Sahibkarliq fəALİYYƏTİ


Sahibkar müəssisəsi üçün əmtəə fondları hansı məhsuldan ibarətdirYüklə 0,57 Mb.
səhifə2/6
tarix27.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#54967
1   2   3   4   5   6

93. Sahibkar müəssisəsi üçün əmtəə fondları hansı məhsuldan ibarətdir

A)) Satılmaq üçün ayrılmış hazır məhsuldan

B) Satılmaq üçün ayrılmış enerjidən

C) Satılmaq üçün ayrılmış materialdan

D) Satılmaq üçün ayrılmış xammaldan

E) Bütün variantlar düzdür94. İstehsalat riskinə daxıl olmayan risk hansıdır

A)) Rəqabətin zəifləməsi

B) Təsərrüfat müqavilələrinin yerinə yetirilməsi

C) Bazar konyukturasının dəyişilməsi

D) Gözlənilməz xərclərin meydana çıxması

E) Müəssisə əmlakının itkisi.95. Maliyyə riski hansı prosesində baş verə bilər?

A)) Maliyyə (pul) sovdələşmələrinin həyata keçirilməsi prosesində

B) İstehsal sahibkarlığının həyata keçirilməsi prosesində

C) Kommersiya sahibkarlığının həyata keçirilməsi prosesində

D) İnnovasiya sahibkarlığının həyata keçirilməsi prosesində

E) Konsaltinq sahibkarlığının həyata keçirilməsi prosesində96. Riskin xarakterik xüsusiyyətini göstərin.

A)) bütün bəndlər

B) Qeyri-müəyyənlik

C) Gözlənilməzlik

D) İnamsızlıq

E) Ehtimal.97. Səhmdar cəmiyyətin təsis konfransı hansı məsələni həll etmir.

A)) SC-nin təsis müqaviləsinin təsdiq edilməsini

B) Səhmdar cəmiyyətin yaradılmasını

C) SC-nin nizamnaməsinin təsdiq edilməsini

D) Səhmlərə abunə yazılışı başa çatdıqdan sonra nizamnamə fondunun ölçeləri

E) SC-nin rəhbər orqanlarının seçilməsi98. Riskin keyfiyyətcə bölgüsü dedikdə nə başa düşülür

A)) Layihə iştirakçıları tərəfindən potensial investorların sayının artırılması yaxud azaldılmasına yönəldilən qərarların qəbulu

B) Layihə iştirakçıları tərəfindən kontragentlər arasında riskin bölüşdürülməsi

C) Layıhə iştirakçıları tərəfindən müəssisə planlarının keyfiyyətli yerinə yetirilməsi

D) Layıhə iştirakçıları tərəfindən əhəmiyyətli ehtiyatların yaradılması

99. Sahibkarlıq riski nə zaman bölüşdürülür?

A)) Layihənin maliyyə planının və müqavilə sənədlərinin hazırlanması zamanı

B) Layihənin istehsal olanının və məqsədli marketinqin tətbiqi zamanı

C) Layihənin kommersiya planının və istehsal silsiləsinin sürətləndirilməsi zamanı

D) Çoxməqsədli qrupların köməyi ilə əmələ gələn problemlərin həlli zamanı

E) Digər firmalarla qarşılıqlı əməkdaşlıq zamanı.100. Riskdən itkilərə aid edilmir.

A)) təchizat

B) Material

C) Maddi


D) Əmək

E) Maliyyə101. Riskin azaldılmasının əsas üsulu hansıdır ?

A)) Bütün bəndlər

B) Riskin layihənin iştirakçıları arasında böluşdürülməsi

C) Gözlənilən xərclərin ödənilməsindən ötrü ehtiyat vəsaitlərin saxlanılması

D) Məhsula tələbatın proqnozlaşdırılması

E) Layihənin işlənib hazırlanmasına səriştəli partnyorların cəlb edilməsi102. Riskin sığortalanması nədir?

A)) Müəyyən risklərə görə məsuliyyətin sığorta şirkətinə ötürülməsi

B) Layihənin həyat qabiliyyətinə malik olmaması

C) Layihənin maliyyələşdirilməsi riskinin yüksək olunması

D) Layihənin yerinə yetirilməsindən ötrü investisiya şirkətinə verilməsi

E) Layihənin nəzərdə tutulduğundan tez yerinə yetirilməsi103. Müəssisənin işgüzar risklərinə təsir edən amil hansıdır?

A)) Bütün bəndlər

B) Rəqiblərin fəaliyyəti

C) Sahibkarın şəxsiyyətı

D) gələcəyin qeyri müəyyənliyi

E) Siyasi dəyişikliklər104. Kommersiya sahibkarlığının fəaliyyət sahəsini göstərin

A)) Əmtəə birjaları, ticarət təşkilarları

B) Maliyyə və əmtəə birjaları

C) Kommersiya bankları, ticarət təşkilatları

D) Mal birjaları, kommersiya fondları

E) Maliyyə birjaları və ticarət təşkilatları105. Əmtəə birjaları bu funksiyanı yerinə yetirmir

A)) Sövdələşmənin maliyyələşdirilməsindən ötrü kreditlərin cəlb edilməsi

B) Ticarət sövdələşmələrinin bağlanmsı üçün vasitəçilik xidmətlərinin göstərilməsi

C) Ticarət əməliyyatlarının tənzimlənməsi

D) Ticarət münaqişələrinin həll edilməsi

E) Qiymətlərə təsir edən amillər barədə məlumatların toplanması106. İstehsalçı-sahibkarın fəaliyyətinin əsas (son) nəticəsi:

A)) Təmiz (qalıq) mənfəət

B) Ümumi mənfəət

C) Balans mənfəəti

D) Dövriyyə mənfəəti

E) Mənfəət əməliyyatı107. Sahibkarlıqda idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi. Amerika sosioloqu M. Rubinsteyn tərəfindən irəli sürülmüş əsas qaydalar hansıdır.

A)) Bütün bəndlər

B) Sövqi-təbinizə qarşı laqeyd qalmayin

C) Qərar qəbul etdikdən əvvəl öz problemlərimiz barədə kiminlə isə danışın

D) Fikrinizə gələn ilkin qərarla kifayətlənməyin,onun zəif cəhətlərini aşkara çıxarmağa çalışır

E) Mümkün olan variantları nəzərdən keçirilmədən qərar qəbul etməyin108. Sahibkar üçün optimal qərar nədir?

A)) Sahibkarın öz zəhmətinin başlıca nəticəsini əlda etmək deməkdir

B) İstehsal şəraitininin fəaliyyət göstərmək üçün münasib olması deməkdir

C) Riskin yüksək səviyyədə olması deməkdir

D) Layihə nəticələrinin qazanılmasına yönəlmək deməkdir

E) Bütün variantlar109. İstehsal-sahibkarlıq fəaliyyətinin aparılması ilə bağlı ümumi pul tələbatı hansı düsturla hesablanır.

A)) Dn = Dp + Dm + Dc +Du + Dy

B) Dn = Dp - Dm1 + Dc +Du - Dy

C) Dn = Dp /Dm1 Dc +Du + Dy

D) Dn = Dp + Dm + Dc /Du1 Dy

E) Dn = Dp + Dn - Dc -Du . Dy110. Vençur investisiyaların yüksək texnologiyalı müəssisələrə cəlb edilməsi üçün əlverişli şərait yaradan amilə aiddir:

A)) Bütün bəndlər

B) Əlverişli investisiya şəraiti

C) Ölkədəki siyasi və iqtisadi sabitlik

D) Kapitallar bazarının mövcudluğu

E) Səhmdar hüquqlarının etibarlı müdafiəsi111. Sahibkar müəssisəsi kommersiya bankında hansı hesabı açmır

A)) Lisenziya hesabı

B) Cari hesab

C) Xüsusi hesab

D) Valyuta hesabı

E) Hesablaşma hesabı

112. Hesablaşma hesabı müəssisə üçün nədən ötrü nəzərdə tutulmuşdur?

A)) Müəssisənin sərancamı üzrə cari ödəmələrin həyata keçirilməsindən və onun ünvanına daxil olan pul vəsaitlərinin hesaba alınması üçün

B) Hüquqi şəxs olmayan sahibkarlıq müəssisəsi üçün

C) Vəsaitlərin müvəqqəti saxlanılması üçün

D) Ciddi məqsədli təyinatlı vəsaitlərin saxlanılması üçün

E) Ciddi təyinatlı vəsaitlərin uzun müddət saxlanması üçün113. Təsərrüfat cəmiyyəti hansı halda asılı hesab edilir?

A)) İştirakçı cəmiyyət SC-in səs hüququna malik səhmlərinin 20% dən artığına malik olduqda.

B) İştirakçı cəmiyyət məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalının 25%-nə malik olduqda

C) İştirakçı cəmiyyət SC-in hüququna malik səhmlərin 15%-dən artığına malik olduqda

D) İştirakçı cəmiyyət MMC-nin nizamnamə kapitalının 22%-nə malik olduqda

İştirakçı cəmiyyət SC-in səs hüququna malik səhmlərin 21%-nə malik olduqda114. Biznes-olanın texniki iqtisadi əsaslandırılması ğöstəricilərini ifadə etmir.

A)) İşin həyata keçirilməsi strateqiya və taktikası

B) İstehsalat proqramı

C) Maliyyə göstəriciləri

D) Sosial göstəricilər

E) İstehsalı planlaşdırılan məhsula yaxud xidmətə təlabatın təhlili115. Məşhur iqtisadçı Q. Berlinin tövsiyə etdiyi xarıcdəki müəssisə növlərinə daxildir.

A)) Bütün bəndlər

B) İnkubatorlar

C) Evdə görülən iş sahıbkarlığı

D) Xırda bazarlar

E) Səyyar müəssisələr116. Biznes-planın iqtisadi-texniki əsaslandırılmasının istehsal göstəricilərini əks etdirmir.

A)) Xalis mənfəət

B) İstehsalat proqramı

C) İstehsal güclərinin yaradılmasının layihəsi

D) Amortizasiya ayrilmalarının məbləği

E) Konstruktor, texnoloji və digər tələb olunan sənədlərin mövcudluğu117. Biznes planın iqtisadi-texniki əsaslandırılmasının maliyyə göstəricisini ifadə edən bənd hansıdır?

A)) Bütün bəndlər

B) Əməyin ödənilməsi fondu

C) Məhsul satışından əldə edilən mənfəət

D) Büdcəyə nəzərdə tutulan ayırmalar

E) Material məsrəflərinin ölçüləri118. Biznes-planın iqtisadi-texniki əsaslandırılmasının sosial göstəricilərinə aid edilmir.

A)) Gəlirlərin müəyyənləşdirilməsi

B) İşçilərin nəzərdə tutulan sayı

C) Əməyin ödənilməsinin gözlənilən ölçüləri

D) Bir işçi hesabından orta satış

E) Pensiyaçıların əməyindən istifadə edilməsi imkanları119. Professor V.Z.Çerhyax biznes-planın hansı bölməsini təklif etmir.

A)) Zərərsizlik norması

B) Rəqabət

C) İstehsal planı

D) Satış bazarı

E) Kommersiya riskinin sığortalanması120. Layihələrin əsaslandırılmasının beynəlxalq praktikası vəsaitlərin qoyuluşunun məqsədə uyğunluğu haqqında qərarın hazırlanmasından ötrü hansı ümumiləşdirici göstəricini tətbiq edir.

A)) Bütün bəndlər

B) Maksimum pul axını

C) Rentabellik

D) Təmiz carı qiymət

E) Səmərəliliyin daxili əmsalı121. Səhmdar cəmiyyətlərin təsis sənədi hesab olunur.

A)) Təsisçilər tərəfindən təsdiq edilən nizamnamə

B) Təsisçilər tərəfindən təsdiq edilən nizamnamə fondu

C) Təsisçilər tərəfindən imzalanan ərizə

D) Təsisçilərin qəbul etdikləri təsis yığıncağının qərarı

E) Fəaliyyət haqqında təsisçilərin müqaviləsi122. Təsərrüfat cəmiyyətli nə vaxt törəmə hesab edilir?

A)) Əsas təsərrüfat cəmiyyəti nizamnamə kapitalındakı üstünlüyünə görə, digər tərəfdə cəmiyyətin qəbul etdiyi qərarların müəyyən edilməsində aparıcı rola malik olunsun

B) Törəm cəmiyyət əsas cəmiyyətin borclarına cavabdehdir

C) Təsərrüfat cəmiyyəti nizamnamə kapitalının 19% nə malik olduqda

D) Təsərrüfat cəmiyyəti SC-in hüqyqlarının 18%-nə malik olduqda

E) Bütün bəndlər123. Lisenziya almaq istəyən şəxs lisenziyalaşdırıcı orqana hansı sənədlərə təqdim etməlidir?

A)) Bütün bəndlər

B) Təsis sənədlərinin sürətləri

C) Lisenziya almaq istəyən şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şahadətnamənin sürəti

D) Lisenziya almaqistəyən şəxsin vergi orqanında uçota götürülməsi haqqında arayış

E) Müəyyən fəaliyyət növünə dair lisenziya verilməsi barədə xahiş ərizəsi124. Cari hesablar hansı sahibkarlıq müəssisələri üçün açılır?

A)) Hüquqi olmayan kiçik sahibkarlıq müəssisələri üçün

B) Hüquqi şəxs kiçik sahibkarlıq müəssisələri üçün

C) Açıq tipli səhmdar cəmiyyəti müəssisələri üçün

D) Qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti müəssisələri üçün

E) Əlavə ..... səhmdar cəmiyəti müəssisələri üçün125. Xüsusi hesablardan sahibkarlıq müəssisələrindən ötrü nə üçün istifadə olunur.

A)) Ciddi məqsədli təyinatlı vəsaitlərin saxlanılmasından ötrü istifadə olunur

B) Məqsədli vəsaitlərin ciddi təyinatlı istiqamətlərə xərclənməsindən ötürü istifadə olunur

C) Cari ödəmələrin hesaba alınmasından ötrü istifadə olunar

D) Büdcədən məksədli təyinatlı vəsait almaqdan ötrü istifadə olunur

E) Sərbəst pul vəsaitləri fondunun formalaşdırılması üçün istifadə olunur126. Konversiya nədir?

A)) Müəssisənin digər tipli məhsulun istehsalına istiqamətlənməsi

B) Müəssisənin kommersiya sövdələşməsinə istiqamətlənməsi

C) Müəssisənin mənfəətinin maksimumlaşdırılmasına istiqamətlənməsi

D) Müəssisənin istehsal ehtiyatlarının minimallaşdırılmasına istiqamətlənmə

E) İqtisadi proseslərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə istiqamətlənmə127. Vergi sistemi nədir?

A)) Büdcələrə və büdcədənkanar fondlara məcburi daxilolmaların məcmuu

B) Maliyyə fondlarının toplanması və istifadə edilməsi

C) Pul vəsaitləri fondunun yaradılması və bölüşdürülməsi

D) Vergilərin hesablanması və ödənilməsi ilə bağlı metodlar

E) Müəssisəyə məxsus olan pul vəsaitlərinin toplanması və istifadə edilməsi.128. Vençur investisiyaların yüksək texnologiyalı kiçik müəssisələrə cəlb edilməsi üçün əlverişli şərait yaradan amillər hansıdır?

A)) Bütün bəndlər

B) Səmdar hüquqlarının etibarlı müdafiəsi

C) Kapitallar bazarının mövcudluğu

D) Əlverişli investisiya şəraiti

E) Ölkədəki siyasi və iqtisadi sabitlik129. Yaponiyada vençur biznesinə hansı ad verilmişdir?

A)) “Benty-bidzines”

B) İnama əsaslanan biznes

C) Səmərəli biznes

D) İntellekt biznes

E) Kommersiya biznesi130. Vençur biznesi hansı biznes kimi şərholunur

A)) Riskli biznes

B) Risksiz biznes

C) Tam əhatəli biznes

D) İnvestisiya biznesi

E) İntelektual biznes131. Müəssisələr inkişafın hansı əsas strategiyasını qəbul etmir.

A)) Qarşılamaqla idarəetmə

B) Güclü yüksəliş

C) Məqsədli idarəetmə

D) Qabaqlamaqla idarəetmə

E) Nəticələr üzrə idarərtmə132. Rəqabətlilik davranışlarının aqressiv formalarına üstünlük verən iri şirkət hansıdır?

A)) Violentlər

B) Biznes inkubatorlar

C) Kommutatorlar

D) Patientlər

E) Eksplerntlər133. Diversifikasiya olunmayan fəaliyyətə istiqamətlənən və rəqabətlilik davranışlarına üstünlük verən iri və orta sahibkarlıq firması hansıdır?

A)) Patientlər

B) Kommutantlar

C) Violentlər

D) Biznes inkubatorlar

E) Eksplerentlər134. Radikal innovasiyalar sahəsində kreativ rəqabətlilik davranışlarına üstünlük verən sahibkar sahəsi necə adlanır.

A)) Eksplerentlər

B) Violentlər

C) Biznes inkubatorlar

D) Patientlər

E) Kommutantlar135. İstehsal və istehlak xidmətləriningöstərilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən kiçik sahibkarlıq firması hansıdır?

A)) Kommutantlar

B) Biznes inkubatorlar

C) Patientlər

D) Violentlər

E) Eksplerentlər136. Kiçik müəssisələrin rəqabət üstünlüyü nədən əmələ gəlir?

A)) Bütün variantlar

B) Öz məhsulunun satış bazarını uzun müddət saxlamaqdan

C) Öz məhsulunun satış bazarını genışləndirməkdən

D) Öz əməliyyatlarından

E) Kapital qoyuluşlarından gəlirlərin azalmasına yol verməmək bacarığından.137. Kiçik biznesin rəqabət qabiliyyətliliyinin birinci amilini göstərin.

A)) Dəyişmək və təkmilləşdirmək bacarığı

B) Bazarın məhdud seqmqntlərinə yiyələnmək bacarığı

C) Bazarın geniş seqmentlərinə yiyələnmək bacarığı

D)Yüksək məsuliyyətlik səviyyəsi

E) Biznesi daim təkmilləşdirən138. Kiçik biznesin rəqabət qabiliyyətliliyinin ikinci amili hansıdır?

A)) İnnovasiyalılıq

B) Biznesin müntəzəm təkmilləşdirmək

C) Dəyişmək və inadkarlıq bacarığı

D) Yenilikçilik bacarığı

E) Risk etmək bacarığı139. Kiçik biznesin rəqabət qabiliyyətliliyinin 3-cü amilini göstərin

A)) Bazarın məhdud siqmentlərinə yiyələnmə bacarığı

B) Komanda yaratmaq bacarığı

C) səfərdən etmə bacarığı

D) İşçilərlə əlaqə qurmaq bacarığı

E) Yenilikləri tətbiq etmək bacarığı140. Kiçik biznesin rəqabət qabiliyyətliliyinin dördüncü amilini göstərin

A)) Yüksək məsuliyyətlilik səviyyəsi

B) Yeni texnik və texnologiyanın mənimsənilməsi səviyyəsi

C) Başqalarının təcrübəsini öyrənmək bacarığı

D) İnnovasiyalılıq

E) Özünə inanmaq və diversifikasiyaya istiqamətlənmək bacarığı141. “Hətta nəhənglərin kölgəsində də” kiçik biznes inkişaf edə bilər ifadəsi hansı görkəmli mütəxəssis alimə məxsusdur.

A)) Teylor

B) A. Smit

C) P. Druker

D) F. Kotler

E) A. Maarşal.142. İşlə (işgüzarlıqla) bağlı uğursuzluqların səbəbləri hansıdır

A)) Bütün bəndlər

B) İdarəetmə təcrübəsinin olmaması

C) Tarazlanmamış təcrübə

D) Diqqətsizlik

E) Səriştəsizlik143. İnnovasiya layihələri bu ekspertiza metodu ilə qiymətləndirmir

A)) Tədiqatlı eklspertiza

B) Yazılı təsvir

C) “Əvvəlki” vəziyyətin müqayisə edilməsi

D) “Sonrakı” vəziyyətin müqayisə edilməsi

E) Müqayisəli ekspertiza144. Təqdim olunan innovasiya layihəsi hansı bənd üzrə müqayisə edilmir

A)) İstiqamət amili

B) Zaman amili

C) Qiymətlərin, tariflərin səviyyəsi

D) İnnovasiyanın keyfiyyət parametrləri

E) Yeni metodların tətbiqi ilə yerinə yetirilən işlərin həcmi145. İnnovasiya layihələrinin səmərəlilik göstəricilərini ifadə etmir

A)) Kommersiya

B) Maliyyə

C) Elmi-texniki

D) Sosial

E) İqtisadi146. İnnovasiyanın ümumi iqtisadi səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün hansı göstərici sistemi istifadə olunur.

A)) Bütün bəndlər

B) İnteqral səmərə

C) rentabellik indeksi

D) Rentabellik norması

E) Ödəmə müddəti147. Bazarda liderliyin hansı tipi mövcud deyil.

A)) Proqnozlaşma liderliyi

B) Qabaqlama liderliyi

C) Bazar tutumunda xüsusi çəkiyə görə liderlik

D) Ümumi razılıq əsasında liderlik

E) Bütün bəndlər148. Dünya təcrübəsində ü stün olmayan kollektiv forması hansıdır?

A)) İnjinirinq

B) Holdinq

C) Kommendant ortaqlı

D) Səhmdar cəmiyyəti

E) Assosiasiya149. Sahibkar firmanın strategiyasının seçilməsi zamanı nəzərə alınmayan amal hansıdır.

A)) Daxili mühitdən asılılıq dərəcəsi

B) İstiqamət amili

C) Firmanın maliyyə resursları

D) İşçilərin inkişafı

E) Firmanın məqsədləri150. Sahibkarlığın təşkilati formasının seçilməsinə təsir edən mühüm amillər sırasına daxil deyil

A)) İdarəetmə işlərinin mexanikləşdirilmə və avtomatlaşdırma dərəcəsi

B) Sahibkar tərəfindən istifadə edilən əmlakın mülkıyyət forması

C) Start kapitalının təşkil edilməsi üsulları

D) Sahibkarın məqsədləri və yaranmış sosial-iqtisadi mühitdə onların həyata keçirilməsi yolları

E) İstehsalın təşkili forması151. Bu səhmdar cəmiyyəti digər səhmdar firmalarının işinə maliyyə nəzarəti və səhmə qoyulan kapital üzrə gəlir əldə etmək məqsədilə onların nəzarət səhm paketini ələ keçirir.

A)) Holdinq

B) Sənaye mərkəzi

C) Assosiasiya

D) Konsorsium

E) Sindikat152. Kollektiv sahibkarlığın bu assosiativ forması, əsasən məhsulun satışı ilə bağlıdır və hasilat,kənd və meşə təsərrüfatında geniş yayılmışdır.

A)) Sindikat

B) Təsərrüfat ortaqlığı

C) Konsorsium

D) Maliyyə-sənaye qrupları

E) Konqlomerant153. Yeni müəssisə yaradan sahibkar hər şeydən əvvəl malik olmalıdır.

A)) Faydalı səmərəli ideyaya

B) Pul vəsaitlərinə

C) Texnoloji

D) İşgüzar təşəbbüsə

E) Dövlət tərəfin hərtərəfli dəstəyə154. Vəzifə təlimatına daxil edilmir.

A)) Əmək haqqının indeksləşdirilməsi mexanizmi

B) Mükafat əmək haqqı məzuniyyət

C) Vəzifənin adi və işçinin tabe olduğu şəxsin göstərilməsi

D) Əlavə imtiyaz və güzəştlər

E) İşçinin vəzifəsi və funksiyaları155. Firma heyətinin seçilməsi istiqamətindəki işlərə daxil deyil.

A)) İşçilərdə yaradıcı fəaliyyətə səmərəliləşdirməyə ixtiraçılığa həvəs oyadılması

B) Kadrların seçilməsi və işə qəbul edilməsi

C) Heyətin işinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi

D) Kadrların öyrədilməsi

E) Kadrlara təlabatın qiymətləndirilməsi və seçilməsi meyarlarının müəyyənləşdirilməsi.156. Birjadan kənar bazarlarda ticarət sahəsində sazişin bağlanması formalarına şamil edilməyən variant.

A)) Opsion sazişi

B) Əmtəənin idxalı üzrə saziş

C) Əmtəənin ixrac üzrə sazişı

D) Reeksport üzrə saziş

E) Adi alqı-satqısazişi157. Birja bazarlarında ticarət sahəsində sazişi ifadə etmir

A)) Reeksport üzrə saziş

B) Tyucers sazişi

C) Variant sazişi

D) Opsion sazişi

E) Bütün bəndlər158. Alqı-satqı sazişi bölməsinə aid edilən variantı göstərir.

A)) Bütün bəndlər

B) Tərəflərin hüquq və vəzifələri

C) Tərəflərin məsuliyyəti

D) Sazişin iştirakçıları

E) Müqavilənin predmeti159. Konsiqnasiya müqaviləsində iştirak edən tərəflərin qarşılıqlı fəaliyyətini əks edirən bəndi göstərin.

A)) Bütün variantlar

B) Əmtəənin göndərilməsi

C) Satılmış əmtəənin haqqının ödənilməsi

D) Konsiqnasiya müqaviləsinin bağlanması

E) Xarici bazarda əmtəələrin sazişi üçün kontrakt bağlanması160. Hansı variant konsiqnatorun vəzifəsinə şamil edilmir?

A)) Müqavilə üzrə komisyonçu tərəfindən yerinə yetirulmiş bütün öhdəliklərə görə komosyon mükafatını ödəmək.

B) Müqavilənin icrasın üzrə komitentə hesabat vermək

C) Üçüncü şəxs tərəfindən saziş şərtlərinin pozulması halında komitenti xəbərdar etmək

D) Verilmiş əmlakı sığorta etmək

E) konsiqnantın tapşırığı əsasında üçüncü tərəfnən sazişi imzamalaq161. Y. Şumpert sahıbkarın inkişafı üçün hansı amili əsas sayır

A)) Təşkilati təsərüfatçılıq yenilikçiliyini və iqtisadi müstəqilliyi

B) Təşkilati, sosial və iqtisadi amilləri

C) İqtisadi,psixoloji və sosial məsuliyyət amillərini

D) Sahibkar azadlığı,iqtisadi müstəqillik və maliyyə məsuliyyəti

E) Mənfəətin əldə edilməsinə yönətən əsas amilləti162. Sahibkara “Sahibkar yeni bazar, yeni alıcılar qrupunu formalaşdıran kiçik biznesin sahibidir” tərifi verən iqtisadçı alım kimdir?

A)) P. Druker

B) A. Xaskinq

C) R. Xizric

D) L. Mizes

E) F. Xayek163. Amerika iqtisadçısı Y.Şumpeter sahibkara kimləri aid edir?

A)) Yeni xammal növündən istifadə edəni

B) Yeni satış bazarı tapanı

C) Firma sahibini

D)) Yalnız yenilikçi olanı

E) Yeni xammal növündən istifadə edəni164. Birgə müəssisələrin yaradılmasında tərəfdaş kimi hansı subyekt iştirak edə bilməz

A)) Yerli hüquqi şəxslər

B) Xarici fiziki şəxslər

C) Xarici hüququi şəxslər

D) Vətəndaşıiğı olmayan şəxslər

E) Xarici vətəndaşlar

E) İnvestisiya, texnika və texnologiya cəlb edilməsi yolu ilə ümumi inkişafın təmin edilməsi.

165. Autsorsinqin ( müəssisənin biznes proqramının təşkilində xarıci resurslardan istifadə) tədbiqi müəssisəyə nə verir?

A)) Hamısı birlikdə

B) Ən yeni texnologiyalardan istifadə

C) Müəssisənin daxili resurslarının biznesin əsas məqsədlərinə istiqamətlənməsi

D) Konkret funksiyaların icra edilməsi üçün məsuliyyətin ötürülməsi

E) Müəssisədə mövcud olmayan resurslara çıxış166. Nou-hau termini ilk dəfə hansı ölkədə tətbiq edilmişdir və mənası nədir?

A)) ABŞ-da, mənası necə etmək

B) Fransada, mənası tətbiq etmək

C) Belçikda, mənası - təşkil etmək

D) İngiltərədə, mənası – idarə etmək

E) İsveçdə, mənası – kəşf etmək
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə