkret tapşıriğın qisa müddət ərzində yerinə yetirilməsi

C) Uzun məqsədli proqnozlaşdırma

D) Uzun müddətli layihələndirmə

E) Uzun müddətli təşkilati funksiya7. Taktika həmişə tabedir

A)) Strategiyaya

B) Biznes-plana

C) Proqnoz plana

D) Planlaşdırmaya

E) Tənzimləməyə8. Sahibkar müəssisəsi bu mühüm prosesi tənzimləyir və təmin edir

A)) Bütün variantlar

B) İnkişaf üçün maliyyən mənbəyini

C) İstehsal amillərinin səmərəli istifadə edilməsini

D) Potensial investorların müəssisəyə marağını

E) Sahibkarlıq kapitalını9. Sahibkarlıq fəaliyyətini biznesin digər növlərində fərqləndirən cəhət.

A)) Yenilikçilik

B) Xüsusi motivasiya

C) Yeni istehsal texnologiyası

D) Xüsusi təşkilati-struktur cəhətlər

E) Bütün bəndlər10. Biznesin yerinə yetirdiyi funksiyaya daxil deyil.

A)) Maliyyə və uçot işlərinin aparılması

B) Maddi-texniki təchizat

C) Kadrların idarə edilməsi

D) Mövcud iqtisadi proritetlər

E) İctimaiyyətlə əlaqədər11. Sahibkarlığın qərarına təsir göstərməyən amil hansıdır?

A)) Dövlətin sosial siyasəti

B) dövlətin iqtisadi siyasəti

C) İnflyasiya

D) Rəqabət

E) Əmək ehtiyatları12. Alıcının qərarına təsir göstərməyən amil hansıdır?

A)) İnfrastruktur

B) Demoqrafik amillər

C) Mövcud iqtisadi prioritetlər

D) Gəlirlərin səviyyəsi və forması

E) Psixoqrafik amillər.13. Sahibkar muzdlu işçilərin peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltmək üçün nə etməlidir.

A)) Muzdlu işçilərin təhsil səviyyəsin artırılmasına çalışmalıdır

B) Muzdlu işçiləri yaşayış evləri ilə təmın etməlidir.

C) Muzdlu işçilərin əmək haqqını artırılmalıdır.

D) Muzdlu işçilərin sağlamlıqlarının qeydinə qalmalıdır.

E) Onları məişət avadanlıqları ilə təmin etməlidir.14. Sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün dövlət bu funksiyaları həyata keçirə bilər:

A)) Təhsil, sahibkarlığa maliyyə yardımı.

B) İnnovasiya, investisiya

C) Rəqabət və keyfiyyət

D) İqtisadi və texnoloji

E) Sosial mədəni, beynəlxalq.15. Sahibkarlıq infrastrukturu dedikdə və nəzərdə tutulur.

A)) Bütün variantlar

B) Sahibkarlıq qərarlarının qəbulunda məsləhətlərin verilməsi.

C) Tələb olunan informasiyanın əldə edilməsində kömək

D) Sahibkarlıq üçün tələb olunan maddi nemətlərin əldə edilməsi

E) Yeni məhsulların ilkin təlabatlarının təmin edilməsi.16. Sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti deyil.

A)) Maddi nemətlər

B) Tərəfdaşlar

C) Dövlət

D) Muzdlu işçilər

E) Alıcılar17. Sahibkarlıq üçün kadrların hazırlanması zamanı dövlət onlara hansı bilik sahəsinə yiyələnmək üçün imkan yaratmalıdır?

A)) Sahibkarlıq hesablaşmalarının aparılması üçün kəmiyyət modellərinin öyrənilməsi.

B) Sahibkarlıq hesablaşmalarının aparılması üçün keyfiyyət modellərinin öyrənilməsi

C) Statistik modellərinin öyrənilməsi.

D) Proqnoz modellərin öyrənilməsini

E) Riyazi modellərin öyrənilməsi18. Sahibkarlıqın bir çox ümumi prinsipıər əsasında həyata keçirilən hansı əsas forması mövcuddur?

A)) Xüsusi və dövlət sahibkarlığı

B) Bələdiyyə və yoldaşlıq sahibkarlığı

C) Kommersiya və xidmət sahibkarləğı

D) Ticarət və innovasiya sahibkarlığı

E) İstehsal və maliyyə sahibkarlığı19. Sahibkarlıqda iqtisadi mühit dedikdə nə başa düşülür?

A)) Alıcıların xərcləyə biləcəkləri pul vəsaitinin kəmiyyəti

B) Satıcıların maliyyə vəsaitlərinin kəmiyyəti

C) Rəqiblərin xərcləyə biləcəkləri pul vəsaitləri

D) İnvestorların xərcləyə biləcəkləri pul vəsaitləri

E) Bütun variantlar20. Sahibkarlıq fəaliyyəti üzündə bu mühiti ifadə etmir.

A)) İmkan amili mühitini

B) Texnoloji mühiti

C) Bazar mühitini

D) Siyasi mühiti

E) İqtisadi mühiti21. Sahibkarlar əsasən bu mühitdə fəaliyyət göstərir.

A)) İctimai mühitdə

B) Xüsusi mühitdə

C) Peşakarlıq mühitdə

D) Pristijli mühitdə

E) Strukturlu mühitində22. Hansı mühit hökumətin ardıcıl,qanunvericinin aktlarının qəbul edilməsini labüd etməklə sahibkarlığın inkişafına təsir edir

A)) Siyasi

B) Tənzimləyici

C) Texnoloji

D) Nəzarətedici

E) Coğrafi23. Hansı mühitdə sahibkarlıq fəaliyyəti yalnız qanunvericiliyə əsaslanmaqla və qanunvericilik inkişaf edə bilər.

A) )Hüquqi

B) Bazar

C) İqtisadi

D) Rəqabət

E) Siyasi24. İnsanların həyat tərzini zövqünü dünyagörüşünü, münasibətini formalaşdıran sahibkarlıq mühiti hansıdır.

A)) Sosial mədəni

B) Texnoloji

C) İqtisadi

D) Siyasi

E) Hüquqi25. Həmişə müəyyən texnika və texologiyayadan, istifadə etməyə əsaslanan sahibkarlıq mühiti hansıdır?

A)) Texnoloji

B) İnnovativ

C) Sosial

D) Coğrafi

E) İqtisadi26. Təbii-iqlim şəraiti,təbii sərvətlər və s.hansı sahibkarlıq mühitini təşkil edir?

A)) Coğrafi

B) Texnoloji

C) Siyasi

D) Bazar

E) Beynəlxalq27. Hansı infrastruktur sahibkarlıq fəaliyyətinə mühüm yer tutur

A)) Bütün bəndlər

B) Banklar

C) Topdansatış obyektlər

D) Reklam

E) Sığorta şirkətləri28. Sahibkarın idarə edə bilməyəcəyi müəssisənin hansı mühitidir.

A)) Xarici

B) Daxili

C) Vəzifə

D) Məqsəd

E) Təşkilati struktur29. Bu element sahibkarlıq müəssisəsinin xarici mühitinə şamil edilmir.

A)) Siyasi partyiya

B) İşçilərin peşəkarlıq səviyyəsi

C) Həmkarlıq ittifaqı

D) Rəqiblər

E) Dünya bazarının vəziyyəti30. Bu bənddən hansi müəssisənin xarici mühitini ifadə edir?

A)) Bütün fəndlər

B) Firmanın alıcılar arasında nüfuzu

C) Elmi texniki tərəqqinin nailiyyətləri

D) Tərəfdaşlıq əlaqəsi

E) Dunya bazarının vəziyyəti31. Hansi bənd sahibkarlığın daxili mühitinin əsas amili deyil.

A)) İqtisadi

B) Məqsəd

C) Texnologiya

D) Vəzifələr

E) İşçilər32. Sənaye müəssisəsində funksional bölməyə aid edilmir

A)) Həmkarlar ittifaqı

B) İstehsal

C) Maliyyə

D) Konstruktor

E) Texnologiya33. Meəssisə daxilində mütəxəssisləri uyğun funksional bölmələrdə birləşdirən əmək bölgüsü necə adlanır

A)) Üfiqi

B) Şaquli

C) Kanqlemerant

D) Sadə

E) Mürəkkəb34. Sahibkarlıq fəaliyyətində vəzifələr hansı növlərə bölünür.

A))Heyətlə işlər əşyalarla işlər, informasiyaların emalı

B) Əşyalarla işlər, strukturla işlər,məqsədli işlər

C) İnformasiyaların ötürülməsi,emalı və çatdirilması

D) Xammalla işlər, alətlə işlər,dəzgahla işlər

E) Bütün variantlar35. Sahibkarlığın həyata keçirilməsinin zəruri şərtini ifadə etmir

A)) Sahibkarlıq forması

B) Sahibkarlıq ideyası

C) Sahibkarlığın ideyasına uyğun istehsal texnologiyası

D) İstehsal texnologiyasından istifadə üçün tələb olunan texniki elementlər.

E) Sahibkarın özü36. Hansi bənd sahibkarlığın reallaşmasının əsas şərtidir.

A)) Sahibkarlıq kapitalı

B) Mal göndərənlər

C) Alıcılar

D) İstehlakçılar

E) Muzdlu işçilər37. Hansı bənd sahibkarlıq ideyasının mənbəyinə aiddir

A)) Əmtəə bazarının strukturu

B) Bazarın funksiyası

C) Bazar rəqabəti

D) Bazarın növləri

E) Bazarın infrastrukturu38. Sahibkarlıq ideyasının mənbəyinə daxil edilmir

A)) Satıcıların ödənilən təlabatları

B) Elm və texnikanın yeni nailiyyətləri

C) Alıcıların dərk olunmamış təlabatları

D) İctimai istehsalda “struktur” boşluqlar

E) İstehsal olunan məhsulun yeni istifadə sahəsinin üzrə çıxarılması39. İctimai istehsalın “struktur” boşluğu dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A)) İstehsal olunmayan əmtəələr

B) İstehsal olunan əmtəələr

C) İstehsal olunan xammal

D) Ölkə bazarında tələbatın idxal hesabına ödənilməsi

E) Bütün variantlar düzdür40. İctimai istehsalın “coğrafi boşluğu” dedikdə nə nəzərdə tutulur

A)) Respublika bazarında tələbatın xaricdən idxal olunan məhsullar hesabına ödənilməsi

B) Bazarda təlabatın ölkədə istehsal edilən məhsullar hesabına ödənilməsi

C) İstehsal olunmayan xammal və material

D) İstehsal edilən əmtəələr

E) Bütün variantlar41. İctimai istehsalın “struktur ” və “coğrafi” böşluqlarından istifadə edərək sahibkar hansı prosesi təhlil etməlidir?

A)) Bütün bəndlər

B) Konkret məhsulun istehsal prosesini

C) Məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasının metodlarını

D) Məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya çatdirilmasının vasitələrini

E) Məhsulun stehlakçıya verilməsinin formalarını.42. Sahibkarlıqda texniki elementlər dedikdə nə nəzərdə tutulur.

A)) İstehsal avadanlıqları

B) İstehsal sahələri

C) İstehsal sexləri

D) Köməkçi təsərrüfat

E) Yardımçı təsərrüfat43. Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan maddi və maliyyə vəsaitləri ,intelektual mülkiyyət hansı sahibkarlıq şərtini nəzərdə tutur

A)) Kapital

B) İşçı qüvvəsi

C) Əmək


D) İşin təşkili

E) Sahibkarlıq ideyası44. Sahibkarlıqda texniki elementlərin seçilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən göstəriçi hansıdır

A)) Bütün bəndlər

B) Qoyulacaq sərmayənin həcmı

C) Fond tutumu

D) Fondverimi

E) Sərmayənin ödənmə müddəti45. İstehsal fondlarına çəkilən bir manat xərcə neçə əmtəəlik məhsulun istehsal olunduğunu göstərən göstərici.

A)) Fondverimi

B) Fondtutumu

C) Sərmayənin həcmi

D) Sərmayənin ödənmə müddəti

E) İllik mənfəət46. Bir manatlıq əmtəəlik məhsulun istehsalına neçə manatlıq istehsal fondlarının cəlb olunduğunu göstərən göstərici.

A)) Fondtutumu

B) Fondverimi

C) Qoyulan sərmayənin həcmi

D) İllik mənfəət

E) Əmək məhsuldarlığı47. Qoyulmuş sərmayənin həcminin illik mənfəətə nisbəti göstəricisi necə adlanır.

A)) Sərmayənin ödəmə müddəti göstəricisi

B) Fondtutumu

C) Fondverimi

D) İllik mənfəət

E) İllik gəlir48. Sahibkarlıq kapitalının mənbəyi hansıdır?

A)) İnvestisiya fondlarından alınan kreditlər

B) Əsas kapital

C) Dövriyyə kapitalı

D) Banka yatırılan depozitlər

E) Qoyulan sərmayə49. Sahibkarlıq kapitalı dedikdə nə nəzərdə tutulur

A)) Bütün bəndlər

B) Əsas kapital

C) Dövriyyə kapitalı

D) Dövriyyə vəsaitləri

E) İntelektual mülkiyyət50. Hansı bənd məsləhətçi sahibkarlıq növünə aid edilir

A)) İnzibatçılıq

B) İnnovasiya

C) İnformasiya

D) İnvestisiya

E) Lizinq51. Alış və satış üzrə sövdələşmələr və əməliyyatlarla xarakterizə olunan sahibkarlıq hansıdır?

A)) Kommersiya

B) İstehsal

C) Maliyyə

D) Məsləhətci

E) İnnovasiya52.Dəyərlərin tədavülü və mübadiləsini həyata keçirən sahibkarlıq növü hansıdır?

A)) Maliyyə

B) Məsləhətçi

C) Kommersiya

D) İstehsal

E) İnnovasiya53. Müstəqil bank işlərində sığorta işlərində və s. yerlərdə həyata keçirilən sahibkarlıq növünü göstərin.

A)) Maliyyə

B) Maliyyə

C) İnnovasiya

D) İstehsal

E) Məsləhətçi54. Bunlardan hansı istehsal amilidir.

A)) İstehsal fondları

B) Lizinq

C) Audit


D) İnformasiya texnologiyası

E) Əmtəə istehsalı55. İstehsal amili deyil.

A)) İnformasiya texnologiyası

B) İnformasiya

C) Əsas fondlar

D) Dövriyyə fondlar

E) İşçi quvvəsi56. Müəssisə fondlarının ardıcıl olaraq bir formadan digər formaya çevrilməsi necə adlanır?

A)) Fondların dövranı

B) Fondların məhsuldar formaya keçməsi

C) Fondlar pul formasına keçməsi

D) Fondların əmtəə formasına keçməsi

E) Fondların aşınması57.Əmtəə fondları hansı məhsuldan ibarətdir?

A)) Hazır məhsuldan

B) Yarımfabrikatdan

C) Bitməmiş məhsuldan

D) Yardimçı məhsuldan

E) Köməkçi məhsuldan58. Obyektinə görə istehsal sahibkarlığının iki növü mövcuddur

A)) Əsas koməkçı

B) Tədavül , dövran

C) Dövriyyə, dövran

D) Əsas, qeyri əsas

E) İnformasiya, xüsusi xidmətlər59. Sahibkar məhsulunun rentabelliyi nece hesablanır.

A)) Məhsul satışından əldə olunan mənfəətin onun maya dəyərinə nisbəti

B) Məhsulun maya dəyərinin məhsulun qiymətinə nisbəti

C) Məhsulun satış qiymətinin onun maya dəyərinə nisbəti

D) Məhsulun mənfəətinin məhsulun qiymətinə nisbəti

E) Bütün variantlar düzdür60. Əgər istehsal xərclərinin ümümi məbləği 40,0 mln manat, xalis mənfəət 6,0 mln manat olarsa,rentabellilik neçə faiz olar?

A)) 15%


B) 20%

C) 25%


D) 10%

E) 12%


61. Nə üçün sahibkarlıqda rentabellik göstəricisindən istifadə edilir

A)) Sahibkarlıq fəaliyyətinin ümumi maliyyə qiymətləndirilməsi üçün

B) Sahibkarlıqda məhsulun qiymətinin müəyyən edilməsi üçün

C) Sahibkarlıqda rəqabəti qiymətləndirmək üçün

D) Sahibkarlıqda mənfəətin həcmini müəyyən etmək üçün

E) Sahibkarlıqda xərclərə əsaslanan strategiyanı müəyyən etmək üçün62. Xalis mənfəət 20,0 mln man,əsas istehsal xərclərinin ümumi mənbəyi 80,0 mln manat olarsa, rentabellik səviyyəsi neçə faiz olar

A)) 25%


B) 15%

C) 16%


D) 10%

E) 5%


63. Rentabellik səviyyəsinin artırılmasının əsas amilini göstərin

A)) Bütün variantlar

B) Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi

C) Xərclərin aşağı salınması

D) Maddi resurs itkilərinin azaldılması

E) Əmək resursları itkilərinin aşağı salınması64. İstehsalın rentabelliyi neçə yerə bölünür

A)) İki


B) Üç

C) Bir


D) Dörd

E) Bölünmür65. Rentabellik müəyyən vaxt (il, rüb) dövründə sahibkar fəaliyyətinin nəyini xarakterizə edir.

A)) Müəyyən vaxt dövründə sahibkarlıq fəaliyyətinin mənfəətliliyini (ziyanlılığını xarakterizə edir)

B) Müəssisənin xərclərinin aşağı salınması yollarını xarakterizə edir

C) Məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyini xarakterizə edir

D) Məhsulun keyfiyyətinin yüksək səviyyədə olmasını xarakteriz edir

E) Bütün variantlar düzdür66. Balans mənfəətinin əsas istehsal fondlarının orta illik dəyəri və normalaşdırılmış dövriyyə vəsaitlərinin cəminə nisbəti hansı rentabelliyi ifadə edir

A)) Ümumi

B) Xüsusi

C) Hesasbi

D) Hesabat

E) Balans67. Balans mənfəətindən fondlara görə ödəmələr,bank kreditlərinə görə faizlərə və çıxıldıqdan sonra mənfəətin qalan hissəsinin əsas istehsal fondlarının orta illik dəyəri və normala satılmış dövriyyə vəsaitlərinin cəminə nisbəti hansı rentabelliyi ifadə edir

A)) Balans

B) Hesabi

C) Ümumi


D) Xüsusi

E) Daimi


68. İxtisaslaşmış əmtəə birjası hansıdır?

A)) Liverpul (pambıq)

B) Fransa (əlvan metal)

C) Rusiya (silah)

D) Amerika (neft)

E) Hollandiya (kauçuk)69. Əmtəə birjasının məqsədi nədir?

A)) Azad rəqabətin idarə edilməsi mexanizmini yaratmaq və onun kğməyi ilə tələb və təklifin dəyişməsıni nəzərə almaqla real bazar qiymətini aşkar etməkdir

B) Azad rəqabətin idarə edilməsi mexanizminin vəzifəsi ilə məhsul satışını genişləndirməkdir

C) Azad rəqabəti inkişaf etdirməklə real vəziyyəti nəzərə almaqdır

D) Qiymətləri təhlil etməkdir

E) Qiymətlərin proqnozunu verməkdir70. Əmtəə birjasının funksiyasını ifadə edir.

A)) Bütün variantlar düzdür

B) Ticarət müqaviləsinin bağlanması üzrə vasitəçi xidmətlər gğstərirlər

C) Qiymətlər haqqında məlumatlar toplayır və təhlil edirlər

D) Qiymətlərə təsir edən istehsalın vəziyyətini təhlil edərək yayırlar

E) Əmtəə ticarətini qaydaya salırlar71. Kommersiya sahibkarlığının əsas məzmunu nədən ibarətdir?

A)) Alqı-satqı və xidmət üzrə əməliyyatlar və işlər təşkil edir

B) Alıcılara əmtəələrin satılması və mədaxilin əldə edilməsi

C) Kommersiya işlərinin planlaşdırılması və informasiyanın alınması

D) Əmtəələrin sonralar satılması üçün alınması

E) Bütün bəndlər72. Hansı variant məsləhət xidmətinin əsas mərhələsini ifadə edir.

A) Qərarların hazirlanması

B) Problemin aşkar edilməsi

C)) Bütün bəndlər

D) Layihələrin hazırlanması

E) Qərarların həyata keçirilməsi73. Məsləhətçilik sahibkarlığının metodlarının növü hansıdır

A)) Bütün bəndlər

B) Ekspert

C) Proses

D) Öyrədici

E) BCD bəndləri74. Məsləhətçiyə lazım olan məlumat hansıdır?

A)) Firma nə ilə məşğul olur,o nə istehsal edir

B) İşçilərin sayı və ixtisası

C) İstehsal və xidmətlərin həcmi

D) Xərclərin quruluşu

E) Bütün bəndlər75. Maliyyə sahibkarlıgının əsas fəaliyyət sahəsi hansıdir

A)) Kommersiya bankları və fond birjaları

B) Kommersiya bankları və əmtəə birjaları

C) Pul bazarı

D) Kapital bazarı

E) İlkin bazar76. Kommersiya banklarının əməliyyatları qrupuna aid edilmir

A)) Cəlb edilmiş vəsait

B) Passiv

C) Aktiv


D) Kommision- əlaqələndirici

E) BCD bəndlər77. Qiymətli kağızların hərəkət xarakterinə görə maliyyə bazarı hansıdır

A)) İlkin və ikinci bazar

B) Əsas və köməkci bazar

C) Pul və kapital bazarı

D) Aktiv və passiv bazar

E) Kommision əlaqələndirici bazar78. Yeni məhsulun hazırlanmasının əsas mərhələsi hansıdır.

A)) Bütün bəndlər

B) Daha perspektiv yolların seçilməsi

C) Ekspert qiymətləndirilməsi

D) Biznes – planın hazırlanması

E) Təcrübi nümunələrin hazırlanması79. İnnovasiya sahibkarlığının təşkilati-hüquqi forması deyil.

A)) Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət

B) Biznes inkubatorlar

C) Vençur firmalar

D) Violent firmalar

E) Patien firmalar80. Əsasən geniş yayılmış maliyyə brokerləri və dilerləri vasitəsilə məşğul olan qiymətli kağizların satışı ilə məşğul olan bazar necə adlanır?

A)) İlkin bazar

B) Ərazi bazar

C) Yerli bazar

D) Kopital bazarı

E) İkinci bazar81. Mövcud olan əmtəənin qiymətinin dərhal ödənilməsi və alıciya çatdırılmasını nəzərdə tutan saziş hansıdır?

A)) Spot


B) Forvarol

C) Svop


D) Fyuçerl

E) Opsion82. Şəxsə müəyən bir əmtəəni müəyyən bir qiymətlə təyin olunan tarixdə satın almaq və yaşatmaq öhdəliyini daşımağa vadar edək satış hansıdır?

A)) Fyuçers

B) Varvant

C) Opsion

D) Svop

E) Spot


83. Alıcı və satıcı tərəfindən təyin olunan əmtəənin miqdarını.keyfiyyətini təhvil ünvanını tarixini və qiymətini ifadə edən saziş necə adlanır?

A)) Forvard

B) Svop

C) OpsionD) Fyunçers

E) Varrvant84. Pulla istehsal vasitələrı əldə etmək yolu ilə pul formasından məhsuldar formasına çevrilməsi fondların hansı mərhələsidir.

A) ) Birinci

B) İkinci

C) Üçuncü

D) Dördüncü

E) Beşinci85. Uzun müddət istehsal prosesində öz natural formasını saxlayaraq dəyərini hazır məhsul üzərinə tədricən keçirən fondlar nece adlanır?

A)) Əsas


B) Köməkçi

C) Dövriyyə

D)Tədavül

E) Maliyyə86. Fondların dövranının hansı mərhələsində fondlar məhsuldar formadan əmtəə formasına keçir?

A)) İkinci

B) Üçüncü

C) Birinci

D) Dördüncü

E) Beşinci87. İstehsal prosesində bir istehsal tsiklində tamamilə sərt olunan və öz dəyərini bütövlükdə yeni yaradan məhsulun üzərinə keçən fond necə adlanır?

A)) Dövriyyə fondları

B) Tədavül fondları

C) Amortizasiya fondları

D) Əsas fondlar

E) Köməkçi fondlar88. Əsas istehsal fonlari öz dəyərini hansı yolla hazır məhsulun üzərinə keçirir?

A)) Pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə

B) Amortizasiya ayırmaları ilə

C) Maliyyə ayirmaları ilə

D) Həvəsləndirmə fondu ilə

E) Köməkçi fond ilə89. Fondların dövranının hansı mərhələsində fondlar əmtəə formasından pul formasına keçir.

A)) Üçüncü

B) Birinci

C) Dördüncü

D) Beşinci

E) İkinci90. Məhsuldar fondlar hansı şəkildə mövcud olur?

A)) Əməkvasitələri,əmək cisimləri

B) Əmtəə, pul

C) Dövran, dövriyyə

D) Tədiyyə,tədavül

E) Əsas, köməkci91. Sahibkar üçün pul fondları nə üçün lazımdır

A)) İstehsal vasitələri almaq əmək haqqı vermək

B) İşçilərin sosial şəraitini yaxşılaşdırmaq

C) İşçiləri maddi maraqlandırmaq

D) İstehsalıən ahəndarlılığını təmin etmək

E) İşçilərin sağlamlıqlarını bərpa etmək92. Balans mənfəəti 35 mln man ,əsas istehsal fondlarının orta illik dəyəri 70 mln man ,normallaşdırılan dövriyyə vəsaitləri 90 min man olarsa,ümumi rentabellik neçə faiz olar?

A)) 21,87%

B) 20,15%

C) 20,77%

D) 22,0%

E) 23,14%
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə